Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomeria i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY  / ANNA PLA QUINTANA  / MARTA PLANAS GRABULEDA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques )
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos

Continguts

1. Introducció a la Química Orgànica: Breu història i justificació de la Química Orgànica. Enllaços de carboni: senzills i múltiples. Classificació dels compostos orgànics: grups funcionals. Nomenclatura dels compostos orgànics. Cinètica i termodinàmica de les reaccions orgàniques. Isomeria constitucional.

2. Alcans i cicloalcans: Fonts d'obtenció. Classes d'alcans. Sèries homòlogues. Isomeria estructural o constitucional. Propietat físiques dels alcans. Estructura i conformació dels alcans. Cicloalcans: tensió anular, anàlisis conformacional i isomeria cis-trans. Reactivitat dels alcans: combustió d'alcans, halogenació d'alcans(radicals i reaccions en cadena).

3. Estereoquímica: Quiralitat molecular. Centre asimètric o estereocentre. Propietats de les molècules quirals: activitat òptica. Configuració absoluta. Nomenclatura dels enantiòmers. Fòrmules de projecció de Fischer. Diastereoisòmers. Formes meso. Resolució de racèmics. Estructura, constitució, configuració i conformació.

4. Halurs d'alquil i compostos organometàl.lics. Halurs d'alquil: estructura i propietats físico-químiques. Reactivitat dels halurs d'alquil. Reaccions de substitució nucleòfila alifàtica: mecanismes SN1 i SN2. Factors que afecten a les reaccions de substitució nucleòfila. Reaccions d'eliminació: mecanismes E1 i E2. Eliminació versus Substitució. Compostos organolítics, reactius de Grignard: estructura, propietats i preparació.

5. Alquens: Estructura electrònica. Estereoisomeria Z-E. Propietats físiques dels alquens. Hidrogenació catalítica: estabilitat i calors d'hidrogenació. Preparació d'alquens: reaccions d'eliminació (d'halurs d'hidrògen i d'aigua); regla de Saytzeff. Reaccions d'addició electròfila al doble enllaç: addició d'halurs d'hidrògen, Regla Markovnikov; addició d'aigua, transposicions; addició d'halògens, estereoquímica. Oxidació d'alquens a 1,2-diols i ozonòlisi. Polimerització d'olefines. Diens conjugats: estructura electrònica. Addicions 1,2 i 1,4; control cinètic i control termodinàmic. El sistema al·lílic: catió, radical i anió. Reacció de Diels-Alder.

6. Alquins: Estructura electrònica. Propietats físiques. Acidesa dels acetilens terminals. Preparació d'alquins. Reaccions d'addició electròfila al triple enllaç (addició d'halurs d'hidrogen, addició d'halògens, hidratació d'alquils i hidrogenació d'alquins).

7. Amines i sals d'amoni. Amines: estructura electrònica; propietats físiques; acidesa i basicitat. Obtenció d'amines: alquilació d'amoníac, reducció de nitrils i nitroalcans. Sals d'amoni.

8. Alcohols i èters. Estructura, propietats físiques i acidesa dels alcohols. Obtenció d'alcohols. Reactivitat d'alcohols. Alcohols al.lílics, glicols i poliols. Èters: estructura i propietats físiques. Obtenció d'èters: síntesi de Williamson. Èters cíclics: epòxids; obtenció i reactivitat. Tiols i tioèters.

9. Aldehids i cetones. Estructura del grup carbonil. Propietats físiques d'aldehids i cetones. Obtenció d'aldehids i cetones. Reaccions d'addició nucleòfila al grup carbonil: addició d'aigua, alcohols, tiols, amines, cianur d'hidrogen, reactius de Grignard, organolítics i acetilurs. Oxidació i reducció d'aldehids i cetones.

10. Àcids carboxílics i derivats. Estructura, propietats físiques i acidesa dels àcids carboxílics. Mètodes d'obtenció d'àcids carboxílics. Reactivitat general del grup acil. Àcids carboxílics: reactivitat. Derivats d'acids carboxílics: clorurs d'àcid, anhídrids, esters, amides i nitrils; preparació i reactivitat. Lactones i lactames.

11. Hidrocarburs aromàtics. Benzè: estructura i energia de ressonància. Criteris d'aromaticitat. Regla de Hückel. Reaccions de Substitució Electròfila Aromàtica. Halogenació, nitració, sulfonació, alquilació i acilació de Friedel-Crafts. Efecte del substituents en la reactivitat i l'orientació de la substitució electròfila aromàtica.

12. Derivats benzènics. El sistema benzílic: catió, radical i anió. Derivats nitrats: reducció. Amines aromàtiques i sals de diazoni; reaccions de substitució i reaccions de copulació de les sals de diazoni. Fenols: acidesa, obtenció i reactivitat. Halurs d'aril: reactivitat (substitució nucleòfila aromàtica).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 9,00 0 10,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 10,00 19,00 0 29,00
Sessió expositiva 24,00 47,00 0 71,00
Sessió participativa 10,00 24,00 0 34,00
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

 • Wade, L. G. (2011). Química Orgánica (7a). Méjico: Pearson. Catàleg
 • Wade, L. G (cop. 2004 ). Química orgánica (5ª ed.). Madrid, [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Vollhardt, K. Peter C (cop. 1999 ). Organic chemistry : structure and function (3rd ed.). New York: W. H. Freeman. Catàleg
 • Solomons, T. W. Graham (cop. 2004 ). Organic chemistry (8th ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Morrison, Robert Thornton (1992 ). Organic chemistry (6th ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall International. Catàleg
 • Carey, Francis A (cop. 2001 ). Organic chemistry (4th ed). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Nomenclatura de química orgánica : seccions A, B i C : regles definitives de 1979 (1989 ) (Ed.a cura d'Ángel Messeguer i Peypoch, Miquel A. Pericàs iBrondo). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències :Consell Superior d'Investigacions Científiques. Catàleg
 • Peterson, W. R (1976 ). Formulación y nomenclatura : química orgánica (2ª ed.). Barcelona: Eunibar. Catàleg
 • Virtual Textbook of Organic Chemistry. Recuperat , a http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Test de control 1. Activitat no recuperable.

Constarà de qüestions teòriques i problemes curts, corresponents a la primera part del temari.

Es valorarà el correcte plantejament de la resolució de problemes, la descripció completa de les condicions de reacció, la correcta representació del moviment d'electrons, així com el coneixement de la nomenclatura, dels mecanismes de reacció i de l'estereoquímica.
20 No
Test de control 2. Activitat no recuperable.

Constarà de qüestions teòriques i problemes curts, corresponents a la segona part del temari. Serà tipus test.

20 No
Examen final. Activitat recuperable. Constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari.
Es valorarà el correcte plantejament de la resolució de problemes, la descripció completa de les condicions de reacció, la correcta representació del moviment d'electrons, així com el coneixement de la nomenclatura, dels mecanismes de reacció i de l'estereoquímica.
60

Qualificació

Qualificació de l'assignatura
Durant el curs es realitzaran diverses activitats d'avaluació continuada.
La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota dels testos de control (40%) i de l'examen final (60%).

La no realització de qualsevol d'aquestes activitats suposarà un zero a la nota a ponderar corresponent.

L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació no recuperables (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").


Nota per aprovar l'assignatura
Per considerar aprovada l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

La nota de les activitats no recuperables no es tindrà en compte si la nota de l'examen final és inferior a 4.0.


Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per pujar nota cal que ho notifiquin al professor amb 1 setmana d'antelació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació no recuperables.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització d'un examen. Es realitzarà el mateix dia que l'examen final de les activitats d'avaluació. Serà recuperable. L'examen de recuperació serà, també, el mateix dia que l'examen final de recuperació.

Constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari.

Es valorarà el correcte plantejament de la resolució de problemes, la descripció completa de les condicions de reacció, la correcta representació del moviment d'electrons, així com el coneixement de la nomenclatura, dels mecanismes de reacció i de l'estereoquímica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

La nota de les activitats no recuperables no es tindrà en compte si la nota de l'examen final és inferior a 4.0.

Tutoria

Els estudiants podran sol·licitar tutories:
- La petició s'haurà de realitzar a través del correu electrònic.
- Les tutories podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat seran:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Observacions

La part teòrica de l'assignatura es desenvoluparà seguint el llibre "Química orgánica", L. G. Wade, Pearson Educación.

Assignatures recomanades

 • Complements de química
 • Fonaments de química

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
1. Escenari semipresencial.

1.1. Classes expositives.

- Material: Power Points de les professores i llibre de química orgànica recomanat.
- Desenvolupament:
1) Abans de cada tema s'anunciaran els continguts que es tractaran.
2) S'impartiran les classes expositives virtuals per transmetre als estudiants les bases teòriques dels corresponents continguts.


1.2. Classes participatives.

- Material: Power Points amb les explicacions de les professores, llibre de química orgànica recomanat, exercicis pràctics dels continguts teòrics, les solucions a aquests exercicis i testos online.
- Desenvolupament:
1) Abans del dia planificat per a les classes participatives s'anunciaran els exercicis pràctics i els testos a resoldre per aquella sessió.
2) Les classes participatives seran presencials segons el calendari de la Facultat de Ciències. En elles es resoldran dubtes relacionats amb els continguts del temari, els exercicis pràctics i els testos online


1.3. Resolució d'exercicis.

- Material: document amb tots els problemes de l’assignatura i document amb les solucions de tots els problemes.
- Desenvolupament:
1) Abans de cada sessió s'anunciaran els problemes a resoldre per aquella sessió.
2) Per a cada tema es realitzarà una sessió presencial de resolució d'exercicis.


1.4. Anàlisi/estudi de casos:

Aquesta activitat no es realitzarà en l'escenari semipresencial.2. Escenari tancament UdG.

Se seguirà la mateixa planificació de l'escenari semipresencial, substituint les sessions presencials per sessions per videoconferència.3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

S'oferirà la possibilitat de seguir les classes presencial per streaming


Modificació de l'avaluació:
1. Escenari semipresencial.
Test de control 1, test de control 2 i examen final:
Es desenvoluparan de la mateixa manera que es realitzarien si l'assignatura fos 100% presencial. Seran presencials. Ara bé, la dedicació dels estudiants sense professor serà major.
Es mantindrà el percentatge de les diferents activitats d’avaluació en la qualificació final de l’assignatura, els criteris de qualificació i el criteri específic de la nota "No presentat".

Es mantindran les condicions d'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


2. Escenari tancament UdG.
Els testos de control 1 i 2, i l'examen final passaran a ser no presencials.
Es mantindran les condicions d'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

1) Estudiants que durant el confinament no poden realitzar cap activitat per motius de salut:
Pel que fa als testos de control, només es tindrà en compte aquella activitat que hagin realitzat abans del confinament i que puguin realitzar després del confinament. La nota d'aquestes activitats se sumarà a la nota de l'examen.
Pel que fa a l'examen, es donarà la possibilitat de realitzar-lo un cop recuperat de salut.

2) Estudiants que durant el confinament poden realitzar les activitats d'avaluació:
Se'ls hi donarà l'oportunitat de fer-les online a la mateixa hora que les realitzen els altres estudiants presencialment.

Tutoria i comunicació:
1. Escenari semipresencial.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.2. Escenari tancament UdG.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les tutories, i les vies de comunicació i interacció seran les mateixes descrites en l'escenari 2 de tancament de la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.