Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Acció formativa desenvolupada per l' estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, que disposi de conveni de col.laboració amb l'Escola Politècnica Superior, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'entorn en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Es realitzaran en empreses, institucions i organismes amb les que existeixi un acord de col•laboració amb l'Escola, amb un màxim de 15 ECTS.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT07 Anàlisi de les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Continguts

1. Desenvolupament d'activitats segons pla de treball aprovat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 0 6
Elaboració individual de treballs 4 35 39
Pràctiques en empreses / institucions 0 330 330
Total 10 365 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques en empreses/institucions El tutor de l’estudiant a l’empresa/institució avalua la tasca desenvolupada per l’estudiant considerant els següents aspectes:
  1)Capacitat tècnica i habilitat per aplicar els coneixements tècnics
  2)Capacitat d’organització i planificació del treball
  3)Capacitat d’aprenentatge
  4)Habilitats d’expressió escrita
  5)Habilitats d’expressió oral
  6)Creativitat i iniciativa
  7)Actitud, esforç i interès de l’alumne en el desenvolupament de les tasques encomanades
  8)Facilitat d’adaptació de l’alumne a l’entorn laboral (normes, costums, ...)
  9)Sentit de la responsabilitat
  10)Facilitat de relació i comunicació amb els companys de feina
  11)Receptivitat a les crítiques
  12)Compliment de l’horari de treball estipulat
  13)Capacitat de treball en equip
  14)Capacitat de treballar de manera autònoma
  15)Adequació de la formació de l’alumne per a les tasques encomanades
  16)Rendiment de l’alumne i qualitat del treball realitzat
  40
  Elaboració de treballs l'estada a partir d'una anàlisi crítica del seu contingut. Els aspectes que es consideren són:
  1)Presentació d’informació sobre l’empresa on ha desenvolupat la pràctica (nom, lloc on es troba situada, organigrama, història, entre d’altres).
  2)Estructura adequada i text coherent, clar i precís de la memòria
  3)Adequació de les tasques desenvolupades al pla d’estudis
  4)Compliment dels objectius del projecte de pràctiques
  5)Compliment de les obligacions de l’estudiant i dels requeriments del tutor a l’empresa/institució
  6)Grau d’innovació que impliquen les tasques desenvolupades
  7)Coneixements complementaris assolits
  60

  Qualificació

  Qualificació
  La qualificació s’obté de la ponderació en un 40 % de l'avaluació realitzada pel tutor de l'empresa/institució i en un 60% de l’avaluació realitzada pel professor tutor de l'EPS. En casos justificats, el professor tutor pot decidir variar la ponderació relativa.
  Els estudiants que demanin reconeixement de l’activitat professional només seran qualificats per la memòria presentada.
  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no realitza la totalitat de tasques estipulades al Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster, inclosa la presentació de la memòria justificativa de la feina desenvolupada.

  Observacions

  Per cursar aquesta assignatura l'alumne ha d'estar en disposició de poder-s'hi matricular d'acord amb el Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster i altres normatives de la Universitat de Girona que siguin d’aplicació.

  Trobareu tota la informació relativa a les Estades en l'Entorn Laboral (EEL) a: http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/EstadesEntLab/tabid/2969/language/ca-ES/Default.aspx

  L'alumne trametrà quinzenalment al seu professor tutor, un informe de seguiment de les tasques que realitza a l'empresa.