Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2006
Descripció:
Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament, de conducta i de personalitat, i de relació amb l'entorn, i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT CARDONA IGUACEN  / JOAN IGNASI GORCHS BACH  / Montserrat Vilà Suñé

Grup FJ

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT CARDONA IGUACEN  / JOAN IGNASI GORCHS BACH  / Montserrat Vilà Suñé

Altres Competències

 • Un dels objectius principals per a qualsevol professional de l'educació, i en particular per a aquell que treballa a l'escola, ha de ser la construcció i la consolidació dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a donar resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de tot l'alumnat en el marc d'una escola que no exclou ningú, una escola oberta a tothom
 • És molt important, doncs, que el/la futur/a mestre/a sàpiga què significa educar en la diversitat, així com també quines són i com poden articular-se a l'escola les diferents tendències en processos i estratègies d'ensenyament-aprenentatge que es proposen oferir resposta educativa a la heterogeneïtat de característiques i necessitats individuals i grupals de l'alumnat. A més a més, és essencial també que el/la futur/a mestre/a construeixi una visió pròpia, crítica i sintètica, a partir de la informació coneguda i analitzada pel que fa al tema de la diversitat i a les necessitats educatives especials derivades de dèficits psíquics, físics i de trastorns de conducta, i a les diferents estratègies d'acció psicoeducativa (curriculars, organitatives, professionals, etc.) que possibiliten la resposta educativa de qualitat en la diversitat. D'altra banda, cal igualment que el/la futur/a mestre/a sàpiga relacionar coherentment i clara els diferents conceptes tractats, que utilitzi la terminologia adequada, que estableixi connexió interactiva entre els coneixements treballats a la Facultat i la pràctica en l'àmbit professional, que reconegui i consideri l'actuació educativa en el marc d'un context polític, econòmic, social i cultural determinat, i que es plantegi reflexivament i crítica l'acció educativa basada en la diversitat.

Continguts

1. BLOC PSICOLOGIA

2. UNITAT FORMATIVA I

3. Tema 1. Bases Biològiques

4. Estructures i funcions cerebrals. Dany o lesió cerebral. Disfuncions cerebrals.

5. Desenvolupament genètic i epigenètic. La ineludible interacció amb l'entorn.

6. Bases per a la memòria i atenció.

7. Infants vulnerables i infants resilients.

8. Tema 2. Bases psicopatògenes.

9. Narcissisme i inici de la formació del psiquisme (o ser interior, o self). Etapa esquizo-paranoide. Etapa depressiva, amb inici de sentit de bé i mal, marcat per l'adult, de responsabilitat i de culpa.

10. Defenses (mecanismes de defensa o patrons de resposta) diferents que va construint l'infant en el seu món emocional de relació, cultural i de sentit.

11. El necessari fals self i els desordres de personalitat i de conducta radicats en les experiències primerenques.

12. UNITAT FORMATIVA II

13. Tema 3 Les deficiències físiques i psíquiques. Ceguesa i ambliopia. Sordesa i hipoacúsia. Paràlisi cerebral.

14. Trastorns del desenvolupament

15. Tema 4. Trastorns globals del desenvolupament. El retard mental. El trastorn autista.

16. Tema 5. Trastorns específics del desenvolupament. Trastorns del llenguatge. Trastorns de les habilitats motrius. Trastorns de l'aprenentatge (lectoescriptura, càlcul, etc.)

17. UNITAT FORMATIVA III

18. Trastorns de conducta i de personalitat

19. Tema 6. Dèficit d'atenció amb hiperactivitat.

20. Tema 7. Conductes agressives, subsocialitzada, negativista.

21. Tema 8. Trastorns d'ansietat. Fòbies. Somatitzacions.

22. UNITAT FORMATIVA IV

23. Situacions significatives per a l'adaptació i la integració

24. Tema 10. Adopció.

25. Tema 12. Famílies desestructurades.

26. BLOC PEDAGOGIA

27. UNITAT FORMATIVA I

28. Educació especial, integració educativa i educació en la diversitat. Perspectiva històrico-conceptual

29. Tema 1. Perspectiva socio-històrica de l'Educació Especial: de la segregació socioeducativa a la integració escolar.

30. Tema 2. La integració escolar: referents teòrico-ideològics i implicacions socio-educatives. La política educativa integradora a l'Estat espanyol i a Catalunya.

31. Tema 3. Més enllà de la integració escolar: l'educació en la diversitat. Bases teòrico-ideològiques i implicacions en la pràctica escolar.

32. UNITAT FORMATIVA II

33. La resposta a la diversitat en el context escolar.

34. Tema 4. El marc curricular oficial i l'educació en la diversitat. El procés d'adaptació del curriculum.

35. Tema 5. Els contextos d'ensenyament-aprenentatge i l'educació en la diversitat a l'escola: aspectes organitzatius de centre i serveis i professionals implicats.

36. Tema 6. Els processos d'ensenyament-aprenentatge en el grup-aula i l'educació en la diversitat: estratègies metodològiques, recursos i materials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2,00 2,50 4,50
Lectura / comentari de textos 6,00 8,00 14,00
Prova d'avaluació 3,00 10,00 13,00
Sessió participativa 12,00 21,00 33,00
Treball en equip 7,00 14,00 21,00
Tutories de grup 3,00 0 3,00
Visionat/audició de documents 12,00 12,00 24,00
Total 45,00 67,50 112,5

Bibliografia

 • Aldámiz-Echevarría, M. i d'altres (2000). Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. Barcelona: Graó.
 • Benedet, M.J. (1992). Procesos cognoscitivos en la deficiencia mental. Madrid: Pirámide.
 • Caplan, Gerald (1993). Aspectos preventivos en salud mental. Barcelona [etc.]: Paidós.
 • Coll, Palacios, Marchesi (1990). Desarrollo psicológico y educación III. Madrid: Alianza.
 • Illán, N. (ccord.) (1996). Didáctica y Organización en Educación Especial. Málaga: Aljibe.
 • Jiménez, P.; Vilà, M. (1999). De Educación especial a Educación en la Diversidad. Málaga: Aljibe.
 • Monereo, C. (1998). Instantànies. Barcelona: 62.
 • Pérez de Lara, N. (1998). La capacidad de ser sujeto. Barcelona: Laertes.
 • Puigdellívol Aguadé, Ignasi (1998). La Educación especial en la escuela integrada, : una perspectiva desde la diversidad. Barcelona: Graó.
 • Suports. Vic: EUMO.
 • Revista de Educación Especial (20002004). Málaga: Aljibe.
 • Felipe Yaikin, B. (1980). Problemes normals de la conducta infantil. Barcelona: 62.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
BLOC DE PEDAGOGIA
PRÀCTICA D’AULA 1: SOBRE EL PRINCIPI DE NORMALITZACIÓ AVUI.
Lectura de diverses noticies actuals de la premsa escrita (local i estatal) i visionat d’una emissió del programa de TV3 (“Les coses com són”). En ambdós casos, es plantegen situacions reals que permeten analitzar (reflexivament i críticament) les limitacions i contradiccions de la realitat social d’avui pel que fa a facilitar l’optimització de la qualitat de vida de tota la ciutadania, partint de les seves possibilitats individuals i potenciant-les al màxim oferint els serveis i les condicions de vida adequades i en els entorns menys restrictius o més normalitzats possible. En aquesta anàlisi, realitzada en grups de 4-5 alumnes, s’insisteix en l’observació, explicitació i presa de consciència de les diferents barreres actitudinals de la societat actual quant al reconeixement de la diferència com a valor positiu i com a font d’enriquiment individual i col•lectiu.
Individualment, cal lliurar per escrit una breu síntesi-anàlisi-interpretació-valoració dels continguts teòrics i pràctics tractats en el desenvolupament d'aquesta Pràctica d'Aula. Es facilitarà, per part del professor, un guió orientatiu per aquesta síntesi-anàlisi.
Els criteris concrets que guiaran la valoració, per part del professor, d’aquesta síntesi són:

*Coherència i claredat en l’exposició i estructuració de les idees expressades
*Anàlisi i reflexió crítica dels continguts conceptuals i pràctics treballats (adequació, aprofundiment, pertinença…)
*Interrelació i contrast entre els coneixements teòrics (coneguts i/o analitzats en les sessions) i els coneixements i les experiències de la pràctica (tant pel que fa a experiències tractades a les sessions com a d’altres conegudes i/o analitzades).

BLOC DE PEDAGOGIA PRÀCTICA D’AULA 2: SOBRE LA INTEGRACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA AVUI
Visionat d’un dels documentals del programa de TV3 ”30 minuts” titulat “Alumnes diferents”, emès durant el primer semestre de 1997. En aquest video es vol mostrar, després de 13 anys de la promulgació del Decret que a Catalunya que marca l’inici de la política d’integració (Decret 117/84), la realitat escolar de diferent alumnat amb característiques personals ben distintes (7 experiències), analitzant-se des de diferents perspectives: el propi alumnat, el professorat (tutor/a i de suport, equips directius, famílies, administració...).
Individualment, cal lliurar per escrit una breu síntesi-anàlisi-interpretació-valoració dels continguts teòrics i pràctics tractats en el desenvolupament d'aquesta Pràctica d'Aula. Es facilitarà, per part del professor, un guió orientatiu per aquesta síntesi-anàlisi.
Els criteris concrets que guiaran la valoració, per part del professor, d’aquesta síntesi són:

*Coherència i claredat en l’exposició i estructuració de les idees expressades
*Anàlisi i reflexió crítica dels continguts conceptuals i pràctics treballats (adequació, aprofundiment, pertinença…)
*Interrelació i contrast entre els coneixements teòrics (coneguts i/o analitzats en les sessions) i els coneixements i les experiències de la pràctica (tant pel que fa a experiències tractades a les sessions com a d’altres conegudes i/o analitzades).

BLOC PEDAGOGIA. PRÀCTICA D’AULA 3.LECTURA I ANÀLISI REFLEXIVA DEL LLIBRE “Instantànies. Projectes per atendre la diversitat educativa”. (Coord.: C. Monereo, 1998)
La finalitat principal d’aquest llibre, per part de l’equip de recerca que el presenta, és analitzar i interpretar, més que descriure, diferents experiències educatives d’atenció a la diversitat capdavanteres en el nostre context.
El procés de treball d’aquesta Pràctica d’Aula 3 és el següent: Després d’haver fet una lectura individual del llibre i d’haver-ne treballat (a classe i en gran grup) la “Introducció”, l’alumnat (organitzat en grups reduïts) haurà de fer l’anàlisi reflexiva d’una de les experiències que en concret s’hi presenten. Anàlisi que, un cop realitzada i tutoritzada per la part de la professora, serà presentada al grup-classe.
Cada grup haurà de lliurar per escrit: 1) l’anàlisi de la “Introducció” del llibre i 2) l’anàlisi-reflexió de l’experiència analitzada.

Els criteris concrets que guiaran la valoració, per part del professor, d’aquesta síntesi són:

*Coherència i claredat en l’exposició i estructuració de les idees expressades
*Anàlisi i reflexió crítica dels continguts conceptuals i pràctics treballats (adequació, aprofundiment, pertinença…)
*Interrelació i contrast entre els coneixements teòrics (coneguts i/o analitzats en les sessions) i els coneixements i les experiències de la pràctica (tant pel que fa a experiències tractades a les sessions com a d’altres conegudes i/o analitzades).
BLOC PEDAGOGIA. CRÈDITS TEÒRICS. Exposició, per part de la professora d'alguns dels continguts fonamentals dels diferents temes del programa, combinant, no obstant, en la majoria de les sessions el mètode expositiu amb la utilització de diversos recursos i suports informatius i procedimentals (discussions i debats en gran grup, establiment de relacions amb el Practicum…). La participació i la implicació activa en les sessions de classe, en el treballs en petits grups, sobretot pel que fa a l’exercici de les habilitats de reflexió i l'anàlisi crítica desenvolupades en el transcurs de les diverses sessions, pot matisar en un valor de com a màxim 1 punt la valoració general dels crèdits teòrics
BLOC PEDAGOGIA. CRÈDITS TEÒRICS.
Lectura i anàlisi de textos, anàlisi de situacions o casos, etc. Aquestes activitats, que es desenvolupen durant les sessions de classe son realitzades per l’alumnat, individualment o en grup, utilitzant la documentació i els recursos proposats pel professor. A més a més, s'ofereix, per a cadascun dels temes del programa, la possibilitat d'utilitzar el suport d'un dossier de treball (bibliografia específica, textos bàsics i complementaris, documents il•lustratius, etc.).
La participació i la implicació activa en les sessions de classe, en el treballs en petits grups, sobretot pel que fa a l’exercici de les habilitats de reflexió i l'anàlisi crítica desenvolupades en el transcurs de les diverses sessions, pot matisar en un valor de com a màxim 1 punt la valoració general dels crèdits teòrics
BLOC PEDAGOGIA. CRÈDITS TEÒRICS.
Per grups, elaboració dos mapes conceptuals utilitzant textos on es tracten determinats continguts de l'assigantura
LLiurament obligatori.
Criteris: compliment dels criteris formals i de continguts establerts per als mapes conceptuals i expostas prèviament per part de la professora
BLOC PEDAGOGIA. Tutories La participació i la implicació activa en les sessions de classe, en el treballs en petits grups, sobretot pel que fa a l’exercici de les habilitats de reflexió i l'anàlisi crítica desenvolupades en el transcurs de les diverses sessions, pot matisar en un valor de com a màxim 1 punt la valoració general dels crèdits teòrics
BLOC PEDAGOGIA. CRÈDITS TEÒRICS.

En acabar les sessions presencials l'alumne/a realitza una prova escrita al final on es valoren els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) treballats en cadascun dels temes del programa

Qualificació

BLOC PEDAGOGIA
L'avaluació intenta constatar, en l'alumnat, l'aprenentatge dels principis teòrics i la seva incidència en la pràctica, així com també l'acostament a una construcció pròpia sobre el concepte d'educació en la diversitat.
En aquest sentit, doncs, i si entenem l'avaluació de l'alumnat com la valoració de la globalitat del seu procés d'aprenentatge, és evident que la seva participació en tots i cadascun dels moments educatius: prova escrita, treballs (individuals i/o en grup), participació a classe i anàlisi de lectures, té una significació altament important.
Així doncs, l'avaluació de l'alumne/a consta de:

Pel que fa als crèdits teòrics (3):
1. Dues proves escrites, una al final de cada semestre (de cada bloc), on es valoren els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) treballats en cadascun dels temes del programa.
2. La participació i la implicació activa en les sessions de classe, en el treballs en petits grups, sobretot pel que fa a l'exercici de les habilitats de reflexió i l'anàlisi crítica desenvolupades en el transcurs de les diverses sessions.
Aquest darrer aspecte pot matisar en un valor de com a màxim 1 punt la valoració general d'aquests crèdits teòrics

Pel que fa als crèdits pràctics (1,5):
1. Individualment o en grup, lliurament per escrit d'una breu síntesi-anàlisi-interpretació-valoració dels continguts teòrics i pràctics tractats en el desenvolupament de cadascuna de les 3 Pràctiques d'Aula. Es facilitarà, per part del professor, un guió orientatiu per aquesta síntesi-anàlisi.
Els criteris concrets que guiaran la valoració, per part del professor, d'aquesta síntesi són:
Coherència i claredat en l'exposició i estructuració de les idees expressades
Anàlisi i reflexió crítica dels continguts conceptuals i pràctics treballats (adequació, aprofundiment, pertinença…)
Interrelació i contrast entre els coneixements teòrics (coneguts i/o analitzats en les sessions) i els coneixements i les experiències de la pràctica (tant pel que fa a experiències tractades a les sessions com a d'altres conegudes i/o analitzades).
2. La participació i la implicació de l'alumnat en aquestes sessions de pràctiques d'aula.
Aquest darrer aspecte pot matisar en un valor de com a màxim 1 punt la valoració general d'aquests crèdits pràctics.

La qualificació final del BLOC DE PEDAGOGIA s'obté de la suma ponderada de la valoració general del crèdits teòrics i de la valoració general dels crèdits pràctics; la proposta és atorgar un valor d'un 65% a la valoració general dels crèdits teòrics i un 35% a la valoració general dels crèdits pràctics. Aquesta valoració ponderada només es realitzarà quan ambdues dimensions (la teòrica i la pràctica) considerades individualment mostrin la superació dels aspectes avaluats en, com a mínim, una qualificació de 4,5 punts.

D'altra banda, pel que fa a la qualificació final de l'assignatura (Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial), aquesta serà el resultat de l'aplicació de la mitjana aritmètica de les qualificacions corresponents a cadascun dels dos blocs (psicologia i pedagogia). Aquesta mitjana aritmètica per a l'obtenció de la qualificació final de l'assignatura solament s'aplicarà quan ambdós blocs (psicologia i pedagogia) considerats individualment evidenciïn la superació dels aspectes avaluats .

Observacions

BLOC PEDAGOGIA. BIBLIOGRAFIA

Per cadascun dels temes tractats i de les activitats realitzades es detallaran les referències bibliogràfiques específiques

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.