Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Medicina

Matrícula de primer

a la Facultat de Medicina

SESSIONS INFORMATIVES I DATES DE MATRÍCULA

Les sessions informatives d'acollida del dia 15 i el 29 de juliol, us serviran per tenir una primera presentació del centre, conèixer les consideracions més bàsiques sobre el grau en que us matriculeu i recollir la documentació per formalitzar la matrícula tot seguit.

Assignacions

Sessions informatives

Dates de matrícula

Estudiants admesos en l'assignació de l'11 de juliol de 2019 (primera preferència)

15 de juliol

9:00h 

Sala d’actes (2a planta)

El 15 de juliol de 10:00 a 13:30h.

El 17 i 18 de juliol de 9.30 a 13.30h

Matrícula d'errors, reclamacions i dels alumnes que han renunciat a la reassignació

-

Únicament el 18/07/2019

De 9.30 a 13.30h

Estudiants admesos en l'assignació de 24 de juliol de 2019 (altres preferències)

29 de juliol

9:00h 

Sala d'actes (2a planta)

El 29 de juliol de 10.00 a 13.30h

Estudiants admesos en la reassignació del 3 de setembre de 2019     

-

El 6 de setembre de 9.30 a 13.30h

Estudiants admesos en reassignacions posteriors

-

Us informarem personalment del període de matrícula

LLOC DE LA MATRÍCULA

Facultat de Medicina

Emili Grahit, 77 17003 Girona
Telèfon: +34 972 41 96 16
A/e: secacad.areasalut@udg.edu

Les sessions informatives es realitzaran a la Sala d’Actes, segona planta.

La matrícula dels dies 15 i 29 de juliol es realitzarà a l'aula informàtica 423 de l'Àrea de la Salut (4a planta). El personal de suport per realitzar la vostra matrícula es trobarà a la mateixa aula.

La resta de dies de matrícula us haureu de dirigir directament a la Secretaria Acadèmica de l’Àrea d’estudis de la Salut, primera planta, espai EG-121. 

Documentació

Documentació que has de portar per formalitzar la matrícula

 • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
 • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a comptar des de la data de matrícula per lliurar el TIE

Dades bancàries: número IBAN – International Bank Account Number - (24 dígits). Si no ets el titular del compte et caldrà portar fotocòpia del DNI i autorització signada del titular del mateix. Model d’autorització  / Modelo de autorización 

Per acreditar l’accés a la universitat:

 1. En cas que hagis superat les PAU aquest curs 2018-19, no cal que portis cap document. En cas que l’hagis superat anteriorment hauràs de portar l’original de la targeta de les PAU.>
 2. Si ets titulat universitari, original i fotocòpia del títol o del resguard de pagament.
 3. Si fas canvi d’universitat o d’estudi hauràs de portar el resguard de pagament del trasllat d’expedient de la universitat d’origen.

En cas de tenir dret a exempció i/o bonificació:

 • Certificat original de matrícula d’honor global de batxillerat o premi extraordinari de batxillerat.
 • Original i fotocòpia del carnet familiar de família nombrosa vigent i/o del certificat emès, a tal efecte, per la Direcció General de Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 • Resolucions administratives de:
  • Minusvalidesa reconeguda superior al 33%
  • Víctimes o fills/es de víctimes de violència de gènere (en el cas de fills/es original i fotocòpia del llibre de família)
  • Víctimes d’actes terroristes, cònjuges i fills/es (en el cas de cònjuges i fills/es original i fotocòpia del llibre de família)
 • Còpia de l’acreditació positiva de l’AGAUR de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2019-20. Ho podeu sol·licitar al següent enllaç .

Matrícula condicionada a beca (Beques MEFP, equitat Generalitat i  acreditació AGAUR)

La matrícula condicionada a beca, és el tipus de matrícula que preveu la Universitat pels estudiants que preveuen obtenir beca general a l’estudi del MEFP. Aquest tipus de matrícula suposa que l’estudiant només paga les taxes i que deixa pendent per pagar els preus públics dels crèdits acadèmics fins a conèixer l’obtenció o denegació de la beca.

Atès que la convocatòria de la beca general a l’estudi del MEFP, així com la beca d’equitat de la Generalitat (AGAUR) se solen publicar un cop passada la matrícula, per a poder matricular-te sense efectuar el pagament i condicionar aquest a l’obtenció o denegació de la beca has de complir les següents condicions:

 • Haver estat becari del MEFP el curs 2018-19. En aquest cas, no cal que portis cap justificant doncs ja ho tenim informat. En el cas de no ser de la Comunitat Autònoma de Catalunya sí que has de portar el justificant conforme vas obtenir beca el curs 2018-19.
 • Obtenir la resolució positiva de l’acreditació de caràcter econòmic de l’AGAUR. Per obtenir-la, ves a aquest enllaç .

Només en cas que l’acreditació sigui positiva podràs matricular-te sota l’epígraf de matrícula condicionada a beca.

El fet de tenir la matrícula condicionada a beca no vol dir que eximeix a l'estudiant de fer la sol·licitud de beca en el moment que s'obri la convocatòria del MEFP. Si no tramiteu aquesta sol·licitud se us reclamarà l'import total de la matrícula.

La resta d'estudiants us heu de matricular de manera ordinària i, quan s'activi la convocatòria del proper curs, la podreu sol·licitar. En aquest darrer cas, no es canviarà la modalitat de matrícula fins que no es tingui la resolució definitiva per part del MEFP i/o de la Generalitat. 

PAGAMENT I PREUS

La universitat ofereix quatre modalitats de pagament:

 • Un termini. Se us carregarà al compte bancari la totalitat del cost de les taxes i els preus acadèmics just després de la matrícula.
 • Dos terminis. 1r rebut, les taxes i el 60% dels preus acadèmics, just després de la matrícula. 2n rebut, el 40% restant dels preus acadèmics, a mitjan desembre.
 • Tres terminis. 1r rebut, les taxes i el 40% dels preus acadèmics, just després de la matrícula. 2n rebut, el 20% dels preus acadèmics, a mitjan octubre i el 3r rebut, el 40% restant dels preus acadèmics, a mitjan desembre.
 • Pagament mensual (màxim 10 mensualitats). El 1r termini es cobrarà just després de la matrícula i la resta el dia 5 de cada mes. El darrer termini en aquest cas serà el dia 5/5/2020.

Amb independència dels terminis escollits, el primer rebut inclourà el 100% de l’import corresponent a les taxes de gestió d’expedient i serveis docents i administratius en línia. Es podrà sol·licitar pagament fraccionat sempre i quan l'import acadèmic total superi els 200 euros. 

Procediment en cas d'impagament

En cas de devolució d'un rebut bancari o de la no-liquidació de la carta de pagament en el termini establert, es confeccionarà una segona carta de pagament, la qual només es podrà liquidar en qualsevol oficina d'una de les entitats financeres col·laboradores de la Universitat.

En cas de devolució d'un rebut bancari , s'aplicarà una despesa d'impagat de 3 euros per rebut. Els estudiants que a 30 de maig no hagin efectuat el pagament de la seva matrícula, se'ls aplicarà una despesa d'impagament del 5% sobre l'import pendent.

La manca de pagament de les quantitats pendents de matrícula suposarà l'existència d'un deute. La Universitat exigirà aquest pagament com a condició prèvia a qualsevol acte administratiu.

És responsabilitat de l'estudiant atendre als diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ per part de la UdG.

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

1. Emplenar la sol·licitud de matrícula

Els estudiants de nou ingrés heu d'omplir el full de sol·licitud de matrícula: català - castellà. És necessari que l'ompliu tot, i que signeu tant a davant com a darrera. En  aquest full us demana el número de compte bancari que, cal que tingueu abans d'iniciar la matrícula, ja que el programa informàtic el sol·licita a la darrera pantalla i si no el teniu no us deixarà completar la matrícula. És necessari que el titular del compte bancari de la domiciliació bancària sigui l'estudiant que es matricula. En el cas contrari caldrà que es presenti el següent imprès  i una fotocòpia del DNI del titular perquè el personal de suport a la matrícula ho puguin validar.

2. Presentar la documentació

Presentar la documentació i els justificants de les bonificacions/exempcions de matrícula a la persona que està a l'entrada de l'aula informàtica 423. El personal de suport a la matrícula validarà el dret a bonificació/exempció en el vostre expedient perquè us pugueu matricular amb aquest dret.

3. Informació de les assignatures a les que us heu de matricular

Les assignatures de primer a les que us heu de matriculat ja venen informades en el full de sol·licitud de matrícula. El primer curs complet consta de 55 crèdits, i el mínim de crèdits als que us heu de matricular són 30. 

4. Pagament

Cal la domiciliació bancària, d'altra manera el programa no us deixarà continuar. Recordeu que heu d’optar per alguna de les quatre modalitats de pagament, en un sol termini, en dos o tres terminis o per pagament mensual.

Aquells estudiants becaris que se'ls denegui la beca, només podran fer el pagament fraccionat de la matrícula en els terminis mensuals que quedin fins al 5/5/2020, ja que la data límit pel pagament de la matrícula és el mes de maig de 2020.

Heu de tenir en compte que, si us matriculeu sense haver aportat la documentació de bonificació o exempció, haureu de fer efectiu l'import total de la matrícula i no se us aplicarà cap bonificació. La documentació d'aquesta bonificació ha de ser efectiva en el moment de la matrícula. S'accepta la presentació de documentació actualitzada, a aquest efecte, fins la data límit per formalitzar l'anul·lació global de matrícula fixada en el calendari acadèmic, aprovat pel Consell de Govern (19/11/2019), excepte la renovació del carnet de família nombrosa que s'acceptarà fins a 31/12/2019. 

En el moment de fer la matrícula la liquidació es farà en funció dels preus establerts per la Generalitat de Catalunya. Ho podeu veure en el següent enllaç  (sapigueu que els estudis de medicina corresponen al coeficient C).

5. Automatrícula

Una vegada ple el full de sol·licitud de matrícula passareu a fer l'automatrícula en un PC de l'aula d'informàtica 423.

Quan sereu davant l'ordinador us demanarà:

Usuari - Heu d'entrar el vostre DNI
Paraula de pas - Heu d'entrar la vostra data de naixement ddmmaaaa

Tots els estudiants haureu de seguir les instruccions de la pantalla. Al finalitzar, comproveu la liquidació i confirmeu la matrícula. Demaneu imprimir dues còpies i sortiu. Tindreu suport personalitzat en tot moment, pel que necessiteu.

Carnet d'estudiant: Un cop finalitzada la matrícula us haureu de fer una foto, a la mateixa aula. Us donarem un carnet provisional, juntament amb el password per poder accedir a La Meva UdG online. El carnet definitiu us arribarà a casa vostra. 

6. Carpeta

Tan punt finalitzi el procés de matriculació se us entregarà la carpeta de la UdG.