Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONI BENITO MUNDET  / GERARD TORRENT ALBERTI  / MARIA VILANOVA BRUGUES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació

Continguts

1. Àcids nucleics I: ADN. Estructura primaria dels àcids nucleics. Estructura secundaria. La doble hèlix de Watson i Crick. Altres conformacions del DNA. Autocomplementarietat. Nivells superiors d'estructuració del DNA procariota i eucariota. Topologia del DNA circular. Topoisomerases. Estructura de la cromatina. Organització interna d'un genoma i expressió gènica. Contingut de DNA en organismes procariotes i eucariotes. La paradoxa del valor C. DNA repetitiu i únic.

2. Expressió gènica en eucariotes. Mecanismes de regulació.

3. Àcids nucleics II: Tipus de RNA i funcions. siRNAs, microRNAs, ribocommutadors. Diferencies entre els mRNAs procariotes i eucariotes. Modificació i maduració del mRNA eucariota.

4. Mètodes d'aïllament, purificació i seqüenciació d'àcids nucleics. Mètodes d'aïllament de DNA i RNA. Mètodes en dissolució. Mètodes cromatogràfics. Ultracentrifugació. Mètodes electroforètics. Tècniques de transferència. Marcatge d'àcids nucleics. Seqüenciació de DNA i RNA. Enzims de restricció. Mapes de restricció i aplicacions. Fonament dels mètodes de seqüenciació de Maxam i Gilbert i de Sanger. Automatització. Microarrays. Fingerprint. ChiP.

5. La tecnologia del DNA recombinant. Introducció. Operacions bàsiques de les tècniques del DNAr. Enzims emprants en la manipulació d'àcids nucleics. Reacció de lligament. Obtenció d'una molècula recombinant.

6. Obtenció de gens o de fragments de DNA (RNA) per clonar. Estratègies de creació i rastreig de genoteques. Genoteques genòmiques. Genoteques de cDNA. Localització i identificació de gens en casos d'alt nivell de dificultat.Recorregut comosòmic.Síntesi química d'oligonucleòtids. Aplicacions. Reacció en cadena de la polimerasa (PCR).

7. Vectors i estratègies de clonatge. Característiques generals d'un vector de clonatge i d'un vector d'expressió Vectors i estratègies de clonatge en procariotes. Vectors i estratègies de clonatge en organismes eucariotes. Vectors llançadora. Mètodes de transformació. Detecció i selecció de recombinants.

8. Obtenció del producte d'expressió d'un gen recombinant. Principals sistemes de regulació de l'expressió utilitzats en biologia molecular. Estratègies per a l'optimització de l'expressió de gens recmbinants. Localització cel.lular del producte d'expressió. Proteïnes de fusió. Solubilització, purificació i caracterització de proteïnes recombinants.

9. Mutagènesi dirigida i enginyeria de proteïnes. Tipus de mutagènesis. Mutagènesi dirigida per oligonucleòtid. Mutagènesi en cassette. Mètodes per augmentar l'eficiència de la mutagènesi. Evolució dirigida. Enginyeria de proteïnes. Aplicació a l’anàlisi de la relació estructura/plegament/funció de proteïnes i a la biotecnologia.Disseny de noves proteïnes.

10. Aplicacions de les tècniques del DNA recombinant. Aplicacions a l'anàlisi del control de l'expressió gènica: RNA contrasentit. Organismes transgènics. Substitució dirigida de gens. Altres aplicacions biotecnològiques del DNA recombinant: clìnica humana i animal, agricultura, agroquímica,...etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 9,00 41,00 0 50,00
Resolució d'exercicis 10,00 15,00 10,00 35,00
Sessió expositiva 10,00 25,00 30,00 65,00
Total 29,00 81,00 40,00 150

Bibliografia

 • Brown, T. A. (1991 ). Essential molecular biology : a practical approach . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Emery, Alan E. H (cop. 1995 ). An Introduction to recombinant DNA in medicine (2nd ed). Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Grierson, Donald (1988 ). Plant molecular biology (2nd ed.). Glasgow [etc.]: Blackie [etc.]. Catàleg
 • Lewin, Benjamin (2004 ). Genes VIII . Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Lewin, Benjamin (cop. 2001 ). Genes VII . Madrid: Marbán. Catàleg
 • Luque Cabrera, José (cop. 2001 ). Texto ilustrado de biología molecular e ingeniería genética : conceptos, técnicas y aplicaciones en cienciasde la salud . Madrid [etc.]: Harcourt. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Primrose, S. B (cop. 2001 ). Principles of gene manipulation (6th ed). Oxford [etc.]: Blackwell Science. Catàleg
 • Primrose, S. B (2006 ). Principles of gene manipulation and genomics (7th ed.). Malden: Blackwell. Catàleg
 • Rees, Anthony R. (1992 ). Protein engineering : a practical approach . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2002 ). Fundamentals of biochemistry (Upgrade ed.). New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Watson, James D. (cop. 2007 ). Recombinant DNA : genes and genomes, a short course (3th ed.). New York: W. H. Freema and Co. Catàleg
 • Watson, James D. (2005 ). Biología molecular del gen (5ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Watson, James D. (cop. 2004 ). Molecular biology of the gene (5th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació parcial que comprendrà el treballat en els 5 primers temes de l'assignatura. S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts dels 5 primers temes de l'assignatura mitjançant una prova escrita.
Aquesta prova conté dues tipologies d'activitat d'avaluació: 1) una primera corresponent a la part més teòrica de l'assignatura (el treballat a classe de GG o equivalent en docència semi-presencial i no presencial) amb preguntes de resposta curta, resposta múltiple, correlació de conceptes, resums d'esquemes de processos...etc., relacionats amb els 5 primers temes de l'assignatura; 2) una segona on cal resoldre entre 2 i 4 casos pràctics aplicant els coneixements de la part de teoria. Els casos pràctics plantejats seran similars als treballats a les 5 primeres sessions de GM. Aquesta prova és recuperable a l'examen de recuperació on s'avaluarà el contingut total del curs. Les dates de les avaluacions parcials es troben als calendaris d'exàmens de la Facultat de Ciències.
Per no haver de recuperar aquesta prova cal obtenir una nota igual o superior a 4 (veure CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA PROVA DE RECUPERACIÓ).
50
Prova d'avaluació parcial que comprendrà el treballat en els 5 darrers temes de l'assignatura. S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts dels 5 darrers temes de l'assignatura mitjançant una prova escrita. Aquesta prova conté dues tipologies d'activitat d'avaluació: 1) una primera corresponent a la part més teòrica de l'assignatura (el treballat a classe de GG o equivalent en docència semi-presencial i no presencial) amb preguntes de resposta curta, resposta múltiple, correlació de conceptes, resums d'esquemes de processos...etc., relacionats amb els 5 últims temes de l'assignatura; 2) una segona on cal resoldre entre 2 i 4 casos pràctics aplicant els coneixements de la part de teoria. Els casos pràctics plantejats seran similars als treballats a les 5 últimes sessions de GM. Aquesta prova és recuperable a l'examen de recuperació on s'avaluarà el contingut total del curs. Les dates de les avaluacions parcials es troben als calendaris d'exàmens de la Facultat de Ciències.
Per no haver de recuperar aquesta prova cal obtenir una nota igual o superior a 4 (veure CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LA PROVA DE RECUPERACIÓ).
50
Prova de recuperació de les proves d'avaluació parcial no superades d'acord amb els criteris de qualificació.
Per aprovar l'assignatura i no haver DE REALITZAR AQUESTA PROVA de recuperació cal obtenir un mínim de cinc en fer la mitjana dels dos parcials de l'assignatura i treure de cadascun dels parcials una nota igual o superior a 4.
Sempre caldrà recuperar el parcial que no arribi a 4, independentment de la mitjana.

Si la mitjana dels dos parcials no arriba a 5, caldrà recuperar el parcial que té una nota inferior a 4, podent optar l'estudiant a fer l'examen complet o fer només el parcial amb una nota inferior a 4. Si es fa tot l'examen aquesta serà la seva nota final, si només fa un dels parcials, es substituirà la nota obtinguda per la del parcial suspès i la mitjana serà la nota final.

Caldrà un 5 de mitjana dels dos parcials per aprovar l'assignatura, ja sigui en fer-los per primera vegada o en fer la recuperació.
0 No

Qualificació

S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts de l'assignatura mitjançant proves escrites (o online si fos necessari) que contenen dues tipologies d'avaluació: i) Una part de preguntes curtes raonades, preguntes de cert o fals, preguntes d'elecció múltiple, preguntes de correlació de conceptes, realització d'esquemes de processos...,etc., relacionades amb el treballat a les classes de GG; ii) una part de resolució de casos pràctics similars als treballats a classe de GM.

A les PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA (parcials) i a les PROVES DE RECUPERACIÓ, 3 punts correspondran a la part de resolució de casos, treballats a GM i 7 punts a la part més de teoria treballada a GG.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar els exàmens parcials o, en el seu defecte, els exàmens de recuperació.

Si l'alumne/a no es presenta a un examen i després no es presenta a l’examen de recuperació es considerarà NO PRESENTAT.

Per convocatòries extraordinàries se seguirà la normativa estricta de la Facultat de Ciències. Si hi hagués solapament de dates d'exàmens amb altres assignatures del Grau que l'alumne/a estigui cursant cal que ho comuniqui al coordinador/a del Grau amb l'antelació suficient per poder, si és possible, articular alguna potencial solució. No es canviarà la data de CAP examen perquè l'alumne/a hagi de fer altres exàmens ALIENS als del seu Grau (per exemple, idiomes).

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin a l’avaluació única hauran de realitzar únicament una prova escrita final la qualificació de la qual correspondrà al 100% de la nota i contindrà TOT el temari. És recuperable. S'indicarà dia i hora per a la realització d'aquesta prova.

Els estudiants que no superin aquesta prova única d'avaluació s'han de posar en contacte amb els professors per acordar un dia i hora per recuperar-la. La recuperació tindrà el mateix contingut i estructura que la prova prèvia que hauran fet.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través de mail es podran acordar tutories individualitzades o en grups petits per resoldre dubtes relacionats amb el contingut de l'assignatura que no s'hagin pogut resoldre per aquesta via o a través dels fòrums oberts per a cada tema de l'assignatura a la plataforma Moodle. Aquestes tutories podran ser presencials o per videoconferència, si la situació ho requereix.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions generals per a tots els alumnes de l'assignatura es faran via Moodle.

La comunicació i interaccció entre estudiant i professor es farà principalment via mail, ja sigui per resoldre dubtes del contingut de l'assignatura o altres aspectes relacionats amb la docència.

A través d'aquest mitjà es podràn acordar tutories individualitzades o en grups petits per resoldre dubtes relacionats amb l'assignatura que no s'hagin pogut resoldre per mail. Aquestes tutories seran presencials o per videoconferència.

Observacions

Per als diferents temes de l'assignatura es treballarà amb vídeos d'una durada d'entre 15-30 min els quals es trobaran a cadascun dels temes de l'assignatura, dins la plataforma Moodle, i que cobreixen el seu contingut total. Presencialment a classe es resoldran els dubtes que la seva visualització hagi generat.

L'enunciat dels problemes a treballar a classe es posarà a disposició dels alumnes amb la suficient antelació per a que es pugui descarregar i treballar-hi a casa i posteriorment plantejar dubtes presencialment a classe.

En cas de docència semipresencial no s’admetrà cap estudiant per sobre del límit d’aforament de l’aula. Així mateix, els estudiants amb febre, tos, o malestar general o qualsevol altre simptomatologia S'HAN D'ABSTENIR D'ASSITIR A L'AULA.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
DOCÈNCIA SEMI-PRESENCIAL

Les classes presencials (2 dies a la setmana) es faran d'acord amb els grups creats per la Facultat (A i B). En un dels dies presencials es treballaran exercicis o problemes com els que es treballarien a les classes de GM fetes presencialment i, en l'altre dia, es tractaran aspectes del temari de teoria. Les sessions en línia s’impartiran 2 dies a la setmana en l’horari proposat des de la Facultat. En aquestes sessions s’impartiran continguts de teoria. Aquestes activitats poden anar acompanyades de fitxes d’autoavaluació que han de permetre saber si s’ha assolit els continguts explicats. Així mateix, els estudiants disposaran de fòrums en cadascun dels temes on podran plantejar els seus dubtes.

A les diferents sessions es faran servir imatges de ppt corresponents als diferents temes que es tindran a disposició abans de començar el curs.

Pel que fa a les activitats pròpiament de grup mitjà, l'enunciat dels exercicis a treballar es trobarà a disposició dels alumnes des del començament del semestre per poder-lo descarregar i treballar a casa. Com ja s'ha indicat, les classes seran presencials. Així mateix, s’obriran fòrums de discussió i resolució de dubtes per a cada sessió d'exercicis.

ALUMNES QUE PERTANYEN A GRUPS DE RISC.

Els alumnes que, degudament acreditats, no puguin assistir a les sessions presencials podran seguir totes les classes a través de la plataforma que s'indiqui, en principi Blackboard Collaborate. Podran contactar amb el professorat via correu electrònic per resolució de dubtes i / o concertar videoconferències amb aquesta mateixa finalitat.

DOCÈNCIA NO PRESENCIAL

Les classes expositives de grup gran quedaran substituïdes per docència en línia a través de la plataforma Blackboard Collaborate. Així mateix, algunes parts poden quedar substituïdes per vídeos corresponents a parts dels diferents temes. Tant per les sessions en línia com pels vídeos es faran servir imatges de ppt corresponents als diferents temes i que es tindran a disposició abans de començar el curs. Aquestes activitats poden anar acompanyades de fitxes d’autoavaluació que han de permetre saber si s’ha assolit els continguts explicats. Així mateix, els estudiants disposaran de fòrums en cadascun dels temes on podran plantejar els seus dubtes.

Pel que fa a les activitats de grup mitjà, l'enunciat dels problemes a treballar es trobarà a disposició dels alumnes des del començament del semestre per poder-lo descarregar i treballar a casa. D'acord amb l'horari establert per la Facultat, es faran classes en línia a través de la plataforma Blackboard Collaborate per resoldre els exercicis i dubtes de cada sessió. Així mateix, s’obriran fòrums de discussió i resolució de dubtes per a cada sessió de problemes.

Modificació de l'avaluació:
Avaluació en docència semi-presencial

S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts de l'assignatura mitjançant dos exàmens presencials escrits (sempre que la situació ho permeti; si no fos així els exàmens seran en línia) amb resolució de problemes i preguntes curtes raonades, preguntes d’opció múltiple, preguntes de correlació de conceptes, de verdader-fals..., etc. S’especificarà amb detall com serà l’examen amb antelació suficient a la seva realització.
El primer examen avaluarà els cinc primers temes de l’assignatura junt amb els continguts treballats a les 5 primeres sessions de problemes (tindrà un valor del 50% de la nota final i serà recuperable) i el segon la resta de temes i sessions de grup mitjà, que també tindrà un valor del 50% de la nota final i serà recuperable. La qualificació final correspondrà a la mitjana dels dos exàmens. En cas de no aprovar un dels dos parcials, l’estudiant haurà de recuperar-lo en un examen que inclourà la matèria d'aquell parcial (VEURE CRITERIS DE QUALIFICACIÓ).

Les dates de les avaluacions parcials així com la data de recuperació es trobaran als calendaris d'exàmens de la Facultat de Ciències.

Avaluació en docència online

S'avaluarà l'assoliment de les competències i continguts de l'assignatura mitjançant dos exàmens en línia amb resolució de problemes i preguntes curtes raonades, preguntes d’opció múltiple, preguntes de correlació de conceptes, de verdader-fals..., etc. S’especificarà amb detall com serà l’examen amb antelació suficient a la seva realització.
El primer examen avaluarà els cinc primers temes de l’assignatura junt amb els continguts treballats a les 5 primeres sessions de problemes (tindrà un valor del 50% de la nota final i serà recuperable) i el segon la resta de temes i sessions de problemes, que també tindrà un valor del 50% de la nota final i serà recuperable. La qualificació final correspondrà a la mitjana dels dos exàmens. En cas de no aprovar un dels dos parcials, l’estudiant haurà de recuperar-lo en un examen que inclourà la matèria d'aquell parcial (VEURE CRITERIS DE QUALIFICACIÓ).

Les dates de les avaluacions parcials així com la data de recuperació es trobaran als calendaris d'exàmens de la Facultat de Ciències.

ALUMNES QUE PERTANYEN A GRUPS DE RISC

Les activitats d'avaluació seran totes en línia fent servir la plataforma Moodle. Es vetllarà per a que l'estructura de les proves reprodueixi, el màxim possible, les proves que faran la resta d'estudiants i s'indicaran amb antelació els requisits necessaris per dur a terme les proves en línia (connexió oberta a través de Meet, per exemple)Tutoria i comunicació:
Les comunicacions generals per a tots els alumnes de l'assignatura es faran via Moodle.

La comunicació i interacció entre estudiant i professor es farà principalment via correu electrònic, ja sigui per resoldre dubtes del contingut de l'assignatura o altres aspectes relacionats amb la docència.

A través d'aquest mitjà es podran acordar tutories individualitzades o en grups petits per resoldre dubtes relacionats amb l'assignatura que no s'hagin pogut resoldre per mail, a classe, o en línia. Aquestes tutories, si la situació ho permet i les persones implicades no són vulnerables, podran ser presencials, altrament seran per videoconferència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.