Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Formació Transversal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional (3501DC0006)

El curs planteja els conceptes bàsics de la teoria ètica, necessaris per a una gestió responsable del coneixement científic en les societats actuals, pluralistes i tecnificades. S'analitza el significat de conceptes com 'virtut', 'valors', 'deure' i 'responsabilitat' en el context del sistema tècnic i de les societats xarxa, amb les eines de l'ètica aplicada i es presenten les noves perspectives de la disciplina.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Escriure i publicar articles en Ciències (3501DC0010)

Aquest curs ofereix un informe introductori sobre les qüestions bàsiques de redacció i organització d’articles científics i la seva publicació. El curs també descriu el procés de publicació de treballs de recerca a revistes i ponències de conferències, amb l’objectiu de proporcionar als estudiants de doctorat interessats una pràctica guia introductòria. S’analitza el paper dels diferents actors (científics, revisors, editors, ....) i s’analitzen diferents indicis que ajuden a que els articles siguin acceptats. Es proposen varis exercicis per ajudar els estudiants a practicar en les preguntes discutides.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Cicle de conferències sobre bones pràctiques de recerca amb animals i amb humans (3501DC0016)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Cicle de conferències sobre política i pràctica de publicació (3501DC0017)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Disseny experimental i mostreig (3501DC0018)

Conceptes bàsics de disseny experimental: aleatorització, rèpliques, repeticions, estratègies a seguir... Dissenys eficients amb múltiples variables que permeten treure el màxim d’informació amb el mínim d’experiments. Dissenys factorials (complerts i fraccionals) i conceptes de significació, efectes principals, interaccions i models. Conceptes de bloc. Metodologia de superfícies de resposta per optimitzar una o vàries respostes. Es repassaran les tècniques de mostreig i s’implementaran els principals mètodes. S’utilitzaran eines simples i visuals així com el programari lliure (R) per a fer els càlculs més complexos. Ens centrarem en la interpretació dels resultats utilitzant exemples pràctics. És necessari tenir unes nocions estadística bàsiques.

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit

Metodologies qualitatives per a la recerca (3501DC0019)

Els continguts del curs s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1) Introducció a les metodologies qualitatives: per què usar metodologies qualitatives?, quin paradigmes epistemològics hi ha de base?, quines tècniques son més usuals per utilitzar? i breu introducció a l´observació participant; i 2) L´entrevista individual i grupal. Fer entrevistes individuals i fer entrevistes grupals i Introducció a l´anàlisi de la informació. Les categories analítiques i interpretatives. Els objectius del curs són: - Entendre el per què d´usar metodologies qualitatives. - Reflexions sobre aspectes rellevants en l’ús de metodologies qualitatives. - Posar en pràctica alguna tècnica de recollida d´informació i d´anàlisi qualitatiu.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Curs d’estadística amb SPSS aplicat a la recerca (3501DC0020)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Curs de modelització i anàlisi multivariant amb SPSS (3501DC0021)

OPoptativa 1,5 A Aanual NDno definit

Curs d’estadística amb RStudio aplicat a la recerca (3501DC0022)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Escriure i publicar articles en Psicologia, Educació i Salut (3501DC0024)

Aquest curs té com a objectiu proporcionar orientacions sobre diferents qüestions bàsiques relacionades amb la redacció i publicació d'articles

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Eines i recursos per a la comunicació de la ciència: Càpsules de divulgació científica (3501DC0028)

OPoptativa 1,5 A 2segon semestre NDno definit

Foment de l’Emprenedoria. Business Model Generation (3501DC0029)

El curs està destinat a persones que tinguin interès en desenvolupar la seva idea de recerca o el seu interès personal cap al llançament al mercat, amb la finalitat de comercialitzar el producte o el servei que puguin oferir.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Finanaciació de la recerca. De les beques predoctorals als projectes H2020 (3501DC0030)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

La Proteòmica en la investigació Biomèdica (3501DC0031)

OPoptativa 1 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió de la informació científica. Indicadors d’avaluació. Principals documents de recerca (3501DC0035)

En aquest curs s'aprendrà tot un seguit d’elements secundaris però bàsics que envolten l’activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en la tasca investigadora: cercar, trobar, identificar i gestionar la documentació científica de més prestigi del seu camp d’investigació; conèixer les eines metodològiques existents per redactar, presentar i difondre un treball d’investigació i identificar tot l’ecosistema de la comunicació científica: mitjans, avaluació de la recerca, etc.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit