Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L’ assignatura aconsegueix que l’ alumne tingui una marcada orientació de servei al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG. 12 Elaborar diferents propostes d'actuació que puguin donar resposta a situacions èticament compromeses.
 • CG.8 Identificar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat –local i global- i de les pròpies competències.
 • CG.7 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CG.6 Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificar-ne les causes i expressar-ne l'opinió personal de manera sintètica
 • CG.3 Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Assistència a les jornades professionals Universitat-Empresa (EUM Talent Day), amb perspectiva de gènere i fomentant l´aplicació de ODS 8 i 12, treball decent i creixement econòmic.

2. Assistència i participació a les píndoles formatives en l´àmbit de l´ocupació, amb perspectiva de gènere fomentant ODS 5.

3. Assistència a les sessions obertes de preparació del Practicum

4. Tutoritzacions: Assistència a l’ Elaboració d’ un pla de treball

5. Realització de pràctiques en empreses, organitzacions i/o institucions amb perspectiva de gènere i fomentant l´aplicació de ODS 8 i 12, treball decent i creixement econòmic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 2,00 0 3,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 279,00 0 279,00
Seminaris 12,00 0 0 12,00
Sessió pràctica 4,00 0 0 4,00
Tutories de grup 4,00 0 0 4,00
Total 21,00 281,00 0 302

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Jornades Professionals Universitat-Empresa (EUM Talent Day) i Assistència i participació a les píndoles formatives en l´àmbit de l´ocupació Activitats àmbit de l´ocupació 10 No
  Assistència a sessions informatives i a les sessions obertes de preparació del Practicum Preparació Pràcticum 10 No
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions i la presentació de la memòria sobre aquestes pràctiques Pràctiques 40 No
  Nota tutor/a de l´empresa, basat en l’informe “Valoració de l´alumne per part de l´empresa”, que l’alumne ha de demanar al tutor d’empresa al finalitzar les seves pràctiques. Valoració empresa 40 No

  Qualificació

  Algunes de les activitats relacionades amb l´oci (bars, servir copes, servir taules) on l´activitat empresarial no estigui dirigida al turisme, ( on no s´aprengui res “turistic”) no es poden aceptar com pràctiques turistiques.

  Procediments per la gestió de practiques (començament de les practiques):

  1.- L’ alumne, s’ interessarà per unes practiques , que podrà trobar:
  1.a.- AUTO PRÀCTICA: els seus contactes personals o familiars o coneixences o
  1.b.- BOSSA D´EMPRESES EUM: els sistemes d’ alerta per practiques/laboral de la EUM
  (Linkedin, Jornades de Proximitat Universitat-Empreses, Col.loquis, etc)
  2.- l’ alumne tindrà que adreçar el seu cv. i una carta de presentació a l’ empresa
  3.- l’ alumne haurà d´anar a pasar una entrevista a l’ empresa .si ella, el crida
  4.- L’ empresa esta interessada en un alumne, l´alumne i l´empresa contacten amb coordinadora de pràctiques
  5.- L’ alumne tindrà facilitar a l´empresa el contacte de la coordinadora de Pràctiques EUM, i comunicar a la coordinadora el contacte de l´empresa quan estigui segur de fer les práctiques allá, per tal que es puguin començar la tramitació del conveni de pràctiques.
  6.- La Secretaria Acadèmica de la EUM, en contacte amb l´empresa podrà començar a emetre tota aquesta documentació referida a les practiques, “el conveni” i el “projecte formatiu”.
  7.- Empresa, Alumne/a i Direcció acadèmica signaran, segellaran, i validaran els documents de manera telemàtica.
  8.- Quedant 3 còpies una, per cada un dels actors: Empresa, Alumne/becari, i Universitat.

  Procediments per la gestió de pràctiques (Operativitat de les practiques):

  1.- L’ alumne esta realitzant les practiques

  2.- l’ alumne , en principi, te que decidir , te que tindre molt clar ,a quines pràctiques es dedicarà , sobre tot per no deixar-les, molt poc temps desprès de ser començades; Aixó causa perjudici als tres actors , Alumne, Empresa i EUM.

  3._ L´alumne mentre realitza les pràctiques ha d´omplir el "Diari de pràctiques" mensualment. Document que s´ha d´incloure a la memòria de pràctiques.

  4.- L’ alumne tindrà que proporcionar a l’ empresa,l’ imprès “Model d’ informe final de la persona tutora de l’ entitat col•laboradora”.L’ empresa complimentarà el document el segellarà i el signarà, per donar-li al alumne, la valoració final professional de les practiques realitzades, que s´ha d´incloure a la memòria de Pràcticum.

  5.-Per últim l’ alumne tindrá que emplenar el document “Valoració de la Gestió de practiques realitzades per l’ EUM” , on es coneixerà la valoració de l’ alumne davant de la Gestió interna i externa de les practiques per part de l’EUM. que s´ha d´incloure a la memòria de Pràcticum.

  Memòria de pràctiques

  L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades dins el període estipulat. Aquesta memòria tindrà el següent format i contingut:
  La extensió serà de un mínim de 10 folis i un màxim de 15, (s’ adjuntarán pero no es contarán els documents anexos dintre del treball) i es presentará en format PDF
  Els marges seran de 2,54cm (superior, inferior ,esquerra i dreta) la lletra a utilitzar serà “Calibri” mida 12 a doble espai.
  Constarà com a mínim dels següents capítols:

  1. Portada.
  2. Índex.
  3. Dades del alumne.
  3.1. Nom i Cognoms.
  3.2. Domicili, localitat, telèfon, e-mail.
  3.3. Curs i tutors/res a EU Mediterrani
  3.4. Nom de l´empresa on ha efectuat el pràcticum.
  3.5. Període de temps del Pràcticum.
  4. Dades de l'Empresa /Institució.
  4.1. Direcció, telèfon, correu electrònic, pag.Web, nom dels tutor/a, una imatge de Google Maps indicat la ubicació del centre i imatge de les oficines (màxim dues)
  4.2. Organigrama de l'empresa on estigui indicat el nom del lloc de pràctiques.
  4.3. (TIC) Tecnologies de la Informació i Comunicació de què disposa l'empresa.
  4.4. Mitjans de comunicació comercial utilitzats per l'empresa: marques, imatge, productes, catàlegs, webs...
  5. Descripció del Pràcticum realitzat.
  5.1. Lloc on s'han realitzat les pràctiques, Departaments, localització...
  5.2. Nom de contacte/superior responsable de l´empresa.
  5.3. Cronograma d'Activitats (imatge no text).
  • Data d'inici i finalització.
  • Horaris complets i distribució temporal de funcions i feines.
  5.4. Funcions i feines realitzades:
  • Descripció de les funcions i feines encomanades en cada lloc de treball.
  • Situació dins de l'organigrama de l'empresa.
  5.5 Pla d’acollida. Curs de formació previ a la incorporació sobre les funcions a realitzar.
  5.6 Les funcions realitzades van suposar aprenentatge professional? Descripció dels aspectes assimilats, diferenciant tasques que van ser una aplicació pràctica de la teoria rebuda dins el Grau i aquells que, sempre segons l'opinió de l´alumne, són coneixements o habilitats noves adquirides en el període del Pràcticum.
  5.7 Resumir la impressió general sobre el Pràcticum (interès de les activitats realitzades, ambient de feina, experiència general del Pràcticum...).
  6. Bibliografia i documentació emprada en la redacció de la memòria.
  7. Annexos. (Els annexos s´han d´adjuntar al document, només es lliura 1 document com a memòria que ha de contenir els annexos).

  Annex documental:

  En el cas d' utilització d' un conveni de práctiques
  S’ annexaran a la memòria 6 documents:

  - Còpia del conveni de pràctiques omplert signat i segellat.
  - El Projecte Formatiu omplert, signat i segellat.
  - El Qüestionari per empreses, on l'empresa valora l'alumne omplert, signat i segellat per l'empresa on s'han realitzat les pràctiques. (annex 1)
  - La Valoració de la Gestió de pràctiques d'EUM per part de l'alumne.
  - Document d’assistència al Talent Day, i/o certificats de participació a les píndoles formatives.
  - Diari de pràctiques.

  En el cas d' utilització d' un contracte laboral
  S’ annexaran a la memòria 5 documents :

  - Còpia del contracte laboral.
  - Còpia de la Sol·licitud d'Exempció de l'estada de practiques.
  - Carta de recomanació de l´empresa.
  - La Valoració de la Gestió de pràctiques d'EUM per part de l'alumne.
  - Document d’assistència al Talent Day i/o certificats de participació a les píndoles formatives.

  S’ enviarà per MOODLE
  - A FINALS DE MAIG/PRINCIPIS DE JUNY (segons calendari acadèmic) si es desitja l´evaluació per a la convocatoria de Juny.
  - A COMENÇAMENT DE SETEMBRE si es desitja l’evaluació per a la convocatoria de Setembre.

  CONSULTAR LES DATES EXACTES AL MOODLE

  La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Les valoracions positives,escrits de recomanació,etc...etc..., de l’ empresa, així com l´assistència a les sessions obertes de treball o les formacions d´habilitats per a l´Ocupació, i jornades i col.loquis prefessionals EUM seran determinants per superar aquesta assignatura.

  Es imprescindible l´assistència com a mínim a una tutoria personalitzada i a una sessió oberta de treball de Practicum per superar l´assignatura.
  Hi haurà 4 sessions obertes de treball de Pràcticum, presencials, durant el segon semestre.

  La nota final d´aquesta assignatura (100%) correspon al 40% nota/valoració pràctiques a l´empresa + 40% nota/valoració memòria de pràctiques, i un 20 % a l´assistència a les sessions obertes de treball o les formacions d´habilitats per a l´Ocupació, i jornades i col.loquis prefessionals EUM

  Desprès de les vacances de Nadal del Curs 2023-2024 es començarà una acció promocional per que els alumnes cumplimentin (tots/es) les enquestes de la UdG.
  Durant les primeres setmanes de l´inici del curs 2023-24) es donará mès informació per que els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s’ indicará just al començament de l’ asignatura on trobar els materials de suport.
  Durant el curs es farán dues reunions especials per explicar (una vegada mès) tota l’ operativa de les pràctiques, i de l´aasignatura del Practicum. Aquestes reunions es realitzaran fora de l´horari lectiu (a les 9h. o a partir de les 1400h.)

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Segons normativa de la Universitat de Girona:
  La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

  Avaluació única:

  Hi ha dos convocatòries per al lliurament de la memòria de pràctiques, l´estudiant ha d´escollir la convocatòria a la que es vol presentar quan fa la seva matrícula i pot canviar de convocatòria fins a 15 dies abans del lliurament de la memòria.
  En aquesta assignatura no hi ha convocatòria extraordinària, només hi ha la possibilitat de lliurar la memòria en una de les convocatòries planificades per a cada curs.


  Els criteris d´avaluació única a aquesta assignatura son els corresponents a l´avaluació final, descrits als criteris de qualificació.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Tutories presencials:
  Les tutories presencials es realitzaran al depatx de Carrer Consell de Cent, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
  Es recomana demanar cita previa i confirmar horari previament per email.
  Tutories Online:
  Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani. Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  L´eina principal de comunicació amb la professora es l´email, on es poden realitzar tot tipus de consultes en torn a l´assignatura. Es poden demanar tutories personalitzades amb videoconferència sempre que es necessitin, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.
  Tot el relatiu amb l´assignatura (continguts, lliuraments, activitats, etc,..) es a l´abast de l´estudiantat a través de Moodle.

  Observacions

  L'alumne haurà d'elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades dins el període estipulat. Aquesta memòria tindrà el següent format i contingut:
  L'extensió serà d'un mínim (6.000 paraules) de 10 fulls i un màxim de 15, (s' adjuntaran però no es contaran els documents annexos dintre del treball) i es presentarà en format PDF.
  Els marges seran de 2,54 cm (superior, inferior, esquerra i dreta) la lletra a utilitzar serà "Calibri" mida 12 a doble espai.

  Annex documental:

  En el cas d'utilització d'un conveni de pràctiques.
  S'annexen a la memòria 6 documents:
  - Còpia del conveni de pràctiques omplert signat i segellat.
  - El Projecte Formatiu omplert, signat i segellat.
  - El Qüestionari per empreses, on l'empresa valora l'alumne omplert, signat i segellat per l'empresa on s'han realitzat les pràctiques. (annex 1)
  - La Valoració de la Gestió de pràctiques d'EUM per part de l'alumne. (annex 2)
  - Document d’assistència al Talent Day, i/o certificats de participació a les píndoles formatives.
  - Diari de pràctiques.

  En el cas d'utilització d'un contracte laboral.
  S'annexen a la memòria 5 documents:
  - Còpia del contracte laboral.
  - Còpia de la Sol·licitud d'Exempció de l'estada de practiques.
  - Carta de recomanació de l´empresa.
  - La Valoració de la Gestió de pràctiques d'EUM per part de l'alumne. (annex 2)
  - Document d’assistència al Talent Day i/o certificats de participació a les píndoles formatives.
  La valoració de l'alumne per part de l'empresa no és necessària en aquest cas. El Dept. de pràctiques de l' EUM considera que si t'han fet un contracte laboral és que et valoren positivament.

  GUIA PER L´ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL PRÀCTICUM

  Cada apartat hauria d’anar acompanyat d’imatges i/o fotografies il·lustrant l’explicació amb un màxim de 12 fotografies/imatges.
  El format màxim es de DIN-A5, el mínim de 10 x 11.

  Continguts i Estructura de la memòria del Pràcticum:

  1. Portada.
  2. Índex.
  3. Dades del alumne.
  3.1. Nom i Cognoms.
  3.2. Domicili, localitat, telèfon, e-mail.
  3.3. Curs i tutors/res a EU Mediterrani
  3.4. Nom de l´empresa on ha efectuat el pràcticum.
  3.5. Període de temps del Pràcticum.
  4. Dades de l'Empresa /Institució.
  4.1. Direcció, telèfon, correu electrònic, pag.Web, nom dels tutor/a, una imatge de Google Maps indicat la ubicació del centre i imatge de les oficines (màxim dues)
  4.2. Organigrama de l'empresa on estigui indicat el nom del lloc de pràctiques.
  4.3. (TIC) Tecnologies de la Informació i Comunicació de què disposa l'empresa.
  4.4. Mitjans de comunicació comercial utilitzats per l'empresa: marques, imatge, productes, catàlegs, webs...
  5. Descripció del Pràcticum realitzat.
  5.1. Lloc on s'han realitzat les pràctiques, Departaments, localització...
  5.2. Nom de contacte/superior responsable de l´empresa.
  5.3. Cronograma d'Activitats (imatge no text).
  • Data d'inici i finalització.
  • Horaris complets i distribució temporal de funcions i feines.
  5.4. Funcions i feines realitzades:
  • Descripció de les funcions i feines encomanades en cada lloc de treball.
  • Situació dins de l'organigrama de l'empresa.
  5.5 Pla d’acollida. Curs de formació previ a la incorporació sobre les funcions a realitzar.
  5.6 Les funcions realitzades van suposar aprenentatge professional? Descripció dels aspectes assimilats, diferenciant tasques que van ser una aplicació pràctica de la teoria rebuda dins el Grau i aquells que, sempre segons l'opinió de l´alumne, són coneixements o habilitats noves adquirides en el període del Pràcticum.
  5.7 Resumir la impressió general sobre el Pràcticum (interès de les activitats realitzades, ambient de feina, experiència general del Pràcticum...).
  6. Bibliografia i documentació emprada en la redacció de la memòria.
  7. Annexos. (Els annexos s´han d´adjuntar al document, només es lliura 1 document com a memòria que ha de contenir els annexos).

  LLIURAMENT DE LA MEMÒRIA

  - S'enviarà per MOODLE
  - 1a convocatòria: A principis de Juny (Indicada data exacte al Moodle de l´assignatura)
  - 2a convocatòria: A principis de Setembre (Indicada data exacte a Moodle de l´assignatura)

  La presentació de la Memòria de Pràctiques fora de termini y/o via suposarà un punt menys en la nota total de l’assignatura. No s’acceptarà cap entrega més de tres dies tard de la data indicada.

  La NO presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l'assignatura.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Formació Online:
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions (SP 280).
  TUTORITZACIONS i Elaboració del pla de treball (AP 5).
  Assistència i participació a píndoles formatives en l´àmbit de l´ocupació (AP 4)
  Seminaris Jornades Professionals Universitat-Empresa (AP 8)
  Assistència a sessions obertes de preparació del practicum (AP 4)

  Formació Presencial:
  Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions (SP 280).
  TUTORITZACIONS i Elaboració del pla de treball (AP 5).
  Assistència i participació a píndoles formatives en l´àmbit de l´ocupació (AP 4)
  Seminaris Jornades Professionals Universitat-Empresa (AP 8)
  Assistència a sessions obertes de preparació del practicum (AP 4)

  Les activitats poden ser del següent tipologia: (1) Anàlisi/estudi de casos; (2) Aprenentatge basat en problemes (PBL); (3) Altres; (4) Assistència a actes externs; (5) Cerca d’informació; (6) Classes Expositives; (7) Classes participatives; (8) Debat; (9) Elaboració de treballs; (10) Exposició dels estudiants; (11) Lectura/Comentari de textos; (12) Pràctiques en empreses/institucions; (13) Prova d’avaluació; (14) Resolució d’exercicis; (15) Seminaris; (16) Sortida de camp; (17) Simulacions; (18) Treball en equip; (19) Tutories; (20) Visionat/audició de documents. (AP 1 / SP 1)

  Modificació de l'avaluació:
  Formació Online:
  Criteris d´avaluació: Les Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions i la presentació de la memòria sobre aquestes pràctiques; representa el 100 % sobre la nota final. L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades. La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Formació Presencial:
  Criteris d´avaluació: Les Pràctiques en Empreses, Organismes i/o Institucions i la presentació de la memòria sobre aquestes pràctiques; representa el 100 % sobre la nota final. L’ alumne tindrà que elaborar una Memòria de síntesis de les activitats realitzades. La no presentació de la memòria comporta la qualificació de NO APTE a l’ assignatura.

  Tutoria i comunicació:
  Formació Online:
  Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
  Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

  Formació Presencial:
  Tutories presencials al Carrer Consell de Cent, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
  Per a tutories personalitzades es recomana consultar i confirmar horaris prèviament per E-mail.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.