Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Independència judicial i les seves garanties. Govern del poder judicial i de les interferències entre poder polític i justícia. Atribució del poder d'acusar. La figura del Ministeri Fiscal i l'acció popular. Els aforaments. Anàlisi de la imputació penal i garanties que l'envolten. Interrelació entre el funcionament de la justícia i els mitjans de comunicació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SUSANA OROMI VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG1. Aprendre de manera autònoma
  • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
  • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
  • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
  • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
  • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics

Continguts

1. La jurisdicció com a potestat pública. 1.- L'abolició de la justícia privada o auto-ajuda. 2.- Jurisdicció, Legislació i Administració. 3.- L'organització jurisdiccional espanyola.

2. La independència i la imparcialitat dels jutges i magistrats. 1.- Garanties constitucionals. 2.- Els aforaments.

3. Interferències entre el poder polític i la justícia I. 1.- Unitat jurisdiccional: el Tribunal Constitucional i altres tribunals especials i les competències de les Comunitats Autònomes. 2.- La incidència dels Tribunals supranacionals i monopoli judicial i estatal en l'exercici de la jurisdicció. 3.- La responsabilitat patrimonial de l'Estat i la responsabilitat de jutges i magistrats.

4. Interferències entre el poder polític i la justícia II. 1.- Govern del poder judicial: el Consell General del Poder Judicial i altres òrgans de govern. 2.- El paper del personal no jurisdiccional al servei de d'administració de justícia: l'oficina judicial, policia judicial, ministeri fiscal, advocats i procuradors. 3. Poder d'acusar en el procés penal. 4.- Judicialització de la política / politització de la justícia.

5. L'ètica judicial. 1.- Comissió d'ètica judicial del CGPJ. 2.- Consideracions i dilemes étics dels jutges i magistrats.

6. Formes de participació dels ciutadans en la justícia penal. 1.- Acció particular i popular. 2.- Tribunal del Jurat. 3.- Víctima del delicte. 4.- Justícia restaurativa o reparadora.

7. Drets humans i justícia. 1.- Drets fonamentals i garanties constitucional reconeguts internacionalment i a la Constitució Espanyola. 2.- L'acusat en el procés penal i els seus drets i garanties processals. 3.- Justícia transicional.

8. Mitjans de comunicació, societat de la informació i procés judicial. 1.- Incidència del principi de publicitat penal. 2.- Respecte al dret fonamental a la presumpció d'innocència. 3.- Secret del sumari i mitjans de comunicació. 4.- Judicis paral·lels.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23,00 9,00 0 32,00
Prova d'avaluació 4,00 30,00 0 34,00
Sessió participativa 5,00 4,00 0 9,00
Total 32,00 43,00 0 75

Bibliografia

  • Ormazábal Sánchez, Guillermo (2016). Introducción al derecho procesal (6ª ed.). Barcelona, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'AC dels temes 1 a 4 del programa Aquesta prova pot tenir tant un contingut teòric com pràctic 50
Prova d'AC dels temes 5 a 8 del programa Aquesta prova pot tenir tant un contingut teòric com pràctic 50

Qualificació

MÉTODE DOCENT
El sistema de realització de les classes serà el següent: Hi haurà dos classes presencials, de tot el grup o dividit en subgrups, segons quines siguin les indicacions sanitàries (els subgrups que no els toqui assistir presencial seguiran la classe via streaming). La resta de classes seran on line, a través de la plataforma que habiliti la UdG. A inici de semestre es penjarà un calendari on s'especificarà quines classes seran presencials, indicant els subgrups en cas que sigui necessari, i quines on line i les dates de les activitats d'avaluació.
Les classes són participatives, on s'aplica la teoria a supòsits pràctics, pel que es valora la participació per pujar la nota final.

En cas de problemes tècnics i circumstàncies que impedeixin la utilització de streaming o la presencialitat a classe, s'utilitzaran plataformes recomanades per la UdG per fer classe online combinat amb vídeos/powerpoint amb audio o material semblant.

A les classes online es pot sol·licitar a l'estudiant que es connecti amb àudio i càmera.

AVALUACIÓ
L'assignatura s'avaluarà conforme al sistema d'avaluació continuada.

L'AC consistirà en dues proves, la primera dels temes 1 a 4 del programa i la segona dels temes 5 a 8 del programa, on s'avaluaran activitats teòriques i pràctiques semblants de les desenvolupades a les classes. Cada prova té un valor del 50% de la nota final.

Les dos proves es realitzaran de forma presencial, però si la situació sanitària no ho permet, s'habilitarà un sistema on line.

Si la nota final és inferior a 5, es pot fer una prova de recuperació presencial de la part o parts que hagin estat suspeses (nota inferior a 5). Si la situació sanitària no permet fer-la presencial, s'habilitarà un sistema on line.
Per a la realització dels diferents activitats d'avaluació només es pot portar el programa de l'assignatura penjat a la Meva UdG.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es pot assistir a alguna de les activitats d'avaluació, caldrà justificar-ho documentalment, per tal de poder presentar-se a una prova que la substitueixi, en la data fixada. La no presentació a una o diverses activitats d'avaluació, la no justificació de l'absència, la no presentació a la prova que substitueixi l'activitat d'avaluació, comporta un NO PRESENTAT.

Avaluació única:
L'estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi renuncia a l'avaluació continuada. Perquè l'estudiant pugui acollir-se a l'avaluació única, cal que ho sol·liciti dins el termini fixat i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat de Dret.
Aquesta avaluació única versarà sobre tot el temari de l'assignatura i consistirà en la resolució de casos pràctics i preguntes de teoria.
La realizació d'aquesta prova serà l'últim dia de classe de l'assignatura i la recuperació en la data prevista en el calendari oficial d'exàmens.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Seguint les recomanacions de l'Oficina de Salut Laboral (UdG) i les mesures de prevenció Covid-19, les tutories al despatx no són aconsellables. Per tant, es buscaran altres espais que sí compleixin amb les directrius de prevenció.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà a través de tutories (seguint les directrius de prevenció) i del correu electrònic. Si la professora ho considera convenient, es poden utilitzar altres sistemes de comunicació electrònics o plataformes.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de recuperar la normalitat totalment, si la situació sanitària ho permet, les classes i activitats serien presencials.

Modificació de l'avaluació:
En cas de recuperar la normalitat totalment, si la situació sanitària ho permet, l'avaluació seria presencial.

Tutoria i comunicació:
En cas de recuperar la normalitat totalment, es seguirien els sistemes de comunicació de tutories al despatx i correus electrònics.