Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els curs de Prevenció de Riscos Laborals s'estructura de forma modular, seguint els criteris de l'annexa IV del RD 39/1997. Permet adquirí els coneixements necessaris per desenvolupar les funcions pròpies determinades per els tècnics de prevenció de Nivell Basic; orientant-se als riscos específics del sector sanitari i de la activitat de la fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALFRED BRUGET RIERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALFRED BRUGET RIERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Mòdul I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. a) El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de rics b) Dany derivats de feina. Els accidentes del treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball c) Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drects i deures basics a aqueta matèria. laborals. El Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Organització del treball preventiu. Elements bàsics de gestió de la prevenció.

2. Mòdul 2 II. Riscos generals i la seva prevenció. a) Riscos lligats a les condiciones de seguretat b) Riscos lligats al medi-ambient de la feina. c) Les carregues del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. d) Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col•lectiva i individual. e) Plans d’emergència i evacuació. f) El control de la salut dels treballadors

3. Mòdul III. Riscos específics del sector sanitari i de la activitat de la fisioteràpia

4. Mòdul IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. a) Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina. b) Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques. c) Documentació: recollida, elaboració i arxivo.

5. V. Primers auxilis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 1 5
Classes participatives 35 70 105
Elaboració de treballs 11 29 40
Total 50 100 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Reconèixer el marc legal i els criteris de la prevenció en la matèria de riscos laborals (PRL) com determina l’annexa IV del RD 39/1997. Identificar les organitzacions lligades amb la matèria. Conèixer la reglamentació bàsica aplicable. Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i del Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997). Conèixer la normativa de PRL general. Relacionar salut laboral amb acció preventiva. Identificar les capacitats i habilitats necessàries per gestionar la prevenció i reconèixer les activitats bàsiques per efectuar el seu seguiment i control. Identificar els drets i deures dels treballadors i empresaris en matèria preventiva. Reconèixer i relacionar les activitats que fomenten els comportaments segurs a l’àmbit laboral. Identificar els nivells de col•laboració i participació en el control de riscos laborals generals. Relacionar les competències pròpies en el marc de cooperació amb els serveis de prevenció. Identificar les mesures d’actuació en el casos d’ emergència i primers auxilis. Identificar i relacionar el marc ètic de la prevenció de riscos laborals. Reconèixer la normativa en Protecció de dades de nivell personal, en la acció preventiva. Prova de coneixements de: Identificació, reconeixemnt i relació de conceptes 60
Treball en grup. Realitzar una proposta de treball de prevenció de riscos en patologia muscular i esquelètica per a diferents àmbits de treball (un a escollir). 40

Qualificació

AC. Avaluació continuada de la assignatura
1. Un examen de coneixements, 60 % de la nota final. (Avaluació de 0 a 10) Qualificació ponderada de 5 sobre 10.
2. Un treball en grup. 40 % de la nota final.(Avaluació de 0 a 10) Qualificació ponderada de 5 sobre 10. Per validar aquest treball, el professor pot demanar a l’alumne una defensa verbal.

Criteri per aprovar la assignatura.
La suma de totes les notes de la avaluació continua han de superar el 5 sobre 10 i simultàniament s’ha de obtenir per separat una qualificació mínima d’un 5 sobre 10, a cada una de les següents proves: Examen de coneixements i treball en grup.
La no superació d’una de elles, implica no aprovar la assignatura en avaluació continuada, i determina la interrupció d’aquest model. Els alumnes que es trobin en aquesta situació hauran de realitzar una avaluació final.

AF. Avaluació final.
Tots els alumnes que no hagin superat la avaluació continuada, disposaran d'una avaluació final per determinar la suficiència de les competències adquirides, constituïda per:
1. Un examen de coneixements (Avaluació de 0 a 10) Nota mínima per aprovar un 5. Qualificació màxima a obtenir un 5.

TPRL. Criteris per la obtenció del títol específic de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL BASIC.
Els alumnes que superin l’examen de coneixements, amb una assistència lectiva del 80%, accediran al títol de NIVELL BASIC en Prevenció de Riscos Laborals de 50 h., com determina l’annexa IV del Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997) publicat al BOE. núm. 27, de 31 de gener de 1997,

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat
Constarà com No presentat, l’alumne que no realitzi la prova de coneixements, i/o, no lliuri i defensi el treball en grup, en el dia i hora determinat.

Observacions

Els curs s' estructura de forma modular, seguint els criteris de l'annexa IV del RD 39/1997. La documentació i bibliografia bàsica i serà en la web de la assignatura sota el concepte “Materials de lectura obligatòria” , i la documentació complementaria dins de l’epígraf “Materials de lectura complementaria”.

Sobre la comunicació amb el professor.
La correspondència mantinguda amb el professor de la assignatura es farà per part de l’alumne mitjanant el seu correu facilitat per la UdG, no es donarà com vàlid cap tipus de comunicació que no procedeixi d’aquesta font. La adreça electrònica del professor responsable es: manel.dominguez@udg.edu. La resposta, si es cau, es donarà dins del cinc dies lectius posterior a la recepció del e-mail.
L’ús del correu institucional es específic per la activitat docent, i es prega no donar cap altre ús que el establert per la UdG.Assignatures recomanades

  • ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA
  • LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA