Portal de Govern Obert i de la Transparència

Organització

Estructura de la Universitat de Girona

D'acord amb els propis Estatuts, la Universitat de Girona està integrada per les facultats, les escoles, els departaments, els instituts universitaris de recerca, les càtedres, els serveis universitaris, els centres adscrits i per les altres unitats que decideixi crear en l’exercici de la seva autonomia organitzativa. 

Estructura administrativa

Dins d'aquesta estructura, s'especifica que la UdG organitzarà, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional, culturals, d’esports i d’atenció a la comunitat universitària.

Aquests serveis universitaris podran ser prestats i gestionats per la Universitat o per altres persones o entitats, en virtut de convenis, concessions o contractes aprovats pel Consell de Govern. 

Per conèixer l'estructura de la Universitat de Girona podeu consultar el següent organigrama (elaborat a partir de la RLT del Personal d'Administració i Serveis)

Organigrama RLT 10/03/2017

Organigrama RLT 04/11/2015

Cartes de Serveis

Una carta de serveis és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

A l'apartat Transparència > Institució > Informació administrativa poden consultar les Cartes de Serveis dels serveis/ unitats administratives disponibles.