Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA FALGAS ISERN  / ELISABET VIRGINIA LIMIÑANA VICO  / Sílvia Llach Carles

Altres Competències

 • OBJECTIUS: Fomentar la reflexió sistemàtica sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura a primària. Conèixer el tractament de la llengua i la literatura a l'escola: disseny curricular, projecte lingüístic i activitats d'aula. Valorar la necessitat de desvetllar totes les habilitats lingüïstiques. Parlar, escoltar, llegir i escriure en els diferents moments d'intervenció pedagògica a l'educació primària i conèixer els processos implicats. Adquirir una visió global i coherent dels processos implicats en el procés de desenvolupament de la llengua oral i escrita des de metodologies globals i interdisciplinàries. Analitzar l'ús i l'aprenentatge de la pròpia especialitat. Conèixer els tipus de textos en què es presenta la informació oral i escrita i l'interès de treballar-los des de la seva funcionalitat. Millorar l'expressió oral i l'escrita. Conèixer les característiques de la literatura en general i de la literatura infantil en particular. Valorar la importància de la literatura popular i l'aprofitament que se'n pot fer a l'escola. Analitzar els principals gèneres, autors i obres de literatura infantil per fer-los propers als nens i nenes a partir de l'aplicació de recursos didàctics adients. Adquirir estratègies i recursos per explicar contes. Adquirir recursos i tècniques per organitzar tallers de llengua i literatura a l'escola, que desenvolupin l'expressió oral i escrita i estimulin l'hàbit de lectura i la creativitat dels alumnes. Dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació, des de l'àrea de llengua i des de l'especialitat, per incidir en el desenvolupament integral de la llengua oral i escrita a tota la primària.

Continguts

1. Estudis d'educació primària i de llengua estrangera:

2. - La literatura infantil:

3. Concepte. Característiques

4. - La literatura popular:

5. Les rondalles. Universalitat de les rondalles. Les funcions de Propp. Les llegendes. Les faules.

6. Com explicar contes.

7. Altres gèneres de literatura oral: cançons, endevinalles, dites, etc.

8. - La literatura infantil d'autor:

9. (Alumnes llengua estrangera: Inicis de la literatura infantil i juvenil d'autor. Els clàssics anglo-saxons: Defoe, Swift, Stevenson, Ferimore Cooper, Walter Scott, Kipling, etc. Altres clàssics: Dumas, Verne, Salgari...)

10. El llibre infantil a Catalunya. Etapes: els segle XIX. Dels inicis del segle XX al 1960. Del 1960 fins avui dia.

11. Els gèneres narratius: el conte d'autor a Catalunya (Alumnes de ll. estrangera:La revolució d'Alícia en terra de meravelles (1865), Pinotxo i Peter Pan); la novel·la infantil i juvenil: el realisme, la fantasia i el realisme fantàstic.

12. La poesia a l'escola: selecció de poemes adequats a l'Educació Primària. La poesia infantil. La memorització de petits poemes.

13. El teatre infantil: el teatre per a nois i noies representat pels adults. El teatre escolar. L'escenificació com a recurs de la classe de llengua. Altres formes de dramatització: les ombres, els titelles, el mim.

14. Paraula i imatge. Les revistes infantils. La revista escolar. El còmic. Anàlisi. Elaboració col·lectiva.

15. Les il·lustracions. Principals il·lustradors de literatura infantil.

16. - La creativitat:

17. El taller de llengua i literatura a l'escola. Les tècniques literàries. Recursos de creativitat.

18. - La biblioteca de classe:

19. Com muntar la biblioteca. Autors i obres. Control de lectura.

20. Estudi d'educació primària

21. - L'ensenyament de la llengua: llengua i societat; llengua i pensament.

22. - El currículum d'educació primària: anàlisi dels continguts, objectius i orientacions didàctiques de la llengua oral.

23. - Desenvolupament de la competència comunicativa. Funcions de la llengua oral. Components lingüístics, pragmàtics i comunicatius de l'expressió oral.

24. - La comprensió oral. Habilitats i processos. Recursos i estratègies de l'escolta activa.

25. - L'estructura fònica de la llengua. Relació entre llengua oral i llengua escrita.

26. - L'enfocament de la llengua i el factors culturals: tractament de llengües, procés d'adquicisió d'una nova llengua, programa d'immersió lingüística, pla d'acollida en la incorporació tardana.

27. - Pautes metodològiques per a l'ensenyament - aprenentatge de la llengua: situacions comunicatives, interacció, projectes, criteris d'intervenció i d'organització.

28. - Pautes i criteris d'avaluació i correcció de la llengua oral.

29. - Disseny, planificació i programació d'activitats i seqüències didàctiques.

30. Estudi de llengua estrangera:

31. - Què entenem per llengua escrita. Com la concebem.

32. - L'expressió escrita: produir textos. Models d'escriptura. Escriure a l'escola. Recursos didàctics.

33. - La comprensió lectora: què és llegir. Models de lectura. L'aprenentatge de la lectura. Avaluació.

34. - La lingüística textual. El text. Característiques del text. Tipologies textuals. Funcionalitat

35. - Correcció i variació:

36. - La morfosintaxi. Descobrir el funcionament de la llengua. Quina gramàtica ensenyem. Com aprendre a produir oracions.

37. - El lèxic. El diccionari. Treballar el vocabulari.

38. - L'ortografia. Per què ortografia. Diverses classificacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Sánchez Cano, Manuel (1999). Aprenent i ensenyant a parlar, : ajuda a la comunicació i al llenguatge a l'escola. Lleida: Pagès.
 • Siguan, Miquel (1998). Bilingüisme i educació. Barcelona: EDIUOC Proa.
 • Bryant, Sara Cone (1999). Com explicar contes (10a ed., 2a ed. a Biblària). Barcelona: Biblària.
 • Vilà i Santasusana, Montserrat (2002). Didàctica de la llengua oral formal, : continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques. Barcelona: Graó.
 • Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria (DL 2000). Madrid: Síntesis.
 • L'Ensenyament de l'ortografia (1989). Barcelona: Graó.
 • Colomer, Teresa, Camps, Anna (1992). Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre (2a ed). Barcelona: Rosa Sensat [etc.].
 • Cassany, Daniel, Luna, Marta, Sanz, Glòria (2002). Ensenyar llengua (7a ed). Barcelona: Graó.
 • Solé, Isabel (2001). Estrategias de lectura (12ª ed). Barcelona: Graó ICE de la Universitat de Barcelona.
 • Formar infants productors de textos (1992). Barcelona: Graó.
 • Camps Mundó, Anna (1990). La Gramàtica a l'escola bàsica entre els 5 i els 10 anys, : algunes reflexions i propostes (3a ed). Barcelona: Barcanova.
 • Rodari, Gianni (2002). Gramàtica de la fantasia, : introducció a l'art d'inventar històries. Barcelona: Columna.
 • Bravo-Villasante, Carmen (1972). Historia de la literatura infantil española. Madrid: Doncel.
 • Valriu Llinàs, Caterina (1998). Història de la literatura infantil i juvenil catalana (2a ed). Barcelona: Pirene.
 • Pujol Berché, Mercè (1999). La Llengua oral a l'escola, : una introducció. Barcelona: EDIUOC, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Propp, Vladimir, Mélétinski, Evguéni Estudio estructural y tipológico del cuento (1977). Morfología del cuento (4ª ed). Madrid: Fundamentos.
 • Benejam, Pilar (1998). Parlar i escriure per aprendre, : ús de la llengua en situació d'ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació.
 • Dolz, Joaquim, Schneuwly, Bernard (cop. 1998). Pour un enseignement de l'oral, : initiation aux genres formels à l'école. Paris: ESF.
 • Solé, Isabel (1999). Psicopedagogia de la lectura i de l'escriptura. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Río, María José del (1998). Psicopedagogía de la lengua oral, : un enfoque comunicativo (2ª ed). Barcelona: ICE, Universitat de Barcelona Horsori.
 • Quins llibres han de llegir els nens?, : seminari bibliografia infantil de Rosa Sensat, Associació de mestres (1981) (2a ed). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
Exposició de temes a partir d'esquemes o guions per relacionar els diferents aspectes del contingut.
Discussió i reflexió dels plantejaments teòrics, de lectures proposades, de situacions pràctiques i de les observacions d'activitats realitzades durant les pràctiques.
Treball tutoritzat en petits grups de temes, lectures i articles d'interès. Posades en comú i valoració del procés d'ensenyament - aprenentatge de la llengua a primària.
Comentaris sobre les lectures obligatòries.
Reflexió indiviual guiada sobre el referent teòric i l'aplicació dels continguts plantejats.
Programació, planificació i disseny de seqüències didàctiques.
A literatura el temes generals i aquells que presentin dificultat de consulta bibliogràfica seran explicats per la professora.
Presentació a classe dels treballs en equip sobre aspectes concrets de literatura infantil.

ACTIVITATS PRÀCTIQUES
Anàlis d'activitats d'aula i de material didàctic.
Conferència d'especialistes sobre temes específics.
Presentació de fitxes de lectura o exposicions sobre lectures obligatòries.
Participació en el taller de contes.
Preparació d'activitats relacionades amb la temàtica i les pràctiques d'aula.
Elaboració de materials pràctics per a l'escola.
Presentació de propostes didàctiques.
Presentació de treballs col·lectius sobre temes del programa.
Tipus d'exàmens:
S'avaluarà :
- La capacitat de relacionar coneixements teòrics amb les popostes pràctiques, les reflexions a partir de lectures i les aportacions didàctiques en els treballs individuals i en grup.
-El nivell adquirit per l'estudiant en relació als temes tractats, la bibliografia i les conferències.
- La participació activa, les aportacions a les diferents propostes, el treball continuat i constant, en les activitats individuals i en petit grup, sobretot en els crèdits pràctics.
Es farà una prova escrita al final del quadrimestre.
La qualificació de la part de didàctica de la llengua oral i de l'escrita sortirà de:
la valoració de la prova escrita: 50%
els treballs de reflexió teòrica - pràctica: 30%
l'exposició del comentari d'una lectura de la bibliografia: 10%
les pràctiques d'aula: 10%
La qualificació de la part de didàctica de la literatura sortirà de:
Comentari escrit sobre lectures obligatòries: 30%
Presentació a classe dels treballs sobre aspectes concrets de la literatura infantil i la seva didàctica: 20%
Prova escrita sobre els continguts del programa: 40%
Participació en les pràctiques d'aula: 10%
La qualificació final sortirà de la mitjana entre les dues parts de l'assignatura, sempre que hagin estat aprovades per separat. Per ser qualificat caldrà haver superat amb aprovat les proves escrites i els treballs.
Segons hem acordat els professors i professores de l'àrea de coneixement de didàctica de la llengua i la literatura, tant en els treballs com en els exàmens i en altres aportacions serà indispensable el domini de la llengua oral i escrita. Els estudiants que no l'hagin assolit el setembre l'hauran de superar.

Observacions

Els temes de literatura d'aquest programa es podran modificar.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.