Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

MICIU- Ajuts de mobilitat postdoctoral SÈNIOR 2023 (Modalitat A)

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat la convocatòria 2023 d’ajuts de mobilitat destinats a joves doctors i doctores per a realitzar estades de recerca en centres estrangers (universitats i centres de recerca altament competitius). La convocatòria 2023 obrirà el termini de sol·licituds a partir del 17 de gener de 2024 i es tancarà a les 14 hores del 7 de febrer de 2024.

Aquesta modalitat es dirigeix al professorat universitari i/o investigador amb experiència i trajectòria acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb la finalitat d’actualització permanent que permeti assolir l’objecte general del programa en qualsevol àrea del coneixement, i participar en les tasques docents i investigadores regulars del centre d’acollida en qualsevol dels cicles d’ensenyament superior.

El nombre d'ajudes previstes és de 400 estades per a  la "MODALITAT A" , de les quals, fins a 70 podran correspondre a estades als Estats Units d’Amèrica, en el marc del Programa Fulbright. Els centres pels quals se sol·liciti l'estada de mobilitat hauran d'estar situats a l'estranger i seran universitats i centres de recerca altament competitius en l'àrea científica de la persona candidata. 

REQUISITS DE LA MODALITAT A

Cal complir els requisits en el moment de sol·licitar l'ajut i mantenir-los fins a la fi de l'estada sol·licitada. 

  • Professors/res o investigadors/res funcionaris de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles, o pertànyer a les escales d'investigació del CSIC o dels OPIS, o tenir vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigador (per la qual es requerís el grau de doctor), o formar part de les plantilles encarregades de les tasques de recerca en hospitals universitaris. Necessària la dedicació a temps complet i en servei actiu.
  • Haver obtingut el grau de doctor abans de l'1 de gener de 2012, amb l’excepció que estableix l’apartat 1.c de l’article 8 de la convocatòria: en  cas de ser funcionari de carrera de les universitats públiques espanyoles l'obtenció del grau de doctor podrà ser posterior a aquesta data.
  • No haver gaudit d’estades de mobilitat a l'estranger per un període acumulat superior a 6 mesos  en els últims 4 anys anteriors a la data de fi de la presentació de la sol·licitud. Únicament cal comptabilitzar les estades d'un període igual o superior a un mes i  encara que no s’hagi rebut per a realitzar-les cap ajut, subvenció o contracte. Caldrà complir aquest requisit fins a la data d'inici de l'estada sol·licitada. En el cas que posteriorment a la finalització del termini de presentació de sol·licituds es faci una estada a l’estranger no notificada a la sol·licitud, s’haurà de comunicar a la Secretaria General d’Universitats, ja que el còmput del període d’aquesta estada podria impossibilitar l’obtenció de la subvenció si s’incompleix  aquest el requisit.
  • País de destinació: En cap cas podrà coincidir amb la nacionalitat de la persona beneficiària a no ser que s’acrediti la residència legal a Espanya i tenir una vinculació indefinida de com a mínim dos anys amb el centre d’adscripció. Només en els casos  que la persona candidata acrediti un grau de discapacitat superior al 65%, no serà obligatòria la mobilitat a l'estranger i el centre receptor podrà estar, excepcionalment, en territori espanyol, però es requerirà canvi de residència habitual. (art. 10.4 de la convocatòria)
  • L'estada s’ha de sol·licitar per a un sol centre de destinació, que serà el centre receptor.
  • La persona sol·licitant haurà de disposar d’una adreça de correu electrònic actualitzada a efectes de notificacions.

Podreu ampliar la informació dels requisits consultant els articles 8, 10 de les bases de la convocatòria

PERÍODE D'ESTADA

  • Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, i es realitzaran en un únic període improrrogable. Han de coincidir en períodes d'activitat acadèmica/científica dels centres de destí (art. 5 de la convocatòria).
  • La realització serà ininterrompuda i només es podrà modificar d’acord amb els requisits de l’article 26  i l’article 16.3 de les bases de la convocatòria.
  • S'hauran de dur a terme dins del període comprés entre 01/01/2025 i 31/12/2025. No obstant això, tots aquells professors/res o investigadors/res que desitgin realitzar l'estada amb anterioritat, podran sol·licitar que la data d’inici sigui a partir de 01/09/2024. En aquests casos, quan l’estada es sol·liciti en una data anterior a la data de resolució de concessió, si es concedís l’ajut, aquest tindria efectes retroactius, sempre que s'acrediti la realització de l'estada en els termes requerits. IMPORTANT: D’acord amb l’article 26.2 de la convocatòria, quan les dates sol·licitades siguin anteriors a la resolució de concessió només es podran modificar d’acord a les situacions descrites a l’article 26.2.b. de la convocatòria.
  • La data de finalització de les estades no podrà superar la data límit 31 de desembre de 2025.
  • Les persones sol·licitants de  l'ajut en el marc del Programa Fulbright (estades als EUA), hauran d'iniciar-la a partir del dia 01/01/2025. Els requisits per a aquesta modalitat els podreu consultar a l'article 3 de la convocatòria.
  • Les estades se sol·licitaran i concediran, en tots els casos, des del dia 1 del mes d'inici fins al darrer dia del mes de finalització.  El període mínim d’estada realitzada no podrà ser inferior al 70% del període concedit.
  • A tenir en compte,  en el cas d’estades de 3 mesos, i en ser aquest el període mínim a fer,  que només es disposarà de 10 dies naturals acumulats que computaran si s’ha de retardar la data d’inici, avançar la data fi, o IMPORTANT si s’ha de fer alguna interrupció/absència durant l’estada. Podreu ampliar aquesta informació a l’article 16.3 de la convocatòria.
  • Només es podrà modificar ( degudament justificat) el que afecti el mes d’inici de l’estada  o a l’investigador responsable del grup receptor dins els criteris establerts a l’article  26 de la convocatòria. Tampoc  i com a NOVETAT no es podrà presentar sol·licitud de modificació,  més enllà del termini d’un mes a partir  de l’endemà de la data de publicació de la resolució definitiva de concessió. A partir d’aquest termini, només es podran presentar sol·licituds de modificació per motius excepcionals, degudament acreditats i que hagin sorgit a posterioritat a la finalització d’aquest termini. És important que consulteu detingudament l’article 26 Modificacions de les condicions de les estades concedides per a determinar sense problemes posteriors les dates de l’estada que es vulgui realitzar.

DOTACIÓ ECONÒMICA

  • Dotació mensual entre 2.150 i 3.100 euros en concepte de despeses d'allotjament i manutenció. O la part proporcional pels dies que corresponguin, si en el mes d’inici o fi d’estada no s’està en el centre receptor durant tot el mes.
  • Dotació per despeses de viatge d'un màxim de 1.200 euros.
  • Dotació d'un màxim de 2.500 euros per despeses d'instal·lació.

 Aquestes dotacions variaran depenent el país de destí (s’haurà de consultar l’annex de la convocatòria).

  • En els casos excepcionals que el centre receptor estigui situat a territori espanyol, els ajuts seran de 1.500 € en concepte de despeses d’allotjament i manutenció, 300€ per a despeses de viatge i 800 € per a despeses d’instal·lació.

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

  • Totes les persones beneficiàries de les subvencions podran contractar  una assegurança d'accidents, el cost podrà ser imputat a l'ajuda de despeses d'instal·lació.
  • Per a l'assistència sanitària, si les persones beneficiàries que pertanyen al Règim General  de la SS i tinguin el centre receptor en països on no tingui validesa la Targeta Sanitària Europea, hauran de subscriure una pòlissa d’assistència i el seu cost podrà ser imputat a l’ajut en concepte de despeses d’instal·lació.
  • Els beneficiaris que pertanyin a MUFACE gaudiran de l'assistència sanitària a l'estranger en els termes establerts i coberts per la seva mutualitat i només podran imputar la contractació d'una assegurança d'assistència en aquells casos en què el centre receptor exigeixi la contractació obligatòria d'una pòlissa concreta o amb unes condicions que no cobreixi MUFACE.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Tota la tramitació es farà a través de l'aplicació telemàtica de la Seu Electrònica del Ministeri d’Universitats.

  • Data inici: 17 de gener de 2024
  • Data finalització: 14.00 h peninsular, del dia 07 de febrer de 2024 (hora peninsular)

El tràmit de sol·licitud serà telemàtic. Caldrà  seguir el procediment intern.

 INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT I TERMINI INTERN

La UdG haurà  de validar les sol·licituds i comprovar si les candidatures compleixen els requisits, per aquest motiu cal que ens envieu els documents  que us detallarem a continuació degudament complimentats fins al termini intern 29/01/2024:

  • Document  Certificat oficial de validació i conformitat de l’organisme d’adscripció  a la sol·licitud d’ajut per fer una estada a l’estranger (**). Degudament emplenat i signat. Per a la informació institucional contacteu amb la persona que gestiona l’ajut i que trobareu a la informació de contacte.
  • Certificat de Vinculació estatutària o contractual amb la institució. (**)
  • Certificat de la llicència d’absència de la UdG (permís institucional que autoritzarà l'estada). 
  • Autoritzacions per a consultar que esteu al corrent de les obligacions tributàries i  de la Seguretat Social. Per a facilitar-vos els documents d'autoritzacions que ens heu de retornar complimentats i signats contacteu amb les adreces que us facilitem a baix.
  • Informació del grup i centre receptor: carta d’acceptació de l’estada pel centre receptor i d’acord amb les instruccions de la convocatòria.
  • Esborrany de la sol·licitud i documentació que resti pendent i que  pugueu avançar.

Podreu fer arribar la documentació a l'OITT als contactes informats a la part inferior de la pàgina.

No es garantirà la validació de les sol·licituds que no presentin aquesta documentació dins el termini intern indicat.

DOCUMENTACIÓ (art. 14 de la convocatòria)

Trobareu una sèrie de formularis a omplir en la mateixa aplicació (tota aquella informació no introduïda en aquest moment no es podrà introduir o completar posteriorment):

  • Dades personals i professionals (requisits)
  • CV de la persona sol·licitant i informació del grup i centre receptor , referits ambdós als darrers 6 anys. Aquests formularis seran necessaris per a la valoració científic-tècnica.

Caldrà adjuntar-hi també diversos documents en format electrònic:

  • Memòria del projecte (model normalitzat). S'ha de complimentar en castellà. 
  • Carta d'acceptació del centre receptor  confirmant l'acceptació de l'estada de la persona sol·licitant, expedida en paper amb la capçalera oficial del centre i degudament signada. Haurà d'anar acompanyada de la seva corresponent traducció al castellà.
  • Còpia del títol de Doctor o certificat on consti la data d'obtenció del grau de Doctor i la data en què s'ha sol·licitat el títol.
  • Certificat de l’organisme d’adscripció en l’imprès normalitzat i que donarà la conformitat i validació de la sol·licitud presentada (**).

La sol·licitud i la seva documentació l’haureu  de presentar telemàticament, no obstant i per tal de tenir actualitzats els nostres arxius, us agrairem que ens feu arribar una còpia  a l'OITT a jordi.tubert@udg.edu i amb còpia a  recercaoitt@udg.edu

ENLLAÇOS i CONTACTE

Accés a la web de la convocatòria

Ordre de bases de la Convocatòria

Extracte convocatòria

BDNS 730331

Imprès Normalitzat Memòria

Certificat de l'organisme d'adscripció

Preguntes Freqüents

Persona de contacte de l' oficina OITT: Jordi Tubert (podreu concertar també consulta pel TEAMS demanant-la prèviament) – Recerca OITT

 

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.