Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Programa de Doctorat en Educació

Programa de Doctorat en Educació

Curs 2023-2024

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Educació
Centres/s
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places
10
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què pot ser interessant fer el Doctorat en Educació?

 • Per col·laborar amb grups de recerca que treballen estretament vinculats al territori, promovent investigacions adreçades a respondre a les necessitats de canvi i millora de l’àmbit socioeducatiu.
 • Per participar en projectes de recerca vinculats a la millora de la participació social de grups vulnerables.
 • Per dur a terme recerques col·laboratives amb professionals de l’àmbit socioeducatiu orientades a la transformació i millora de les pràctiques educatives
 • Per conèixer i posar en pràctica metodologies de recerca innovadores que busquen el canvi social a través de la participació de les persones en els processos d’investigació que les afecten.
 • Per aprendre les competències que permeten liderar processos de recerca en educació que, sigui a entorns escolars, socioeducatius o socioculturals, contribueixin a assegurar la inclusió social de totes les persones.

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Educació té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell en aquest camp del coneixement. Participen en aquest programa de doctorat tres equips de recerca (Didàctica i Innovació Docent en el Sistema Educatiu, Inclusió Educativa i Social, i Polítiques Educatives, Socials i Culturals) que desenvolupen la seva activitat a la Universitat de Girona en nou línies de recerca que permeten oferir als estudiants del programa: 1) Pel que fa a l’especialització, una diversitat de línies que recullen les principals qüestions d’actualitat en l’àmbit de la investigació educativa; 2) En el nivell metodològic, l’experiència en l’ús de tècniques i metodologies d’investigació educativa variades que permeten l’anàlisi de problemes complexos i l’elaboració de propostes de millora innovadores; 3) Una xarxa de contactes que donaran als estudiants l’oportunitat de beneficiar-se d’intercanvis, de la participació en seminaris de caràcter internacional i d’estades en centres estrangers, i 4) La possibilitat de desenvolupar una tesi doctoral en l’àmbit de l’Educació amb les màximes garanties de rigor en tot el procés d’elaboració i presentació.

Línies de recerca

1. Avaluació de programes educatius de coneixement del medi, d’educació ambiental i de sostenibilitat

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Raquel Heras Colas, Dra. Anna M. Geli de CiuranaDr. Jaume Ametller Leal, Dr. Jesús Granados Sánchez, Dra. Rosa M. Medir Huerta

Tutors: Dr. Jaume Ametller LealDra. Rosa M. Medir Huerta, Dra. Raquel Heras Colas

2. Educació matemàtica i lingüística

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Àngel Alsina Pastells, Dra. Sílvia Llach Carles, Dr. Jordi Cicres, Dra. Paula López Serentill

Tutors: Dr. Àngel Alsina PastellsDra. Sílvia Llach Carles i Dr. Jordi Cicres

3. Innovació i millora de les pràctiques educatives: models d’organització, recursos tecnològics i programes d’intervenció

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Juan González Martínez, Dr. Joan Teixidó Saballs, Dra. Marta Peracaula i Dra. Montserrat Tesouro Cid

Tutors: Dr. Juan González MartínezDr. Joan Teixidó SaballsDra. Marta PeracaulaDra. Montserrat Tesouro Cid

4. Migracions i educació

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Carles Serra Salame

Tutors: Dr. Carles Serra Salame

5. Mentoria a minories ètniques i projectes de suport a l’èxit escolar

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jordi Feu Gelis, Dr. Oscar Prieto Flores, Dr. Francesc Xavier Casademont Falguera

Tutors: Dr. Jordi Feu GelisDr. Oscar Prieto Flores

6. Discapacitat i educació

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Judit Fullana Noell, Dra. Montserrat Vilà Suñé, Dra. Maria Pallisera Díaz, Dra. Carolina Puyaltó Rovira

Tutors: Dra. Judit Fullana NoellDra. Montserrat Vilà SuñéDra. Maria Pallisera Díaz,  

7. Joves, processos de participació, polítiques socials i programes educatius

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Pere Soler Masó, Dra. Anna Planas Lladó, Dr. José Antonio Langarita Adiego, Dr. Joaquim Brugué Torroella, Dr. Edgar Iglesias Vidal, Dr. Francisco Calvo Garcia

Tutors: Dr. Pere Soler MasóDra. Anna Planas LladóDr. José Antonio Langarita AdiegoDr. Joaquim Brugué Torroella

8. Cooperació cultural i desenvolupament

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Eliseu Carbonell Camós 

Tutors: Dr. Eliseu Carbonell Camós 

9. Gènere, educació i inclusió social

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Patricia Melgar Alcantud 

Tutors: Dra. Patricia Melgar Alcantud

Accés

El Programa de Doctorat en Educació es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

 1. Formació prèvia relacionada amb l'educació, que es valorarà a partir de l'expedient acadèmic. (30%)
 2. Coneixements previs relacionats amb la línia d'investigació preferida, que es valorarà a partir del Curriculum Vitae acadèmic-professional. (25%)
 3. Motivació per realitzar el doctorat en alguna de les línies del programa, que es valorarà a partir d'una carta personal o entrevista amb el candidat. (25%)
 4. Nivell de coneixements de llengües estrangeres (10%)
 5. Nivell de coneixement de les TIC aplicades a la investigació educativa (10%)

Nota: L’acceptació definitiva al doctorat estarà condicionada per l’acceptació, per part d’un investigador/a del programa, de la tutoria i/o direcció de la tesi doctoral.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives, l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Oferta de cursos formatius

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Programa de Doctorat en Educació
Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat

S’estableixen definitivament els criteris pel premi extraordinari de doctorat del nostre programa. La proposta de baremació és la següent:

1)    Les publicacions derivades de la tesi:

 • Per cada article derivat de la tesi (publicat o acceptat) posterior a la primera matrícula en el programa de doctorat: 2 punts
 • Per cada una d’altres publicacions relacionades amb la tesi: 2 punts

2)    Les patents o activitats de transferència de coneixement:

 • Contractes amb agents socioeconòmics que suposin transferència de resultats de la recerca desenvolupada en la seva tesi. (0,5 punts per activitat)

3)    L’impacte de la recerca en el seu àmbit:

 • Indexació: (JCR: 2 punts; SCOPUS: 1 punt; Altres bases de dades: 0,5 punts)
 • Quartil: (Q1: 2 punts; Q2: 1,5 punts; Q3: 1 punt; Q4: 0,5 punts).

4)  Les estades de recerca de doctorat realitzades durant la realització de la tesi:

 • Estades iguals o superiors a 3 mesos. (1 punt)
 • Estades a partir d’un mes i de menys de tres mesos. (0,5 punts)

5)    La menció internacional. (2 punts)

6)    Presentació de ponències o comunicacions a congressos, seminaris, jornades: 0,25 punts per activitat (fins a 2 punts)

7)    Altres activitats derivades de la tesi que, a judici de la Comissió, es consideri que contribueixen de forma significativa a l’avenç del coneixement i que no hagin estat contemplades en els punts anteriors (fins a 1 punt)

Llindar mínim de puntuació: Per poder obtenir la menció de premi extraordinari de doctorat s’ha d’haver obtingut una puntuació no inferior a 5 punts en la valoració dels mèrits

Requisit addicional per presentar la tesi en format monografia en el Programa de Doctorat d’Educació.
Per presentar la tesi en format monografia en el Programa de Doctorat en Educació, serà necessari tenir un article relacionat amb la tesi, publicat o acceptat, en una revista científica
indexada en l’àmbit de la recerca. Requisit aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa en data 03/06/2014.

Requisits per presentar la tesi com a compendi de publicacions en el Programa de Doctorat d’Educació (primera matrícula fins any 2022).
1. Cal complir la normativa de la pròpia UdG.
2. Nombre mínim d’articles per formar el compendi: Dos articles en revistes científiques.
3. Requisits dels articles:
- un dels articles ha d’estar publicat o acceptat en una revista inclosa en el Journal Citation Index (JCR), excepte si forma part del llistat ESCI (que no disposen d’índex d’impacte).
- el segon article ha d’estar publicat o acceptat en una revista del JCR, o bé del Scimago Journal Rank (SJR), o bé ERIH, o bé Latíndex (complint 33/36 criteris).

Requisits per presentar la tesi com a compendi de publicacions en el Programa de Doctorat d’Educació (primera matrícula a partir de 2023).
1. Cal complir la normativa de la pròpia UdG.
2. Nombre mínim d’articles per formar el compendi: Tres articles en revistes científiques.
3. Aquests tres articles han complir els requisits següents:
- un d’ells ha d’estar publicat o acceptat (amb document que ho demostri) en una revista inclosa en el Journal Citation Reports (JCR), excepte les revistes que formen part de 
Emerging Sources Citation Index (ESCI).
- els altres dos articles poden ser del mateix grup anterior o bé:
* un d’ells pot estar publicat o acceptat (amb document que ho demostri) en una revista inclosa en el Scimago Journal Rank (SJR) o a l’Emerging Sources Citation Index (ESCI) del JCR.
* un darrer article pot ser dels dos mateixos grups anteriors o bé ha d’estar publicat o acceptat (amb document que ho demostri) en una revista inclosa a Latíndex que compleixi un mínim de 33/38 criteris.

Seccions de la tesi com a compendi de publicacions d’obligat compliment en el Programa de Doctorat d’Educació.

 1. Els criteris de format quant a coberta, portada i altres elements preliminars, així com les condicions sobre l’autoria han de complir la normativa de la pròpia UdG. 
 2. El cos de la tesi doctoral estarà format per les seccions següents:
  • Índex general amb numeració de pàgines
  • Índex de figures
  • Índex de taules
  • Resums en català, castellà i anglès
  • Pàgina principal en la qual s’especifiqui que la tesi és un compendi d’articles de recerca. Hi constarà la relació d’articles publicats / acceptats, amb les referències completes, així com els seus corresponents índexs d’impacte i indicis de qualitat. En el cas que es consideri necessari presentar altres articles sotmesos a revisió per justificar la unitat temàtica del conjunt, caldrà indicar-ho explícitament i diferenciar-los dels articles publicats / acceptats.
  • Introducció: ha d’incloure, necessàriament, la definició de la problemàtica objecte d’estudi, la pregunta o preguntes de recerca i els objectius que se’n deriven. Cal relacionar clarament els objectius de la recerca amb els articles publicats o acceptats que formen el compendi.
  • Antecedents teòrics: tot i que els diferents articles ja presenten el seu propi marc teòric de referència, cal fonamentar teòricament el conjunt de la tesi. Per aquest motiu, cal  exposar una síntesi dels fonaments teòrics que contextualitzen l’objecte d’estudi de la tesi.
  • Metodologia: tot i que els diferents articles ja presenten el seu propi mètode, en aquesta secció cal justificar els vincles metodològics per justificar la unitat temàtica del conjunt d’articles del compendi.
  • Resultats: aquesta sessió estarà composada pel conjunt d’articles publicats o acceptats, en el format de la revista on ha estat publicats. En el cas que es consideri necessari presentar altres articles sotmesos a revisió per justificar la unitat temàtica del conjunt, cal presentar els textos corresponents juntament amb un comprovant de la revista que informi que l’article es troba sotmès a revisió.
  • Discussió i conclusions: cal discutir els principals resultats obtinguts en els diversos articles i descriure les principals conclusions obtingudes. Igualment, cal definir les principals limitacions i perspectives de futur. 
  • Referències bibliogràfiques
  • Annexos, si s’escau.

(Text aprovat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat d’Educació en data  17/04/2023)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.