Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica bacteriana i metabolismes. Introducció a la virologia. Visió general de la diversitat procariota. Fonaments d'ecologia microbiana, microbiologia aplicada, biotecnologia microbiana i microbiologia clínica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIBRADO JESUS GARCIA GIL  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. ESTRUCTURA I FUNCIÓ EN ELS PROCARIOTES: 1.1. Introducció: els microorganismes i les cèl•lules procariotes 1.2. Envoltes cel•lulars: membrana plasmàtica i parets cel•lulars 1.3. Estructures externes no essencials: càpsules, fímbries i flagels 1.4. Citoplasma: compartiments funcionals i inclusions 1.5. Heterocists, endòspores i formes de resistència

2. GENÈTICA BACTERIANA I VIRUS: 2.1. Organització gènica, expressió i regulació 2.2. Mutació i mutagènesi 2.3. Intercanvi genètic (I): transformació 2.4. Virus: estructura i cicle viral 2.5. Intercanvi genètic (II): transducció 2.6. Intercanvi genètic (III): conjugació 2.7. Genòmica

3. METABOLISME: 3.1. Visió global del metabolisme. 3.2. Catabolisme de la glucosa en els procariotes. 3.3. Fermentacions microbianes. 3.4. Respiració aeròbica i respiracions anaeròbiques. 3.5. Quimiolitotròfia. 3.6. Fotosíntesi bacteriana. 3.7. Fixació de Carboni i de Nitrogen.

4. FILOGÈNIA I DIVERSITAT DELS PROCARIOTES: 4.1. Taxonomia i filogènia. Principals grups bacterians. 4.2. Mètodes moleculars aplicats a la identificació d’aïllats. 4.3. Mètodes moleculars per estudiar la diversitat bacteriana d’una mostra complexa. 4.4. Importància ambiental dels microorganismes i aplicacions mediambientals. 4.5. Introducció a la microbiologia industrial i la biotecnologia microbiana. 4.6. Introducció a la microbiologia clínica/sanitària i aplicacions de la biotecnologia en l’àmbit de la salut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 47,00 0 59,00
Prova d'avaluació 7,00 0 0 7,00
Sessió expositiva 16,00 40,00 16,00 72,00
Sessió participativa 3,00 6,00 3,00 12,00
Total 38,00 93,00 19,00 150

Bibliografia

 • Madigan, M T, Martinko, J M, Dunlap, P V & Clark, D P (2009). Brock Biology of Microorganisms (12). Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, M T, Martinko, J M, Dunlap, P V & Clark, D P (2009). Brock biología de los microorganismos (12). Pearson Educación. Catàleg
 • Prescott, L M, Harley, J P, Klein, D A (2004). Microbiología (5). McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Ingraham, J L, Ingraham, C A (1999). Introducció a la microbiologia. Reverté. Catàleg
 • Bergey, D H (1989). Bergey's manual of systematic bacteriology. Williams & Wilkins. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Comentari notícia divulgativa Elaboració d'un treball en grup que consistirà en explicar amb termes científics una notícia d'un dels àmbits de la microbiologia apareguda em premsa. El treball es publicarà a una xarxa social a internet. Els professors poden valorar la participació dels alumnes en forma de comentari a les notícies exposades. 15 No
Examen global Un examen global de totes les matèries del temari de l'assignatura que consistirà en preguntes de resposta breu que s'hauran de redactar, on s'avaluarà més la capacitat de comprensió i relació dels continguts de l'assignatura que la seva simple memorització. 55
Proves parcials Consistiran en dues proves escrites breus amb preguntes de resposta múltiple sobre aspectes concrets dels continguts teòrics de l'assignatura corresponents tant a les classes GG com de GM, que es realitzaran en els períodes que es destinen a l'avaluació continuada i que no seran eliminatòries de matèria per a l'examen global. Cadascuna de les proves valdrà el 15% de la nota final de l'assignatura. 30 No

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou tres tipus d'avaluació diferents:

A) Avaluació continuada (30% de la nota final): s'avaluaran els coneixements sobre els continguts de les classes de grup gran i de grup mitjà en dues proves parcials tipus test (15% cadascuna). La primera correspondrà als blocs 1 i 2 del temari, i la segona als blocs 3 i 4.

B) Treball en Grup (15% de la nota final): Aquest exercici no presencial consistirà en la realització d'un treball en grup sobre una notícia a escollir de qualsevol àmbit de la microbiologia. L'objectiu serà desenvolupar la notícia passant del llenguatge periodístic al llenguatge científic. EL treball es publicarà al núvol i serà objecte de preguntes que els altres alumnes faran a títol individual i que modularan la nota a l'alça a raó, multiplicant-la per 1+(np/100) fins a un màxim de 1,05. (np: nombre de preguntes). La nota del grup també es modularà a l'alça en funció de les preguntes respostes, també fins a un màxim de 1,05.

C) Examen global (55% de la nota final): Consistirà en un examen escrit amb preguntes curtes i/o tipus test sobre tots els aspectes tractats en els diferents tipus d'activitats d'aprenentatge que s'han treballat a l'aula, tant en les classes teòriques com en les pràctiques d'aula, que es realitzarà durant el període d'avaluació del final del semestre. Aquesta nota serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà al final del semestre, durant el període de recuperació, i que substituirà la nota anterior.

Per aprovar l'assignatura no serà necessari aprovar per separat totes tres activitats (o categories d'avaluació), però caldrà obtenir una nota total igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 50 (sobre una puntuació màxima de 100) en l'examen global, la nota total de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 5 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a l'examen global i que, a més, hagin deixat de fer com a mínim una de les proves parcials d'avaluació continuada rebran la qualificació de No Presentat.

Avaluació única:
Consistirà en un examen final (100% de la nota).

Serà un examen escrit amb preguntes curtes i/o tipus test sobre tots els aspectes tractats en els diferents tipus d'activitats d'aprenentatge que s'han treballat a l'aula, tant en les classes teòriques com en les pràctiques d'aula, que es realitzarà durant el període d'avaluació del final del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Hores convingudes entre professors i estudiants

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

via Moodle i/o correu electrònic

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica
 • Citologia i histologia
 • Experimentació en bioquímica
 • Pràctiques de citologia i histologia
 • Pràctiques de microbiologia
 • Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica
 • Química
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III
 • Tècniques científiques integrades III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
•Docència semipresencial:
Classes de teoria: on line o en streaming a partir de power points explicatius, de classes síncrones amb el professor (APV).
Resolució d'excericis, problemes i estudi de casos: presencials i online.

•Docència no presencial en cas de tancament:
Totes les sessions virtuals en directe i/o gravades.
Resolució d'excericis, problemes i estudi de casos: es proporcionarà el material per a la seva realització online. Es concertaran tutories conjuntes per resoldre dubtes.

•Adaptació a estudiants vulnerables o amb confinament temporal:
Classes de teoria: Seguiment de les classes en línia o gravades.
Resolució d'excericis, problemes i estudi de casos: es proporcionarà el material i es concertaran tutories per resoldre dubtes.

Modificació de l'avaluació:
• Docència semipresencial:
Es manté l’avaluació d’una situació de normalitat.

• Docència no presencial o en cas dels estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

-Examen final (55%). Consistirà en un examen d'opció múltiple de 30 qüestions que estarà disponible online.

-Parcials (30%): Es tracta de proves de múltiple opció (tipus test) consistents en 30 preguntes confeccionades a partir dels qüestionaris disponibles a la plataforma online i que tenen com a objectiu aprendre a analitzar i a utilitzar correctament la informació disponible a les classes teòriques.

-Comentari notícia (15%): Es manté l’avaluació, ja que d’inici és un treball que es presenta i treballa online.

Tutoria i comunicació:
•Docència semipresencial:
Hores convingudes entre el professor i l’estudiant.

•Docència no presencial o en cas dels estudiants vulnerables o amb confinament temporal:
Tutories conjuntes a hores convingudes de forma regular.