Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Curs 2023-2024

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
Centres/s
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places
15
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què fer un doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida a la UdG?

Aquest doctorat és una oportunitat de formar-se en recerca, per aquells a qui els interessa el canvi social positiu. Sota la perspectiva del benestar i la qualitat de vida, diferents investigadors altament qualificats ofereixen la seva experiència i les línies concretes d’investigació que es desenvolupen als seus respectius equips, per a que els estudiants de doctorat que hi optin, puguin adquirir coneixement, competències i habilitats concretes en el si de projectes de recerca actius, nacionals o internacionals. Les línies actives són:

 1. Benestar psicològic, satisfacció vital i valors
 2. Comportaments de risc per a la salut i prevenció de la malaltia
 3. Subjectivitats, discursos i contextos
 4. Processos psicològics bàsics i psicopatologia
 5. Psicopatologia infantil i juvenil
 6. Infància, joventut i família
 7. Envelliment, discapacitat, cultura i salut
 8. Psicologia i intervenció psicològica i social

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida de la Universitat de Girona té com a objectiu principal formar investigadors en l’àmbit de la psicologia, la salut, el benestar i la qualitat de vida. Aquest programa de doctorat engloba tant continguts relatius als factors psicològics implicats en la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, en àmbits d’especial interès social i sanitari (comportaments de risc relacionats amb la circulació viària, les addiccions, les relacions sexuals, l’estrès i el dolor, l’esgotament professional –burnout–, etc.), com qüestions relatives al benestar i a la qualitat de vida de les persones, estiguin sanes o malaltes, en les diferents fases del seu cicle vital, i ofereix en particular línies de recerca vinculades al desenvolupament de polítiques socials, en el seu sentit més ampli, i a programes d’intervenció social, psicosocial i psicosocioeducativa.

Línies de recerca

1. Benestar psicològic, satisfacció vital i valors

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Ferran Casas Aznar, Dra. Mònica González Carrasco, Dra. Carme Montserrat Boada, Dra. Sara Malo Cerrato, Dr. Xavier Oriol Granado

Tutors: Dra. Mònica González CarrascoDra. Carme Montserrat BoadaDra. Sara Malo CerratoDr. Xavier Oriol Granado

 • Satisfacció vital i valors aspirats
 • Drets dels infants i sistema de protecció social
 • Els mitjans audiovisuals entre els adolescents i els adults
 • Instruments psicometrics de benestar subjectiu i psicologia positiva

2. Comportaments de risc per a la salut i prevenció de la malaltia

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Montserrat Planes Pedra, Dra. M. Eugènia Gras Pérez, Dra. Josefina Patiño Masó, Dra. Maria Aymerich Andreu, Dra. Sílvia Font Mayolas, Dra. Mònica Cunill Olivas, Dra. Rosa Suñer Soler, Dra. Sílvia Mayoral Rodríguez, Dr. Francisco Calvo García

Tutors: Dra. M. Eugènia Gras PérezDra. Sílvia Font Mayolas, Dra. Rosa Suñer SolerDra. Josefina Patiño Masó, Dra. Sílvia Mayoral Rodríguez, Dr. Francisco Calvo García , Dra. Maria Aymerich Andreu, Dra. Mònica Cunill Olivas

 • Comportaments sexuals de risc i de prevenció davant la sida, altres ETS i embarassos no desitjats
 • Comportaments de risc i de prevenció dels usuaris de vehicles i els vianants.
 • Addicció a substàncies.
 • Estrès, dolor i qualitat de vida
 • Qualitat de vida durant l'envelliment
 • Processos de pèrdua i dol
 • Alteracions emocionals i qualitat de vida en malalts crònics

3. Subjectivitats, discursos i contextos

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Teresa Cabruja Ubach, Dra. Pilar Albertín Carbó

Tutors: Dra. Pilar Albertín CarbóDra. Teresa Cabruja Ubach,

 • Subjectivitats, pràctiques discursives i relacions de poder en la ciència, la cultura i les interaccions quotidianes
 • Ciència, construcció de la diferència i societat
 • Etnografia: recerca sobre pràctiques culturals i imaginaris col.lectius (consum de drogues, socialització professional, violència i desigualtats de gènere).
 • Dona, victimologia i sistema penal

4. Processos psicològics bàsics i psicopatologia

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Esperança Villar Hoz, Dra. Beatriz M. Caparrós Caparrós, Dr. Francesc Sidera Caballero, Dra. Elisabet Serrat Sellabona, Dr. Miquel Llorente Espino, Dr. Thomas Castelain

Tutors: Dra. Beatriz M. Caparrós Caparrós, Dra. Esperança Villar Hoz, Dr. Francesc Sidera CaballeroDra. Elisabet Serrat Sellabona, Dr. Miquel Llorente Espino, Dr. Thomas Castelain

 • Motivació humana i processos d'adaptació
 • Psicopatologia d'adults
 • Comunicació i memòria humanes
 • Primatologia, cognició i comportament animal
 • Cognició social i comunicació; raonament i argumentació

5. Psicopatologia infantil i juvenil

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Beatriz Caparrós Caparrós i al Dr. Francesc Sidera Caballero

Tutors: Dra. Beatriz Caparrós Caparrós i al Dr. Francesc Sidera Caballero

 • Ús i abús d'internet i la telefònica mòbil
 • Personalitat i altres factors psicològics implicats en la gènesi i manteniment dels trastorns emocionals i del comportament

6. Envelliment, discapacitat, cultura i salut

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Manuel de Gracia Blanco, Dra. Mònica González Carrasco, Dra. Maria Aymerich Andreu, Dra. Pilar Monreal Bosch, Dra. Arantza del Valle Gómez, Dr. Bernat C. Serdà Ferrer

Tutors: Dra. Mònica González CarrascoDr. Manuel de Gracia BlancoDra. Pilar Monreal BoschDr. Bernat C. Serdà Ferrer

 • Adaptació i validació d'instruments psicomètrics en l'àmbit de l'envelliment, la discapacitat i la salut mental
 • Benestar psicològic i envelliment actiu i satisfactori

7. Psicologia i intervenció

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Ferran Casas AznarDra. Sara Malo Cerrato,Dra. Carme Montserrat BoadaDr. Xavier Oriol Granado

Tutors: Dra. Carme Montserrat BoadaDra. Sara Malo CerratoDr. Xavier Oriol Granado

8. Infància, joventut i família

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Francesc Sidera Caballero, Dra. Marta Sadurní BruguéDr. Xavier Oriol Granado

Tutors: Dr. Francesc Sidera CaballeroDr. Xavier Oriol Granado

Accés

El Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

 1. Expedient acadèmic (40%)
 2. Experiència prèvia en investigació (20%)
 3. Publicacions científiques prèvies (20%)
 4. Coneixement d'idiomes (preferentment anglès) (10%)
 5. Adequació al programa de doctorat establerta a partir d’una entrevista personal (10%)

Per ser admès en el programa de doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida cal l'informe favorable d'un tutor/a del programa. L'admissió està condicionada a la disponibilitat d'un director en relació al tema de tesi.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives, l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Oferta de cursos formatius

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Programa de doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat

S’estableixen definitivament els criteris pel premi extraordinari de doctorat del nostre programa. La proposta de baremació és la següent:

 1. Publicacions derivades de la tesi:
  • Per cada article derivat de la tesi publicat o acceptat: 2 punts
 2. Patents o transferència de coneixement:
  • Per cada producte registrat (software, prova psicomètrica o similars) derivat de la tesi: 2 punts
  • Per cada conveni de col·laboració relacionat amb el tema de la tesi: 1 punt
 3. Impacte de la recerca (derivada de la tesi): Es valorarà conjuntament la indexació de la revista i el quartil. En cas que una revista estigui indexada en les dues bases de dades indicades (JCR i SJR) només es tindrà en compte la puntuació més alta de les dues. Per cada article:
  • JCR de quartil 1: 4 punts
  • JCR de quartil 2: 3,5 punts
  • JCR de quartil 3: 3 punts
  • JCR de quartil 4:  2,5 punts
  • SJR de quartil 1: 3 punts
  • SJR de quartil 2: 2,5 punts
  • SJR de quartil 3: 2 punts
  • SJR de quartil 4: 1,5 punts
  • Indexat en altres bases de dades: 1 punt
 4. Estades en institucions d’ensenyament superior o centres de recerca:
  • Estades iguals o superiors a 3 mesos: 2 punts
  • Estades a partir d’un mes i de menys de tres mesos: 1 punt
  • Estades inferiors a un mes: 0,5 punts
 5. Tesi amb menció internacional: 2 punts

En cas d’empat el tribunal pot considerar com un mèrit haver fet la tesi en un període més curt de temps.

Requisits mínims per obtenir la menció de Premi Extraordinari:

Per poder obtenir la menció de premi extraordinari de doctorat s’ha de tenir com a mínim un article JCR derivat de la tesi publicat o acceptat i haver obtingut una puntuació no inferior a 5punts en la valoració dels mèrits.

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal

Els doctorands han de participar obligatòriament a:

 • Curs: "Escriure i publicar articles en Psicologia, Educació i Salut"

La resta d’hores de formació transversal es poden escollir lliurement dins de l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat, per bé que la Comissió Acadèmica considera molt recomanable l’assistència a:

 • Curs:  "Ètica en la recerca en Psicologia i Educació"

Tota l'oferta formativa del programa de doctorat

Requisits per presentar la tesi com a compendi de publicacions

 1. Mínim d’articles publicats o acceptats: 2
 2. Requisits dels articles: Un dels articles ha d’estar publicat o acceptat per la seva publicació a revistes incloses al Journal Citation Reports (JCR). El segon article ha d’estar publicat o acceptat per la seva publicació a revistes llistades al JCR, o bé al Scimago Journal Rank (SJR), a l'Arts and Humanities Citation Index (AHCI), a  l’Emerging Source Citation Index (ESCI) o a altres bases de dades de similar prestigi.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.