Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Estructura de la llengua. Gramàtica. Semàntica. Lèxic.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Anglès
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Completament (100%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Completament (100%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Manuel Lopez Cruells

Altres Competències

 • GENERAL OBJECTIVES: The improvement of written communication in English and a thorough understanding of the grammatical features of the English language. A development of the language skills acquired in Anglès 1.
 • 1- COMPETÈNCIES:
 • 1.1 INSTRUMENTALS, refereixen a les habilitats cognitives, a capacitats metodològiques, a destreses tecnològiques, a capacitats actitudinals i a destreses lingüístiques.
 • 1.2 ACTITUDINALS i/o INTERPERSONALS, refereixen a les competències per dur a terme tasques col.laboraives i de compromis amb el treball.
 • 1.3 SISTÈMIQUES, refereixen a la integració de capacitats cognitives, de destreses pràctiques i de disposicions.
 • ALTRES COMPETÈNCIES:
 • 2.1 Competències instrumentals:
 • 2.1.1 Habilitats cognitives: - Comprendre la llengua oral i escrita en els diferents registres (formal i informal), varietats (RP, GA) i gèneres(articles, novel•les, documents formals i informals etc.) a nivell d’Advanced. - Conèixer la fonologia, morfologia, lexicologia i sintaxis de la llengua anglesa. - Interpretar i analitzar textos escrits i orals.
 • 2.1.2 Capacitats metodològiques i/o procedimentals: - Utilitzar recursos bibliogràfics, diccionaris, referències gramaticals etc. - Desenvolupar textos narratius, descriptius i argumentats. - Utilitzar tècniques de “skimmming”(lectura superficial per buscar informació). - Utilitzar tècniques de “scanning”(lectura detallada per comprendre el significat). - Transmetre conceptes teòrics en llengua anglesa. - Sistematitzar informació rebuda en llengua anglesa. - Resumir informació rebuda en llengua anglesa. - Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació. - Organitzar idees en llengua anglesa.
 • 2.1.3 Capacitats tecnològiques: - Utilitzar l’internet i les noves tecnologies per fer cerques d’informació. - Utilitzar processadors de textos per presentar treballs. - Utilitzar el correu electrònic i la Meva UdG per a la comunicació entre alumnes i alumne i profesor. - Utilitzar el retroprojector i el programa Power Point per fer presentacions orals. - Utilitzar l’aula d’autoaprenentatge per fer exercicis autònoms i en grup. - Dominar la terminologia lingüística. - Utilitzar la bibliografia. - Utilitzar la biblioteca. - Utilitzar les tutories.
 • 2.1.4 Capacitats lingüístiques: - Perfeccionar la comprensió auditiva i lectora en la llengua anglesa a nivell d’Advanced. - Perfeccionar l’expressió escrita i oral en la llengua anglesa a nivell d’Advanced.
 • 2.2 Competències actitudinals:
 • 2.2.1 Competències interpersonals col•laboratives: - Manejar les estratègies comunicatives en diversos contextos: classe, grups, tutories etc. en llengua anglesa. - Manejar les estratègies comunicatives a través del discurs parlat i escrit en els mitjans virtuals i no virtuals del seu entorn en llengua anglesa. - Realitzar tasques i treballs en grup. - Organitzar el treball en grup. - Compartir informació. - Dirigir un grup de treball. - Col•laborar amb els companys
 • 2.2.2 Competències interpersonals de compromís amb el treball: - Complir amb les obligacions. - Acabar els treballs en els terminis establerts. - Assumir responsabilitats.
 • 2.3 Competències sistèmiques:
 • - Treballar en grups o en equips per fer tasques que fomentin l’ús de les competències lingüístiques i comunicatives. - Participar en activitats: entrevistes, rolepays, debats, discussions etc. - Desenvolupar temes amb cerca prèvia de manera escrita i parlada. - Comentar o debatre temes presentats pels companys de classe. - Escriure redaccions i papers fent aplicant els continguts morfosintàctics i semàntics treballats durant el curs- Fer presentacions orals demostrant la fluïdesa i correcció gramatical i bona pronunciació.

Continguts

1. CONTENTS:

2. A study of the grammar of English from a functional and morphological point of view; a study of resources to improve written English; a critical review of formal conventions in the written language.

3. Grammatical contents: 1- Present tenses 2- Past tenses 3- Past to present tenses 4- The future 5- Negation 6- Questions 7- Passives, causatives and get 8- Reported speech 9- Conditionals 10- The subjunctive ans “unreal” uses of past forms 11- -ing forms and infinitives 12- Participle and infinitive phrases 13- Multi-word verbs 14- Dependent prepositions 15- Modal verbs 16- Auxiliaries, have (got), do 17- Confusing verbs 18- Adjectives 19- Comparison 20- Gradable and ungradable adjectives 21- Adverbs 22- Nouns and noun phrases 23- Possessives and compound nouns 24- Pronouns 25- Determiners 26- Prepositions 27- Word order rand verb patterns 28- Relative clauses 29- Contrast 30- Introductory there and it 31- Emphatic structures and inversion 32- Aspects of cohesion 33- Features of descourse

4. Language functions: -To be able to make communication work -To be able to use communication techniques -To be able to use social formulas -To be able to make suggestions and give advice -To be able to complain, to apologise and to express disappointment -To be able to talk about information, attitudes and action -To be able to ask for information -To be able to get people to do things -To be able to talk about present, past and future -To be able to give opinions -To be able to describe things, to instruct people and to check understanding -To be able to describe places, things and people -To be able to tell a story -To be able to deal with moods -To be able to find out about language

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10,00 10,00
Anàlisi / estudi de casos 3,50 2,00 5,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 52,50 52,50
Debat 11,25 0 11,25
Elaboració individual de treballs 0 20,50 20,50
Exposició dels estudiants 25,50 2,00 27,50
Lectura / comentari de textos 0 6,50 6,50
Resolució d'exercicis 0 64,00 64,00
Sessió expositiva 1,50 0 1,50
Sessió participativa 10,00 17,50 27,50
Sessió pràctica 10,75 2,50 13,25
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 72,50 177,50 250

Bibliografia

 • Alejo González, Rafael, Marín Chamorro, Raquel, Romero Navarrete, Ángela (1997). Aprender inglés en Internet. [Cáceres]: Universidad de Extremadura. Departamento de Lengua Inglesa.
 • Alexander, L.G (1993). Longman advanced grammar, : reference and practice. Harlow: Longman.
 • Alexander, L.G (1988). Longman English grammar. London [etc.]: Longman.
 • Briggs, David, Dummett, Paul (1995). Skills plus, : listening and speaking advanced. Oxford [etc.]: Heinemann.
 • Doff, Adrian, Jones, Christopher (1998). Language in use, : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Foley, Mark, Hall, Diane (cop. 2003). Longman advanced learners grammar, : a self-study reference & practice book with answers. Harlow: Longman.
 • Kane, Thomas S (1988). The New Oxford guide to writing. New York [etc.]: Oxford University Press.
 • Strunk, William (1999). The Elements of style (4rd ed). Boston (USA): Allyn and Bacon.
 • Swan, Michael (1995). Practical English usage (2nd ed). Oxford: Oxford University Press.
 • Zinsser, William (1989). Writing to learn. New York [etc.]: Perennial Library.
 • Hornby, A.S (1974). Oxford advanced learner's dictionary of current english (3rd ed). Oxford: Oxford University Press.
 • -A, McCall Smith (2007). Morality for beautuful girls. Abacus.
 • Macmillan English dictionary for advanced learners (2002). Macmillan.
 • Collins Cobuild english dictionary (1995). London [etc.]: HarperCollins [etc.].
 • Chambers English thesaurus (1991). Edinburgh: Chambers.
 • Oxford Learner's pocket dictionary. New edition (2000). OUP.
 • On-line dictionary. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • An on-line grammar of English. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballar el llibre "Foley, Mark, Hall, Diane (cop. 2003). Longman advanced learners grammar, : a self-study reference & practice book with answers (). Harlow: Longman" sense professor. Aquest llibre és per estudiants que tenen el nivell de First Certificate o més. Treballa la relació entre gramàtica i vocabulary a la llengua anglesa. Exercicis d'aquest llibre tindran un valor d'un 15% dins de l'examen final.
Lectura de la novel.la Hi haurà una pregunta sobre el llibre a l'examen final. La nota d'aquesta pregunta serà pass o fail.
Internet research paper: redactar un texte totalment original d’ entre quatre i cinc folis, lletra Times New Roman tamany 12 a partir de la cerca d'informació a internet. Redactar un texte demostrant fluidesa de vocabulari, correcció gramatical i cohesió.

10% de la nota d'avaluació continuada.
Internet research paper: exposar oralment i conduir un debat a classe sobre el tema del paper demostrant fluidesa, correcció gramatical i bona pronunciació.
10% de la nota d'avaluació continuada.
Participar en activitats orals a classe: entrevistes, rolepays, debats, discussions etc. - Comentar o debatre temes i opinions presentats pels companys de classe, demostrant fluïdesa, correcció gramatical i bona pronunciació. La participació en les activitats orals a classe, té un valor d'un 5% dins de la nota final i forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article treballat durant la setmana. Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 15% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Realització de l'exàmen. Es el 60% de la tona final de l'assignatura.
Composition writing Froma part del de nota d'avaluació continuada Pass / fail.

Qualificació

Mètodes docents:
PRACTICAL ACTIVITES OF THE SUBJECT:
Practical credits will be combined with theory in most cases.
There will be a mixture of reading, writing, debate, workshops, video and other type of activities.
Compositions.
Book reading.
Oral presentations of the Internet research paper in gropus.
Oral presentations of grammar topics.
Class web use.
Self-access room practice.
Grammar book self practice(Longman advanced grammar).


METHODOLOGY:
Classroom activities: readings; listenings; written assignments; grammar exercises; use of audio-visual material and authentic material.
Group discussions about reading topics.
Grammar topic presentations in class.
Presentations of the Internet research paper.
Homework: grammatical exercises; preparation of lectures and presentations; individual and group projects; written grammar topic preparation; internet research paper work; compositions.


AVALUACIÓ.

Donat que la Universitat de Girona és una Universitat presencial, entenem que els alumnes assistiran a classe i que per tant faran servir la via A d'avaluació continuada. En cas contrari, els alumnes ho hauran de comunicar al professor responsable de l'assignatura.

L'avaluació d'aquesta assignatura contempla dues vies.

Via A: pels alumnes que poden assistir a classe i volen seguir l'avaluació continuada.

Via B: pels alumnes que no poden assistir a classe i es presenten a l'avaluació final a juny o setembre.


ASSESSMENT:

Via A:

1 -Homework assignments. Pass / fail.

2 -Book reading (as part of final exam)pass / fail.

3 -Participation in class, self access attendance. 5%

4 -Composition practice workshop(to be presented at the end of term). Pass / fail

5 -Preparation and presentation of a course paper I.R.P. 20% divided into two parts:

A- 10% Written paper. The level of the written paper will be compared to the level of the composition in the final exam. If the level is higher from the one in the final exam, the mark of the written paper will be adjusted to the one of the composition in the final exam.

B- 10% Oral presentation of the paper and class debate after the presentation. Both the presentation and the debate will have the same importance for the mark.

6 - Grammar topic presentations 15%. Includes:

A- Oral presentations 15%.

B- End of term pack of grammar topics. Pass / fail


7 - One final exam. 60%.

Parts of final exam:-reading comprehension, -vocabulary from reading articles, -grammar based on grammar topics, -Longman advanced grammar, -listening, -composition, -book reading.

To pass the final exam you must pass 5 out of the 6 parts in it and you cannot fail the composition part of the exam.

Final exam passing mark 6.

Els alumnes que pel motiu que sigui deixin d'assistir a classe més d'un 15%, no podran seguir l'avaluació continuada i passaran automàticament a la Via B d'avaluació.

Via B:

1 - One final exam 90%:

Parts of the final exam:

A- Use of English. This part will also include Longman Advanced Grammar and book reading(book reading:pass or fail).

B- Grammar. In this part the students will have to develop one or two grammar topics from M. Swan, Practical English Usage. O.U.P.

C- Oral part. Students will be asked to present orally in front of an examining board the Written paper I.R.P. and / or one grammar topic from M. Swan, Practical English Usage. O.U.P.

Les parts A, B i C de l'examen, s'hauran d'aprovar per separat per tal de poder fer mitja per la nota final. Passing mark 60% for each part of the final exam.

2 - One written paper I.R.P. 10% to be handed in on the date of the final exam. The level of the written paper will be compared to the level of the composition in the final exam. If the level is higher from the one in the final exam, the mark of the written paper will be adjusted to the one of the composition in the final exam.

Observacions

-S'aconsella NO matricular-se en aquesta assignatura si no s'ha aprovat l'assignatura "Anglès I" de primer Curs.

-S'aconsella l'ús de l'aula d'autoaprenentatge abans, durant i després de cursar aquesta assignatura.

-Dins d'aquesta assignatura s'avaluarà la part de la competència 21 que fa referència a l'ús de la llengua anglesa "Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament altres llengües, i dominar també estratègies i tècniques d'espressió i interpretació de textos científics i culturals." del llistat de comptetències del títol de Grau de Mestre.
Això es farà tenint en compte el llistat de coneixements, habilitats i capacitats de l'apartat "altres competències" del descriptor d'aquesta assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.