Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat). Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Manuel Vivo Garcia
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marc Vila Carilla  / Manuel Vivo Garcia
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Victor Correas Sitjes  / Marc Vila Carilla
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

  • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG9. Treballar en equip
  • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
  • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
  • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. LA TEORIA DEL DELICTE Concepte jurídico-dogmàtic de delicte, gènesi i variacions sistemàtiques. Les diferents categories dogmàtiques. 1.-La tipicitat 1.1.-El tipus i la determinació de la tipicitat. Els elements objectius i subjectius del tipus. Les diferents estructures punitives: delicte d'acció dolós; el delicte d'acció imprudent; delictes d'omissió. 1.2.-L'iter criminis. Els actes preparatoris del delicte. La temptativa. El desistiment. La consumació del delicte. 1.3.-Autoria i participació. 2. L'antijuridicitat 2.1.-Les causes de justificació. Concepte i fonaments. L'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec. La legítima defensa i l'estat de necessitat. 3.- El subjecte responsable 3.1.-La culpabilitat com una teoria de subjecte responsable. 3.2.-Les causes d’exclusió de la responsabilitat. L’estatut especial del menor d'edat. 4.-Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. 4.1.- Les circumstàncies atenuants i agreujants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 13,00 0 16,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 0 18,00
Resolució d'exercicis 26,00 13,00 0 39,00
Sessió participativa 26,00 26,00 0 52,00
Total 58,00 67,00 0 125

Bibliografia

  • Francisco MUÑOZ CONDE (2019). Derecho Penal - Parte General (10). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Santiago MIR PUIG (2016). Derecho Penal - Parte General (10). Barcelona: Reppertor.
  • Muñoz Conde, Francisco. (2015). Derecho penal : (9ª ed., rev. y puesta al día conforme a las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Quintero Olivares, Gonzalo. (2010). Parte general del derecho penal (4ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson reuters Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen teòric i pràctic El contingut de l'examen de la part teòrica serà tot el programa de l'assignatura, la doctrina i la jurisprudència treballades durant el curs. 50
Classes Pràctiques Es treballaren casos pràctics 50

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ.

El sistema d'avaluació és l'avaluació continuada, en la què l'estudiant ha de demostrar el seu domini teòric i pràctic del contingut del temari de l'assignatura.

L'avaluació es farà mitjançant proves teòric-pràctiques, que poden consistir tant en exàmens tipus test, de preguntes a desenvolupar o també orals, de treballs i resolució de casos pràctics.

De la mitjana entre les diferents qualificacions obtingudes al llarg del curs sortirà la nota de l'estudiant. La nota mínima per aprovar la assignatura és un 5.

Els estudiants que no superin l'avaluació continuada (nota igual o superior a 5), podran presentar-se a l'examen de recuperació. La nota que n'obtinguin serà la seva nota de l'assignatura.
METODOLOGIA DE LES SESSIONS LECTIVES I EXÀMENS

En la mesura que la situació sanitària ho permeti, les classes lectives i els exàmens seran presencials a la Facultat de Dret de la UdG.AVÍS IMPORTANT

Un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és.

Aquells estudiants que siguin sorpresos copiant a qualsevol de les proves d'avaluació, en el format que sigui, no podran recuperar la prova ni continuar avaluant-se. Sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar, en el seu cas s'haurien de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i repetir l'assignatura. No es guarden notes d'un any per l'altre. L'estudiant que vulgui repetir un examen per pujar nota haurà d'estar a la nota obtinguda en la darrera prova que s'avaluï, sigui major o menor que l'anterior.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumne que no s'hagi presentat a CAP de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
Els estudiants que ho sol·licitin dins termini, podran avaluar-se mitjançant el sistema d'avaluació alternativa, amb la qual, realitzaran un únic examen teòric i pràctic. La qualificació obtinguda en aquest examen, constituirà el 100% de la nota de l'assignatura.

Important: Realitzar la petició formal amb la UdG i comunicar-ho al professor corresponent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es fixen previ enviament d'un e-mail al professor responsable de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'adreça de correu electrònic corporativa corresponent a cada professor, així com el Moodle, son els canals de comunicació amb els professors.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La presència física de professors i estudiants a les aules de la Facultat de Dret de la UdG durant les classes i els exàmens està supeditada a les directrius en matèria sanitària en funció de com evolucionin les mesures de protecció davant el Covid (o altres).

Per tant, en el seu cas es veurà quines son les mesures més adients per fer compatibles la seguretat de tothom amb la docència. Si fos necessari, s'impartirien les sessions de forma telemàtica amb les mesures de què disposa la UdG (Blackboard Collaborate o altres). Igualment es podrien dur a terme de forma telemàtica les proves d'avaluació.
Modificació de l'avaluació:
Es manté (amb les especificitats que seguidament es detallaran) el sistema d'avaluació teòric i pràctic previst amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma (14 de març 2020), si bé s'habilitaran mecanismes per tal de que l'avaluació sigui no presencial a través de la plataforma moodle.
CRITERIS D'AVALUACIÓ.

- El sistema d'avaluació és l'avaluació continuada.
- L'avaluació consisteix en una part teòrica i una part pràctica.
- Cadascuna de les parts té un valor del 50% de la nota total de l'assignatura. Tanmateix, per poder fer mitja entre ambdues parts es necessita una nota mínima de un 4 a cadascuna d'elles.
- L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.


I.- AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA

Aquesta part s'avaluarà amb un examen TIPUS TEST, sobre tota la matèria objecte del temari. Aquest examen té un valor del 100% de la nota final de la part teòrica. Aquesta nota, a la seva vegada farà mitja amb la nota obtinguda a la part pràctica (sempre que sigui igual o superior a un 4).II.- AVALUACIÓ DE LA PART PRÀCTICA


A) AVALUACIÓ CONTINUADA

a. Pràctiques avaluables
b. Examen pràctic

Les pràctiques avaluables equivalen al 20% de la nota pràctica, mentre que l'examen pràctic equival al 80% restant de la nota pràctica, que es determina, doncs, de la següent manera: PA * 20% + EP * 80%.

A) Pràctiques Avaluables: Les pràctiques avaluables seran 3 al llarg del curs, segons les dates que s’han exposat a l’inici del curs, així com els avisos que publicarà el professorat corresponent de cada grup.

La nota d'aquestes pràctiques avaluables, serà la que s'obtingui mitjançant un examen tipus test que versarà en exclusiva sobre la resolució de l’última pràctica avaluable. No obstant això, per poder participar en aquesta última activitat, serà requisit indispensable, l’entrega dins el termini establert, de la resolució corresponent a cada una de les tres pràctiques avaluables, a través de la pestanya habilitada al moodle. Si no es compleix aquest requisit, l'alumne no podrà seguir amb el sistema de l'avaluació continuada.

L’examen tipus test relatiu a la tercera pràctica avaluable, consistirà en preguntes concretes sobre el cas pràctic o sobre qüestions relacionades amb aquest cas pràctic que l'alumne haurà de respondre (en un temps limitat) sense poder consultar la pràctica (que prèviament haurà entregat al moodle) ni cap altre mena de document. Així doncs, es limitarà restrictivament, el temps de lectura i resposta a la qüestió plantejada.

B) Examen pràctic: L'examen pràctic consistirà en un examen tipus test i/o preguntes curtes a desenvolupar sobre les diverses estructures de punibilitat, criteris d’ordenació a utilitzar i supòsits de fet pràctics que exigiran una resposta raonada, sempre en relació al temari que s’hagi desenvolupat a les sessions de la vessant pràctica de l’assignatura, ja s’hagin produït de manera presencial i/o virtual.


o Per evitar possibles problemes, advertim la necessitat de tenir connexió a internet, pc, mòbil o tablet, per tal de resoldre l'examen. Si algun alumne no disposa d'elements tècnics per avaluar-se online, ens ho haurà de comunicar amb la suficient antelació, per tal de traslladar el cas al rectorat, i procedir a facilitar el material en préstec necessari per cobrir les necessitats dels alumnes que ho requereixin.


Per poder formar part del sistema d'avaluació continuada, cal realitzar l'examen pràctic i participar en el sistema de pràctiques avaluables en els termes exposats.

- No faran mitjana les notes de l'examen pràctic d'avaluació continuada inferiors a 4.
- Aquell alumne que obtingui en l'examen pràctic d'avaluació continuada una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en el sistema de pràctiques avaluables, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.B) EXAMEN PRÀCTIC DE RECUPERACIÓ.

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC o no hagi complert els requisits establerts al sistema de pràctiques avaluables), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.

- Aquell alumne que hagi obtingut en l'examen pràctica d'avaluació continuada una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en les pràctiques avaluables d'AC, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.

- No faran mitjana les notes de l'examen pràctic de recuperació inferiors a 4.


III.- AVALUACIONS RECUPERABLES

Els exàmens teòrics i pràctics, son recuperables. Aquesta recuperació es farà seguint la metodologia exposada segons correspongui a la vessant teòrica o pràctica.


IV.- AVALUACIONS NO RECUPERABLES

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada de la part pràctica (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.


V.- AVÍS IMPORTANT

Un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és: aquells estudiants que siguin sorpresos copiant a alguna de les proves (incloses les pràctiques avaluables que s’entregaran) no podran recuperar, de manera que s'hauran de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura. No es guarden notes d'un any per l'altre.

Tutoria i comunicació:
Les tutories presencials han estat substituïdes per tutories virtuals.

Per consultes puntuals sobre qüestions teòriques o pràctiques l’alumnat pot enviar un correu electrònic al professorat. Per aquells qui segueixin el perfil d'Instagram de l'assignatura es pot enviar un missatge directe.

S'ofereix la possibilitat de fer tutories per videoconferència, concertant dia i hora amb anterioritat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.