Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Origen de la vida i evolució cel·lular. Origen i mesura de la variabilitat natural. Selecció. Teoria de l'espècie i especiació. Evolució molecular. Patrons d'evolució.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS GARCIA MARIN  / SANDRA HERAS MENA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / ORIOL VIDAL FABREGA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius
 • Descriure els mecanismes de l'herència i les bases dels models evolutius

Continguts

1. INTRODUCCIÓ EPISTEMOLÒGICA I HISTÒRICA

          1.1. Introducció. Desenvolupament històric del pensament científic. Darwin i el seu context històric. Idees anteriors a Darwin. Teoria moderna de l'evolució.

2. LA VARIABILITAT GENÈTICA EN LES POBLACIONS

          2.1. El material genètic i la seva variabilitat. La variabilitat en les poblacions naturals. Origen de la variabilitat. Mutació. Recombinació genètica. Direcció de la variació.

          2.2. La variabilitat gènica. Variabilitat morfològica: variabilitat contínua i discontínua. Variabilitat molecular: proteïnes i àcids nucleics. Models clàssic i d'equilibri. Mesura de la variabilitat: polimorfisme, heterozigosi i nombre d'al·lels.

          2.3. La variabilitat cromosòmica. Polimorfisme cromosòmic per inversions: caràcter adaptatiu. Polimorfisme cromosòmic per translocacions. Polimorfismes equilibrats. Distribució espacial dels polimorfismes.

3. GENÈTICA DE POBLACIONS

          3.1. Poblacions naturals. Concepte de població natural i població mendeliana. Descripció genètica d'una població: freqüències gèniques i genotípiques.

          3.2. L'equilibri Hardy-Weinberg. L'equilibri Hardy-Weinberg i les seves propietats. Aparellament no aleatori. Consanguinitat.

          3.3. Canvis en les freqüències gèniques I. Migració. Models de migració. Flux gènic. Mutació: equilibri mutacional.

          3.4. Canvis en las freqüències gèniques II. Selecció natural i selecció artificial. Eficàcia biològica i coeficient de selecció. Tipus de selecció. Equilibri selecció-mutació. Models bàsics de selecció. La càrrega genètica.

          3.5. Canvis en les freqüències gèniques III. Grandària real i grandària efectiva d'una població. Deriva genètica. Fixació d'al·lels. Efecte fundador i coll d'ampolla.

          3.6. Diferenciació interpoblacional. Fragmentació en les poblacions: efecte Wahlund. Índex de fixació: Fst. Divergència genètica i diferenciació poblacional.

4. L'ESPÈCIE I EL SEU ORIGEN

          4.1. L'espècie. Concepte històric d'espècie. Concepte morfològic. Concepte biològic. Concepte evolutiu. Semiespècies. Espècies críptiques.

          4.2. L'aïllament reproductiu. Concepte. Mecanismes d'aïllament prezigòtic: ecològic, temporal, etològic, mecànic i gamètic. Mecanismes d'aïllament postzigòtic: inviabilitat i esterilitat dels híbrids.

          4.3. Origen de noves espècies. Especiació al·lopàtrica o geogràfica. Zones híbrides. Especiació per efecte fundador. Els pinsans de Darwin. Especiació no geogràfica: especiació parapàtrica. Especiació simpàtrica.

5. RECONSTRUINT LA HISTÒRIA EVOLUTIVA

          5.1. Definicions. Conceptes de taxonomia, sistemàtica i classificació. Anagènesi i cladogènesi. Caràcters ancestrals i derivats. Homologia i homoplàsia.

          5.2. Classificació biològica. Les escoles evolutiva, genètica i cladista de classificació biològica. Monofiletisme, parafiletisme i polifiletisme.

          5.3. Filogènia. Tipus de dades. Mesures de distància. Distància genètica. Estadístics d'agrupament. Arbres sense arrel. Determinació de la polaritat. Màxima parsimònia.

          5.4. Biogeografia evolutiva. Patrons geogràfics de distribució. Causes de les distribucions geogràfiques. Dispersió versus vicariança. Cladística. Deriva continental. Intercanvi de la fauna americana.

          5.5. Origen de les novetats evolutives. Gradualisme filètic. Equilibri puntuat. Estasi i especiació. Fòssils vivents. Embriologia, desenvolupament i evolució. Estructures vestigials.

6. EVOLUCIÓ MOLECULAR

          6.1. Teoria neutralista de l'evolució molecular. Selecció natural i deriva neutral. Neutralisme i variació. Seleccionisme i variació.

          6.2. Taxes evolutives. Canvi evolutiu en proteïnes: taxa de substitució d’aminoàcids. El rellotge molecular. Canvi evolutiu en àcids nucleics: taxa de substitució de nucleòtids. Canvis silenciosos i no silenciosos. Canvis de longitud.

          6.3. Evolució del genoma. Grandària del genoma i complexitat. Organització del genoma. ADN repetitiu. Entrecreuament desigual. Famílies gèniques. Transposició.

7. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA VIDA

          7.1. Els orígens. Evolució química. Formació dels primers compostos orgànics. Evolució prebiòtica. L'ARN i l'ADN. Evolució dels cromosomes.

          7.2. Evolució cel·lular. Cronologia d'esdeveniments en l'evolució de la vida. Edat dels procariotes. Arbre universal de la vida. Teories sobre l’origen i l’evolució de les cèl·lules. Mitosi, meiosi i cicle sexual.

          7.3. Des dels primers eucariotes fins als fongs, els animals i les plantes. Línies generals de l’evolució dels fongs, dels animals i de les plantes.

          7.4. Evolució de l’home. Posició filogenètica de l’espècie humana. Característiques anatòmiques, cromosomes, seqüències proteiques i d'ADN. Registre fòssil dels hominoides. Els homínids. Eva i Adam mitocondrials. L'home modern.

          7.5. Radiació adaptativa. Generalitzacions. Els ammonites, els braquiòpodes i els foraminífers. Tipus de radiació adaptativa: adaptació general, canvi ambiental i arxipèlags.

          7.6. Extincions i les seves conseqüències. Extincions de base. Extincions en massa. La mare de les extincions. L'extinció K-T. Conseqüències de l’extinció. Supervivents. El meteor humà: illa de Pasqua.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 20,00 0 23,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 12,00 0 12,00
Debat 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 1,00 20,00 0 21,00
Resolució d'exercicis 7,00 20,00 0 27,00
Sessió expositiva 35,00 15,00 0 50,00
Visionat/audició de documents 2,00 3,00 0 5,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

 • Álvarez, Walter (1998). Tyrannosaurus rex y el cráter de la muerte. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Ayala, Francisco J (1999). La Teoría de la evolución, : de Darwin a los últimos avances de la genética. Madrid: Temas de hoy. Catàleg
 • Dobzhansky, Theodosius (1980). Evolución. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Freeman, Scott (cop. 2004 ). Evolutionary analysis (3rd ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. Catàleg
 • Freeman, Scott, Herron, Jon C. (cop. 2002). Análisis evolutivo. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Freeman, Scott (1998 ). Evolutionary analysis . Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Ridley, Mark (cop. 1996). Evolution (2nd ed.). Cambridge (Mass.): Blackwell Science. Catàleg
 • Stearns, Stephen C., Hoekstra, Rolf F. (2000). Evolution : an introduction. Oxford: Oxford University press. Catàleg
 • Gould, Stephen Jay (1999). La Vida maravillosa : Burgess Shale y la naturaleza de la historia. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Gould, Stephen Jay (cop. 1997). Un dinosaurio en un pajar : reflexiones sobre historianatural. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Gould, Stephen Jay (1983). El Pulgar del panda : ensayos sobre evolución. Madrid: Blume. Catàleg
 • Gould, Stephen Jay (cop. 1995). La Sonrisa del flamenco : reflexiones sobre historia natural. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Futuyma, Douglas J. (cop. 2005 ). Evolution . Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. Catàleg
 • Futuyma, Douglas J. (cop. 1998). Evolutionary biology (3rd ed.). Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Strickberger, Monroe W.. (2000). Evolution (3rd ed.). Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett. Catàleg
 • Tamarin, Robert H. (cop. 1996). Principios de genética. Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Darwin, Charles, Senent-Josa, Joan, ed., Vallmitjana, Montserrat, ed. (1988). L'Origen de les espècies ([3a ed.]). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Darwin, Charles (cop. 1999 ). Cartas de Charles Darwin : 1825-1859 . Madrid: Cambridge University Press. Catàleg
 • Browne Janet (2009). Darwin. El viaje. PUV. Catàleg
 • Browne, E. J.|q(E. Janet) (2008 ). Charles Darwin : una biografía . [Valencia]: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Darwin, Charles (2009 ). Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo (2ª ed.). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Kardong, Kenneth V (cop. 2008 ). An Introduction to biological evolution (2nd ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Catàleg
 • Charles Darwin (2012). Mi abuelo Erasmus. Editorial Laetoli.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis Al llarg del curs es plantejaran dos problemes que hauran de ser resolts de manera individual 20 No
Anàlisi de casos Treball en grup que s'avaluarà amb examen escrit. 20 No
Examen final escrit Examen final escrit, que pot incloure diferents tipus de preguntes (test, curtes, de desenvolupament o de resolució d'exercicis). 60

Qualificació

L'assistència és OBLIGATÒRIA a totes les activitats avaluables.

La nota total de l'assignatura es calcularà a partir de les notes de les activitats d'avaluació, segons els percentatges següents:

1. Avaluació continuada (AC): total 40%
- Resolució de dos problemes, resolts individualment: 20%.
- Anàlisi de casos, en grup, a partir de la lectura d'un article científic: 20%.

2. Examen final escrit: 60%

Per aprovar l'assignatura la nota mínima de l'examen final escrit ha de ser 4,5. Aquest examen serà tipus TEST.

Només l'examen final escrit és una ACTIVITAT RECUPERABLE.

Només es pot anar a la recuperació si s'ha fet el primer examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no realitizin cap de les activitats d'avaluació programades rebran la qualificció de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
Prova d'avaluació amb una ponderació de 100%.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
- haver assistit a totes les activitats avaluables.
- haver obtingut una qualificació mínima de 4,5 punts sobre 10 en l’examen final.
- obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10.

Tutoria

Les tutories opcionals se realitzaran via telemàtica amb el programari autoritzat per la UdG (Blackboard collaborate, GoogleMeet o similar). Els participants de l’assignatura que sol·liciten tutoria ho facin via Moodle, per ajustar agendes dels implicats i acordar dia i hora de la realització de la tutoria amb el professorat corresponent.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat


La comunicació serà via el Moodle de l'assignatura: Avisos i noticies; llista de distribució de Moodle.

Observacions

Donat que els Graus universitaris actuals estan dissenyats dins del marc de l’acord de Bologna de la Unió Europea, destaquem que la Avaluació continuada és una part molt important del procés d’avaluació. Això implica una autonomia d'estudi per part de l'estudiantat utilitzant els llibres com material bàsic d'estudi.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Botànica
 • Genètica
 • Pràctiques de botànica
 • Pràctiques de genètica
 • Pràctiques de zoologia
 • Zoologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
MODALITAT SEMIPRESENCIAL:

Classes teòriques presencials amb estrictes mesures de seguretat sanitària seguint el protocol i les directrius de la UdG i/o si fos necessari i per seguretat sanitària, les classes teòriques es realitzarien de forma no presencial (Blackboard collaborate, Google Meet o similar).


ESCENARI TANCAMENT DE LA UdG:

Classes teòriques via telemàtica amb el programari autoritzat per la UdG (Blackboard collaborate, Google Meet o similar).


TRACTAMENT D’ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL degudament acreditats per l'Oficina de Salut Laboral (OSL) de la UdG:

Es realitzaran tutories via telemàtica amb el programari autoritzat per la UdG (Blackboard collaborate, GoogleMeet o similar) en funció de la situació individual de l’estudiantat afectat.

Modificació de l'avaluació:
MODALITAT SEMIPRESENCIAL:

Proves d'avaluació continua (dos proves): no presencial, via Moodle de l'assignatura.

Prova final presencial, amb estrictes mesures de seguretat sanitària seguint el protocol i les directrius de la UdG.

ESCENARI TANCAMENT DE LA UdG:

Proves d'avaluació continua (dos proves): no presencial, via Moodle de l'assignatura.

Prova final no presencial, mitjançant el Moodle de l’assignatura.

TRACTAMENT D’ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL degudament acreditats per l'Oficina de Salut Laboral (OSL) de la UdG:

Proves d'avaluació seguint els procediments previstos en l'escenari de TANCAMENT DE LA UdG (amb vigilància per càmera i micròfon). En la data de l'examen final, es considerarà motiu de força major la absència per CONFINAMENT TEMPORAL i, a criteri i disponibilitat del professorat, es farà l'examen presencial en una data alternativa o, excepcionalment, via Moodle de l'assignatura (amb vigilància per càmera i micròfon).

Tutoria i comunicació:
TUTORIES:
Les tutories opcionals se realitzaran via telemàtica amb el programari autoritzat per la UdG (Blackboard collaborate, GoogleMeet o similar). Els participants de l’assignatura que sol·liciten tutoria ho facin via Moodle, per ajustar agendes i acordar dia i hora de la realització de la tutoria.

COMUNICACIÓ:
La comunicació serà via el Moodle de l'assignatura: Avisos i noticies; llista de distribució de Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.