Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressupòsits de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miquel Martin Casals  / Maria Orriols Ferreres
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miquel Martin Casals  / Maria Orriols Ferreres
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miquel Martin Casals  / Maria Orriols Ferreres
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%), Anglès (0%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. I. PART GENERAL

2. Lliçó 1. LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La responsabilitat civil extracontractual i les seves funcions. 2.Evolució històrica i jurisprudencial: de la responsabilitat per culpa a la responsabilitat objectiva.

3. Lliçó 2. LES FRONTERES DE LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La responsabilitat civil contractual i extracontractual: distinció. El problema de la seva concurrència. 2. Responsabilitat penal, responsabilitat civil i l’anomenada “responsabilitat civil derivada de delicte”.

4. Lliçó 3. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (I): EL DANY COM A SUPÒSIT DE FET DE LES NORMES DE RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL : 1. El concepte de dany. 2. Classes de dany. 2.1. El dany patrimonial: dany emergent i lucre cessant. 2.2. El dany moral. 2.3. El dany corporal: partides de danys.

5. Lliçó 4. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (II): NEXE DE CAUSALITAT, IMPUTACIÓ OBJECTIVA I ANTIJURIDICITAT: 1. Causalitat: Causalitat de fet i causalitat jurídica. 2.Els problemes d’incertesa causal en la causalitat de fet 3. Els criteris d’imputació objectiva. 4. L'antijuridicitat de la conducta danyosa.

6. Lliçó 5. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY (I) RESPONSABILITAT PER FET PROPI: 1. Criteris d'imputació subjectiva: responsabilitat per culpa, responsabilitat objectiva i responsabilitat per fet aliè. 2.1. El concepte de culpa. 2.2. La responsabilitat civil de menors i incapacitats. 2.3. La responsabilitat de les persones jurídiques per la conducta culposa dels seus òrgans. 2.4. Presumpció de culpa i risc. 6. La responsabilitat objectiva: característiques i supòsits.

7. Lliçó 6. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY (II) REESPONSAIBLITAT PER FET ALIÉ: 1. La responsabilitat de pares i tutors pels danys causats pels menors d’edat o incapacitats. 2. La responsabilitat dels titulars dels centres docents d’ensenyament no superior pels danys que causen els alumnes. 3. La responsabilitat dels empresaris pels danys causats pels seus dependents.

8. Lliçó 7. FORMES I VIES DE REPARACIÓ DEL DANY: 1. Les formes de reparació del dany. 2. Les vies de reparació del dany. 2.1. Els acords transaccionals. 2.2. L’exercici judicial de la pretensió. En especial la prescripció de l'acció.

9. Lliçó 8. LA COBERTURA PÚBLICA I PRIVADA DE DETERMINATS RISCOS I LES ALTERNATIVES A LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La cobertura pública de determinats riscos. 2. L’assegurança. 2.1. Assegurances de danys i assegurances de responsabilitat civil. 2.2 L’acció directa i l’acció de subrogació. 3. Els fons de compensació: característiques i principals fons existents.

10. II. RÈGIMS ESPECIALS SOBRE DANYS

11. Lliçó 9. DIVERSOS SUPÒSITS ESPECIALS DE RESPONSABILITAT CIVIL: 1. Danys causats per la caça. 2. Danys causats per l’energia nuclear. 3. Danys causats per la navegació aèria. 4. Danys causats per l’ús i la circulació de vehicles de motor. 5. Danys causats al medi ambient. 6. Danys causats a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

12. Lliçó 10 . ELS DANYS PER PRODUCTES I ELS DANYS PER SERVEIS : 1. Els danys per productes i per servies en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris de 2007 (TRLGDCU) 2. Danys per productes defectuosos. 2.1 Antecedents i concepte. 2.2. Concepte de producte. 2.3. Concepte de productor o fabricant.2.4. Concepte de defecte: tipologia. 2.5. Danys indemnitzables. 2.6. Règim jurídic. 3. Els danys per serveis.

13. Lliçó 11. DANYS CAUSATS EN L'EXERCICI D'ACTIVITATS PROFESSIONALS: 1. El sistema de responsabilitat civil del professional lliberal. 2. La responsabilitat mèdica: principals característiques. 3. La responsabilitat dels advocats: principals característiques.

14. Lliçó 12. DANYS CAUSATS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS: 1. El sistema de responsabilitat civil de les Administracions públiques. Principis rectors. 2. Fet danyós, dany rescabalable i relació de causalitat. 3. El caràcter objectiu de la responsabilitat i els seus límits.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 10,50 0 17,50
Prova d'avaluació 2,00 27,50 0 29,50
Sessió expositiva 14,00 14,00 0 28,00
Total 23,00 52,00 0 75

Bibliografia

 • Roca i Trias, Encarna (2016 ). Derecho de daños : textos y materiales (7ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Busto Lago, José Manuel / Reglero Campos, Fernando L. (coords.) (2013). Lecciones de Responsabilidad Civil (2ª). Thomson Reurers Aranzadi. Catàleg
 • Llamas Pombo,Eugenio (2021). Manual de Derecho civil. v. 7. Deecho de daños (1a.). Las Rozas: Madrid: Wolers Kluwer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seminaris, classes participatives, tutories d’aula, casos pràctics i altres activitats d'aprenentatge en el marc del sistema d’avaluació continuada Es valorarà la participació, amb resum acurat dels fets i raonament jurídic fi. 30 No
Obrador de casos Es valorarà la capacitat de raonar els casos sintètics presentats i de detectar i d'interrelacionar el problemes que plantegen 10 No
Prova d'avaluació Es valorarà el coneixement i l'exposició acurada dels continguts. 60

Qualificació

D'acord amb la nova normativa d'avaluació i qualificació de la UdG, l'avaluació es realitzarà, per regla general, seguint el model d'avaluació continuada, la qual “ha d’incloure més d’una activitat d’aprenentatge i de tipologies diferents, cap de les quals pot representar més del 60% de la qualificació final”.
Com a criteri general, doncs, l'assignatura segueix el sistema d'avaluació continuada. D'acord amb això, la nota final de l'assignatura resultarà dels percentatges següents:

a) Participació activa en les activitats programades (casos pràctics, comentari de sentències, etc.). Es valorarà la assistència (10%) i la participació amb resum acurat dels fets i raonament jurídic fi (20%).

b) Prova test (10%). Es valorarà que les respostes siguin correctes

c) Prova d’avaluació consistent en un examen escrit. Es valorarà el coneixement i l'exposició acurada dels continguts: 60 %

Els exàmens o, si escau, altres activitats avaluables han d'estar ben presentats i escrits en un llenguatge intel·ligible i sense faltes d'ortografia. En aquest sentit, es consideraran suspesos els exàmens o altres activitats avaluables que siguin il·legibles o tinguin més de 10 faltes d'ortografia.

La còpia o l'assistència a l'examen o a l'activitat avaluable d'elements no autoritzats comportarà el suspens directe de l'assignatura, sens perjudici, si s'escau, de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent. En concret, es considera suspens de l'examen i de l'assignatura: 1. La tinença de xuletes, dispositius mòbils, auriculars, o qualsevol altre material o estri no autoritzat expressament. 2. La còpia, total o parcial, activa (copiar) o passiva (deixar copiar) a qualsevol activitat d'avaluació. 3. Passar-se un full o fulls, xerrar, o tenir una conducta inadequada durant l'examen o activitat avaluable.

(1) ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN CLASSES PRÀCTIQUES
(a) Assistència mínima
Per poder aprovar el curs per avaluació continuada cal haver assistit a un mínim de 2 sessions de classes pràctiques. Si manca aquesta assistència mínima, la nota final serà de suspès.
(b) Valoració de l’assistència a classes pràctiques
L'assistència a classes pràctiques es valorarà a la nota final amb un màxim d’un punt, el qual es distribuirà en funció del nombre de classes pràctiques que s’hagin pogut fer al llarg del curs. Així si hi ha 4 sessions de classes pràctiques, cada assistència valdrà 0,25, i si hi ha 5 sessions valdrà a aleshores 0,20.
(c) Participació en classes pràctiques
Puntuarà la participació activa en les classes pràctiques mitjançant exposicions detallades dels casos i resposta a les preguntes que plantegen. Per aprovar l’assignatura no cal un mínim d’intervencions. La puntuació màxima serà de 2 punts, els quals es distribuiran en funció del nombre de sessions. Així, si hi ha 4 sessions de pràctiques, la intervenció en cadascuna de les sessions valdrà el màxim de 0,50 punts.
(d) L'assistència i participació no és recuperable.

(2) PROVA TEST
(a) Tipus de prova
A mitjans del curs de l’assignatura es farà un test d’opció múltiple. Per a superar-lo caldrà haver contestat correctament la meitat més una de les preguntes. El test superat comportarà un 1 punt a la nota final.
(b) El test no és recuperable

(3) PROVA ESCRITA
(a) Tipus de prova
A finals del curs es farà la prova escrita, la qual consta de dos blocs de preguntes curtes i d’una sola pregunta llarga.
Dins de cadascun dels blocs es podrà triar respondre una de les dues preguntes curtes formulades. La pregunta llarga és única, sense opcions.
La nota de la prova escrita és la mitja de les preguntes curtes, la qual fa mitja amb la pregunta llarga. Així cada pregunta curta val un 25% i la llarga un 50%.
Per tal d’aprovar mitjançant avaluació continuada, la nota mínima d’aquesta prova ha de ser un 4 sobre 10.
(b) La prova escrita ES RECUPERABLE.

(4) COM ES DETERMINA LA NOTA FINAL DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA
Assistència a pràctiques= 10 %
Participació en pràctiques = 20%
Prova test = 10%
Prova escrita final = 60%

Exemple 1:
Es fan 4 classes pràctiques durant el curs. Maria assisteix a totes les classes pràctiques i participa en dues d’elles tot comentat el cas pràctic. Maria fa la prova test i l’aprova. A la prova final de curs, Maria treu només un 4 sobre 10.
PUNTS
Assistència a pràctiques= 10 % 1
Participació en pràctiques = 20% 1
Prova test = 10% 1
Prova escrita final = 60% 2,4
NOTA FINAL 5,5 APROVAT

Exemple 2:
Es fan 4 classes pràctiques durant el curs. Maria assisteix a dues classes pràctiques, però no participa en cap d’elles. Maria fa la prova test i no l’aprova. A la prova final de curs, Maria treu un 5 sobre 10.
PUNTS
Assistència a pràctiques= 10 % 0,5
Participació a pràctiques = 20% 0
Prova test = 10% 0
Prova escrita final = 60% 3
NOTA FINAL 3,5 SUSPÈS

La prova escrita final es pot recuperar a l’examen de recuperació del mes de febrer. La nota que s’obtingui es computarà en un 60% amb la puntuació rebuda durant tot el curs a l’avaluació continuada.
Així, a l’exemple anterior a la Maria, atesa la seva reduïda assistència a classes practiques i la seva nul·la participació, li cal obtenir un mínim d’un 7,5 sobre 10 a la prova final (60% de 7,5 = 4,5 + 0,5 = 5) per poder aprovar l’assignatura.


(5) ALTRES QÜESTIONS:

• Decimals: Els decimals s’arrodoneixen per aproximació (7,1 y 7,2 serà un 7, i 7,3 i 7,4 serà un 7,5)
• Preguntes en blanc o malament al test de resposta múltiple : No resten.
• Preguntes en blanc a l’examen escrit: Un pregunta en blanc (o amb resposta que no te res a veure amb la pregunta) resta 0,5 punts sobre 10 de l’examen si és una pregunta curta i 1 punt si és la llarga.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat. L'estudiant únicament tindrà la condició de no presentat quan no realitzi cap dels exàmens.

Avaluació única:
Excepcionalment, l’estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol·licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i també haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per poder aprovar el curs per avaluació continuada cal haver assistit a un mínim de 2 sessions de classes pràctiques. Si manca aquesta assistència mínima, la nota final serà de suspès.
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima global de 5,0, amb un mínim de 4,0 a la prova escrita. Si l'estudiant només assisteix dos cops a pràctiques i no obté puntuació en les altres activitats, la nota mínima de la prova escrita per aprovar l'assignatura serà de 7,5.

Tutoria

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Comunicació presencial, si és possible, i si no, telemàtica.

Observacions

Les hores de treball fixades per cada activitat d’aprenentatge i per les proves d’avaluació són aproximades i no constitueixen cap garantia per aprovar l’assignatura. Cada estudiant ha d’adaptar les hores de treball i de dedicació a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Pel correcte seguiment de l'assignatura, cada estudiant haurà de disposar, en format físic o electrònic, d'un exemplar actualitzat del Codi Civil espanyol i de la legislació que els professors recomanaran a classe, així com d'un dels manuals recomanats en la bibliografia bàsica. Aquests materials són el mínim indispensable per l'adequada preparació de l'assignatura, més a més dels altres materials i normativa que els professors recomanaran puntualment.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Classes expositives, en les que s’anirà desenvolupant el contingut de tot o part del programa. Aquestes classes es duran a terme, preferentment, de manera presencial, si no és possible, en streaming (dins l’horari previst per a l’assignatura) o en línia. Si cal, per a determinades lliçons, el professorat indicarà les lectures necessàries per a complementar el contingut de la lliçó.

Classes participatives. Sempre que sigui possible es duran a terme a l’aula, en format presencial. El seu objectiu és comentar col·lectivament els principals aspectes d’una lliçó i clarificar els dubtes que hagin pogut quedar després de la lectura dels materials recomanats i de la visualització d’un vídeo o d’una explicació en streaming. En aquestes activitats, els alumnes podran plantejar preguntes al professor i aquest també podrà adreçar-ne d’altres als alumnes, amb el benentès que, amb els materials indicats, han preparat abans la matèria a casa. La participació dels estudiants en aquesta activitat podrà formar part del sistema d’avaluació continuada.

Obradors de casos, resolució de casos pràctics o comentaris de textos jurídics. Lectura, preparació per part de l’estudiant i resolució de casos, que poden ser més breus (obradors de casos) o més desenvolupats i acompanyats d’unes preguntes (resolució de casos pràctics). Es podran dur a terme en format presencial a l’aula, o bé no presencial, mitjançant l’entrega per escrit del comentari o les respostes a les preguntes formulades a través de Moodle. També es pot plantejar respondre a un seguit de preguntes mitjançant un test en línia. Aquestes activitats formaran part del sistema d’avaluació continuada.

La prova d'obrador de casos i la prova final es duran a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, mitjançant un examen oral.

Modificació de l'avaluació:
Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al Moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació en línia que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius. En qualsevol cas, la prova final de l’assignatura serà presencial. Si a causa de la pandèmia hagués de ser en línia, serà una prova oral.

Tutoria i comunicació:
Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol·licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.