Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies pediàtriques. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Conèixer les característiques morfofuncionals del nadó, el nen i l'adolescent. Creixement. Nounat prematur. Nutrició infantil. Diagnòstic i consell genètic. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal·liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ENRIQUE ANTONIO BORDON CABRERA  / SARA GUIRAO MARIN  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / MARIA ESPERANZA MORENO VILLAMIL  / ANDREU PEÑAS AGUILERA  / PABLO JOSE SAEZ PEREZ  / MARIO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ  / ALBERTO TRUJILLO FAGUNDO  / JOAN CARLES VILANOVA BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL MAR GARCIA GONZALEZ  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / MARIA ESPERANZA MORENO VILLAMIL  / DAVID RIGAU COMAS  / PABLO JOSE SAEZ PEREZ  / MARIO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN BARCELO OBREGON  / BORJA GUARCH IBAÑEZ  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / PEDRO PLAJA ROMAN  / PABLO JOSE SAEZ PEREZ  / ALBERTO TRUJILLO FAGUNDO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELDA BALLIU COLLGROS  / ENRIQUE ANTONIO BORDON CABRERA  / MONTSERRAT GISPERT SAUCH PUIGDEVALL  / BORJA GUARCH IBAÑEZ  / ABEL LOPEZ BERMEJO  / PABLO JOSE SAEZ PEREZ  / MARIA TERESA SERRANDO QUEROL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. NEONATOLOGIA

          1.1. Exploració neonatal bàsica

          1.2. Adaptació vida extrauterina. Pérdua benestar fetal. Patologia associada

          1.3. Preterme i retard creixement intrauterí. Patologies associades

          1.4. Patologia respiratòria en el nadó

          1.5. Infeccions. Sèpsia neonatal

          1.6. Altra patologia materna amb repercusión en el nadó

          1.7. Obstrucció digestiva neonatal. Enterocolitis necrotitzant. Estenosi pilòrica

          1.8. Anemia neonatal. Policitèmia. Hiperbilirrubinèmia

          1.9. Imatge mèdica en el nadó

          1.10. Farmacologia del nadó. Fàrmacs i alletament matern

          1.11. Reanimació cardiopulmonar neonatal inicial

2. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

          2.1. Creixement: diverses etapes. Pubertat. Gràfiques.

          2.2. Necessitats nutritives. Malnutrició i dèficits vitamínics. Raquitisme

          2.3. Desenvolupament psicomotor. Taules de referència. Signes alarma. Retard psicomotor

3. PEDIATRIA GENERAL I D'URGÈNCIES

          3.1. Història clínica i exploració bàsica del nen

          3.2. Imatge mèdica en el nen

          3.3. Principis generals d'ús de fàrmacs en pediatria

          3.4. Vacunes sistemàtiques. Generalitats

          3.5. Intoxicacions i enverinaments més freqüents en pediatria

          3.6. Accidents i trauma. Maltractaments. Mort sobtada

          3.7. Triangle d’avaluació pediàtric i valoració seqüencial del nen (ABCDE)

          3.8. Suport vital bàsic pediàtric amb desfibril·lador automàtic

4. NEUROLOGIA

          4.1. Malalties metabòliques congènites més freqüents. Signes i símptomes.

          4.2. Síndromes genètiques i malformatives més freqüents

          4.3. Transtorns paroxístics

          4.4. Imatge mèdica en neurologia pediàtrica

5. DIGESTIU

          5.1. Diarrea aguda. Rehidratació

          5.2. Sde. Malabsortiva. Diarrea crònica. Malaltia celíaca i fibrosi quística

          5.3. Vòmits en la infància

          5.4. Abdomen agut

          5.5. Patologia hepàtica en el nen

          5.6. Imatge mèdica en digestiu infantil

6. PNEUMOLOGIA-AL·LÈRGIA

          6.1. Patologia al·lèrgica en el nen. Anafilaxi

          6.2. Immunodeficiències congènites i adquirides

          6.3. Patologia pulmonar malformativa. Fibrosi quística

          6.4. Oxigenoterapia i broncodilatadors

          6.5. Imatge mèdica en pneumologia infantil

7. NEFROLOGIA

          7.1. Infecció urinària. Uropaties

          7.2. Hematúria i proteinúria. Síndrome nefrítica i síndrome nefròtica. Hipertensió arterial. Causes més freqüents d'insuficiència renal

          7.3. Tubulopaties

          7.4. Imatge mèdica en nefrologia infantil

8. ENDOCRINOLOGIA

          8.1. Hipocreixement. Patologia hipofisària. Síndromes endocrines.

          8.2. Alteracions de la pubertat.

          8.3. Hipo i hiperglucèmia

          8.4. Patologia tiroïdal i paratiroïdal. Síndromes poliglandulars

          8.5. Patologia de la diferenciació sexual.

          8.6. Imatge mèdica en endocrinologia infantil

9. INFECCIOSES

          9.1. Febre, antitèrmics i antinflamatoris

          9.2. Infeccions vies respiratòries. Tuberculosi

          9.3. Malalties exantemàtiques

          9.4. Infeccions sistema nerviós central

          9.5. Infeccions osteoarticular i teixits tous

          9.6. Antibiòtics d'ús habitual en pediatria.

          9.7. Antivirals d'ús habitual en pediatria

          9.8. Immigració, viatges, vacunes i malalties associades

          9.9. Imatge mèdica en patologia infecciosa pediàtrica

10. REUMATOLOGIA

          10.1. Síndromes autoinflamatòries i malalties reumatològiques més prevalents en la infància.

11. HEMATO-ONCOLOGIA

          11.1. Leucosi, histicocitosi

          11.2. Tumors sòlids infantils

          11.3. Estudi de l’anèmia, coagulació i trombopaties en pediatria

12. CARDIOLOGIA

          12.1. Cardiopaties congènites cianosants

          12.2. Cardiopaties congènites no cianosants

13. GENÈTICA

          13.1. Genètica clínica aplicada a la pediatria (estudi genètics, interpretació de resultats, consell genètic).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 114,00 42,00 156,00
Pràctiques en empreses / institucions 17,00 47,00 0 64,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Seminaris 1,00 60,00 80,00 141,00
Simulacions 4,00 4,00 0 8,00
Total 28,00 225,00 122,00 375

Bibliografia

 • Cloherty And Stark's Manual Of Neonatal Care (2017) (8th). Lippincott Williams And Wilkins. Catàleg
 • Eichenwald, Eric C. (2017). Manual de neonatología Cloherty and Stark's (8ª edición). L'Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Harriet Lane (2011). Handbook of Pediatrics (19th). Elsevier-Mosby. Catàleg
 • Harriet Lane (2017). Handbook of Pediatrics (21st). Elsevier-Mosby.
 • Hughes, Helen K. (2018). Manual Harriet Lane de pediatría : (Vigésima primera edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Kliegman, Robert (2016). Tratado de pediatría Nelson (20a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Lissauer (2009). Texto ilustrado de Pediatría (3a). Elsevier Mosby. Catàleg
 • Lissauer (2017). Illustrated Textbook of Paediatrics (5th). Elsevier.
 • Manual of Neonatal Care (2012) (7th). Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Nelson Textbook of Pediatrics (2011) (19th). Saunders. Catàleg
 • Nelson Textbook of Pediatrics (2019) (21st). Elsevier.
 • Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases (2012). American Academy of Pediatrics. Catàleg
 • Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases (2018) (31st). American Academy of Pediatrics.
 • Rudolph's Pediatrics. (2011) (22th). Mc Graw Hill. Catàleg
 • Rudolph's Pediatrics. (2018) (23th). Mc Graw Hill.
 • Tschudy, Megan M. (2012). The Harriet Lane handbook : (19th ed). Philadelphia: Elsevier Mosby. Catàleg
 • Red book enfermedades infecciosas en pediatría 2019 (1999. Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Asociación Española de Pediatría. Recuperat , a http://www.aeped.es/protocolos/index.htm
 • OMIM. Recuperat , a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/
 • Acadèmia Americana de Pediatria. Recuperat , a http://www.aap.org/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions ABP. Treball sobre SIS casos problema: ABP-1: "Preterme i retard de creixement intrauterí. Patologies associades"; ABP-2: "Desenvolupament psicomotor. Taules de referència. Signes d'alarma. Retard psicomotor. Epilèpsia"; ABP-3: "Patologia hepàtica i malabsortiva"; ABP-4: "Patologia renal"; ABP-5: "Alteracions de la pubertat i d'hormones sexuals"; ABP-6: "Immigració, viatges, vacunes i malalties associades". Avaluació contínua: 1) Habilitats d'aprenentatge; 2) Comunicació; 3) Responsabilitat; 4) Relacions interpersonals. La nota corresponent a l'avaluació continuada de les sessions d'ABP s'obtidrà a partir de l'aplicació de les enquestes estandarditzades i proporcionades per la UEM. L'assistència a les sessions d'ABP es obligatòria. L'absència injustificada a TRES o més sessions diàries implica que l'alumne no s'ha presentat a aquesta activitat. Caldrà un nivell de suficiència de 5 (escala de 10) en aquesta activitat. 40 No
Examen FINAL Casos Clínics: Elaborar les hipòtesis diagnòstiques (1a part) i respondre a TRES preguntes per cas (2a part) de TRES CASOS CLÍNICS relacionats amb les temàtiques treballades en els casos problemes, clases magistrals, seminaris i pràctiques de Pediatria Caldrà un nivell de suficiència de 5 (escala de 10) en aquest examen.
La primera part computarà amb un 60% de la nota d'aquest examen; la segona part computarà amb el 40% restant de la nota.
30
Examen FINAL tipus Test: Examen tipus test de 60 preguntes de 4 opcions cadascuna relacionades amb les temàtiques treballades en els casos problemes, clases magistrals, seminaris i pràctiques de Pediatria. Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt. Cada resposta incorrecta descomptarà 0,25 punts. Caldrà un nivell de suficiència de 5 (escala de 10) en aquest examen. 30
Taller simulació suport vital pediàtric La assistència al taller és obligatòria. Es realitzarà una prova pràctica al final del taller: "Suport vital bàsic + DEAS i Atenció inicial del nen greu". L'avaluació de les comptències en aquest taller computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt a la qualificació final de l'assignatura. Caldrà assitir al taller per poder ser avaluat. Aquesta activitat no serà recuperable. 0 No
Pràctiques clíniques a la Sala d'Hospitalització, Neonatologia, Urgències i Consultes Externes (Neurologia, Digestiu, Cardiologia, Endocrinologia, Infeccioses, Pneumoal·lèrgia). Es demana una assistència al 80% de les pràctiques. L'avaluació de les comptències en aquestes pràctiques computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt a la qualificació final de l'assignatura.. 0 No

Qualificació

1) Avaluació general:
40% de la qualificació final: Avaluació continuada Sessions ABP (6 casos ABP).
30% de la qualificació final: Examen Casos Clínics (1a i 2a part de 3 casos clínics). La primera part computarà amb un 60% a la nota d'aquest examen; la segona part computarà amb el 40% restant de la nota.
30% de la qualificació final: Examen tipus Test (60 preguntes de 4 opcions).
Menys 5% de la qualificació final: Taller pràctic suport vital pediàtric (es restarà aquest percentatge si no s'assisteix al taller).
Menys 5% de la qualificació final: Pràctiques de pediatria (es restarà aquest percentatge si l'assistència a pràctiques és menor del 80%).

Avaluació continuada de les Sessions ABP (40%) i el examen de Casos Clínics (30%): es requerirà un nivell de suficiència igual o superior a 5 en cada part de l'avaluació. Cal aprovar tots dos apartats per aprovar l'assignatura.

Examen tipus test: Nivell de suficiència igual o superior a 5. Cal aprovar aquest apartat per aprovar l'assignatura.

Taller simulació suport vital pediàtric: Control d'assistència. Caldrà assitir al taller per poder ser avaluat. Prova pràctica al final del taller. L'avaluació de les comptències en aquest taller computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt a la qualificació final de l'assignatura.

Pràctiques clíniques: Control d'assistència. L'avaluació de les comptències d'aquestes pràctiques computarà només es cas que sigui negativa restant mig punt a la qualificació final de l'assignatura.

El nivell de suficiència de la qualificació global del mòdul (sessions ABP, examen casos clínics, exament test, pràctiques i tallers simulació) será de 5.

2) Avaluació dels exàmens de recuperació (només per a activitats recuperables: Examen Casos Clínics i Examen tipus Test):
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà mitjana amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que la situació de l'alumne és de "No Presentat" en cas de falta d'assitència a alguna de les tres activitats d'avaluació que requereixen un nivell de suficiència: sessions d'ABP, examen de casos clínic i examen tipus test. En el cas de les sessions d'ABP, es considerarà no presentat si hi ha una falta d'assistència a 3 o més sessions. En qualsevol d'aquests casos, no es descomptarà una convocatòria a l'alumne.

Avaluació única:
Aquesta avaluació s'estableix en el cas del mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta" per a situacions d'excepcionalitat en les quals no s'hagi pogut portar a terme l'avaluació contínua.
Només en aquest casos, podrà l'alumne/a obtenir el nivell de suficiència en el mòdul si es presenta i supera els exàmens de recuperació (tant els exàmens de casos clínics com l'examen test).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'estableixen tutories específiques per a les sessions d'ABP amb el tutor de cada grup d'ABP (preferentment dins el temps establert per a aquestes sessions).
Per a qualsevol altra necessitat de tutoria, caldrà adreçar-se al coordinador del mòdul, el qual valorarà assignar a l'alumne/a el tutor més adient.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via preferent de comunicació amb l’estudiantat per al mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta" serà per correu electrònic, bé amb el tutor específic de sessions d'ABP, bé amb el coordinador del mòdul.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'excepcionalitat, se suspendran les activitats presencials (taller simulació suport vital pediàtric, pràctiques clíniques) i es mantindran les activitats no presencials.
Els exàmens pasaran a ser telemàtics.

Modificació de l'avaluació:
Aquests canvis s'estableixen en el cas del mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta" per a situacions d'excepcionalitat en les quals no s'hagi pogut portar a terme l'avaluació contínua.
Només en aquest casos, podrà l'alumne/a obtenir el nivell de suficiència en el mòdul si es presenta i supera els exàmens de recuperació (tant els exàmens de casos clínics com l'examen test).

Tutoria i comunicació:
Es mantindrà la via de comunicació per correu electrònic amb l’estudiantat per al mòdul 3109G01026 "La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta", bé amb el tutor específic de sessions d'ABP, bé amb el coordinador del mòdul.