Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Conjunt integrat de pràctiques a realitzar a centres universitaris o vinculats a les universitats per conveni que posin en contacte als estudiants amb els problemes de la pràctica professional. Podria ser també, total o parcialment d'investigació. Els estudiants realitzaran un pràcticum entre els proposats per cada Universitat. Serà controlat i avaluat per un professor tutor
Crèdits:
15
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Pilar Albertin Carbo  / Maria Aymerich Andreu  / OSCAR BARBOSA DEU  / FERRAN CASAS AZNAR  / Sílvia Font Mayolas  / Ariadna Lleonart Sitjar  / ANA MARIA MANZANO NIETO  / Pilar Monreal Bosch  / SERGIO PASCUAL ROSA  / Marta Sadurni Brugue  / MARGARITA SANCHEZ-CANDAMIO MENDEZ  / MERCE SOMS CASALS  / Monica Thomas Vall-llosera  / EDUARD VALLES MAJORAL  / Esperanza Villar Hoz

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. El Pràcticum es defineix en el Pla d’Estudis de Psicologia de la Universitat de Girona (BOE núm. 271 del 12 de novembre de 1999) com una matèria troncal de 15 crèdits, de segon cicle de llicenciatura consistent en:

3. “conjunt integrat de pràctiques a realitzar a centres universitaris o vinculats a les universitats per conveni que posin en contacte als estudiants amb els problemes de la pràctica professional. Podria ser també, total o parcialment d’investigació”.

4. Atenent als seus objectius i estructura en aquest document es concretaran, fonamentalment, els aspectes docents i organitzatius.

5. Es tracta, doncs, de planificar i posar en marxa el conjunt d’activitats que posaran en contacte els alumnes amb la pràctica professional.

6. MARC GENERAL I FINALITATS

7. El Pràcticum ha d’oferir als estudiants la possibilitat d’observar i analitzar els contextos en els que en el futur es pot desenvolupar el seu treball, de manera que puguin tenir un coneixement vivencial del treball psicològic en els seus diferents àmbits.

8. Aquesta observació de la pràctica no té com a finalitat la imitació dels models d’intervenció que se li presentin, sinó la seva anàlisi i la reflexió sobre altres possibles alternatives.

9. És per això que s’ofereixen a l’alumnat opcions variades dins del Pràcticum, i se’ls orienta perquè mantinguin una actitud crítica que els hi permeti veure els supòsits implícits que fonamenten l’acció en cada Centre.

10. És fonamental en aquests procés d’aprenentatge facilitar que es posin en relació i es contrastin els coneixements teòrics i pràctics a través de la participació i la reflexió sobre la planificació i l’acció.

11. En el disseny i el desenvolupament del Pla de Pràcticum hi ha d’haver una col·laboració eficaç entre les diferents institucions implicades, establint clarament les funcions de cadascú per tal de garantir la implicació en el procés formatiu de totes les persones i recursos necessaris per portar-lo a terme.

12. L’interès de posar en contacte i incorporar els Centres i professionals de la Psicologia a la formació dels llicenciats és un altre dels principis bàsics que orienten aquest Pla de Pràcticum.

13. OBJECTIUS FORMATIUS

14. L’objectiu principal d’aquest període de pràctiques, com ja s’ha dit, és proporcionar a l’alumnat experiència directa sobre els àmbits en els que es desenvolupa l’activitat dels psicòlegs, i sobre els aspectes més característics de la seva pràctica professional.

15. En aquest sentit s’ha d’aconseguir conjuntament millorar la formació dels llicenciats, i possibilitar l’apropament entre els coneixements teòrics i els pràctics en cada context concret.

16. L’alumnat ha d’aconseguir els següents objectius:

17. - integrar els coneixements teòrics i pràctics a l’hora de la identificació i solució dels problemes.

18. - conèixer quines són les demandes i els programes d’intervenció més habituals en els diferents àmbits de treball dels psicòlegs

19. - identificar i descriure les funcions del professional de la Psicologia en cada context, tenint en compte les seves limitacions i les relacions que s’estableixen amb altres tipus de professionals.

20. - descobrir quins són els estàndards i els perfils de formació necessaris per a l’exercici de la Psicologia per tal de tenir la informació necessària per orientar-se en el seu futur professional.

21. - iniciar-se en la planificació i l’acció pròpia del treball psicològic.

22. - iniciar-se en l'anàlisi de les problemàtiques ètiques que planteja el treball psicològic.

23. - conèixer els objectius, el funcionament i la metodologia dels Comitès d'Ètica Aplicada.

24. ACTIVITATS FORMATIVES A DESENVOLUPAR

25. A) Activitats introductòries que es realitzaran a les aules i que preparen pel treball en els Centres

26. B) Activitats als Centres de Pràcticum:

27. - col·laboració amb el personal especialitzat en la planificació i desenvolupament de les activitats pròpies de cada Centre

28. - identificació dels recursos disponibles i característiques de cada Centre per negociar maneres de participar i aconseguir els objectius formatius.

29. - elaboració de propostes alternatives d’intervenció, anàlisi teòrica o avaluació adients pel context concret.

30. - descripció, sistematització i anàlisi continuada de la informació i l’experiència

31. C) Formació en ètica professional (Modul introductori a l'ètica aplicada).

32. D) Activitats finals de reflexió sobre el que s’ha observat i realitzat, comunicant les experiències i avaluant tot el procés de formació des del seu inici (redacció de la Memòria)

33. CENTRES DE PRÀCTICUM

34. Estaran vinculats a la UdG per conveni que especifiqui:

35. - núm. de places

36. - tutor/a

37. - horari

38. - programa d’activitats

39. - avaluació

40. Els objectius a cobrir seran els següents:

41. - dissenyar i desenvolupar el programa del conjunt d’activitats, tenint en compte les característiques de la llicenciatura i les possibilitats de cada Centre de pràctiques

42. - exercir funcions docents en l’àmbit del seu treball, col·laborant amb el Departament de Psicologia en la formació pràctica de l’alumnat

43. - posar en relació la formació acadèmica amb la professional

44. ESTRUCTURA DE L’OFERTA DE PLACES

45. Es tracta d’un model de Pràcticum per opcions i multidisciplinar. Cada opció ofertada pot incloure l’estança de l’alumne en 1, 2 o 3 Centres.

46. Aquesta modalitat comporta que els Centres de Pràcticum no es classificaran com a vinculats únicament a una àrea específica de les clàssiques de la formació dels psicòlegs (clínica, educació, social, organitzacions). Sinó que es negociarà amb els Centres programes d’activitats diversificants posant més èmfasi en uns aspectes de la pràctica o en altres en funció dels interessos de formació.

47. El Departament de Psicologia, en funció de l’activitat investigadora que estigui desenvolupant, podrà oferir la possibilitat d’una opció de Pràcticum d’investigació.

48. COORDINACIÓ I DIRECCIÓ DEL PRÀCTICUM

49. Hi haurà un organisme col·legiat anomenat per la Facultat que s’encarregarà de la gestió del Pràcticum, amb un/a coordinador/a amb les tasques següents:

50. - coordinar els tutors per tal de fer un seguiment del conjunt del Pràcticum durant el curs

51. - comunicar al Consell d’Estudis les incidències o problemes que afectin el funcionament del conjunt del Pràcticum, perquè es puguin buscar solucions.

52. TUTORIES

53. Cada estudiant serà assessorat per dos tutors o tutores, un designat pel Centre i un altre pel Departament

54. Són funcions conjuntes dels tutors del Departament i dels Centres:

55. - elaborar el programa d’activitats

56. - coordinar en tot el que sigui necessari en ambdues institucions

57. - informar-se mútuament de les incidències en el desenvolupament del programa i de les dificultats i imprevistos que sorgeixin

58. Són funcions específiques dels tutors dels Centres:

59. - coordinar-se amb el tutor del Departament per a la confecció del programa d’activitats

60. - rebre a l’alumnat i informar-los del funcionament general del Centre o Servei.

61. - explicar a l’alumnat les activitats que hauran de desenvolupar

62. - supervisar l’assistència, actitud, participació i rendiment de l’alumnat

63. - atendre les consultes teòriques i/o pràctiques de l’alumnat en relació amb el seu treball

64. - complimentar un full d’avaluació que li serà proporcionat pel Departament

65. Són funcions específiques dels tutors del Departament:

66. - coordinar-se amb el tutor del Centre per a la confecció del programa d’activitats

67. - assessorar a l’estudiant pel que fa als continguts i característiques del Pràcticum

68. - atendre consultes i problemes de l’alumnat en relació al Pràcticum

69. - fer un seguiment de les activitats de l’estudiant en el Centre

70. - avaluar cada un dels seus alumnes a partir de l’informe del tutor del Centre, i de la memòria que cada estudiant ha d’entregar-li desprès de les seves pràctiques

71. ORGANITZACIÓ DOCENT DE LES TUTORIES AL DEPARTAMENT

72. Cada professor que faci docència en el Pràcticum farà les tutories de tots els alumnes que passin per un Centre concret.

73. Això suposa que cada alumne tindrà tants tutors com núm. de Centres de Prràcticum.

74. Aquests tutors tindran com a interlocutor/a i seran coordinats per la persona responsable de l’òrgan de gestió del Pràcticum.

75. Els reconeixements de les hores de tutoria com a hores de doc`pencia es farà segons els criteris adoptats per la Facultat.

76. En tot cas el màxim de crèdits que podrà fer cada professor serà de 5.

77. PROCEDIMENT DURANT EL PERÍODE DE PRÀCTICUM

78. L’estança dels estudiants en els Centres de Pràcticum haurà de ser com a mínim de 150 hores.

79. Es procurarà que el període de Pràcticum interfereixi el menys possible en la resta de les activitats docents, articulant les alternatives que siguin necessàries per facilitar que l’alumnat pugui continuar amb les assignatures.

80. Els alumnes hauran d’adaptar-se als requisits posats pels Centres pel que fa a l’horari i les tasques a realitzar.

81. 1) Abans del període de matrícula la Facultat farà pública l’oferta de places; opcions, Centres, núm. d’hores i horaris. Els alumnes triaran la seva opció i faran la seva preinscripció. Es procurarà donar el màxim d’informació possible, per tal d’orientar als alumnes en la tria de la seva opció.

82. 2) En funció de les sol·licituds rebudes, es farà una distribució dels alumnes entres les opcions ofertades seguints els criteris següents:

83. a) les sol·licituds s’ordenaran de menys a més en funció del número de crèdits pendents per acabar els estudis

84. b) tindran preferència aquells alumnes que, havent-se matriculat de tots els crèdits pendents (inclosso els 15 de pràcticum), puguin finalitzar els seus estudis en el curs de la convocatòria. A aquests efectes s’haurà de tenir en compte la compatibilitat horària entres les assignatures matriculades i les exigències del Pràcticum. En cas d’igualtat, l’ordre de preferència s’establirà aleatòriament.

85. 3) Es publicarà la llista d’alumnes admesos, la seva distribució pels Centres, i els noms i horaris dels tutors corresponents

86. 4) Els alumnes admesos es podran matricular en les dates fixades

87. 5) Els alumnes matriculats es presentaran als tutors del Departament i als dels Centres, que els explicaran les seves característiques i el pla de treball.

88. AVALUACIÓ

89. El tutor del Departament donarà una nota global en base als seguent punts:

90. - Avaluació de la memòria (exposició coordinada, equilibri entre les quatre parts de la memòria, capacitat de síntesi i estructura narrativa, etc.)

91. - Valoració del quadern d'observació (diari de camp).

92. - Assistència i participació activa a les entrevistes de tutories

93. - Informe i valoració del tutor de Centre.

94. El modul introductori a l'ètica aplicada, es qualificarà com "apte" o "no apte".

95. La nota final del Pràcticum correspondrà a la suma ponderada de l'avaluació del tutor del Departament (80%) i de l'avaluació del Mòdul introductori a l'ètica aplicada (20%).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Tipus d'exàmens:
  El tutor del Departament donarà una nota global en base als seguent punts:

  - Avaluació de la memòria (exposició coordinada, equilibri entre les quatre parts de la memòria, capacitat de síntesi i estructura narrativa, etc.)
  - Valoració del quadern d'observació (diari de camp).
  - Assistència i participació activa a les entrevistes de tutories
  - Informe i valoració del tutor de Centre.

  El modul introductori a l'ètica aplicada, es qualificarà com "apte" o "no apte".

  La nota final del Pràcticum correspondrà a la suma ponderada de l'avaluació del tutor del Departament (80%) i de l'avaluació del Mòdul introductori a l'ètica aplicada (20%).

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.