Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • CE11. Diferenciar els tipus de despesa pública, argumentar jurídicament les seves diferències, i analitzar la interrelació entre la despesa pública i els recursos financers públics

Continguts

1. TEMA 1: ACTIVITAT FINANCERA I DRET TRIBUTARI

          1.1. Activitat financera i Hisenda Pública.

          1.2. El Dret Financer: concepte i contingut.

          1.3. El Dret Tributari: concepte i contingut.

          1.4. El Dret Pressupostari: concepte i contingut

2. TEMA 2: INGRESSOS NO TRIBUTARIS

          2.1. Ingressos públics: concepte i característiques.

          2.2. Els ingressos no tributaris. Classificació.

                    2.2.1. Ingressos patrimonials

                    2.2.2. Ingressos derivats del Deute Públic

3. TEMA 3: INGRESSOS TRIBUTARIS

          3.1. El tribut: concepte i característiques

          3.2. Classes de tributs

                    3.2.1. L'impost. Classes.

                    3.2.2. Les contribucions especials.

                    3.2.3. La taxa.

                    3.2.4. La taxa i el preu públic: concepte i relació entre ambdós recursos

4. TEMA 4: PRINCIPIS DE L'ORDENAMENT TRIBUTARI

          4.1. Els principis constitucionals del Dret Financer

          4.2. Els principis jurídic-substantius del Dret Financer (art. 31.1 CE)

                    4.2.1. El principi de generalitat

                    4.2.2. El principi d'igualtat

                    4.2.3. El principi de progressivitat

                    4.2.4. El principi de no confiscatorietat

                    4.2.5. El principi de capacitat econòmica

          4.3. El principi de reserva de llei tributària

          4.4. Principis de la Unió Europea amb rellevància tributària

5. TEMA 5: LA DISTRIBUCIÓ DEL PODER FINANCER

          5.1. El poder financer: significat i estructura

                    5.1.1. El poder financer de l'Estat

                    5.1.2. El poder financer de les Comunitats Autònomes: de règim general i règims forals (Concert i Conveni)

          5.2. El poder financer de les Corporacions Locals

          5.3. L'Administració financera: significat i estructura

                    5.3.1. L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)

                    5.3.2. Administracions tributàries autonòmiques. L'Agència Tributària Catalana (ATC)

6. TEMA 6: LES NORMES

          6.1. La Constitució i els Tractats Internacionales

          6.2. El Dret Comunitari Europeu

          6.3. Lleis i actes amb força de llei: el Decret Llei en matèria tributària

          6.4. Les disposicions de caràcter administratiu

7. TEMA 7: EL PRESSUPOST

          7.1. Fonts normatives del Dret pressupostari

          7.2. Configuració i origen del pressupost

          7.3. Concepte jurídic del pressupost. Definicions normatives

          7.4. Contingut i abast de la llei anual del pressupost

          7.5. Efectes jurídics del pressupost

          7.6. Estructura pressupostària

8. TEMA 8: ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS

          8.1. El principi de reserva de llei pressupostària

          8.2. Els principis d'unitat, universalitat i no afectació

          8.3. El principi d'anualitat

          8.4. El principi d'especialitat

          8.5. El principi d'estabilitat pressupostària

9. TEMA 9: EL CICLE PRESSUPOSTARI

          9.1. Elaboració del Pressupost

          9.2. L'aprovació del Pressupost. La pròrroga pressupostària

          9.3. Execució del pressupost

                    9.3.1. El procediment d'execució de la despesa

                    9.3.2. Les modificacions pressupostàries

          9.4. Control pressupostari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 16,00 30,00
Prova d'avaluació 36,00 34,00 70,00
Total 50,00 50,00 100

Bibliografia

 • Menéndez Moreno, Alejandro (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones de cátedra (16ª ed.). Valladolid: Lex Nova [etc.]. Catàleg
 • Merino Jara, Isaac Lucas Durán, Manuel Fernández Amor, José Antonio (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general : lecciones adaptadas al EEES (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general (25ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Martín Queralt, Juan (2015 ). Curso de derecho financiero y tributario (26ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Collado Yurrita, Miguel Ángel (cop. 2015 ). Derecho financiero y tributario : parte general (4ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Navarro Faure, Amparo Martín López, Jorge (2013 ). Manual de derecho financiero y tributario : parte general (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Menéndez Moreno, Alejandro (2017). Derecho financiero y tributario : (18ª edición). Cizur Menor (Navarra): Editorial Civitas SAU. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Resolució de supòsits pràctics i participació El lliurament i la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El lliurament sense participació activa no té incidència a la qualificació final. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20

Qualificació

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre:

• PROVA 1: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 2, 3, 4 i 6. La prova estarà estructurada en un test i preguntes curtes i/o supòsits pràctics.
• PROVA 2: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 5, 7, 8 i 9. Aquesta prova tindrà la mateixa estructura que la primera prova.

Cadascuna d'aquestes proves suposa un 40% de la nota final.La nota màxima que es pot obtenir de les proves és, per tant, un 8.

Per tal de superar l’assignatura, s'han de superar cadascuna d'aquestes dues proves amb una nota mínima 5. En cas contrari, no es considerarà superada l'assignatura encara que es participi en el sistema de pràctiques i participació a classe.

2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES I PARTICIPACIÓ A CLASSE

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit d'exercicis, activitats i pràctiques a les quals es treballaran més a fons diferents qüestions i aspectes de la matèria de l'assignatura.

El contingut d'aquestes activitats és susceptible de ser objecte de pregunta a les proves d'avaluació continuada.

Aquestes activitats consistiran en analitzar i resoldre supòsits pràctics referents al temari de l’assignatura, així com comentar i estudiar materials que es proporcionaran prèviament.

La participació activa a les classes i a les diferents activitats durant les classes suposa fins a un 10% de la nota final.

La participació activa a les pràctiques un altre 10%.

Participar breument a cadascuna de les pràctiques o fer només participacions esporàdiques no implica obtenir directament un punt. La puntuació es graduarà es funció de si la participació és significativa, ben raonada i relacionada amb la matèria.

Aquest 20% només s'afegirà a la nota final en el cas d'haver superat les dues proves d'avaluació continuada.

L'assistència a classe és voluntària. La simple assistència sense participació no es té en compte per la qualificació final de l'assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana de les dues proves aprovades (80%) a la qual s'afegirà, si s'escau, la qualificació per participació activa a les i a les pràctiques.

En cas de no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, es podrà recuperar la prova o proves no superades a la recuperació establerta a l’efecte. La prova de recuperació tindrà una estructura similar a la de les proves d’avaluació continuada.

La nota de pràctiques i participació (20%) NO és recuperable.

Aquells alumnes que vulguin pujar nota es podran presentar a la prova de recuperació establerta. En aquest cas, la nota que es tindrà en compte per la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda a la darrera prova realitzada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no s'hagin presentat a cap de les dues proves d'avaluació continuada o només a una d'elles i tampoc es presentin a la recuperació de la proves tindran la qualificació de "No presentat".

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar i portar a classe algun compendi de textos normatius de Dret Financer i Tributari.

En tot cas, les principals lleis que s'estudiaran a classe són les següents:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Constitució Espanyola.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostàrea.
- Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
- Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Introducció al dret constitucional