Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
TÜNDE MIKES JANI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies també creatives per a la seva solució
 • CG2. Treballar en equip
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • 8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials.
 • CG9. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Introducció conceptual. Sessió dedicada a introduir els conceptes bàsics de l'assignatura. La crisi de l' Antic Règim. Formació i triomf de l'Estat-Nació a Europa. Revolució liberal i constitucionalisme. Economia i societat europees en la primera part del segle XIX. Capitalisme, socialisme i moviment obrer.

2. L'Europa anterior a la Primera Guerra Mundial (1870 - 1914) dinàmica econòmica,demogràfica i processos socials. Els sistemes polítics, la construcció de les nacions i la gestió dels imperis. La crisi de l' Europa - món: Europa entre dos segles. La 'belle époque' i la emergència del món extra-europeu. Les causes de la gran confrontació imperialista.

3. La primera guerra mundial: orígens, política d'aliances. La guerra total i l'any crucial de 1917. Les innovacions tècniques i el final del conflicte. Els acords de pau de Versailles i el balanç del conflicte: els llegats de la guerra.

4. La revolució russa: la Rússia dels zars i la seva oposició. Les revolucions de 1917. La guerra civil i la organització del sistema soviètic. El comunisme de guerra i la NEP.Stalin i la transformació econòmica de la URSS. GULAG i purgues. La evolució política. Les repercussions internacionals de la revolució russa.

5. El món d'entreguerres: (1919-1939). La postguerra: recuperació econòmica i canvi polític. La democràcia europea en dificultats.La convulsa democratització alemanya i la república de Weimar. Modernització democràtica de Europa. La gran depressió i els intents de sortir de la crisis: New Deal, nacionalsocialisme alemany i fascisme italià. El populisme a Amèrica llatina.

6. La segona guerra mundial: crisis i fallida del sistema de Versailles. Els moviments fascistes - els antecedents de la guerra:de la guerra d'Espanya a la guerra mundial. L'agressió i el Blitzkrieg. La generalització del conflicte i la contra ofensiva dels aliats. Guerra europea - guerra mundial. Hitler,Mussolini, Franco. El fí de la guerra i el nou mapa mundial.

7. El món bipolar(1945-1989): les democràcies occidentals. L'establiment dels règims democràtics. El funcionament de les democràcies parlamentàries. Estats-Units i Europa occidental.Recuperació i creixement econòmic. Cap a la integració econòmica. Crisi del petroli,anys vuitanta: els governs socialistes i la 'revolució conservadora'

8. El bloc socialista: 1945-1989. Del estalinisme a la desestalinització. Les democràcies populars. L'era de Breznev, la oposició anti soviètica en les democràcies populars i les reformes de Gorbatxov. 'L'enfonsament dels règims comunistes en 1989. La desaparició de la URSS. Xina: de la revolució al pragmatisme.

9. La guerra freda i les noves formes del conflicte. les dues grans potències i la divisió del món en dos blocs. Guerra freda i la carrera de l'armament. Les guerres limitades: Corea, Vietnam,Palestina, Irán-Irak i les intervencions militars.

10. El món perifèric: el procés de la descolonització i els problemes del tercer món (1945-1989) els imperis en el període d'entreguerres. Moviments nacionalistes i l'aparició del tercer món. Causes i fases de la descolonització. Asia, Àfrica. Cops militars i conflictes bèl·lics. La Revolució iraniana. Dependència econòmica i moviments revolucionaris en Amèrica Llatina. Revolució cubana. Conseqüències de la descolonització.

11. El final dels paradigmes: des del declivi del comunisme a la era de la globalització. Hegemonia dels Estats-Units. (1989-2000) Hegemonia dels estats-Units. La Unió europea.La transició dels 'estats socialistes'. Desenvolupament i crisi al Pacífic asiàtic. Els fonamentalismes: Iran, Argèlia,Afganistan. Guerra i pau a Àfrica i al Pròxim Orient.

12. Les transformacions de la societat i la globalització. Les tecnologies de la informació i la nova economia globalitzada. Globalització,pobresa i desigualtat. Problemes del medi ambient, cultura, oci. El terrorisme global. les guerres del segle XXI.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Classes expositives 29 34 63
Classes participatives 7 16 23
Debat 2 4 6
Lectura / comentari de textos 1 5 6
Prova d'avaluació 14 39 53
Total 55 98 153

Bibliografia

 • Calvocoressi, Peter (1999). Historia Política del Mundo Contemporáneo. De 1945 a nuestros días. (7º). Madrid: Akal Ediciones. Catàleg
 • Fuentes Asragones, Juan Francisco (2001). Historia Universal del siglo XX: de la 1ª G. M. al ataque a las torres gemelas.. Sintesis. Catàleg
 • Pérez Sánchez, A. i Martín de La Guardia, R. M. (Coordinadores) (1996). Lecciones sobre Historia Contemporánea del mundo extraeuropeo.. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Catàleg
 • Artola, Miguel (2005 ). Contemporánea : la historia desde 1776 . Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Setmana 4 pràctica: PRIMERA PROVA ESCRITA prova escrita de la matèria del primer seminari 10
Setmana 5 pràctica :
seminari 1
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 8 pràctica :
SEGONA PROVA ESCRITA
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 10
Setmana 9 pràctica :
seminari 2
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Setmana 12 pràctica: TERCERA PROVA ESCRITA Prova escrita del material del tercer seminari 10
Setmana 13 pràctica:
seminari 3
Les classes pràctiques tenen com ha objectiu, des d'un aspecte més participatiu complementar la teoria amb l'anàlisis de cassos concrets o l'estudi més a fons d'alguns dels subtemes de l'assignatura. 5
Valoració global dels seminaris orals Aquesta activitat serveix perquè els estudiants entenguin la importància de poder argumentar 5

examen de recuperació de teoria
examen individual oral de tota la matèria de l'assignatura 50

Qualificació

MÈTODES DOCENTS I SISTEMES D'AVALUACIÓ:

El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura s'organitza al voltant de dos tipus de docència: la classe expositiva i les
classes pràctiques.

A. LA CLASSE EXPOSITIVA

Es tracta de classes teòriques de tipus expositiu i participatiu.
El professor s'encarrega de fer conèixer els conceptes i elements essencials de les lliçons.

B. ELS SEMINARIS DE LECTURA O CLASSES PRÀCTIQUES

L'objectiu és fer entendre pels estudiants els diversos temes que es treballen en les classes expositives a través de la lectura i anàlisis de texts o documents escrits o visuals.
l'assistència als seminaris és obligatòria, la nota dels seminaris equival al 20 % de la nota final.

C. AVALUACIÓ

1; El contingut de les classes expositives s'avaluarà a través de l'examen teòric final.
En aquesta prova es puntuaran els coneixements que l'estudiant ha adquirit durant el curs acadèmic.
S'avaluarà de tot el temari de l'assignatura: aquesta prova tindrà el valor del 50 % de la nota final.
La forma de l'examen podrà ser una sèrie de preguntes de tipus test amb respostes alternatives, com també contestar a preguntes a desenvolupar o una combinació d' ambdues modalitats o un examen oral.
La modalitat concreta es comunicarà als estudiants amb deguda antelació.

2; el contingut dels seminaris de lectura s'avaluarà a través de 3 proves escrites que es realitzaran en 3 sessions presencials.

La nota final de la part pràctica equival a la mitjana de les 3 proves escrites de cada estudiant que ha de ser un aprovat o superior.
El valor d'aquestes proves és el 30 % de la nota final de l'assignatura ( cada prova equival al 10 % ; 3x10 = 30 %)i al mínim 2 d'elles han de tenir una nota numèrica de 5 o superior.

El valor dels seminaris - exercicis orals que tindran lloc sempre després de la prova escrita però de la mateixa matèria - serà el 15 % de la nota final ( 3x5 = 15)
El restant 5% es pot aconseguir demostrant una activitat i interès per la matèria, la professora utilitzarà aquest percentatge per estimular i motivar als estudiants.

Així la nota final de l'assignatura serà: 50 % de teoria, 30 % de proves escrites i 20 % de seminaris.

L' aprovat de l'assignatura és la nota numèrica de 5 o superior.
La nota final és la mitjana de la teoria i de la pràctica, cada una té el 50 % de la nota final.

En tot cas, només es farà la mitja entre la teoria i la pràctica quan l'estudiant hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior en cada una d'elles.

3; L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ SERÀ ORAL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tots aquells alumnes que no es presentin a cap classe teòrica o pràctica i que no entreguin cap pràctica seràn considerants no presentats.
La resta d'opcions, exceptuant els alumnes que aprovin les pràctiques i la teòrica, seràn considerants suspesos.

Observacions


1. Les classes s'impartiran en català. En tot cas per facilitar l'incorporació i el seguiment de l'assignatura per part dels alumnes estrangers es podran en part impartir en castellà.
En qualsevol cas l'estudiant podrà expressar-se oralment o per escrit en la llengua oficial que desitja.

2. Es prohibeix tot tipus de gravació en imatge i/o so de les classes

3. L' examen de teoria i les proves escrites i/o seminaris de lectures només es realitzaran en les dates oficials assenyalades per la UdG i/o en la fitxa docent.

4. Les revisions de les diferents proves només es realitzaran en la data (dia, hora i lloc) que s'assenyalarà el dia en que es celebrin les proves i/o amb la publicació dels llistats de notes.

5. L'aprovat és la nota numèrica de 5 o superior. La nota final és la mitja de la nota de l'examen teòric i de la mitja aritmètica de les classes pràctiques. Cadascuna d'aquestes dues parts representa el 50% de la nota. En tot cas, només es farà mitja entre ambdues quan en cadascuna d' elles s'hagi obtingut una nota numèrica de 5 o superior.

6. L'assistència a les classes teòriques no és obligatòria però molt recomanable. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria.
Respecte a això:

a; Classes pràctiques: No realitzar les proves pràctiques ( escrites, seminaris) i teòriques equival a no poder anar a la primera convocatòria i l'obligació d'anar directament a la segona convocatòria que és ORAL.

b; no realitzar l'examen de teoria equival a suspendre el curs i repetir-lo.

c; per a aprovar l'assignatura és necessari realitzar 3 proves escrites, participar als 3 seminaris i realitzar amb èxit l'examen teòric


7. Tenir suspeses, tant la part de teoria com la part pràctica, equival a tenir suspès el curs i haver-lo de repetir.

8. Donat que el sistema d'avaluació és continu al llarg del curs, únicament es posarà com nota NO PRESENTAT quan l'alumne no realitzi cap prova a classe: ni les proves escrites, ni els seminaris de lectura, ni l'examen teòric al final del semestre.

Assignatures recomanades

 • Història del dret català
 • Història del dret i de les institucions
 • Història dels sistemes jurídics comparats
 • Introducció a la sociologia
 • Introducció al dret constitucional