Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alfred Bruget Riera  / Rafel Donat Roca  / Jordi Joan Gomez Tomas  / Carlos Munné Rodríguez  / Albert Rodriguez Rodriguez  / Mercedes Sala Bassó
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T11. Desenvolupar habilitats en les relacions personals.
 • T14. Mostrar reconeixement a la diversitat i a la multiculturalitat.
 • 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris a la presa de decisions.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. El fisioterapeuta: Marc conceptual. Discapacitat, salut i models d'intervenció en Fisioteràpia

2. Introducció a la Cinesiteràpia passiva: 1-Concepte. 2-Definicions prèvies. 3-Metodologia d'aplicació. 4-Objectius generals de la cinesiteràpia passiva. 5-Efectes de la cinesiteràpia passiva. 6-Indicacions i contraindicacions. 7-Classificació: Mobilitzacions passives simples (MPS), mobilitzacions passives específiques (MPE), traccions i posicions osteoarticulars.

3. Mobilitzacions Cintura Escapular: 1-MPSs esterno-costo-clavicular. 2-MPSs acromio-clavicular. 3-MPSs escàpulo-toràcica. 4- MPSs, MPEs, traccions de l'articulació escàpulo-humeral.

4. Mobilitzacions del colze i avantbraç: 1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació húmero-cubital. 2-MPSs radio-cubital superior. 3-MPS radio-cubital inferior. 4-MPSs radio-cubital superior i inferior simultàniament.

5. Mobilitzacions del canell:1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació radio-carpiana.

6. Mobilitzacions dels dits de la mà: 1-MPSs trapezi-metacarpiana. 2- MPSs, MPEs i traccions de les articulacions metacarpo-falàngiques i inter-falàngiques del polze i de la resta de dits. 3-MPSs inter-metacarpianes.

7. Mobilitzacions del maluc: 1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació coxo-femoral.

8. Mobilitzacions del genoll: 1-MPSs, MPEs i traccions de l'articulació femoro-tibial. 2-MPSs femoro-patelar

9. Mobilitzacions del turmell: 1-MPSs tibio-peroneal superior. 2-MPSs i tracció de l'articulació tibio-tarsiana. 3-MPSs i tracció de l'articulació subastragalina.

10. Mobilitzacions del peu: 1-MPSs i tracció de la interlinia articular de Chopart. 2-MPSs de la interlinia articular de Lisfranc. 3-MPSs de les articulacions inter-metatarsianes.

11. Mobilitzacions dels dits del peu: 1-MPSs, MPEs i traccions metatarso-falàngiques i inter-falàngiques de tots els dits.

12. 12.Mobilitzacions de columna.1-MPSs columna lumbar. 2-MPSs columna dorsal. 3-MPSs i Traccions columna cervical alta i columna cervical baixa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 14,00 65,00 0 79,00
Sessió expositiva 8,00 0 0 8,00
Sessió pràctica 36,00 15,00 0 51,00
Tutories de grup 2,00 6,00 4,00 12,00
Total 60,00 86,00 4,00 150

Bibliografia

 • Kapandji AI (2012). Fisiología Articular (6ª Ed). Médica Panamericana.
 • Tixa S (2014). Atlas de Anatomía Palpatoria (4ª Ed). Masson.
 • Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K (2010). Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía [Volúmenes I, II y III] (2ª Ed). Médica Panamericana.
 • Kaltenborn AI, Kaltenborn T, Vollowitz E (2009). Manipulación-Tracción de las Extremidades y Columna. OMT-España.
 • Génot C, Neiger H, Dufour M, Péninou G, Dupré JM (2005). Kinesioterapia [Volúmenes I y II]. Médica Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació Continuada I Consistirà en un examen PRÀCTIC on se sol·licitarà l'execució de dos tècniques, demanades directament per l'examinador i/o deduïdes a partir dels coneixements adquirits a Valoració mitjançant un cas clínic.
10 No
Prova d'avaluació Continuada II Consistirà en un examen PRÀCTIC on se sol·licitarà l'execució de dos tècniques, demanades directament per l'examinador o deduïdes a partir dels coneixements adquirits a Valoració mitjançant un cas clínic.
20 No
Prova d'avaluació Continuada III Consistirà en un examen PRÀCTIC on se sol·licitarà l'execució de dos tècniques, demanades directament per l'examinador o deduÏdes a partir dels coneixements adquirits a Valoració mitjançant un cas clínic.
En aquesta 3a. prova entra tot el contingut pràctic.
30
Prova d'avaluació Teòrica. Els continguts teòrics s’avaluaran a final de curs mitjançant un examen tipus test de 25 preguntes amb una única possible resposta correcte. Inclourà el temari teòric i el teòrico-pràctic. 40

Qualificació

- ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les classes teoricopràctiques és obligatòria: es permet un absentisme de fins al 20% del total d'hores lectives (es permetran fins a 3 absències, una quarta suposarà el suspens de l'avaluació continuada).


- AVALUACIÓ:

Avaluació Continuada Pràctica

L'avaluació continuada Pràctica constarà de 3 proves al llarg del curs, que es realitzaran en horari lectiu: per superar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una mitjana d'aprovat entre les tres proves d'avaluació corresponents, considerant l'aprovat a partir de 5.00- el 4'9 ÉS SUSPÈS-.

Les tres proves contindran tot el temari realitzat fins al moment, en virtut del caràcter d'avaluació continuada.

Avaluació teòrica

Constarà del temari teòric que es dona les primeres setmanes i de preguntes relacionades directament amb la part pràctica de fonaments i indirectament amb Valoració de Fisioteràpia, amb deduccions de tractament de mobilitzacions segons diagnòstics que s'han donat a valoració.

Els continguts teòrics s’avaluaran a final de curs mitjançant un examen tipus test de 25 preguntes amb una única possible resposta correcta i 30 minuts per resoldre’l. Les respostes incorrectes resten -0.25.
Durant l'examen no es permetrà preguntar dubtes al professorat, donat que les preguntes reflexaran el contingut que serà objecte d'avaluació. Tampoc es permetrà demanar tipex durant la realització de l'examen, donat que és responsabilitat de l'alumne portar les eïnes de treball corresponents i no molestar, així, als companys ni al professorat.

Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la part pràctica, s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 5.00 a l'examen teòric (4.9 és suspès).

CRITERIS NO APROVAT PER AVALUACIÓ ORDINÀRIA

Ambdues parts (pràctica i teòrica) hauran de tenir una nota mínima de 5.00 per separat. En el cas de no arribar a la nota mínima, l’alumne s’haurà de presentar a l’examen de recuperació de la part que hagi suspès:

Examen de Recuperació PRÀCTIC

Aquell alumne que no hagi aprovat la part pràctica mitjançant l’avaluació continuada (mitjana inferior a 5.00 de les tres proves d’avaluació continuada) haurà de presentar-se a L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ PRÀCTIC de l'assignatura, on serà avaluat de tota la matèria, de la següent manera:

-Se sol·licitarà l’execució de 6 tècniques (3 d'extremitat superior, 2 d'extremitat inferior i 1 de columna) i es disposarà de 15 minuts per executar-les. Caldrà obtenir una nota de 5 per fer mitjana amb la part teòrica,

Examen de Recuperació TEÒRIC

En el cas de que l’alumne no hagi aprovat els continguts teòrics mitjançant l’avaluació teòrica, s’haurà de presentar a l’EXAMEN DE RECUPERACIÓ TEÒRIC.

Serà un examen tipus test de 25 preguntes amb una única possible resposta correcte i 30 minuts per resoldre’l. Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la part pràctica, s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 5.00 a l'examen teòric (4.9 és suspès).

La nota final de recuperació, tant de les parts com del total serà de 5, independentment de quina sigui a partir d'aquest resultat.
Quan a l'examen de recuperació, l'alumne no ha assolit el 5, la nota final serà la nota del'examen suspès, independentment que donés aprovat amb la nota de l'altra part.

Durant els exàmens pràctics, l'alumne que executi les tècniques amb anells, polseres, rellotges o similars obtindrà la qualificació de 0.00, independentment de les seves prestacions durant l'examen.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general,
l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura, a secretaria.graus@euses.cat i a coordinació acadèmica durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única constarà de:

-Exàmen d'avaluació pràctica on se solicitarà l'execució de 6 tècniques (3 d'ES, 2 d'EI i 1 de columna), mitjançant pregunta directa i/o mitjançant cas clínic a partir dels coneixements de Valoració en Fisioterapia. Tindrà el valor d'un 50% de la nota total.
És necessari treure un mínim de 5 de nota per fer promig amb l'examen escrit. En cas de no assolir el 5, es realitzarà un examen de recuperació a suficiència amb el mateix format.


-Examen d'avaluació escrita tipus test (25 preguntes), que inclou la totalitat del contingut, tant teòric com teòrico-pràctic i on les respostes errònies descomptaran un 0'25. Tindrà el valor d'un 50% de la nota final.
És necessari treure un mínim de 5 de nota per fer promig amb l'examen pràctic. En cas de no assolir el 5, es realitzarà un examen de recuperació a suficiència amb el mateix format.

La nota final serà la mitja de les 2 notes, que en qualsevol cas, estarà suspesa si un dels dos exàmens no arriba a 5 un cop realitzats també els exàmens de recuperació.

Requisits mínims per aprovar:
Avaluació continuada
-L'avaluació continuada pràctica constarà de 3 proves al llarg del curs (I +II+ III) (60%), que es realitzaran en horari lectiu: per superar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una mitjana d'aprovat (5) entre les tres proves d'avaluació corresponents.
-La prova d’avaluació teòrica (40%) també ha d'assolir la nota de 5 per poder fer la mitja qualificativa amb l'avaluació continuada pràctica.

L'assignatura estarà suspesa si una de les dos parts o les dues no han superat la nota de 5.

Tutoria

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades en horari lectiu. S’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle per les qüestions que s'hagin de resoldre grupalment i per a la convocació d'alguna tutoria extraordinària si cal.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment
i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu
electrònic.

Observacions

Per assolir els coneixements de forma fructífera es recomana l’estudi i la pràctica continua.

Donat el caràcter integrador i transversal de les diferents assignatures del Grau en Fisioteràpia, s'aconsella repassar les "Assignatures recomanades" (Valoració en Fisioteràpia, Anatomia i Física, Biología, Bioquímica i Fisiología) contingut de les quals és necessari pel correcte desenvolupament de l'assignatura de Fonaments.


És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar el concepte, evolució i fonaments de la fisioteràpia en els seus aspectes científics i professionals.
OA 2 Que coneix i aplica les bases teòriques i el desenvolupament de mètodes i procediments fisioterapèutics.
OA 3 Saber, dissenyar i s'aplicar regles diferents i procediments generals d'intervenció de fisioteràpia.
OA 4 Promoure la participació de l'usuari i família en el seu procés de recuperació.
OA 5 Saber englobar i fer referències a l’aparell locomotor i alteracions de l'estàtica i la dinàmica mitjançant tècniques i mètodes específics.
OA 6 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.

Assignatures recomanades

 • Anatomia 1
 • Anatomia 2
 • BIOLOGIA
 • BIOQUÍMICA
 • FÍSICA
 • FISIOLOGIA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I

En aquest escenari que és de total normalitat, les activitats docentents i les activitats d'avaluació seran les indicades en el disseny i amb les condicions definides en aquest.

ESCENARI IV (confinament)

ACTIVITATS DOCENTS I D'APRENENTATGE

-Classes docents de forma virtual en horari lectiu, amb l'obligatorietat d'assistir-hi un mínim del 80%.

-Realització de 2 qüestionaris, un d'extremitat superior i un d'extremitat inferior. La resolució d'aquests qüestionaris afavoreix la integració de coneixements d'anatomia, biomecànica i valoració que finalment derivaran en la realització de tècniques de fonaments de fisioteràpia. L'alumne tindrà guies documentades d'ajuda de resolució de casos i tutories a través de xats grupals per resoldre els dubtes que s'esdevinguin, alhora que atenció personalitzada mitjançant el correu electrònic sempre que ho sol.liciti.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

-Avaluació continuada pràctica I, es realitzarà mitjançant un video filmat per l'alumne mostrant tècniques manuals de Fonaments de Fisioteràpia del contingut ensenyat fins el moment de l'examen, posant incís en el ritme de la tècnica, la col.locació del pacient, del fisioterapeute i l'habilitat global.
L'alumne que no tingui accés a poder filmar-se en la realització de les tècniques, tindrà la possibilitat de ser avaluat directa i personalment amb el professor corresponent mitjançant videotrucada i responent a les qüestions que se li plantegin.
-Avaluació continuada pràctica II, es realitzarà mitjançant un video filmat per l'alumne mostrant tècniques manuals de Fonaments de Fisioteràpia del contingut d'extremitat superior.
L'alumne que no tingui accés a poder filmar-se en la realització de les tècniques, tindrà la possibilitat de ser avaluat directa i personalment amb el professor corresponent mitjançant videotrucada i responent a les qüestions que se li plantegin.
-Avaluació continuada pràctica III, es realitzarà mitjançant un video filmat mostrant tècniques manuals de Fonaments de Fisioteràpia del contingut d'extremitat inferior.
L'alumne que no tingui accés a poder filmar-se en la realització de les tècniques, tindrà la possibilitat de ser avaluat directa i personalment amb el professor corresponent mitjançant videotrucada i responent a les qüestions que se li plantegin.

-Avaluació teòrica: Examen escrit moodle de 25 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes, una de les quals és la correcta. El contingut avaluat en aquest examen serà el bloc teòric i el bloc pràctic preguntat en format escrit.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I

En aquest escenari les activitats d'avaluació i les condicions pròpies de qualificació seran les indicades en el disseny de l'assignatura.

ESCENARI IV

AVALUACIÓ CONTINUADA:

AVALUACIÓ PRÀCTICA
-Avaluació continuada I. Filmació de video basat en els coneixements adquirits fins el moment de l'entrega: 10% de la nota final.
-Avaluació continuada II: Filmació de video basat en tècniques de l'extremitat superior: 20% de la nota final.
-Avaluació continuada III: Filmació de video basat en tècniques d'extremitat inferior: 30% de la nota final.

AVALUACIÓ TEÒRICA
-Examen tipus test de 25 preguntes via Moodle. Les respostes incorrectes descompten: 40% de la nota final.

IMPORTANT

-NO ES DEMANARÀ NOTA MÍNIMA DE CAP APARTAT PER FER MITJA AMB LA RESTA DE NOTES. És a dir, si el càlcul percentual dona un mínim de 5, l'alumne estarà aprovat independentment de les notes que hagi tret a cada bloc.

-La NO entrega dels qüestionaris i la falta d'assistència virtual en horari lectiu i no justificat de més del 20% de les classes suposarà un suspès en l'assignatura havent d'anar directament a l'examen de suficiència.

-L'examen de recuperació que serà a suficiència i que inclourà contingut d'avaluació pràctica i teòrica constarà de 25 preguntes tipus test, amb 5 possibles respostes on una de les quals serà la correcta. Les respostes errònies descomptaran un 0'25.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà
addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i
interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i
notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.