Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Jaime Eduardo Amoroso Miranda  / ROSA GARCIA HERNANDEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 9-11, dj 11-12 15

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Jaime Eduardo Amoroso Miranda  / ROSA GARCIA HERNANDEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dt 11-12, dj 9-11 20

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Jaime Eduardo Amoroso Miranda  / ROSA GARCIA HERNANDEZ

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dt 19-20, dj 17-19 15

Competències

 • Conèixer i saber interpretar les característiques i l'evolució de l'economia espanyola i catalana, i la seva ubicació dins l'escenari de l'economia mundial i europea
 • Comprendre les causes dels cicles econòmics i del creixement econòmic
 • Entendre els mecanismes i els canals de les diferents polítiques econòmiques
 • Adquirir els coneixements bàsics per entendre i participar en els debats avui plantejats al voltant de qüestions com la globalització, l'avenç tecnològic, o la desigualtat en l'accés al benestar
 • Comunicació escrita en llengua nativa
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • Comunicació oral en llengua nativa
 • Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 • Capacitat d'aprenentatge autònom
 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat per treballar en equip
 • Lideratge

Altres Competències

 • - Capacitat de compartir informació i capacitat de transmetre-la als companys de classe.

Continguts

1. CANVIS EN L’ECONOMIA ESPANYOLA I CATALANA DURANT L’ETAPA DEMOCRÀTICA: PROCES D'INTEGRACIÓ EUROPEA

          1.1. L’economia espanyola als anys 70s del segle XX. Crisis del petroli. El procés d'integració de l'economia espanyola a l'economia europea. Implicacions de la moneda única europea per a l'economia espanyola i catalana. La conjuntura actual: evolució de l’economia espanyola i catalana a través de les seves principals magnituds agregades (PIB, renda comerç exterior, ocupació i atur, productivitat i preus).

2. RELACIONS ECONÒMIQUES AMB L’EXTERIOR

          2.1. Balança de pagaments i equilibri exterior. Comerç exterior: composició i distribució geogràfica. Especialització i competitivitat de les exportacions espanyoles i catalanes. Les relacions comercials amb Llatinoamèrica. La Inversió estrangera directa: efectes i característiques.

3. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I CREIXEMENT ECONÒMIC

          3.1. Consum, estalvi i formació de capital. L’ordenació territorial. La distribució personal de la renda a l’Estat espanyol i a Catalunya. La distribució territorial de la renda i la convergència regional. L’especialització econòmica de les comarques catalanes i els desequilibris territorials.

4. ACTIVITATS PRODUCTIVES

          4.1. Anàlisi de les activitats productives: sector agrari, sector industrial, sector energètic i sector serveis. Globalització i regionalització: efectes de la unió monetària en els sectors econòmics.

5. EL FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT PRODUCTIVA: ELS MERCATS FINANCERS

          5.1. Institucions i funcionament. Els mercats financers. Catalunya i les entitats financeres: l’aptitud financera de Catalunya. La política monetària.

6. EL SECTOR PÚBLIC: DE LA UNIÓ EUROPEA A LES CORPORACIONS LOCALS

          6.1. El paper del sector públic en les economies actuals. El sector públic espanyol: la despesa i els ingressos, el dèficit i el deute. L’estat de les autonomies i el finançament autonòmic. El procés de descentralització autonòmic: les relacions fiscals entre territoris. El sector públic empresarial i la privatització d’empreses públiques.

7. MERCAT DE TREBALL

          7.1. L'ocupació i l'atur. Caracterització estadística i interpretació econòmica. Creació i destrucció d'ocupació en l'economia espanyola. Components clàssics i canvi estructural en la destrucció d'ocupació. La productivitat del treball; salaris i costos laborals. La competitivitat de l'economia espanyola enfront de tercers països. La política laboral. Especificitats del mercat de treball català.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 24,00 44,00
Cerca i anàlisi d'informació 12,00 44,00 56,00
Lectura / comentari de textos 2,00 10,00 12,00
Sessió expositiva 44,00 52,00 96,00
Treball en equip 2,00 18,00 20,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 90,00 148,00 238

Bibliografia

 • García Delgado, José Luis, Myro, Rafael, Alonso, José Antonio (2005). Lecciones de economía española (7ª ed.). Madrid: Civitas.
 • RALLO ROMERO, A., GUZMÁN CUEVAS, J., SANTOS CUMPLIDO F.J. (2001). Curso de Estructura Económica Española. Madrid: Ed.Pirámide.
 • MARTÍNEZ CHACÓN, E. (Dir.), GARCÍA ALONSO, J. M. (Coord.) (2002). Economía española (1). Barcelona: Ariel Economía.
 • REIG, E. (Dir.) (1998). Capitalització i creixement de l'economia catalana 1955-95. Madrid: Fundació BBVA.
 • MALUQUER DE MOTES, J. (1998). Història econòmica de Catalunya segles XIX i XX. Barcelona: Barcelona Oberta. UOC-Proa..
 • PARELLADA, M. (1990). Estructura econòmica de Catalunya.. Madrid: Ed.Espasa-Calpe.
 • Memòria Econòmica de Catalunya. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
 • Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Recuperat , a http://www.cambrabcn.es
 • Nota d'Economia. Generalitat de Catalunya. Recuperat, a http://www.gencat.net/economia
 • Revista Econòmica de Catalunya. Col.legi d'Economistes de Catalunya.
 • Institut d'Estadística de Catalunya. Recuperat , a http://www.idescat.es
 • Caixa de Catalunya. Recuperat , a http://www.caixacat.es
 • Instituto Nacional de Estadística. Recuperat , a http://www.ine.es
 • Banco de España. Recuperat , a http://www.bde.es
 • BBVA. Recuperat , a http://www.bbva.com
 • OCDE. Recuperat , a http://www.oecd.org
 • Euroestat. Recuperat , a http://www.europa.eu.int/comm/eurostat
 • European Economy. European Comission. Recuperat, a http://europa.eu.int/comm/economy_finance/index_en.htm
 • Web assignatura. Recuperat , a http://www.udg.edu/ "La meva UdG"

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1.- Recerca d'informació sobre les principals variables macroeconòmiques de l'economia espanyola i de Catalunya, a partir de l'anàlisi de diferents webs.
Relacionar les dades trobades amb les diferents etapes de l'economia espanyola i de Catalunya.
Es valorarà la capacitat de trobar la informació a les diferents webs i la capacitat d'anàlisi i de relacionar aquestes dades amb les etapes de l'economia espanyola i de Catalunya.
Activitat 2.- Contrastació de lectures sobre l'impacte de l'ampliació de la UE sobre l'economia espanyola i catalana Es valorarà la capacitat de síntesi i d'anàlisi de textos.
Activitat 3.- Anàlisi de la convergència territorial de la renda entre les CCAA de l’Estat espanyol i entre les comarques de Catalunya, a partir de la cerca de dades en diferents pàgines webs publicades per organismes oficials. Es valorarà la capacitat de recerca d'informació a diferents pàgines webs i la capacitat d'interpretació de les dades obtingudes.
Activitat 4.- Recerca d'informació dels principals canvis que s'han produït en els darrers anys en el sector energètic i en el sector de la construcció. Es valorarà la capacitat de recerca i de síntesi d'articles. També es valorarà la capacitat de transmetre oralment a la resta de companys les conclusions obtingudes.
Activitat 5.- Recerca d'informació sobre els models de finançament autònomic. Estudi del model de finançament català. Es valorarà la capacitat de comparar i contrastar diferents possibles models de finançament autònomic i la seva aplicació al cas català.
Treball a exposar.- Diferents possibilitats en la tria del tema. Exemple.- Interpretació de les principals dades del mercat de treball espanyol i/o català: estudi de les principals característiques i relació amb l'evolució de l'economia espanyola i catalana. Es valorarà la capacitat de recerca d'informació, la capacitat de síntesi, la capacitat de treball en equip i la capacitat d'exposició davant dels companys de classe.

Qualificació

Aquesta assignatura s'avaluarà de la següent manera:

1r. QUADRIMESTRE

Durant el mes de febrer es farà una primera avaluació corresponent a la matèria treballada durant el primer quadrimestre.

La nota total d'aquest quadrimestre estarà formada per:
- Examen escrit: 70% de la nota del semestre
- Pràctiques i exercicis proposats: 30% de la nota del semestre

ACLARIMENT: Les pràctiques i exercicis proposats es faran individualment o en grup i només puntuaran si la nota de l’examen és MAJOR o IGUAL a 4.

2n. QUADRIMESTRE

Els estudiants que hagin obtingut en el 1r.quadrimestre una nota MAJOR o IGUAL a 4 faran un examen al juny en el qual només hi entrarà la matèria corresponent al segon quadrimestre.

Els estudiants que NO obtinguin en el 1r.quadrimestre una nota MAJOR o IGUAL a 4 faran un examen al juny en el qual hi entrarà la TOTALITAT de la matèria de l'assignatura.

La nota total d'aquest quadrimestre estarà formada per:
- Examen escrit: 70% de la nota del semestre
- Pràctiques i exercicis proposats: 10% de la nota del semestre
- Treball a exposar a classe: 20% de la nota del semestre

ACLARIMENT: El treball, les pràctiques i exercicis proposats es faran individualment o en grup i només puntuaran si la nota de l’examen és MAJOR o IGUAL a 4.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA (JUNY):

Per a superar l'assignatura caldrà que el promig de la nota total del 1r.quadrimestre i la nota total del 2n.quadrimestre doni un resultat MAJOR o IGUAL que 5. Aquest promig es farà sempre i quan la nota de cada quadrimestre sigui MAJOR o IGUAL que 4.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA (SETEMBRE):

Examen: 100% de la nota

Observacions

EN AQUEST APARTAT PARLEM DE:

- Mètodes docents
- Assistència a classe
- Resum continguts de l'assignatura
- Bibliografia complementària
- Una recomanació

MÈTODES DOCENTS:

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant una combinació ponderada d'activitats docents: exposicions orals del professorat i treball dels estudiants, a través de la lectura d'articles i llibres proposats, mitjançant debats a classe i a través de l'exposició pública de treballs realitzats en grup per part dels alumnes.

ASSISTENCIA A CLASSE:

L'assignatura està concebuda com a PRESENCIAL. Això vol dir que l'enfocament de les classes i dels exercicis està dissenyat pensant en un estudiant que assisteixi a classe regularment. Per aquest motiu, si algú té problemes per a venir a classe i per a fer els exercicis i pràctiques proposades, també té l'opció (i, de fet, és una recomanació) d'anar directament a la convocatòria de Setembre, de manera que l'avaluació serà 100% la nota de l'examen.

RESUM CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura Economia espanyola i de Catalunya vol oferir a l'estudiant@ una perspectiva actual i completa de les característiques de l'economia espanyola i catalana. També vol veure quina és la seva ubicació dins l'escenari de l'economia mundial i sobretot dins de l'europea.

Per a fer-ho, s'analitzen els processos històrics que hi han tingut a veure i els principals instruments i indicadors que defineixen l'activitat econòmica.

En aquest sentit, els continguts que es treballen són:

- Principals canvis en l'evolució de l'economia espanyola i catalana durant els últims anys i el seu potencial de creixement. El repte de la integració europea i el seu impacte sobre aquestes economies
- Les relacions econòmiques amb l'exterior
- La distribució de la renda i el creixement econòmic
- El paper dels diferents sectors econòmics
- El paper dels mercats financers
- El paper del sector públic i les conseqüències del procés de descentralització de l'Estat
- Les característiques del mercat de treball

Tot això, des d'una perspectiva àmplia i oberta, i tenint sempre present la inserció de l'economia espanyola i de l'economia catalana en l'àmbit de l'economia europea i global.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

- MARTIN, C. (1997). España en la nueva Europa. Madrid: Alianza Editorial, S.A..
- ETXEZARRETA, M. (Coord.) (1991). La reestructuración del capitalismo en España 1970-1990. Barcelona: FUHEM-Icaria
- GARCIA DELGADO, J.L. (1999). España economía siglo XXI. Madrid: Espasa Calpe

UNA RECOMANACIÓ:

En aquesta assignatura s'utilitzaran conceptes tractats a assignatures com Història econòmica d'Espanya, Economia Mundial i Macroeconomia I, per tant és important tenir-los presents i mantenir-los constantment actualitzats.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.