Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

MICIU: Ajuts de mobilitat postdoctoral JOSÉ CASTILLEJO per a joves doctors i doctores (Modalitat B)

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat la convocatòria 2023 d’ajuts de mobilitat destinats a joves doctors i doctores per a realitzar estades de recerca en centres estrangers (universitats i centres de recerca altament competitius). La convocatòria 2023 obrirà el termini de sol·licituds a partir del 17 de gener de 2024 i es tancarà a les 14 hores del 7 de febrer de 2024.

Aquesta modalitat té per objecte finançar estades  de mobilitat de joves doctors i doctores, que s’hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i tinguin una vinculació contractual com a professors/es  o investigadors/res en els centres d’adscripció. El nombre d'ajudes previstes és de 260 estades, de les quals fins a 30 podran correspondre a estades als EUA en el marc del Programa Fulbright.

REQUISITS DE LA MODALITAT B

Cal complir els requisits en el moment de sol·licitar l'ajut i mantenir-los fins a la fi de l'estada sol·licitada. 

  • Haver obtingut el grau de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2012, amb l’excepció que estableix l’article 8.1.c de la convocatòria: En  cas de ser funcionari de carrera de les universitats públiques espanyoles amb independència de la data d’obtenció del grau de doctor, hauran de concórrer sempre a la modalitat A (Sènior)
  • Estar en servei actiu i amb dedicació a temps complet amb la vinculació com a funcionari interí o vinculació contractual com a personal docent o investigador, sent la data de finalització del contracte posterior a la data de finalització de l’estada. En el cas que la data de finalització sigui anterior, però el contracte sigui renovable, es podrà concórrer al programa sempre que s’acompanyi un certificat de Recursos Humans fent constar la renovació contractual i fins a quina data. La vinculació ha d’estar acreditada amb l'organisme d'origen que dona la seva conformitat a la subvenció sol·licitada.
  • No haver gaudit estades a l'estranger per un període acumulat superior a sis mesosdurant els últims 4 anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, comptabilitzant qualsevol estada de durada igual o superior a un mes i encara que no s’hagi rebut per a realitzar les estades cap ajut, subvenció o contracte. En el cas que posteriorment a la finalització del termini de presentació de sol·licituds es faci una estada a l’estranger no notificada a la sol·licitud, s’haurà de comunicar a la Secretaria General d’Universitats, ja que el còmput del període d’aquesta estada podria impossibilitar l’obtenció de la subvenció si s’incompleix  aquest requisit.
  • En cap cas el país de destinació podrà coincidir amb el de nacionalitat de la persona beneficiària, llevat que aquesta acrediti tenir la residència legal a Espanya i haver transcorregut com a mínim 2 anys amb vinculació indefinida amb el centre d'adscripció.
  • Per dur a terme el projecte, el beneficiari s'ha d'integrar en un grup del centre receptor, format com a mínim per dos professors/investigadors del centre esmentat, i un dels seus membres ha d'assumir ser responsable de l'activitat docent/investigadora d'aquest centre al llarg de l'estada.
  • L'estada s’ha de sol·licitar per a un sol centre de destinació, que serà el centre receptor.
  • Només en els casos que el candidat acrediti un grau de discapacitat superior al 65%, no serà obligatòria la mobilitat a l'estranger i el centre receptor podrà estar, excepcionalment, en territori espanyol, però es requerirà canvi de residència habitual (art. 10.4 de la convocatòria).
  • No podran obtenir la condició de persones beneficiàries  qui concorri en algunes de les circumstàncies establertes a l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions (art. 7 convocatòria).

Podreu ampliar la informació dels requisits consultant els articles 8, 10 de les bases de la convocatòria.

PERÍODE D'ESTADA

  • Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, i es realitzaran en un únic període improrrogable. Han de coincidir en períodes d'activitat acadèmica/científica dels centres de destí (art. 5 de la convocatòria).
  • La realització serà ininterrompuda i només es podrà modificar d’acord amb els requisits de l’article 26  i l’article 16.3 de les bases de la convocatòria.
  • S'hauran de dur a terme dins del període comprés entre 01/01/2025 i  31/12/2025. No obstant això, tots aquells professors/res o investigadors/res que desitgin realitzar l'estada amb anterioritat, podran sol·licitar que la data d’inici sigui a partir de 01/09/2024. En aquests casos, quan l’estada es sol·liciti en una data anterior a la data de resolució de concessió, si es concedís l’ajut, aquest tindria efectes retroactius, sempre que s'acrediti la realització de l'estada en els termes requerits. IMPORTANT: D’acord amb l’article 26.2 de la convocatòria, quan les dates sol·licitades siguin anteriors a la resolució de concessió només es podran modificar d’acord a les situacions descrites a l’article 26.2.b. de la convocatòria.
  • La data de finalització de les estades no podrà superar la data límit 31 de desembre de 2025.
  • Les persones sol·licitants de  l'ajut en el marc del Programa Fulbright (estades als EUA), hauran d'iniciar-la a partir del dia 01/01/2025. Els requisits per a aquesta modalitat els podreu consultar a l'article 3 de la convocatòria.
  • Les estades se sol·licitaran i concediran, en tots els casos, des del dia 1 del mes d'inici fins al darrer dia del mes de finalització.  El període mínim d’estada realitzada no podrà ser inferior al 70% del període concedit.
  • A tenir en compte,  en el cas d’estades de 3 mesos,  i en ser aquest el període mínim a fer,  que només es disposarà de 10 dies naturals acumulats que computaran si s’ha de retardar la data d’inici, avançat la data fi, o IMPORTANT si s’ha de realitzat alguna interrupció/absència durant l’estada. Podreu ampliar aquesta informació a l’article 16.3 de la convocatòria.

Només es podrà modificar ( degudament justificat) el que afecti el mes d’inici de l’estada  o a l’investigador responsable del grup receptor dins els criteris establerts a l’article  26 de la convocatòria. Tampoc es podrà presentar sol·licitud de modificació,  més enllà del termini d’un mes a partir  del l’endemà de la data de publicació de la resolució definitiva de concessió. A partir d’aquest termini, només es podran presentar sol·licituds de modificació per motius excepcionals, degudament acreditats i que hagin sorgit a posterioritat a la finalització d’aquest termini. És important que consulteu detingudament l’article 26 Modificacions de les condicions de les estades concedides per a determinar sense problemes posteriors les dates de l’estada que es vulgui realitzar.

DOTACIÓ ECONÒMICA

  • Dotació mensual entre 2.150 i 3.100 euros en concepte de despeses d'allotjament i manutenció. O la part proporcional pels dies que corresponguin, si en el mes d’inici o fi d’estada no s’està en el centre receptor durant tot el mes.
  • Dotació per despeses de viatge d'un màxim de 1.200 euros.
  • Dotació d'un màxim de 2.500 euros per despeses d'instal·lació

 Aquestes dotacions variaran depenent el país de destí (s’haurà de consultar l’annex de la convocatòria).

  • En els casos excepcionals que el centre receptor estigui situat a territori espanyol, els ajuts seran de 1.500€ en concepte de despeses d’allotjament i manutenció, 300€ per a despeses de viatge i 800€ per a despeses d’instal·lació

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

  • Totes les persones beneficiàries de les subvencions podran contractar  una assegurança d'accidents, el cost podrà ser imputat a l'ajuda de despeses d'instal·lació.
  • Per a l'assistència sanitària, si les persones beneficiàries que pertanyen al Règim General  de la SS i tinguin el centre receptor en països on no tingui validesa la Targeta Sanitària Europea, hauran de subscriure una pòlissa d’assistència i el seu cost podrà ser imputat a l’ajut en concepte de despeses d’instal·lació.
  • Els beneficiaris que pertanyin a MUFACE gaudiran de l'assistència sanitària a l'estranger en els termes establerts i coberts per la seva mutualitat i només podran imputar la contractació d'una assegurança d'assistència en aquells casos en què el centre receptor exigeixi la contractació obligatòria d'una pòlissa concreta o amb unes condicions que no cobreixi MUFACE.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Tota la tramitació es farà a través de l'aplicació telemàtica de la Seu Electrònica del Ministeri d’Universitats.

  • Data inici: 17 de gener de 2024
  • Data finalització: 14.00 h peninsular, del dia 07 de febrer de 2024 (hora peninsular)

El tràmit de sol·licitud serà telemàtic. Caldrà  seguir el procediment intern.

INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT I TERMINI INTERN

La UdG haurà  de validar les sol·licituds i comprovar si les candidatures compleixen els requisits, per aquest motiu cal que ens envieu els documents  que us detallarem a continuació degudament complimentats fins al termini intern 29/01/2024:

  • Document  Certificat oficial de validació i conformitat de l’organisme d’adscripció a la sol·licitud d’ajut per fer una estada a l’estranger (**). Degudament omplert i signat. Per a la informació institucional contacteu amb la persona que gestiona l’ajut i que trobareu a la informació de contacte.
  • Certificat de Vinculació estatutària o contractual amb la institució. (**)
  • Certificat de la llicència d’absència de la UdG (permís institucional que autoritzarà l'estada). 
  • Autoritzacions per a consultar que esteu al corrent de les obligacions tributàries i  de la Seguretat Social. Per a facilitar-vos els documents d'autoritzacions que ens heu de retornar complimentats i signats contacteu amb les adreces que us facilitem a baix.
  • Informació del grup i centre receptor: carta d’acceptació de l’estada pel centre receptor i d’acord amb les instruccions de la convocatòria.
  • Esborrany de la sol·licitud i documentació que resti pendent i que pugueu avançar.

Podreu fer arribar la documentació a l'OITT a les dades de contacte que trobareu a la part inferior de la difusió.

No es garantirà la validació de les sol·licituds que no presentin aquesta documentació dins el termini intern indicat.

DOCUMENTACIÓ 

Trobareu una sèrie de formularis a omplir en la mateixa aplicació (tota aquella informació no introduïda en aquest moment no es podrà introduir o completar posteriorment):

  • Dades personals i professionals (requisits)
  • CV de la persona sol·licitant i informació del grup i centre receptor, referits ambdós als darrers 6 anys. Aquests formularis seran necessaris per a la valoració científic-tècnica.

Caldrà adjuntar-hi també diversos documents en format electrònic:

  • Memòria del projecte (model normalitzat). S'haurà de complimentar en castellà. 
  • Carta d'acceptació del centre receptor  confirmant l'acceptació de l'estada de la persona sol·licitant, expedida en paper amb la capçalera oficial del centre i degudament signada. Haurà d'anar acompanyada de la seva corresponent traducció al castellà.
  • Còpia del títol de Doctor/a o certificat on consti la data d'obtenció del grau de Doctor/a i la data en què s'ha sol·licitat el títol.
  • Còpia del contracte amb l'organisme d'adscripció, en tots els casos en què els sol·licitants mantinguin vinculació contractual, no funcionarial. Quan la vinculació contractual sigui temporal i finalitzi abans de la data final de l'estada sol·licitada, s’haurà d'adjuntar un certificat dels serveis de recursos humans fent constar que el contracte serà renovat i fins a quina data. En cas de vinculació contractual d'interinitat ha d'anar acompanyada d'un certificat dels serveis de recursos humans en el qual consti que la vinculació es mantindrà fins a la data de finalització de l'estada, i si abans d'aquesta, data hi hagués algun canvi en la vinculació de l'interessat, es comunicarà a l'efecte d'acreditar el manteniment del compliment del requisit requerit. (caldrà presentar aquesta vinculació dins el termini intern mencionat anteriorment).
  • Certificat de l’organisme d’adscripció en l’imprès normalitzat i que donarà la conformitat i validació de la sol·licitud presentada (**). 

La sol·licitud i la seva documentació l'haureu de presentar telemàticament, no obstant i per tal de tenir actualitzats els nostres arxius, us agrairem que ens feu arribar una còpia a l'OITT a jordi.tubert@udg.edu i amb còpia a  recercaoitt@udg.edu

ENLLAÇOS i CONTACTE

Accés a la web de la convocatòria

Ordre de bases de la Convocatòria

Extracte convocatòria

BDNS 730331

Imprès Normalitzat Memòria

Certificat de l'organisme d'adscripció

Preguntes Freqüents

Persona de contacte de l' oficina OITT: Jordi Tubert (podreu concertar també consulta pel TEAMS) - Recerca OITT 

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.