Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estudi del Dret de les agrupacions voluntàries de persones de caràcter privat creades per mitjà d'un negoci jurídic mercantil per a la consecució d'un fi comú. Societats personalistes i societats de capital.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Oriol Llebot Majo
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Oriol Llebot Majo
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Josep Oriol Llebot Majo
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. Lliçó 1 Les societats de capital. Nocions fonamentals i fundació 1.1.- Tipologia de les societats de capital. Societat anònima i societat de responsabilitat limitada A) Origen i evolució històrica B) La limitació de la responsabilitat. C) El capital social. Concepte i funcions. D) La separació entre la propietat i l’administració. 1.2.- El dret de societats de l’Unió Europea. La Societat Anònima Europea 1.3.- La reforma del Dret de societats de capital i el discurs tipològic 1.4.- El negoci jurídic fundacional. Els estatuts 1.5.- Els pactes parasocials i els protocols familiars 1.6.- El desemborsament del capital A) Les aportacions socials B) Les adquisicions oneroses C) Els dividends passius en la societat anònima 1.7.- Procediments de fundació. Fundació simultània i successiva 1.8.- Fundadors i promotors 1.9.- El període fundacional. La societat en formació i la societat irregular 1.10.- Fi del procés fundacional A) Escriptura pública B) Inscripció en el Registre C) Publicació 1.11.- Nul•litat del negoci fundacional.

2. Lliçó 2 L’estructura financera de la societat anònima i de responsabilitat limitada. Accions, participacions socials i obligacions 2.1. Introducció. 2.2.- El capital social, les reserves i les provisions. La doctrina de la infracapitalització. 2.3.-L'estructura del capital i el cost del capital en l'anàlisi econòmica. 2.4.- La triple dimensió de l’acció i la participació social. L’acció i la participació social com a part del capital 2.5.- L’acció i la participació social com a fonament de la condició de soci. Drets mínims dels socis. A) El dret a participar en el repartiment dels guanys. B) El dret a participar en el patrimoni resultants de la liquidació. C) El dret de subscripció preferent i d’assignació gratuïta. D) El dret d’informació. E) El dret d’assistència. F) El dret de vot 2.6.- Classes d’accions. A) Accions privilegiades. B) Accions sense vot. C) Accions rescatables. D) Transcendència. organitzativa de les classes. 2.7.- L’acció com a valor. Representació mitjançant títols o anotacions en compte. La participació social com a dret subjectiu patrimonial. 2.8.- Transmissió de les accions i participacions socials. 2.9.- Clàusules restrictives de la transmissibilitat. 2.10.- Embargament, copropietat i drets reals. 2.11.- Els negocis sobre les pròpies accions i participacions socials. A) Prohibició de la subscripció. B) Admissibilitat limitada de l’adquisició derivativa. C) Règim d’altres negocis. E) Participacions recíproques. 2.12.- Les obligacions a la societat anònima. A) El negoci jurídic d’emissió d’obligacions. B) Les obligacions com a valors. C) Els obligacionistes com a creditors peculiars. D) (Continua) L’organització dels obligacionistes. E)L’amortització de l’emprèstit. Formes. F) Les obligacions convertibles. 2.13.- Altres actius.

3. Lliçó 3 L’estructura orgànica del govern de les societats anònimes i de responsabilitat limitada 3.1.- Estructura orgànica del govern de les societats de capital 3.2.- La junta general A) Concepte B) Classes C) La distribució de competències entre la junta i l’administració 3.3.- Funcionament de la junta A) Convocatòria B) Constitució C) Assistència i representació D) Celebració 3.4.- L’acord social A) Naturalesa i documentació B) Impugnació C) Substitució i regularització 3.5.- L’òrgan d’administració i representació A) Concepte B) Estructura C) Règim jurídic 3.6.- El Consell d’administració A) Règim jurídic B) Impugnació dels acords 3.7.- Comissions executives i consellers delegats 3.8.- La representació A) Naturalesa i classes B) Representació i objecte social 3.9.Els deures i la responsabilitat dels administradors A) Deure de diligencia B) Deure de lleialtat C) Acció social i acció individual D) Indemnització i restitució.

4. Lliçó 4 Els comptes anuals de les societats anònimes i de responsabilitat limitada 4.1.- La formulació dels comptes anuals 4.2.- Documents integrants i principis rectors 4.3.- L’informe de gestió 4.4.- La verificació dels comptes anuals pels auditors de comptes A) Règim jurídic B) Nomenament i revocació C) Funcions i responsabilitat D) L’informe d’auditoria 4.5.- L’aprovació dels comptes anuals. 4.6.- Dipòsit i publicitat dels comptes anuals.

5. Lliçó 5 Modificació dels estatuts i separació i exclusió de socis de les societats anònimes i de responsabilitat limitada 5.1.- Els estatuts socials i la seva modificabilitat 5.2.- Requisits generals 5.3.- Supòsits especials A) Modificació de l’objecte social B) Altres modificacions 5.4.- L’augment del capital social A) Procediments B) Requisits de l’acord d’augment del capital social C) L’execució de l’augment. L’augment incomplet D) La delegació de l’augment en als administradors 5.5.- La reducció del capital A) Procediments B) Requisits de l’acord de reducció del capital social C) L’execució de l’acord de reducció. Tutela dels creditors 5.6.- L’operació acordió o la reducció i augment simultanis 5.7.- Separació i exclusió de socis A) La separació de socis B) L’exclusió de socis.

6. Lliçó 6 Modificacions estructurals de les societats mercantils 6.1.- La transformació A) Concepte i efectes B) Procediment C) La responsabilitat dels socis i la tutela dels creditors 6.2.- La fusió A) Concepte i funció B) Tipologia 6.3.- La relació de canvi 6.4.- Procediment A) Fase preparatòria B) Acords de fusió C) Execució. La nul•litat de la fusió 6.5.- La tutela dels creditors en la fusió 6.6.- Fusions especials 6.7.- Les fusions transfrontereres 6.8.- L’escissió A) Concepte B) Tipologia C) Segregació 6.9.- Atribució de les accions i participacions de les societats beneficiàries 6.10.- Procediment A) El projecte d’escissió B) El caràcter supletori de la disciplina de la fusió 6.11.- La tutela dels creditors en l’escissió 6.12.- La cessió global d’actiu i passiu A) Concepte B) Classes C) Procediment 6.13.- El trasllat internacional del domicili social

7. Lliçó 7 Dissolució i liquidació de les societats anònimes i de responsabilitat limitada 7.1.- Dissolució, liquidació i extinció A) Causes de dissolució B) La constitució de l’estat de liquidació C) La responsabilitat dels administradors 7.2.- Dissolució i extinció sense liquidació A) Fusió i escissió B) Cessió global de l’actiu i passiu 7.3.- La liquidació A) Concepte B) La societat en liquidació C) Els liquidadors D) La tutela de la minoria i dels interessos públics E) Operacions de la liquidació F) La publicitat 7.4.- La divisió de l’haver social A) El balanç final de liquidació B) La quota de liquidació 7.5.- La reactivació de la societat A) Causes del fenomen i tractament jurídic B) La fusió de la societat en liquidació 7.6.- L’extinció i els seus efectes. Actiu i passiu sobrevinguts.

8. Lliçó 8 La societat anònima cotitzada 8.1.- El dret de societats des de la perspectiva borsària. 8.2.- La societat anònima com a entitat emissora de valors, subjecte passiu del control per la CNMV A) La CNMV B) Competències i facultats 8.3.- Mercats primaris i mercats secundaris. La borsa de valors 8.4.- L’emissió de valors per la societat anònima. Les ofertes públiques de venda (OPV) 8.5.- L’admissió de valors a negociació en borsa 8.6.- La negociació de valors en borsa 8.7.- Canvi de titularitat de participacions rellevants i adquisició de participacions significatives. Les ofertes públiques d’adquisició (OPA) 8.8.- Els pactes parasocials 8.9.- El reglament de la junta general d’accionistes 8.10.- Els administradors de la societat anònima cotizada A) El reglament del Consell d’administració B) Deures d’abstenció i d’informació C) Tractament de la informació privilegiada D) El codi de bon govern.

9. Lliçó 9 Els grups de societats 9.1.- El fenomen dels grups de societats 9.2.- La gènesi d’un grup de societats A) Presa del control i cessió del control B) Escissió i fórmules complexes C) Origen contractual 9.3.- La política jurídica respecte dels grups 9.4.- Els grups en sentit estricte A) La direcció unitària i l’interès del grup B) Classes en funció del vincle de participació (subordinació i coordinació) C) Socis i creditors externs D) La responsabilitat del grup 9.5.- Els comptes consolidats.

10. Lliçó 10. Les societats de base mutualista.- 10.1.La societat cooperativa. Evolució històrica i concepte. Els principis inspiradors. 10.2.La cooperativa com a empresa. Les operacions amb tercers. Classes de cooperatives. 10.3.Règim jurídic: A) Normativa estatal. B) Normativa autonòmica. C) Control administratiu. 10.4.Constitució. 10.5.Socis i associats. 10.6.Estructura econòmica. 10.7.Comptes anuals i aplicació del resultat. 10.8.Òrgans. A) Assemblea general. B) Consell Rector. C) Interventors i auditors externs. D) Altres òrgans. 10.9.Modificació dels estatuts. 10.10.Fusió i escissió. 10.11.Dissolució, liquidació i extinció. 10.12.Cooperatives de segon i ulterior grau. Associacionisme cooperatiu. 10.13.Altres entitats mutualistes: A) Les mútues d’assegurances i les mutualitats de previsió social. B) Les societats de garantia recíproca. C) Les societats laborals. D) Les societats profesionals.

11. Lliçó 11. La forma societària de les empreses amb participació del capital públic.- 11.1.L’activitat econòmica dels poders públics: A) Iniciativa econòmica pública. B) Servei públic. 11.2.L’adopció de tipus societaris per al desenvolupament de l’activitat econòmica dels poders públics. Societats unipersonals i societats mixtes. 11.3. Àmbit estatal 11.4. Àmbit autonòmic. 11.5.Àmbit local: A) Iniciativa econòmica local i serveis públics. B) Formes d’actuació i règim jurídic aplicable. C) La societat privada local. D) La societat mixta.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 14,00 0 19,00
Lectura / comentari de textos 1,00 3,00 0 4,00
Prova d'avaluació 3,00 12,00 0 15,00
Sessió participativa 16,00 21,00 0 37,00
Total 25,00 50,00 0 75

Bibliografia

 • Broseta Pont, Manuel (2005 ). Manual de derecho mercantil (13ª ed. / |ba cargo de Fernando Martínez Sanz). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Jiménez Sánchez, Guillermo J. Angulo Rodríguez, Luis de (2006 ). Derecho mercantil (11ª ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Jiménez Sánchez, Guillermo J. (2006 ). Lecciones de derecho mercantil (11ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio Uría, Rodrigo Aparicio González, Mª Luisa (2009 ). Lecciones de derecho mercantil (7ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson reuters Civitas. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando (2009 ). Instituciones de derecho mercantil (32ª ed., 5ª ed. en Aranzadi). Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Uría, Rodrigo (2002 ). Derecho mercantil (28ª ed. / |brev. y puesta al día con la colaboración de MªLuisa Aparicio). Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
 • Vicent Chuliá, Francisco (2008 ). Introducción al derecho mercantil (21ª ed., totalmente rev., adapt. a los nuevos planes de estudios y orientada a la praxis). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Curso de derecho mercantil (1999 - 2001). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Galgano, Francesco (1987). Historia del derecho mercantil (2a ed). Barcelona: Laia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives L'avaluació continuada té en compte la participació dels estudiants a classe en relació a l'exposició i debat dels resums de casos i dels articles doctrinals proposats 20 No
Prova teòrica 1 A través d'aquesta prova s'avalua l'adquisició ordenada dels conceptes fonamentals que vertebren els continguts de l'assignatura 14
Prova teòrica 2 A través d'aquesta prova s'avalua l'adquisició ordenada dels conceptes fonamentals que vertebren els continguts de l'assignatura 13
Prova teòrica 3 A través d'aquesta prova s'avalua l'adquisició ordenada dels conceptes fonamentals que vertebren els continguts de l'assignatura 13
Prova pràctica A través d'aquesta prova s'avalua l'adquisició ordenada dels conceptes fonamentals que vertebren els continguts de l'assignatura i la seva aplicació a casos concrets 40

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’assignatura és l’avaluació continuada i es basa en el desplegament del programa de l’assignatura de Dret de Societats estructurat en dues parts, una fonamental o teòrica i una altra pràctica. La part teòrica persegueix proporcionar als estudiants un coneixement sistemàtic o ordenat i els conceptes fonamentals que vertebren els continguts de l’assignatura. La part pràctica s’encamina a evitar la posició dels estudiants com a destinataris passius d’allò que altres han pensat i a promoure el coneixement i el raonament pràctic.

La part teòrica de l’assignatura es desplegarà mitjançant les classes expositives presencials del professor en les que aquest ha d’exposar de forma breu i ordenada el contingut fonamental de l’assignatura i, sobre tot, aclarir els dubtes que els estudiants manifestin al respecte. Per això últim, és imprescindible que els estudiants hagin estudiat la corresponent lliçó amb anterioritat a la classe en la que s’exposarà. Per l’estudi de les lliçons, els estudiants tindran a la seva disposició el text complet de cadascuna d’elles online, al qual hi podran accedir mitjançant un enllaç al Moodle, en l’apartat corresponent a cada lliçó, amb una antelació d’una setmana a la seva exposició a classe. Amb aquesta mateixa finalitat, els estudiants també poden utilitzar l’última edició de qualsevol dels manuals indicats en aquest programa i també hauran de llegir i estudiar els articles doctrinals indicats el calendari de proves i activitats d’avaluació continuada de l’assignatura i sobre els quals s’interrogarà a classe. Per últim, els estudiants han de tenir presents les resolucions, judicials i administratives, citades en el text de les lliçons que se’ls proporciona i utilitzar les disposicions normatives també citades en aquest i que, en els dos casos, estan enumerades i hipervinculades en l’apartat corresponent del programa de l’assignatura.

En quant al desplegament d’aquestes classes expositives, i donades les exigències de seguretat per adaptar-se a les mesures derivades del covid-19, es generen limitacions d’espai que obligaran a dividir cada grup (D1, D2 i D3) en dos o tres subgrups, en funció del nombre total final d’estudiants matriculats a cada grup. Les sessions presencials, per tant, no es podran realitzar amb tot el grup complert, sinó que cada setmana li tocarà a un subgrup diferent, seguint la resta de subgrups que no fan la sessió presencial la classe en streaming. El primer dia de classe s’informarà oportunament als estudiants del nombre de subgrups i de les setmanes concretes en què cada subgrup tindrà sessió presencial.

Pel que fa a la part pràctica, aquesta consistirà en la formulació dels resums de les sentències o resolucions administratives que per cada lliçó s’indiquen al Moodle de l’assignatura i que també estan hipervinculades al calendari de proves i activitats del programa. L’esmentat resum no es pot fer de qualsevol manera sinó únicament seguint l’esquema conceptual que s’explica en la Guia per la formulació dels resums de casos que s’inclou al programa. Finalment, cada un dels resums de casos elaborats pels estudiants haurà de ser lliurat al corresponent professor al finalitzar la classe en la que està prevista la seva exposició i debat per part dels estudiants, d’acord amb el que s'indica al calendari de proves i activitats, i per això és necessari assistir a les classes previstes.

Per a l’avaluació de l’assignatura, durant el transcurs del quadrimestre, s’efectuaran tres proves dels coneixements teòrics a l’inici de la classe prevista al calendari de proves i activitats, proves que consistiran en 10 preguntes de resposta breu i inequívoca que haurà de construir l’estudiant i realitzar en un temps màxim de 30 minuts. Finalment, el mateix dia que s’efectuï l’última prova dels coneixements teòrics, també s’haurà de realitzar una prova pràctica, amb la finalitat d’avaluar aquests coneixements, consistent en resoldre un o dos casos d’acord amb l’esquema conceptual seguit per la formulació dels resums dels casos al llarg del quadrimestre. Totes aquestes proves es faran presencialment, en el mateix horari de classe, el dia previst al calendari d’activitats de l’assignatura.

Els estudiants que presentin tots els resums dels casos indicats, llevat de dos com a màxim, que mostrin una participació activa, interessada i d’esforç a classe, la qual cosa suposa, com a mínim, no faltar a més de dues classes durant el quadrimestre, i que es presentin a totes les proves dels coneixements teòrics, sense suspendre’n més d'una amb una nota no inferior a 3, i a la prova pràctica, aprovaran l’assignatura amb la qualificació corresponent a la mitjana obtinguda entre, per una banda, la mitjana de les notes de cadascuna de les proves dels coneixements teòrics i, per altra banda, la nota de la prova pràctica.

Les tres proves teòriques i la prova pràctica són recuperables. La recuperació d’aquestes activitats avaluables tindrà lloc el mateix dia de l’examen d’avaluació única, previst al calendari d’exàmens del Grau en Dret, i consistirà en un examen amb 30 preguntes de resposta breu i inequívoca, 10 per cada bloc de temes, i un cas pràctic, dels quals cada estudiant haurà de respondre només els que es corresponguin amb l’activitat o activitats que hagi de recuperar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d'algun dels tests o la prova pràctica comportarà la consideració de l'estudiant com a no presentat

Avaluació única:
L’estudiant pot renunciar a l’avaluació continuada i acollir-se excepcionalment a l’avaluació única, que consistirà en un examen previst en la data que consta al calendari d’exàmens del Grau en Dret estructurat en dos casos per resoldre raonadament i en quatre preguntes teòriques.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es poden concertar per correu electrònic o a l’aula i es realitzaran a la mateixa aula, de forma individual o grupal.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l’estudiantat es durà a terme a l’aula, presencialment, i en línia, a través del correu electrònic i el Moodle de l’assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si la docència s’hagués d’adaptar a una situació de presencialitat plena, les sessions presencials deixaran de desplegar-se mitjançant subgrups i passaran a fer-ho en grups grans (D1, D2 i D3), amb la durada prevista inicialment als horaris oficials (2,5 hores per als grups D1 i D2 i 2 hores per al grup D3).

Si la docència s’hagués d’adaptar a una situació de confinament, les sessions presencials passaran a desplegar-se en línia.

Modificació de l'avaluació:
En situació de presencialitat plena, totes les activitats d’avaluació es seguiran realitzant presencialment, a l’aula.

En situació de confinament, totes les activitats d’avaluació es realitzaran online, a través del Moodle de l’assignatura.

Tutoria i comunicació:
En situació de presencialitat plena, les tutories es podran seguir concertant a través de correu electrònic o presencialment i es podran dur a terme presencialment, al despatx del professor o a la mateixa aula.

En situació de confinament, les tutories es concertaran per correu electrònic i es duran a terme en línia.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.