Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Curs dirigit als alumnes principiants per a que desenvolupin les aptituts comunicatives bàsiques dins d'un contexte relacionat amb el turisme. En aquest curs es facilitaran les formes gramaticals, les estructures sintàctiques i un repertori lèxic elemental per a que l'alumne es pugui desenvoldre en situacions de la vida quotidiana. Nivell: A1 del Marc Comú Europeu.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIELA PALMERI
Idioma de les classes:
Castellà (30%), Italià (70%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Primers contactes: salutacions, presentacions, nacionalitats, peticions d'informació bàsiques.

2. GRAMÀTICA: Pronoms subjecte. Verbs “essere” i “avere”. Verbs regulars de la primera conjugació. Articles y adverbis.

3. Demanar per l'estat de salut d'algú; donar i demanar informacions personals; demanar disculpes per alguna cosa; donar les gràcies; números

4. GRAMÀTICA: verbs “stare” i “fare”; el substantiu; la negació; articles indefinits; adjetius demostratius; algunes preposicions; pronoms interrogatius.

5. Ciutats italianes: geografia i turisme

6. Demanar en una cafeteria i un restaurant; demanar el compte. Lèxic del menjar. Receptes. Fer una reesrva per telèfon.

7. GRAMÀTICA: Verbs regulars de la segona conjugació; verb “volere” i “preferire”; els plurals; diferència entre “bene” i “buono”.

8. Parlar sobre el temps lliure; comentar gustos i preferències; expressar acord i desacord; expressar desitjos. Demanar i dir l'hora

9. GRAMÀTICA: verbs regulars de la tercera conjugació. Verbs “andare” i “uscire”. Pronoms indirectes; alguns adverbis interrogatius. Adjectius i pronoms possessius

10. Iniciar, mantenir, tancar un contacte (cara a cara o per telèfon). Demanar i donar informació en situacions quotidianes (preus, dates i horaris, adreces, transport, etc)

11. GRAMÀTICA: Els adverbis de temps (adesso, poi, spesso..), lloc ( qui, qua, lí, la ...),quantitat (molto, poco). Alguns adverbis interrogatius (dove, quando, come, quanto, perché..)

12. Entendre i escriure textos simples com postals, correus electrònics, receptes, breus articles de diari, etc. Comprendre textos escrits llegits oralment.

13. GRAMÀTICA: Frases negatives i interrogatives

14. Fer, acceptar i rebutjar propostes. Demanar aclariments i explicacions.

15. GRAMÀTICA: Present progressiu: stare + gerundio

16. Lectures i reflexions sobre alguns aspectes culturals rellevants de la cultura italiana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 14 5 19
Elaboració de treballs 2 6 8
Exposició dels estudiants 1 7 8
Lectura / comentari de textos 6 0 6
Prova d'avaluació 7 17 24
Resolució d'exercicis 6 4 10
Total 36 39 75

Bibliografia

  • Luciana Ziglio e Giovanna Rizzo (2008). Espresso 1. Alma Edizioni.
  • Rossella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni (2008). CONTATTO. Corso di Italiano per starnieri, Livello A1 /A2. Loerscher Editore.
  • Giuseppe Patota e Norma Romanelli (2011). PERCORSO ITALIA, Corso multimediale di lingua italiana per stranieri. Livello A1. Garzanti Linguistica.
  • Giuseppe Patota (2006). GRAMMATICA di riferimento dell’italiano contemporaneo. Garzanti Linguistica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Controls de vocabulari Breus controls per garantir que els alumnes adquireixin el nou vocabulari gradualment 15
Breus exposicions de projectes sobre temes turístics Breu presentació sobre un projecte que els alumnes hauran elaborat en relació a algun tema turístic 15
Examen escrit Exàmen escrit que reflectirà tot el que s'ha fet al llarg del curs 50
Examen oral Prova oral al final del curs on l'alumne haurà de comunicar-se amb el professor en situacions similars a les practicades a classe. 20

Qualificació

La modalitat AVALUACIÓ ÚNICA es farà segons els porcentatges següents:

Examen escrit 60%
Examen oral 40%

La Universitat considera que l'avaluació continua es la més adequada pels alumnes, perquè proporciona un coneixement més durader i proper a l'ús real i quotidià que es fa de la llengua estudiada.

Els alumnes que trïin l'avaluació única hauran d'omplir un formulari a secretaria per a constatar la seva decisió de ser avaluats només al final de curs al febrer. Data límit per comunicar la seva decisió: 31 octubre.


Examens de recuperació al juny:
L'alumne podrà recuperar, a finals de juny, només l'examen que han suspès o al que no s'han presentat. Tots els alumnes, per aprovar el curs, hauran d'examinar-se per escrit i oralment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un NO PRESENTAT es posarà a l'alumne que no es presenti a l'examen o que el deixi en blanc dins els deu primers minuts de l'examen.

Observacions

Donat que l'italià és una llengua que s'assembla al català i castellà i, per tant, no presenta grans dificultats, el ritme d'aprenentatge serà ràpid, la qual cosa requerirà una participació activa i un esforç constant per part dels estudiants.