Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
- Aprendre a fe recerca en comunicació -Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE1- Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
 • CE6- Integrar la perspectiva de gènere en les ciències socials

Continguts

1. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EN COMUNICACIÓN:(Olga Del Rio/6ECTS/2S/Castellano) 2.1.Método científico; 2.2.Técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación; 2.3.Población y muestra. 2.4.Análisis e interpretación de datos; 2.5.Realización de una investigación

2. ETICA I COMUNICACIÓ: (Carla Carreras/6ECTS/2S/Català) 1.Ètica i comunicació. 2.El dret a la informació a la llibertat d'expressió. 3.Valors propis de l'ètica periodística. 4.Responsabilitat social del periodisme. 5.Clàusula de consciència i secret professional. 6.Informació, coneixement, entreteniment, fama i difamació en els mitjans actuals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50,00 50,00 50,00 150,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 55,00 0 60,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 0 10,00
Exposició dels estudiants 25,00 15,00 0 40,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 0 23,00
Sessió expositiva 17,00 0 0 17,00
Total 100,00 150,00 50,00 300

Bibliografia

 • Alsius, S. (1998). Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Camps, V. (1992). Concepciones de la Ética. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Gabilondo, I. (1991). Ética, poder y democracia en los medios de comunicación. Bilbao: Deusto.
 • Habermas, J. (2003). La ética del discurso y la cuestión de la verdad. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Alcoberro, R.. Ètica periodística. Recuperat , a www.alcoberro.info/V1/eticaperiodis.htm
 • C.A.C.. Recerca i Quaderns del CAC. Recuperat , a www.cac.cat
 • Hall, Stuart et al (1978). Policing the crisis; Mugging, the state, the law and order. Macmillan. Catàleg
 • Morozov, Evgeny (2012 ). El Desengaño de internet : los mitos de la libertad en lared . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Sampedro, Víctor (2014). El cuarto poder en red. Icaria. Catàleg
 • Huertas, A (2015). Yo soy audiencia. Ciudadanía, Público y Mercado. Barcelona: UOCpress. Catàleg
 • Manuel Garci´a Ferrando (2015). El ana´lisis de la realidad social : me´todos y te´cnicas de investigacio´n. Alianza Editorial. Catàleg
 • Lorenzo Vilches Olga del Río (2011). La Investigación en comunicación : métodos y técnicas en la era digital. Gedisa. Catàleg
 • Roger D. Wimmer Joseph R. Dominick (1996). La investigación científica de los medios de comunicación: una introducción a su. Bosch. Catàleg
 • Juanjo. Igartua Perosanz (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN COMUNICACIÓN. Realización de una investigación en comunicación en formato "paper".
Realización de una investigación 35
METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: presentación en clase de diferentes partes del trabajo de curso Calidad formal de la presentación + Calidad de los contenidos + Dominio de la materia presentada 5 No
METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: prueba escrita Responder correcta y claramente a las cuestiones planteadas 10 No
ETICA I COMUNICACIÓ
Realització d'exercicis pràctics sobre diferents aspectes de l'ètica de la comunicació
Realització dels exercicis pràctics proposats 25 No
ETICA I COMUNICACIÓ
Debat i exercici d'anàlisi sobre textos específics (articles, llibres d'estil, codis deontològics)
Participació pertinent al debat i realització correcta dels exercicis proposats 25 No

Qualificació

Primera Part: METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN [Olga Del Rio]
Presentaciones en clase 20%
Trabajo de Curso Paper 50%
Examen 30%

Segona Part: ETICA I COMUNICACIÓ [Carla Carreras]
Realització dels exercicis pràctics proposats: la nota final del bloc serà el resultat de la mitjana de les notes obtingudes en els diferents exercicis.
Es tindrà en compte la correcció gramatical i ortogràfica.
Es valorarà la participació pertinent a les classes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver-se presentat a alguna de les dues assignatures

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un únic examen final que abasti la totalitat de la matèria de l’assignatura. Cada bloc de l'assignatura (Métodos y técnicas de investigación en comunicación i Ètica de la comunicació) comptarà un 50% de la nota global de l'examen.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ: La professora Carla Carreras tindrà horari de tutoria presencial i també farà tutories virtuals a convenir a través del correu electrònic i/o per videotrucades.

METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: La profesora Olga Del Rio tindrà horari de tutoria presencial i també farà tutories virtuals a convenir a través del correu electrònic i/o per videotrucades.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ: La professora Carla Carreras es comunicarà quan convingui amb els estudiants a través del fòrum del Moodle i també a través del correu electrònic.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: La profesora Olga Del Rio es comunicarà quan convingui amb els estudiants a través del fòrum del Moodle i també a través del correu electrònic.

Observacions

BIBLIOGRAFIA DE CADA BLOC ES LLIURARÀ A L'INICI DEL MATEIX
BIBLIOGRAFIA PARA CADA BLOQUE SE ENTREGARA AL INICIO DEL MISMO

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ: En el cas que al llarg del curs s’hagués de passar a un 100% de docència virtual, les classes presencials de l'assignatura se substituiran per docència virtual a través de videos penjats al Moodle i/o classes per videoconferència utilitzant el programa Meet.
També es donarà material extra als estudiants per llegir.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:
En el cas que al llarg del curs s’hagués de passar a un 100% de docència virtual, les classes presencials de l'assignatura se substituiran per docència virtual a través de videos penjats al Moodle i/o classes per videoconferència utilitzant el programa Meet. També es donarà material extra als estudiants per llegir.
En el cas que al llarg del curs s'hagués de passar a un 100% de docència presencial, les classes virtuals seràn presencials.

Modificació de l'avaluació:
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Se mantiene la evaluación tal y como estaba prevista. Las actividades para la evaluación se realizan online

ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ: Es mantindran les activitats d'avaluació previstes que es realitzaran i lliuraran virtualment.

Tutoria i comunicació:
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: En el cas d'una docència 100% virtual, la comunicació amb els estudiants es farà a través del fòrum, del correu electrònic i del Meet, segons convingui.

ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ: En el cas d'una docència 100% virtual, la comunicació amb els estudiants es farà a través del fòrum, del correu electrònic i del Meet, segons convingui.