El vicerectorat de Recerca de la Universitat de Girona ha convocat els ajuts MOB18. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la investigació del personal de la Universitat de Girona mitjançant estades de recerca fora de Catalunya en centres d’especial interès per a la seva investigació.

Aquest any s’inclou també una modalitat específica per a estades de recerca a la Università Degli Studi di Genova (UNIGE), en compliment d’una de les accions previstes en el conveni de cooperació institucional signat amb aquesta Universitat. Aquest acord és estratègic per la UdG en el marc de la xarxa mediterrània i compta amb la convocatòria recíproca, de manera que la UNIGE convocarà també ajuts per tal que  investigadors d’aquesta universitat duguin a terme estades a la UdG per un mateix import i característiques. La UNIGE és una universitat multidisciplinar amb Grups de Recerca dels 4 àmbits del coneixement: humanístic, social, científic i tecnològic (veure detalls)

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que es trobin dintre dels següents col·lectius, sempre i quan tinguin relació contractual a temps complet  amb la UdG o bé tinguin la consideració de Becari de Recerca / Investigador en Formació reconegut a la UdG en el moment de presentar la sol·licitud i durant tot el període de gaudiment de l’estada:

a) Personal investigador en formació i personal acadèmic doctor, sempre i quan no disposin de convocatòries de borses de viatge específiques per a la seva categoria o tipus d'ajut.

b) Titulars d'escola universitària, no doctors, avaluats com a investigadors actius en formació.

No podran ser beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria:

a) Les persones que gaudeixin d'ajuts FPU, FPI o PFIS dels ministeris d'Educació, Cultura i Esport, d'Economia i Competitivitat, o de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

b) El personal funcionari pertanyent als cossos docents universitaris (a excepció d'allò previst per als TEU)

c) Els investigadors de la UdG, doctors que pertanyin als cossos docents universitaris o que tinguin contracte permanent com a professors agregats, ICREA, Ramón y Cajal o d'altres contractes postdoctorals temporals (Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, etc.)


Estat de la convocatòria
Resolta
Durada de la mobilitat
L’estada per a les modalitats A o B tindrà una durada mínima d’un mes i màxima de 4 mesos. En el cas de la modalitat C la durada mínima de l’estada haurà de ser de 4 mesos. El període d’estada subvencionable haurà d’estar comprès entre l’1/1/2018 i el 30/06/2019, i s’haurà de realitzar en un sol període ininterromput. En cap cas l’ajut atorgat serà superior al corresponent a la durada màxima establerta. 
Període de presentació de sol·licituds
L'aplicació de sol·licitud online estarà activa fins el 23 d'abril de 2018 a les 15h. Es podran presentar les sol·licituds a través de les oficines de registre fins el 23 d'abril de 2018. La localització i horaris de les oficines de registre de la UdG per a 2018 es poden consultar al web de l'Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre de la UdG.