Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura tracta el sentit polític i econòmic que implica prioritzar un tipus d'ingressos sobre altres per finançar les diferents actuacions i serveis públics. Analitzar l'evolució i estat actual del finançament dels serveis públics fonamentals - sanitat, educació, serveis socials i seguretat social - també des d'una perspectiva comparada. Exposició de les tendències més recents de prioritzar les contribucions dels usuaris per finançar els serveis públics. Impacte de les exigències de l'estabilitat pressupostària sobre les decisions de prestació de serveis públics. S'analitzen també altres mesures polítiques a l'àmbit fiscal, tals com, per exemple, les amnisties fiscals o l'eficàcia de les mesures de lluita contra el frau fiscal.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (70%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques.
 • 14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques.
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • CE11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics i financers de les administracions públiques
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE13. Capacitat per planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE14. Capacitat d'elaborar informes i conclusions sobre polítiques públiques
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social
 • 32. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.

Continguts

1. EL DRET A LA SALUT I A LA SANITAT PÚBLICA

          1.1. Marc normatiu

          1.2. Els sistemes sanitaris als països de l'Unió Europea

          1.3. Prestacions del Sistema Nacional de Salut

          1.4. Finançament del Sistema Nacional de Salut

          1.5. Finançament de les prestacions farmacèutiques

          1.6. Col·laboració público-privada

          1.7. La despesa sanitària

2. LA SEGURETAT SOCIAL I LES POLÍTIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

          2.1. Justificació dels programes públics de Seguretat Social

          2.2. Sistemes alternatius de pensions

          2.3. Principis, evolució i organització

          2.4. Àmbit d'aplicació

          2.5. Acció protectora

          2.6. Fonts de finançament: les cotitzacions socials

          2.7. El dèficit de la Seguretat Social

          2.8. El fons de reserva

3. LA EDUCACIÓ PÚBLICA

          3.1. El dret a l'educació

          3.2. Normativa aplicable

          3.3. Etapes educatives

          3.4. Educació infantil

          3.5. Educació primària i secundària

          3.6. Tipologia de centres: públics, concertats i privats

          3.7. Educació universitària

                    3.7.1. Model de finançament

                    3.7.2. Els preus públics universitaris

4. ELS SERVEIS SOCIALS: EL SISTEMA D'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

          4.1. Normativa aplicable

          4.2. La protecció social

          4.3. Fonts de finançament

          4.4. El Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència

          4.5. Evolució de la despesa en serveis socials a Espanya

5. L'ACCÉS A L'HABITATGE

          5.1. Consideracions generals

          5.2. Mesures fiscals gravoses per desincentivar el manteniment d'habitatges buits

                    5.2.1. El rècarrec sobre l'IBI

                    5.2.2. L'impost català sobre habitatges buits

          5.3. Mesures fiscals per a incentivar l'ocupació d'habitatges buits

          5.4. Nous models d'accés a un habitatge: cooperatives d'habitatge i cohousing

          5.5. Els habitatges d’ús turístic i la seva tributació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 12 19
Classes expositives 17 0 17
Classes participatives 2 2 4
Lectura / comentari de textos 1 10 11
Seminaris 2 4 6
Treball en equip 3 12 15
Tutories 1 2 3
Total 33 42 75

Bibliografia

 • Bustos Gisbert, Antonio (2011 ). Curso básico de hacienda pública (2ª ed.). Madrid: Colex. Catàleg
 • Cayón Galiardo, Antonio (2006 ). Corresponsabilidad fiscal y financiación de los servicios públicos fundamentales . Madrid: Consejo Económico y Social. Catàleg
 • Badenes Pla, Núria (2015 ). Herramientas para la evaluación de políticas de ingreso y gasto público . Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici pràctic 1 Durant el transcurs de l’assignatura es realitzarà una pràctica que s’haurà de lliurar electrònicament en la data establerta. 25
Participació activa i assistència El lliurament juntament amb la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 30 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 30
Exercici pràctic 2 Durant el transcurs de l’assignatura es realitzarà un treball que s'exposarà sobre el temari de l'assignatura. 45

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada.

Aquest sistema consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS

És obligatori el lliurament per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes i les pràctiques participatives a l’aula.

El primer d'ells consistirà en l’estudi i anàlisi de diferents textos o resolució de supòsits pràctics. I el segon d’ells consisteix en elaborar un treball en grups de dos persones d’unes quinze pàgines d’extensió sobre la matèria tractada a classe i que s’exposarà l’últim dia de classe durant cinc minuts.

El primer dels exercicis suposa un 25% de la nota final i el segon d’ells un 45% de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada exercici ha de ser igual o superior a 5.

2. PARTICIPACIÓ A CLASSE

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran sessions teòriques i pràctiques que versaran sobre el temari. Es valorarà la participació activa dels alumnes tant a les sessions més expositives com als dies de resolució dels exercicis i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

L’assistència i participació a les classes i als exercicis que es faran a l’aula suposarà el 30 % de la nota final de l’assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori i la participació a les classes i als exercicis que es faran a l’aula serà la mitjana aritmètica de les tres parts.

En cas de no superar l’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se d’aquesta assignatura a l’examen de recuperació establert a l’efecte, que abarcarà tot el contingut de l'assignatura.

La nota de participació a les classes teòriques i pràctiques (30%) NO és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no presenti cap dels exercicis tindrà la qualificació de "No presentat".