Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Programa de Doctorat en Química

Programa de Doctorat en Química

Curs 2023-2024

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Química
Centres/s
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places
12
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Memòria vigent:
Memòria (2023)
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Cinc raons per les quals em pot interessar realitzar un doctorat en Química a la UdG

1. Interès professional. M’agradaria iniciar una carrera investigadora relacionada amb una temàtica present en el panorama d’investigació actual del país i focalitzada en el desenvolupament de noves metodologies o productes d’interès per a la indústria química o farmacèutica, o en la determinació de substàncies tòxiques o nocives per a la salut i el medi ambient. En concret, m’agradaria especialitzar-me en una de les sis línies de recerca següents:

 • Catàlisi i bioinorgànica
 • Enginyeria i química de proteïnes. Aplicacions diagnòstiques i terapèutiques
 • Innovació en processos i productes de síntesi orgànica
 • Modelatge computacional de reaccions catalitzades per metalls de transició
 • Química teòrica i modelatge i enginyeria molecular
 • Tecnologia analítica i bioanalítica

2. Fortalesa de la investigació en química a la UdG. Aquests estudis de doctorat em permetran entrar en contacte amb grups de recerca competitius. Els grups que participen en aquest programa de doctorat:

 • Han demostrat una capacitat formadora de doctorands elevada
 • Constitueixen grups d’investigació consolidats de la Generalitat de Catalunya
 • Publiquen articles científics en revistes indexades i amb índexs d’impacte elevats
 • Disposen d’un grau d’internacionalització alt
 • La majoria d’ells estan involucrats en la transferència de tecnologia

3. Formació.Tindré l’oportunitat de dur a terme activitats de formació específiques del programa de doctorat i també activitats de formació transversal:

 • Les activitats de formació específica inclouen la realització d’un treball teòric o experimental, la publicació dels resultats en revistes científiques i també l’assistència a seminaris, conferències, cursos, jornades de doctorands o congressos.
 • Les activitats de formació transversal em permetran adquirir coneixements i habilitats fonamentals per a l’elaboració de la tesi doctoral i la seva presentació, la redacció i publicació d’articles científics, la redacció de projectes, així com la cerca d’informació, la comunicació i la difusió de l’activitat científica.

4. Mobilitat i internacionalització. M’agradaria realitzar una estada de 3 a 6 mesos en un grup de recerca a l’estranger i obtenir la menció internacional en el títol de doctor. Els grups de recerca que participen en aquest doctorat mantenen col·laboracions amb centres internacionals, la qual cosa afavoreix la mobilitat dels estudiants i la seva participació en projectes conjunts entre els diferents grups implicats.

 • En els darrers anys, la majoria de doctorands dirigits per professors d’aquest programa de doctorat han obtingut un ajut de mobilitat.
 • Més de la meitat d’aquests doctorands han rebut la menció internacional en el títol de doctor.

5. A més, aquests estudis de doctorat neixen del programa de doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat, que en el seu moment va rebre la Menció d’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació. 

Objectius formatius

L’objectiu general del Programa de Doctorat en Química de la Universitat de Girona és formar investigadors en química qualificats amb les capacitats, habilitats i destreses personals que els permetran incorporar-se satisfactòriament als sistemes d’R+D+I nacionals i internacionals. Per a això, els titulats d’aquest doctorat en Química han de tenir la capacitat de crear els seus propis coneixements per resoldre problemes reals de la química, estructurar una defensa sòlida dels seus punts de vista personals, basant-se en coneixements químics ben fonamentats, elaborar informes científics complexos i defensar-los davant d’un auditori qualificat. L’assoliment de tots aquests objectius s’aconseguirà mitjançant la realització de la tesi doctoral i la formació dels estudiants per a la seva futura carrera professional. Durant la tesi doctoral es fomentarà l’adquisició d’una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies de recerca definides en el programa, així com l’adquisició d’habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, la participació en projectes de recerca i la presentació de treballs cientificotècnics, entre d’altres.

Línies de recerca

1. Catàlisi i bioinorgànica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Miquel Costas SalgueiroDra. Anna Pla QuintanaDr. Xavier Ribas SalamañaDra. Anna Roglans RibasDra. M. Isabel Romero García, Dra. Montserrat Rodríguez Pizarro, Dr. Alfons Polo Ortiz, Dr. Josep Duran Carpintero, Dra. Anna Company Casadevall, Dr. Agustí Lledó-Ponsatí, Dr. Arnau Call Quintana, Dr. Julio Lloret Fillol (ICIQ,Tarragona), Dr. Antoni Llobet Dalmases (ICIQ,Tarragona)

Tutors: Dr. Miquel Costas SalgueiroDra. Anna Pla QuintanaDr. Xavier Ribas SalamañaDra. Anna Roglans RibasDra. M. Isabel Romero GarcíaDra. Montserrat Rodríguez PizarroDr. Alfons Polo OrtizDr. Josep Duran CarpinteroDr. Agustí Lledó-Ponsatí i Dra. Anna Company Casadevall.

2. Enginyeria i química de proteïnes. Aplicacions diagnòstiques i terapèutiques

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Rafael de Llorens DuranDra. Rosa Peracaula MiróDr. Marc Ribó PanosaDra. Maria Vilanova BruguésDr. Antoni Benito Mundet, Dra. Sílvia Barrabés Vera, Dra. Anna Massaguer Vall·llovera, Dra. Esther Llop Escorihuela, Dra. Jessica Castro Gallegos

Tutors: Dra. Sílvia Barrabés Vera, Dra. Rosa Peracaula MiróDr. Marc Ribó PanosaDra. Maria Vilanova Brugués, Dr. Antoni Benito MundetDra. Anna Massaguer Vall·llovera, Dra. Esther Llop EscorihuelaDra. Jessica Castro Gallegos

3. Innovació en processos i productes de síntesi orgànica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Eduard Bardají RodríguezDra. Lídia Feliu SoleyDra. Montserrat Heras CorominasDra. Marta Planas Grabuleda

Tutors: Dr. Eduard Bardají RodríguezDra. Lídia Feliu SoleyDra. Montserrat Heras CorominasDra. Marta Planas Grabuleda

4. Modelatge computacional de reaccions catalitzades per metalls de transició

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Josep Maria Luís Luís, Dr. Miquel Solà Puig, Dr. Sergey VyboyshchikovDr. Albert Poater Teixidor, Dr. Jordi Mestres López

Tutors: Dr. Josep Maria Luís Luís, Dr. Miquel Solà Puig, Dr. Sergey VyboyshchikovDr. Albert Poater Teixidor

5. Química teòrica, modelatge i enginyeria molecular

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Emili Besalú Llorà, Dr. Miquel Duran Portas, Dr. Pedro Salvador Sedano, Dra. Sílvia Simon Rabaseda, Dr. Marcel Swart, Dr. Lluís Blancafort San José, Dr. Ferran Feixas Geronès, Dra. Sílvia Osuna Oliveras, Dr. Marc Garcia Borràs, Dr. Eduard Matito Gras (DIPC, Donostia), Dr. Jordi Poater Teixidor (IQTC,UB, Barcelona)

Tutors: Dr. Emili Besalú LloràDr. Miquel Duran PortasDr. Pedro Salvador SedanoDra. Sílvia Simon RabasedaDr. Marcel Swart, Dr. Lluís Blancafort San JoséDra. Sílvia Osuna Oliveras

6. Tecnologia analítica i bioanalítica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Enriqueta Anticó Daró, Dra. Mònica Iglesias Juncà, Dr. Juan M. Sánchez Navarro, Dra. Clàudia Fontàs Rigau, Dra. Manuela Hidalgo Muñoz, Dra. Eva Marguí Grabulosa, Dra. Victòria Salvadó Martín

Tutors: Dra. Enriqueta Anticó DaróDra. Mònica Iglesias JuncàDr. Juan M. Sánchez NavarroDra. Clàudia Fontàs RigauDra. Manuela Hidalgo MuñozDra. Eva Marguí GrabulosaDra. Victòria Salvadó Martín

Requisits addicionals per a ser tutor/a o director/a de tesi

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Química estableix dos requisits addicionals als que marca l'Escola de Doctorat:

Respecte al que diu l'article 6.1, la Comissió afegeix com a requisit addicional per ser tutor de tesi "que aquest tingui una vinculació permanent amb la Universitat".

Respecte al que diu l'article 6.2, la Comissió afegeix com a requisit addicional per a ser director de tesi "que faci com a mínim dos anys que aquest hagi obtingut el títol de doctor i que hagi mantingut l'activitat investigadora durant aquests anys. Si l'activitat investigadora durant aquests dos anys ha estat interrompuda, cal que aquesta hagi continuat després de la seva interrupció i que el total d'anys d'activitat investigadora posteriors a l'obtenció del títol de doctor sigui de dos."

Accés

El Programa de Doctorat en Química es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Els títols universitaris més apropiats per accedir al programa de doctorat en Química de la Universitat de Girona són els corresponents als estudis de Llicenciatura o de Grau en Química. També s’admet l’entrada d’estudiants procedents d’altres àmbits afins (Farmàcia, Enginyeria Química, Biologia, Enginyeria de Materials, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals) amb interès per la investigació en Química. També hi podran accedir els llicenciats o graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Medicina, Veterinària, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyer Agrònom, Ciències del Mar, Enologia, Física o Geologia.

Criteris d'admissió

Criteris d’admissió al programa de doctorat en Química

La Comissió Acadèmica valorarà les sol·licituds en base als criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

 1. Expedient acadèmic (60%). Es prendrà com a principal criteri de selecció i se’n valorarà la nota mitjana de les assignatures relacionades amb l’àmbit de la química.
 2. Currículum vitae (30%). Es valorarà la formació prèvia en química i, en especial, l’adequació d’aquesta a una de les línies de recerca que integren el programa. L’experiència professional, les publicacions i el nivell de coneixement d’idiomes també seran mèrits valorables.
 3. Motivació (10%). Es valoraran els interessos en recerca declarats pels candidats i la seva adequació a una de les línies de recerca del programa.

En el cas que les sol·licituds superin les places disponibles, es realitzarà la priorització dels candidats. 

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives, l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Es recomana que els matriculats al programa de doctorat en Química realitzin els dos cursos de formació específica d’aquest programa:

 • Proteòmica en la investigació biomèdica (biennal)
 • Aspectes pràctics de la RMN

La informació d’aquests cursos es pot trobar a

Oferta de cursos formatius

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Programa de Doctorat en Química
Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat

S’estableixen definitivament els criteris pel premi extraordinari de doctorat del nostre programa. La proposta de baremació és la següent:

 1. Publicacions científiques en revistes indexades i patents derivades de la tesi (fins a 5,0 punts): Es valoraran únicament les publicacions directament derivades de la tesi publicades en revistes incloses al Journal Citation Reports (JCR) i obtingudes des de la matrícula al Programa de Doctorat fins a la data de finalització de sol·licitud del Premi Extraordinari de doctorat. Es prioritzaran les publicacions del primer quartil i que el doctorand sigui el primer signant. També es consideraran els llibres o capítols de llibres. Pel que fa a les patents, també es tindran en compte únicament aquelles que siguin resultat de la tesi doctoral.
 2. Contribucions presentades en congressos, conferències o jornades (fins a 1,0 punt): Es valoraran principalment els congressos, conferències o jornades internacionals, i les contribucions presentades com a comunicacions orals.
 3. Menció internacional (1,5 punts)
 4. Estades de recerca (fins a 1,0 punt): Es valoraran únicament les estades realitzades durant el període de la tesi doctoral i que no hagin portat a la menció internacional. En aquest apartat es valoraran també les tesis cotutelades que només hi hagi hagut intercanvi entre les dues universitats de la cotutela.
 5. Informe confidencial dels revisors externs i informe dels membres del tribunal de tesi (fins a 1,0 punt): Es tindran en compte els informes confidencials dels revisors externs, així com els informes dels membres del tribunal de tesi.
 6. Altres mèrits relacionats directament amb la tesi, a criteri de la Comissió Avaluadora (fins a 0,5 punts)

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

El programa de doctorat en Química requereix la realització de les activitats formatives següents:

1. Seminaris, conferències i cursos  (mínim 10 h anuals)

 • Activitats de l’oferta de formació transversal de l’Escola de Doctorat (mínim 20 h en tot el doctorat)
 • Seminaris, conferències o cursos especialitzats en química
 • Seminaris de grup

2. Jornades de doctorands o congressos  (mínim 40 h en tot el doctorat)

 • Jornades de doctorands (JODOC o Trobada de Joves SCQ) (mínim una en tot el doctorat)
 • Congressos nacionals o internacionals  (es recomana mínim un anual)

(En tot el doctorat, mínim: un congrés internacional, una comunicació oral)

3. Participació en activitats relacionades amb ciència oberta i ciència ciutadana (mínim dues activitats en tot el doctorat)

4. Publicació dels resultats en revistes científiques (almenys una en tot el doctorat)

Seguiment dels estudiants de doctorat

Estudiants de nou accés:

Elaboració del pla d’investigació.

Guia per a l’elaboració del pla d’investigació: consultar l'Annex 1 de la normativa següent:

Procediment per a estudiants que han iniciat el doctorat a partir del curs 2023-2024

Procediment per a estudiants que han iniciat el doctorat abans del curs 2023-2024

Estudiants de segon i tercer any:

Els mecanismes de supervisió dels doctorands del programa de doctorat en Química inclouen, a més dels procediments determinats per la normativa de l’Escola de Doctorat, la realització d’una entrevista als estudiants de segon i tercer any.

Requisits per presentar la tesi com a compendi de publicacions

Mínim 3 articles publicats o acceptats en revistes incloses en el JCR, en els que el doctorand sigui el primer signant; o bé mínim 2 articles publicats o acceptats en revistes incloses en el JCR, en els que el doctorand sigui el primer signant i dels quals com a mínim un article estigui publicat en una revista del primer quartil.

 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.