Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
La tutela de la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les esglésies i confessions religioses.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Altres Competències

 • El programa de l'assignatura recull els temes que es consideren essencials per a què els alumnes tinguin un coneixement bàsic del Dret Eclesiàstic de l’Estat: factor religiós i llibertat religiosa; reflexos jurídics (règim jurídic de confessions i entitats religioses, objecció de consciència, ensenyament, assistència religiosa...); relacions de l’Estat amb les confessions religioses. A més s’aprofundeix en els matrimonis religiosos com a institucions regulades pels seus propis ordenaments, però que tenen eficàcia civil.

Continguts

1. El Dret Eclesiàstic.

          1.1. Concepte, origen i contingut.

          1.2. Dret eclesiàstic internacional, comunitari, estatal i autonòmic.

          1.3. El Dret eclesiàstic com a branca autònoma de l’ordenament jurídic.

2. Formulacions doctrinals històriques de les relacions Església-Estat.

          2.1. El monisme pre-cristià.

          2.2. El cesaropapisme.

          2.3. El dualisme gelasià.

          2.4. El hierocratisme.

          2.5. L’Estat modern: La reforma protestant i el regalisme.

          2.6. El pensament il·lustrat i les declaracions de drets.

          2.7. El separatisme liberal.

          2.8. Factor religiós i constitucionalisme europeu.

3. Formació del Dret eclesiàstic Espanyol.

          3.1. Els règims constitucionals del segle XIX, i la dictadura del general Primo de Rivera.

          3.2. La segona república.

          3.3. El règim franquista.

          3.4. La transició política.

4. Fonts del Dret eclesiàstic.

          4.1. Classificació de les fonts del Dret eclesiàstic de l’Estat.

          4.2. La Constitució de 1978.

          4.3. L’Estatut d’Autonomia.

          4.4. Els Convenis internacionals i europeus i la llibertat de pensament, de consciència i de religió: a) Declaració Universal de Drets Humans de 1948; b) Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966; c) Declaració sobre l’eliminació de totes les formes d’intolerància i discriminació fundades en la religió o les conviccions de 1981; d) Convenció de Drets del Nen de 1989; e) Conveni de Roma de 1950; f) Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea de 2000; g) El Tractat de Lisboa.

          4.5. La Llei Orgànica de Llibertat Religiosa.

          4.6. Els Acords concordataris amb la Santa Seu.

          4.7. Els Acords de cooperació amb les confessions amb notori arrelament.

          4.8. Els convenis eclesiàstics menors.

          4.9. Rellevància en l’ordenament jurídic de les normes internes dels ordenaments de les Confessions religioses: la remissió i el pressupòsit.

5. Principis constitucionals del Dret eclesiàstic de l’Estat.

          5.1. Concepte i funció dels principis informadors.

          5.2. Principi de llibertat religiosa.

          5.3. Principi d’igualtat religiosa i no discriminació per motius religiosos.

          5.4. Principi de no confessionalitat o laïcitat.

          5.5. Principi de cooperació de l’Estat amb les confessions religioses.

6. El dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.

          6.1. Noció, fonament i naturalesa jurídica.

          6.2. Subjectes: individus i comunitats religioses.

          6.3. Contingut i àmbit.

          6.4. Límits.

          6.5. La protecció de la llibertat religiosa:

                    6.5.1. La tutela penal.

                    6.5.2. La tutela administrativa.

7. L’objecció de consciència.

          7.1. Noció i cobertura jurídica de l’objecció de consciència.

          7.2. Manifestacions de l’objecció de consciència a l'àmbit militar.

          7.3. Altres manifestacions de l’objecció de consciència:

                    7.3.1. En matèria fiscal.

                    7.3.2. A l’avortament.

                    7.3.3. Als tractaments mèdics.

                    7.3.4. Dins les relacions laborals.

                    7.3.5. Als juraments promissoris.

                    7.3.6. A formar part d’un Tribunal del Jurat.

                    7.3.7. Altres.

8. Confessions i entitats religioses.

          8.1. Noció de confessió, federació i entitat religiosa.

          8.2. La personalitat jurídica dels ens religiosos.

          8.3. Règim jurídic de les confessions i les seves entitats:

                    8.3.1. Règim general.

                    8.3.2. Règims especials: Església catòlica i confessions amb Acord de cooperació.

          8.4. Els nous moviments religiosos. Les sectes, problemes socials i jurídics.

          8.5. El control estatal del fet religiós:

                    8.5.1. Registre d’Entitats Religioses.

                    8.5.2. Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

          8.6. Els ministres de culte i els religiosos.

9. Règim econòmic, fiscal, i patrimonial de les confessions religioses.

          9.1. Finançament de les confessions, mitjans propis i col·laboració estatal.

                    9.1.1. El finançament de l’Església catòlica.

                    9.1.2. El finançament de les confessions amb Acord de cooperació.

          9.2. Règim fiscal i exempcions tributàries de les confessions amb Acord.

          9.3. Els negocis jurídics de les entitats religioses.

          9.4. Patrimoni històric, artístic, cultural i documental de les confessions religioses.

10. Assistència religiosa.

          10.1. Noció, fonamentació, i models d’assistència religiosa.

          10.2. L’assistència religiosa a situacions concretes:

                    10.2.1. A les forces armades.

                    10.2.2. Als centres penitenciaris.

                    10.2.3. Als hospitals.

                    10.2.4. Als centres d'assistència social i de beneficència.

          10.3. Altres situacions.

11. L’ensenyament i la llibertat religiosa.

          11.1. El dret a la educació i la llibertat d’ensenyament.

          11.2. L’ensenyament de la religió als centres docents.

          11.3. Els centres docents confessionals.

          11.4. La llibertat de càtedra.

12. El sistema matrimonial espanyol.

          12.1. El sistema matrimonial.

          12.2. Eficàcia civil del matrimoni celebrat conforme al Dret canònic: a) preparació; b) celebració; c) inscripció; d) extinció, e) el Reglament Brussel·les II.

          12.3. Eficàcia civil del matrimoni religiós evangèlic, islàmic i jueu: a) preparació; b) celebració; c) inscripció; d) extinció.

13. El matrimoni religiós de les Confessions religioses no catòliques amb Acord de cooperació.

          13.1. El matrimoni evangèlic.

          13.2. El matrimoni islàmic.

          13.3. El matrimoni jueu.

14. El matrimoni canònic. Nocions, impediments i capacitat. Consentiment.

          14.1. Concepte, elements, fins i propietats essencials del matrimoni canònic.

          14.2. El ius connubii i el favor matrimonii.

          14.3. Els impediments: concepte i naturalesa, establiment, cessació, dispensa, y classificació.

          14.4. Les prohibicions.

          14.5. La incapacitat psíquica.

          14.6. Funció, contingut, elements i emissió del consentiment.

          14.7. Vicis i nul·litat del consentiment:

                    14.7.1. La ignorància i l’error: error sobre el matrimoni; error sobre l’altre contraient; i error dolós.

                    14.7.2. Consentiment coaccionat: violència i por (simple i reverencial).

                    14.7.3. Simulació: total i parcial.

                    14.7.4. Consentiment condicionat: condició de futur i condición de passat i de present.

15. El matrimoni canònic. Forma jurídica. Extinció.

          15.1. La forma ordinària i el testimoni qualificat.

          15.2. Matrimoni secret.

          15.3. Forma extraordinària.

          15.4. Matrimoni per procurador.

          15.5. La dispensa de la forma.

          15.6. La nul·litat i la seva convalidació.

          15.7. La separació de fet i de dret.

          15.8. La dissolució:

                    15.8.1. Per mort.

                    15.8.2. La declaració administrativa de mort presumpta.

                    15.8.3. La no consumació.

                    15.8.4. La dissolució en favor de la fe.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 0 150,00 150,00
Total 0 150,00 150

Bibliografia

 • Ferrer Ortiz, Javier, Fornés, Juan (2007). Derecho eclesiástico del Estado Español (6ª ed.). Pamplona: EUNSA.
 • Souto Paz, José Antonio (2007 ). Comunidad política y libertad de creencias : introduccióna las libertades públicas en el derecho comparado (3ª ed.). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Llamazares Fernández, Dionisio (2007- ). Derecho de la libertad de conciencia (3ª ed., reelaborada y puesta al día). Cizur Menor: Thomson Civitas. Catàleg
 • Ibán, Iván C., Prieto Sanchís, Luis, Motilla, Agustín (cop. 2004). Manual de derecho eclesiástico. Madrid: Trotta.
 • Jusdado Ruiz-Capillas, Miguel A. Cañamares Arribas, Santiago (2007 ). Derecho matrimonial canónico y eclesiástico del Estado (2a ed). Madrid: Colex. Catàleg
 • Satorras Fioretti, Rosa Maria (2004). Lecciones de derecho eclesiástico del Estado (3ª ed. corr. y ampl). Barcelona: José María Bosch.
 • González del Valle, José Mª (2002). Derecho eclesiástico español (5ª ed. actualizada por Miguel Rodríguez Blanco). Madrid: Civitas.
 • Combalía Solís, Zoila (1997). Manual de derecho eclesiástico del estado. Madrid: Cólex.
 • Curso de derecho eclesiástico del Estado (1997). Valencia: Tirant lo Blanch.
 • Martínez Blanco, Antonio (cop. 1993-cop. 1994). Derecho eclesiástico del estado. Madrid: Tecnos.
 • Fornés, Juan (2008 ). Derecho matrimonial canónico (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tirapu, Daniel (2005 ). Curso breve de derecho matrimonial canónico : aspectos sustantivos y procesales . Granada: Comares. Catàleg
 • Calabrús, Blanca, Mantecón, Joaquín (1993). Derecho matrimonial canónico, : aspectos sustantivos y procesales: teoría, legislación y formularios. Granada: Comares.
 • Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado III: Eclesiástico (2006). Portal de Derecho IUSTEL. Recuperat , a www.iustel.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final Es valorarà la presentació, l’expressió i la correcció lingüística, l'argumentació jurídica, l’extensió ajustada, així com la correcció del resultat. 100

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà amb un examen final que tindrà dues parts, teòrica i pràctica, amb paper limitat, i una duració d’una hora i mitja. La part teòrica, amb un valor màxim de 7 punts, consistirà en tres preguntes (una d’elles, més extensa, valdrà 3 punts i les altres 2 punts cadascuna). La pràctica consistirà en un supòsit o un cas al que s'haurà d'aplicar o comentar la teoria estudiada, tindrà una puntuació màxima de 3 punts. Una pregunta en blanc suposarà el suspens automàtic. Per altra banda, no es podran utilitzar ni el programa de l'assignatura, ni cap text legislatiu a l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no vingui a fer l'examen o que l'entregui en blanc tindrà la consideració de No Presentat.

Observacions

Enllaços d'interès:

Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions. Subdirecció General de Relacions amb les Confessions. El Registre de Entitats Religioses. La Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. Normativa. Religions.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197982464/Estructura_P/1215198297241/Detalle.html

"Observatorio del Pluralismo Religioso en España", depenent del Ministeri de Justicia. La diversitat religiosa a Espanya; Recursos i guies per a la gestió municipal de la diversitat religiosa; Recursos i guies per a la gestió de la diversitat religosa en institucions i centes públics.

http://www.observatorioreligion.es/
Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.