Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

MCIU - Convocatòria 2020 de projectes d'I+D+i "Retos investigación" i "Generación de conocimiento"

A continuació en detallem les principals novetats i algunes instruccions per emplenar el formulari de sol·licitud, la memòria científic-tècnica i els CVA, així com sobre el procediment de presentació. Termini intern UdG: 14 de desembre a les 9.00 h.

1. Novetats i disposicions generals

  • El pressupost de la convocatòria és de 412 M€ (50 M€ més que l’any passat).
  • Els projectes podran ser cofinançats amb fons europeus.
  • Les comunicacions es realitzaran a través del web de l’AEI (enlloc de la Seu del MCIU.
  • Es posa a disposició un nou document d’instruccions per emplenar la memòria científic-tècnica.
  • En la memòria científic-tècnica cal especificar un Pla de contingència i un Pla de gestió de dades de recerca.
  • Es recomana presentar el CVA en anglès.
  • Cal indicar el codi ORCID de cadascun dels investigadors, i es recomana també indicar els codis WoS i SCOPUS.
  • Per als IP de projectes tipus A i JIN es tindran en compte els períodes d’interrupció de l’activitat investigadora des de la data de lectura de la tesis.
  • Així mateix, es consideraran els mèrits dels IP des de l’1 de gener de 2010.
  • Es millora la definició de l’Equip de treball (veure més avall).
  • Un cop impresa la sol·licituds, aquesta haurà de ser signada per l’IP o IPs, pels investigadors i també pels membres de l’Equip de treball. S’ha establert un sistema mitjançant declaracions responsables individuals, que haurà de signar cada membre de l'equip investigador (aquí en anglès) i de l’equip de treball (aquí en anglès), per tal d’avançar-les a la tramitació final de la sol·licitud, i que haurà de fer arribar l’IP a l’OITT, juntament amb la sol·licitud definitiva signada electrònicament per ell o ella.
  • S’augmenta la dotació anual per als contractes de l’IP dels projectes tipus JIN fins al 35.450 €.
  • Caldrà dipositar les dades de la recerca en repositoris institucionals, nacional i/o internacionals abans que passin dos anys des de la fi del projecte.

 

2. Modalitats dels projectes

  • Projectes PGC “Generación de Conocimiento”, sense una temàtica definida i que estiguin motivats per la curiositat científica i tinguin l’objectiu de l’avenç del coneixement.
  • Projectes RTI “Retos Investigación”, orientats a aportar solucions a algun dels vuit grans reptes de la societat que inclou el Pla Estatal. Es classifiquen en dos tipus:
    • Tipus A: projectes liderats per joves investigadors; s’hi inclou els projectes de tipus JIN per a investigadors sense vinculació o vinculació temporal amb l'entitat sol·licitant.
    • Tipus B: projectes liderats per investigadors consolidats.

Per regla general, els projectes tindran una durada de 3 o 4 anys (en casos molt ben justificats podran ser de 2 anys); els projectes no s’iniciaran abans del 01/09/2021.

Projectes tipus JIN: aquests projectes han de ser molt innovadors. Hauran de comptar amb la figura d’un facilitador que sí que haurà de complir el requisit de vinculació amb la Universitat durant tot el període d’execució del projecte, que serà de 3 anys. Aquest facilitador garantirà la incorporació de l’IP però no participarà en el desenvolupament del projecte, per la qual cosa no se li aplicarà el règim de participació i compatibilitat dels IP ni del personal de l’equip investigador. Els projectes tipus JIN no podran formar part d’un projecte coordinat i requeriran un compromís de cofinançament per part del seu departament o institut de recerca.

Projectes coordinats: han d’estar formats per de 2 a 6 subprojectes, tots ells de la mateixa modalitat “Retos Investigación” o “Generación de Conocimiento”. El subprojecte coordinador haurà de ser de tipus B. L’àrea temàtica i la durada de tots els subprojectes seran indicats per l’IP del subprojecte coordinador en el moment de la sol·licitud. La memòria científic-tècnica serà única.

Aspectes ètics dels projectes: egons l’Annex IV de la convocatòria, els projectes s’atendran a les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la recerca amb humans i teixits d’origen humà, organismes modificats genèticament, agents biològics, animals, etc.

Correspon a la Universitat vetllar pel compliment de la legislació vigent, així que cal que els projectes que prevegin desenvolupar accions en aquests àmbits han d’iniciar el tràmit per validar la seva recerca per un Comitè d’Ètica competent a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Aquesta validació s’haurà de fer arribar a l’OITT per al vistiplau del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG (CEBRUdG), en cas que el projecte no hagi estat avaluat pel mateix CEBRUdG. La normativa i els procediments del CEBRUdG estan disponibles en aquest enllaç.

Els projectes que tinguin previst realitzar estudis mitjançant enquestes quantitatives en l’àmbit de les ciències socials hauran de transferir en un màxim de 12 mesos des de la fi del projecte les micro-dades de l’estudi al Banc de Dades Específic d’Estudis Socials del CIS. Prèviament, però, l’IP del projecte ha d’haver enviat al CIS un pla de dipòsit inicial, segons el model normalitzat, el contingut del qual serà un compromís de compliment de la obligatorietat de transferir les micro-dades un cop finalitzar l’estudi. A fi de portar-ne un registre, agrairem que poseu en còpia a recercaoitt@udg.edu de l'enviament del formulari.

 

3. Requisits del/la investigador/a principal (IP)

  • Els projectes poden ser dirigits per un o dos IP, amb l’excepció dels projectes de tipus JIN i RTA.
  • La dedicació al projecte serà única.
  • Els IP han d’estar en possessió del títol de doctor/a amb data d’obtenció anterior a l’1 de gener del 2018.
  • Els IP no es poden trobar en situació d’incompatibilitat segons el que s’estableix en l’article 6.2.d (pàg. 14 de la convocatòria).
  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte: és necessari que l’IP i les persones que formin part de l’equip d’investigació tinguin una relació funcionarial, estatutària, laboral o qualsevol altre vincle professional amb la Universitat. Els contractats del programa Ramón y Cajal hi podran participar si el seu contracte s’ha iniciat amb anterioritat al termini de sol·licitud del projecte d’I+D i fins a la fi d’aquest (si no es compleix aquest requisit podrà anar acompanyat d’un segon IP que sí compleixi el requisit de vinculació).
  • Els IP dels projectes de tipus JIN no podran tenir cap vincle amb la Universitat a la fi del període de sol·licitud o, si n’hi ha, que la seva finalització estigui prevista per abans d’un any (en aquest cas caldrà signar un document de compromís de no vinculació).
  • Els IP de projectes de tipus A, inclosos els JIN, no poden haver participat durant més d’un any com a IP en projectes de convocatòries prèvies, i la data d’obtenció del títol de doctor/a haurà de ser entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre del 2017.

 

4. Requisits de l’equip investigador

  • Complir el requisit de vinculació des de la data de tancament del període de sol·licitud fins la fi del període d’execució del projecte.
  • Estar en possessió del títol de doctor/a, llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a o graduat/da.
  • El personal investigador podrà participar en un màxim de dos projectes d’aquesta convocatòria o de convocatòries anteriors.

Autoritzacions: si teniu previst incloure un/a investigador/a de fora de la UdG és imprescindible que ens aporteu un document d'autorització signat pel/per la representant legal de la institució a la que pertany en que es comprometi a mantenir la seva vinculació laboral durant tot el termini d'execució del projecte, seguint aquest modelNo tramitarem la sol·licitud del projecte sense comptar amb els documents d'autorització de tots els membres externs a la UdG que hi participin.

L'equip de treball queda limitat a les següents figures:

  • El personal investigador que no compleixi el requisit de vinculació
  • El personal contractat a càrrec d’altres convocatòries dels Plans estatals
  • El personal investigador en formació i els estudiants de doctorat
  • El personal tècnic de suport a la recerca
  • El personal investigador de centres estrangers, si la seva contribució queda prou detallada

*Els professors associats de la UdG no poden participar en activitats de recerca perquè la seva vinculació laboral amb la Universitat es limita a la docència. Excepcionalment, s'autoritzarà la participació de professors associats si aquests poden acreditar que tenen una ocupació laboral principal externa a la UdG, aportant aquesta autorització i aquesta declaració.

 

5. Conceptes susceptibles de finançament

La Universitat de Girona segueix la modalitat de costos marginals. Això implica que es pot arribar a finançar el 100% de costos marginals del projecte i es podran aplicar als conceptes de costos directes i costos indirectes.

*Tingueu en compte la nova guia d’ajuda del MCIU per detallar el pressupost.

Recomanem que detalleu el pressupost al màxim possible i que relacioneu les partides pressupostàries amb les diferents tasques o fites previstes en la memòria científic-tècnica del projecte. Segons hem observat en convocatòries anteriors, aquest aspecte pot afavorir que l’import obtingut s’aproximi més a l’import sol·licitat.

Costos Directes: seran elegibles únicament les despeses que estiguin directament relacionades amb el projecte i s’imputin dins el període d’execució:

   • Personal: personal contractat (s’hi ha d’incloure els costos del salari i les quotes de la seguretat social). No es poden incloure despeses de personal fix ni contractat per l’entitat ni imputar BEQUES de cap tipus. Es refereix a contractes laborals per obra i servei.
   • Desplaçaments: despeses de viatge, dietes, assistència a congressos, visites i estades de 2 setmanes a 3 mesos,  segons el tipus de participació del personal que forma part del projecte i que constin en la memòria del projecte. És important tenir-ho previst en la sol·licitud. Es podran imputar les despeses derivades de l’assistència a les jornades de seguiment científic-tècnic de l’AEI.
   • Despeses d’adquisició, lloguer, manteniment o reparació d’equipament científic-tècnic, incloent els equips informàtics i programes d’ordinador de caire tècnic. Material bibliogràfic. No serà elegible l’adquisició d’equipament durant els dos últims mesos de duració dels projectes.
   • Material fungible, subministres i altres productes similars, excloent el material d’oficina.
   • Despeses d’ús i accés a Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i a les grans Instal·lacions científiques i tècniques
   • Despeses per la sol·licitud i altres despeses de manteniment de drets de la propietat industrial i intel·lectual derivats del projecte. Important tenir-ho previst en la sol·licitud.
   • Despeses de consulta de bancs de dades, ús i gestió de repositoris de dades i biblioteques tècniques.
   • Despeses de publicació i difusió de resultats, incloses aquelles derivades de la publicació en revistes d’accés obert. També s’inclouen les despeses de revisió i d’incorporació en repositoris d’accés obert (podeu trobar-ne més informació al web de la Biblioteca de la UdG).
   • Despeses d’inscripció en congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques, etc., de l’IP, de l’Equip investigador i del personal que participi en l’Equip de treball.
   • Despeses derivades d’activitats de formació pel personal per a l’execució del projecte i organització d’activitats cientificotècniques. Important tenir-ho previst en la sol·licitud. També s’inclou el cost de lloguer de sales, serveis de traducció, organització de conferències, congressos i seminaris.
   • Despeses de subcontractació fins màxim un 25% de la quantitat total del pressupost.
   • Despeses derivades del preceptiu informe d’auditoria, que és obligatori, amb un import màxim de 1200 €.
   • Altres despeses relacionades amb el projecte.

Costos Indirectes. Despeses generals que per la seva naturalesa no es poden imputar directament al projecte, equivalen al percentatge del 21% de la suma dels costos directes.

 

7. Contingut de les sol·licituds

Accés al formulari de sol·licitud (feu un cop d'ull al manual del MCIU per emplenar el formulari de sol·licitud)

La memòria científica-tècnica haurà de presentar-se obligatòriament en anglès si el pressupost sol·licitat excedeix els 100.000 €, tant si és individual, com si es tracta de la suma dels subprojectes d’un projecte coordinat.

La memòria científica-tècnica no podrà sobrepassar les 20 pàgines en projectes individuals i les 35 pàgines en projectes coordinats.

El Currículum Vitae es presentarà en el seu format abreviat (CVA), disponible al web de la FECYT, amb una extensió màxima de 4 pàgines. Instruccions per al CVA.

Al formulari de sol·licitud, cal indicar:

  • Representant legal: Maria Pla de Solà Morales, com a Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement
  • El CIF de la UdG és el Q6750002E
  • Persona de contacte: Pau Blasco, com a gestor de projectes (recercaoitt@udg.edu / 972 41 9746)

És possible que en el formulari demani si la Universitat disposa d’un Pla de prevenció de riscos laborals i d’un Pla d’igualtat de Gènere; us deixem els enllaços a continuació:

 

8. Procediment de les sol·licituds

  1. Preparar el formulari de sol·licitud i la resta de documentació (CVA’s i memòria científica-tècnica).
  2. Enviar per correu electrònic l’esborrany del formulari de sol·licitud a l’OITT per a la seva revisió (data límit: 14 de desembre a les 9.00 hores).

*Recomanem que ens envieu l'esborrany del formulari al més aviat possible per tal de tenir marge suficient per aplicar aquelles modificacions que us puguem indicar; tingueu present que hi haurà molts projectes per revisar i registrar.

  1. Un cop rebut el vist i plau de l’OITT cal que envieu la sol·licitud a definitiva
  2. Per últim, cal que l'IP o IPs signin electrònicament el pdf definitiu de la sol·licitud i que ens el faci arribar a l'OITT per correu electrònic, juntament amb les declaracions responsables signades per cadascun dels membres de l'equip investigador (aquí en anglès) i de l'equip de treball (aquí en anglès)(data límit: 16 de desembre a les 9.00 hores).
  3. Només un cop que haguem rebut tota la documentació, procedirem a la signatura de la sol·licitud per part de la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement i al seu registre.
 1.  

Calendari de terminis

calendari

Procediment

  • El termini oficial de sol·licitud s’obrirà el 26 de novembre i finalitzarà el 17 de desembre a les 14.00 hores.
  • El període de revisió dels projectes serà fins el dia 14 de desembre a les 14.00 hores.
  • El termini intern UdG acabarà el dia 16 de desembre a les 9.00 hores. No es tramitaran sol·licituds que arribin després d’aquesta data.

L’OITT farà una revisió dels projectes, dels aspectes formals de la convocatòria. Cal que ens feu arribar un esborrany del formulari de sol·licitudrecercaoitt@udg.edu per a la seva revisió i compliment dels aspectes tècnics, que compti amb les següents dades:

  • Pressupost previst
  • Relació dels membres de l'Equip investigador i l’Equip de treball
  • Al cos del correu cal que ens indiqueu si el projecte serà individual o coordinat i, en aquest segon cas, quin és el termini intern establert per la institució coordinadora

Un cop feta la revisió es notificarà per correu electrònic a l'IP (o IPs) si el projecte és viable o si és necessari fer alguna modificació que haurà de quedar reflectida en la sol·licitud definitiva. A partir d'aquest moment, l'IP haurà de validar i enviar telemàticament la sol·licitud definitiva dins el termini intern UdG. Tot seguit  l’IP o IPs hauran de signar electrònicament el pdf generat i enviar-la a l’OITT (recercaoitt@udg.edu) juntament amb cadascuna de les declaracions responsables signades dels membres de l’equip investigador (aquí en anglès) i l’equip de treball (aquí en anglès).

Només un cop que haguem rebut tota la documentació, procedirem a la signatura de la sol·licitud per part de la Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement i al seu registre.

 

9. Resolució de la convocatòria

El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de 6 mesos des de la data de presentació de sol·licituds.

 

10. Enllaços

Web de la convocatòria

Text de la convocatòria

Bases reguladores

Document de preguntes freqüents

Llista de codis NABS

Els 8 reptes de la societat del Pla Estatal 2017-2020

Declaració responsable pels membres de l'equip investigador

Declaració responsable pels membres de l'equip de treball

 

Si teniu previst sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres al més aviat possible (Pau Blasco: recercaoitt@udg.edu).

Notícies relacionades

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.