Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA FALGAS ISERN

Altres Competències

 • OBJECTIUS. -Fomentar la reflexió sistemàtica sobre l'ensenyament-aprenentatge de la llengua en els primers anys.
 • - Conèixer els elements que intervenen en el procés d'adquisició d'una nova llengua.
 • - Analitzar les condicions, criteris i estratègies de programes d'intervenció lingüística. Reflexionar sobre les variables d'aplicació del Programa d'Immersió.
 • - Valorar i reflexionar sobre el paper de l'ensenyant en el marc educatiu de diversitat lingüística.
 • - Adquirir criteris per dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació per desenvolupar les habilitats lingüístiques de manera global i comunicativa en un context d'adqusició d'una nova llengua.
 • - Analitzar el tractament del llenguatge en el currículum d'educació infantil i en les activitats d'aula. Reconèixer el paper funcional de la llengua escrita a EI.
 • - Conèixer els processos que intervenen en l'adquisició i desenvolupament de la lectura i de l'escriptura.
 • - Analitzar estratègies metodològiques i didàctiques que afavoreixen el desenvolupament de la lectura i de l'escriptura a l'educació infantil.
 • - Valorar la necessitat d'optimitzar la intervenció pedagògica i de fomentar la funcionalitat del llnegautrge escrit a EI.
 • - Reflexionar sobre les perspectives i enfocaments del procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita.
 • - Adquirir criteris per programar unitats o seqüències didàctiqeus per afavorir el procés de construcció i desenvolupament del llengautge escrit en un marc global i comunicatiu.
 • - Mantenir una expressió oral i escrita fluïda per estimular l'ús correcte de la llengua a l'aula i a l'escola.

Continguts

1. BLOC 1: ADQUISICIÓ D'UNA NOVA LLENGUA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

          1.1. Aspectes que orienten el tractament d'una nova llengua a l'educació infantil.

          1.2. La intervenció didàctica per a l'adqusició d'una nova llengua en el marc de diversitat lingüística.

                    1.2.1. - La intervenció de la mestra o del mestre en el desenvolupament lingüístic dels nens i de les nens que tenen una llengua familiar diferent a la de l'escola.

                    1.2.2. - Paper de l'infant en el procés d'aprenentatge del nou codi lingüístic.

                    1.2.3. - Activitat d'ús de la llengua en el marc de l'aula, l'escola i l'entorn proper.

                    1.2.4. - Criteris metotològics i organitzatius afavoridors d'un clima d'aula on s'aprèn llengua.

2. BLOC 2: EL CURRÍCULUM DE LLENGUATGE VERBAL A EI

          2.1. - El currículum d'EI: principis psicopedagògics i lingüístics que orienten el disseny de l'àrea de llengua.

          2.2. - Tractament de la llengua escrita a l'etapa 0-6.

          2.3. - Relació entre el currículum, els documents de centre (PCC) i la programació d'aula.

          2.4. - Característiques de la programació d'aula. Unitats didàctiques. Seqüències didàctiques o d'intervenció.

3. - BLOC 3: TRACTAMENT DE LA LLENGUA ESCRITA A L'EDUCACIÓ INFANTIL

          3.1. - Incidència de l'entorn social i cultural i de l'adult en el procés d'adquisició i desenvolupament de la llengua escrita.

          3.2. - Aspectes que condicionen el procés d'adquisició de la llengua escrita (lectura i escriptura).

          3.3. - Procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita des d'una perspectiva constructivista. Mètodes de lectura i d'escriptura.

          3.4. - Recursos i estratègies didàctiquess per a un aprenentatge significatiu i comunicatiu del llenguatge escrit. Activitats funcionals i rellevants de la llengua escrita.

          3.5. - L'avaluació. Recursos i estratègies per avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge i el desenvolupament lingüístic dels infants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Pràctiques en empreses / institucions 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Resolució d'exercicis 0 0 0
Sessió expositiva 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Sessió pràctica 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Visionat/audició de documents 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Vila, Ignasi (1989). Adquisició i desenvolupament del llenguatge, : l'important és prevenir. Barcelona: Graó.
 • Teberosky, Ana (1992). Aprendiendo a escribir. Barcelona: ICE-Horsori.
 • Valls Juliá, Juan, Riñón Mateo, Julio Fco. coaut (1998). Los Aprendizajes tempranos, : (marco pedagógico). Barcelona: Casals.
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia, Huguet, Teresa, Solé, Isabel (2001). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (5a ed). Barcelona: Graó.
 • Bonals, Joan (2003). Avaluar l'aprenentatge (de 3 a 7 anys), : matemàtiques, llenguatge, dibuix. Barcelona: Graó.
 • Siguan, Miquel (1998). Bilingüisme i educació. Barcelona: EDIUOC Proa.
 • Díez, M. Carmen (2000). Col leccionant moments. Barcelona: Rosa Sensat.
 • Contextos de alfabetización inicial (2003). Barcelona: Universitat de Barcelona. ICE [etc.].
 • Graves, D.H (1991). Didáctica de la escritura. Madrid: Morata [etc.].
 • Didáctica de la lengua en la educación infantil (DL 2000). Madrid: Síntesis.
 • Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria (DL 2000). Madrid: Síntesis.
 • Educació infantil, : currículum (1992). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
 • Julià Dinarès, Tessa (1995). Encetar l'escriure, : per un aprenentatge lúdic i funcional de la llengua escrita. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Artigal, Josep Maria (1989). La Immersió a Catalunya, : consideracions psicolingüístiques i sociolingüístiques. Vic: Eumo.
 • Leer y escribir con sentido, : una experiencia constructivista en educación infantil y primaria (cop. 1996). Madrid: Visor.
 • Fons i Esteve, Montserrat (1999). Llegir i escriure per viure, : alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula. Barcelona: La Galera.
 • Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura (1999). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament.
 • Miralles, M, Maruny,L i Ministral,M. (1995). Leer y escribir. volI,II,III. Madrid: Edevives.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
-Presentar la interpretació d'un llibre de la bibliografia a tot el grup, seguint un esquema compartit. Se'n farà una recomanació oral i escrita.
Lectura i comentari interpretaiu i crític.
Representarà un 10% de la nota.
Es realitzarà durant el primer semestre
- Dissenyar propostes d'intervenció a nivell d'aula, cicle, centre o entorn proper, justificades en funció del tema i del context.
Elaboració d'activitats pràctiques per a realitzar en un context concret. Dissenyar activitats reals, properes al centre on es realitzen les pràctiques, per desenvolupar objectius lingüístics. A nivell d'adquisicó d'una nova llengua. I pel treball de llengua escrita.
Activitats d'avaluació formativa i participativa.
Es posaran en comú i a debat a les classes pràctiques
- Presentar una proposta d'intervenció global de creació d'un context comunicatiu compartit per afavorir el desenvolupament de la nova llengua en un marc escolar de diversitat lingüística. Es tindrà en compte com avaluació formativa i participativa de les sessions pràctiques-
- Treball de síntesis del primer bloc. Treball en grup a escollir entre tres models. Analitzar el context, fer una proposta didàctica i justificar-la en funció del plantejament teòric. Realitzar una reflexió individual del tema. Presentació per escrit. Treball pels estudiants que fan seguiment de l'assignatura i participen activament.
Representa un 20% del total.
- Programar una unitat o seqüència didàctica de llengua escrita contextualitzada en una aula, previ diagnòstic del moment i procés d'adqusiciió de la lectura i de l'escriptura. Argumentar i justificar el plantejament. Representa un 30% de la nota final per les persones que han participat i seguit el desenvolupament de l'assignatura.
Es fa una reflexió personal que ajuda a ponderar la nota del grup.
- Prova : comentari escrit d'un aspecte del bloc temàtic de llengua escrita. Representa un 10% de la nota final. Es valorarà la capacitat d'interpretació dels continguts i el nivell d'expressió escrita de l'estudiant.
S'adaptarà a les necessitats i expectatives del grup.
- Prova escrita del contingut del temari. Per les persones que no fan un seguiment presencial de l'assignatura. Representa un 60% de la nota final.

Qualificació

Mètodes docents:
Relacionar i compaginar teoria i pràctica en les valoracions, síntesis i propostes pràctiques.
Discussió i reflexió a partir de plantejaments teòrics, de lectures proposades i de l’experiència adquirida durant les pràctiques.
Treball de recerca i discussió en petits grups. Posades en comú i valoració del procés d'adquisició d'una nova llengua.
Elaboració d’activitats pràctiques per a realitzar a l’escola: programar unitats didàctiques concretes, planificar seqüències didàctiques, dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació de la llengua escrita
Observació i anàlisi directa o indirecta de propostes i situacions d’aula.
Dins els crèdits pràctics:

· S’analitzaran experiències a partir de les pràctiques realitzades, lectures i debats entre tot el grup o d’experiències indirectes ( vídeos / articles/ exposicions).
· Es planificaran programacions d’activitats globalitzadores que tractin la llengua en totes les seves habilitats.
· Es portaran a terme pràctiques d’activitats d’aula que s'analitzaran i valoraran. Dissenyar activitats reals, properes al centre on es realitzen les pràctiques, per desenvolupar un objectiu programat amb la presentació de material necessari, si és el cas.
· Es programaran seqüències didàctiques contextualitzades per desenvolupar un propòsit lingüístic concret.
· Es presentarà la interpretació d’un llibre de la bibliografia a tot el grup seguint un esquema compartit. Se’n farà una recomanació escrita i oral.
· Es farà ( per parelles o en grup) una unitat de programació de llengua escrita, contextualitzada al centre on es realitzen les pràctiques.

Tipus d'exàmens:
S’avaluarà la capacitat de relacionar els coneixements teòrics amb les propostes pràctiques, les reflexions a partir de lectures i les aportacions didàctiques. Tant en els treballs com a la prova escrita.

Es valorarà la participació activa, el treball continuat i constant durant el curs en les activitats individuals o en petit grup.
Es realitzaran treballs en petit grup, individual o parelles dins els crèdits pràctics ( a partir de lectures, programació i disseny d’activitats i materials per a treballar a l’aula) (30% de la nota final)També es tindrà en compte la capacitat de col·laborar en equips de treball.
Es demostrarà la interpretació d’una lectura, (dins els crèdits pràctics) d’un llibre recomanat, com a mínim, que incidirà un 10% sobre la nota final.
Es realitzarà una prova individual a final de curs (Representarà el 60% de la qualificació)
Els estudiants que segueixen regularment el curs (participació a crèdits teòrics i pràctics) podran optar per una valoració formativa que consisteix en: presentació d'una síntesi teòrica i interpretació d’una observació del context aula en el procés d’adquisició de la llengua ( 20 %), el disseny d’una seqüència didàctica per desenvolupar un aspecte del llenguatge escrit ( 30%) i una reflexió escrita d'un tema de llengua escrita (10%)
Per poder ser qualificat caldrà haver superat amb aprovat la prova individual o els treballs de seguiment proposats i les activitats dels crèdits pràctics ( la lectura i les propostes didàctiques).
Segons hem acordat els professors i professores de l'àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i la Literatura, tant en el treballs escrits com en el exàmens i en les altres aportacions serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita. Els estudiants que no l'hagin assolit, l'hauran de superar el setembre.

Observacions

L'aspecte essencial de l'assignatura gira al voltant de la relació teoria-pràctica. S'intenta relacionar els aspectes dels blocs temàtics amb el pràcticum. Es recomana, per tant, realitzar l'assignatura paral·leament al pràcticum de tercer o tenir experiència d'aula.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament d'habilitats lingüístiques i la seva didàctica
 • Literatura infantil

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.