Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els ens locals. El municipi. La organització municipal. Els règims locals. La provincia. La comarca. Les entitats metropolitanes. L'estudi de les competències municipals. Potestat normativa i finançament dels governs locals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER  / LLUIS MARTI I ARDERIU  / JOAN VILA GÜELL
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. TEMA 1.- BASES CONSTITUCIONALS I ESTATUTÀRIES DEL GOVERN LOCAL Consideracions generals. Antecedents històrics. Previsió constitucional. Els principis d'autonomia local, de subsidiarietat i descentralització. La Carta Europea d'Autotomia Local. Els ens locals en el marc de la UE. El model d'organització territorial a Catalunya: les previsions de l'EAC '79. El model de l'EAC de 2006. La normativa reguladora del règim local: la seva evolució i règim legal actual. TEMA 2.- ESTRUCTURA TERRITORIAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL. Tipologia de les entitats locals. El municipi, la comarca i la vegueria. La província. Els ens supramunicipals de caràcter potestatiu: Les entitats metropolitanes. Les mancomunitats de municipis, consorcis i altres formes associatives. 3. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL LOCAL I. El municipi: concepte i significació general. El mapa municipal: les seves disfuncions i característiques. Els elements del municipi. El territori. L'alteració del terme municipal: agregació total i fusió de municipis, segregació i agregació parcial. La creació de municipis. El procediment d'alteració de termes. La població. El padró municipal: la seva gestió. Els drets i deures dels veïns. La identificació dels municipis. La denominació i símbols. TEMA 4.- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL LOCAL II. L'organització municipal. principis i conceptes generals. Òrgans del municipi de caràcter obligatori i potestatius. El ple, la junta de govern, l'alcalde o alcaldessa, la comissió especial de comptes. Els òrgans complementaris. Les atribucions dels òrgans municipals. TEMA 5. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL LOCAL III. Els règims municipals especials. Els municipis de règim especial. Els municipis de gran població. El règim especial de Barcelona: la Carta municipal. Les entitats municipals descentralitzades. Els districtes. TEMA 6.- COMPETÈNCIES LOCALS. Les potestats dels ens locals. Les competències municipals. Els serveis mínims. La dispensa. Competències de les províncies i de les comarques. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Els principis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. TEMA 7.- ELS ENS SUPRAMUNICIPALS. La comarca. El mapa comarcal. El consell comarcal. L'organització comarcal. Les competències de les comarques. La vegueria. Regulació estatutària. La província. La supressió de les províncies. la diputació. Organització provincial. Competències. TEMA 8.- FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DELS ENS LOCALS. El règim de les sessions. l'adopció dels acords. Les actes de les sessions. El règim electoral municipal. L'elecció dels regidors i de l'alcalde. La moció de censura. Denominacions i tractaments. L'estatut dels membres de les corporacions locals. TEMA 9. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Informació i participació ciutadana. Les associacions de veïns. Les consultes populars. La figura del defensor o síndic municipal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Santiago Muñoz Machado (2011). Tratado de derecho municipal. Iustel.
 • Joan Manel Trayter Jiménez (2016). Derecho administrativo parte general. Atelier.
 • Varis autors (2009). Règim jurídic dels governs locals de Catalunya. Tirant lo blanc.
 • Varis autors (2016). Codi règim local 2016. Federació de municipis de Catalunya.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

l'Avaluació de l'assignatura de Govern local es realitza a través del sistema d'avaluació continuada.


L'avaluació continuada consisteix en la realització de dues activitats obligatòries que puntuen a raó del 10% de la nota cadascuna i d'una prova escrita.


S'exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.


Es comunicarà amb antelació sufícient el dia d'entrega i correcció d'aquestes pràctiques.


En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria no se li contarà a la nota final el 10% corresponent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumna que no faci la prova escrita.

Observacions

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura.

Es recomana que l'alumne assisteixi a classe amb els textos legislatius corresponents.