Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estètica i teoria de l'art (3157G04001)

Es proposa introduir als estudiants en la comprensió i l'evolució de les principals corrents artístiques dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, al mateix temps, transdisciplinar. S'encara la obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Teoria i anàlisi de la imatge (3157G04002)

Desenvolupar el marc conceptual i metodològic que permeti analitzar els processos de significació. Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per a objectivar els problemes visuals que s'ha de plantejar l'artífex durant la lectura i confecció del missatge. Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l'objectiu de generar processos de sensibilització visual. Reflexionar sobre la comunicació visual i estudiar la naturalesa icònica. 011. El 'llenguatge' de la imatge 012. Anàlisi de la imatge 013. Estudi de la composició en la imatge 014. Components audiovisuals

Bbàsica 10 A Aanual CAcatalà

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llenguatge cinematogràfic (3157G04005)

011 Cultura i cinema Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cine, al mateix temps, ha influït les altres arts i la societat i la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. 012 Sensibilització musical La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contextos culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria i tècnica del muntatge (3157G04009)

Anàlisi de diferents fragments significatius d'obres cinematogràfiques, per a identificar las tècniques de muntatge tecnicoexpressives utilitzades en la seva realització, aplicant criteris comunicatius i expressius. Les pràctiques es centraran en l'edició de determinats materials de'acord amb un conjunt d'instruccions subministrades. També es desenvoluparà una selecció i identificació de les preses més adequades d'un enregistrament, tenint en compte el guió original i la continuïtat narrativa 011 Teoria de l'edició 012 Software d'edició 013 Conceptes artístics de l'edició

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia audiovisual i del so (3157G04010)

Enregistrament, codificació i transmissió de la imatge electrònica i del so. Aprenentatge tècnic de com funcionen els equips que s'utilitzen en la producció audiovisual, així com dels diferents formats de gravació que existeixen

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Operativa de càmera i il·luminació (3157G04011)

La càmera videogràfica. L’enregistrament del so en directe. Iniciació a la il•luminació.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Disseny i creació del so digtal (3157G04012)

Tècniques de producció i edició digital de so per audiovisuals. Enregistrament del so directe en rodatges i integració amb documents audiovisuals.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de la multimèdia (3157G04013)

Apropament al ordinador entès com terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciència doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants. Introducció a la programació. 051 Hardware i software 052 Programació bàsica.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte audiovisual I (3157G04016)

'El disseny del contingut té com objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups. 011 Generació del projecte audiovisual. Idea 012 Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina 013 Execució del projecte audiovisual. Expressió'

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre NDno definit

Fotografia (3157G04017)

Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lumíniques, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia. 021 La càmera fotogràfica 022 La velocitat d'obturació. el moviment 023 El diafragma. La profunditat de camp 024 La sensibilitat 025 L'exposició. El fotòmetre. La mesura de la llum 026 La distància focal 027 Il·luminació 028 La imatge. composició visual 029 Reportatge fotogràfic

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments del disseny gràfic (3157G04023)

011 Les bases del disseny S'expliciten les vertents pròpies de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per a introduir a l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual. El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per a comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria. 011 Definició i límits del disseny 012 Història del disseny 013 Àmbits i tipologia del disseny 014 Tipografia 015 Metodologia: procés projectual 016 Anàlisi del disseny

Bbàsica 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cultura i pensament (3157G04003)

Introduir als estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien algunes de les corrents filosòfiques mes destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació. 011. Pensament contemporani 012. Sistemes filosòfics en el segle XX 013. La mort dels sistemes filosòfics

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà

Sociologia i teoria de la comunicació (3157G04004)

Es pretén situar la sociologia i la comunicació en el marc de les ciències socials i la sensibilització del saber sociològic. Es desenvolupen els continguts que permeten la comprensió i la reflexió de la realitat social i cultural i de la comunicació. Es parteix d'un tractament panoràmic, mitjançant el qual és possible marcar el camp específic de fenòmens socials, analitzar la problemàtica variada i assimilar els conceptes i la terminologia corresponent.

OBobligatòria 4 A Aanual CAcatalà

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llenguatges contemporanis (3157G04008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat eines teòriques i metodològiques que li permetin dur a terme interpretacions crítiques i argumentades dels diversos llenguatges audiovisuals i multimèdia actuals. També pretén obrir una sèrie de dilemes bàsics per comprendre les actuals expressions socials, artístiques i culturals contemporànies després de la crisi de la objectualitat en l'art contemporani, i l'emergència del treball immaterial i creatiu en la societat de la informació, la cultura visual i la era digital.

Bbàsica 3 A 2segon semestre CAcatalà

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies multimèdia (3157G04014)

El procés se centra en l'adquisició de coneixements teòrics i d'eines de programari per optimitzar els dissenys i continguts interactius. El contingut desenvolupa els conceptes necessaris per assolir la creació digital, valorant especialment la seva distribució per Internet, on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts.

OBobligatòria 9 A Aanual ENanglès
B Aanual CAcatalà

3D I (3157G04015)

'Introducció a la creació de l'animació i la imatge de síntesi de tres dimensions, així com l'aprenentatge de les tècniques i mecanismes de treball que es donen al software professional. 071 Modelització 072 Il·luminació'

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte creatiu (3157G04018)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual i/o multimedia. 031. Desenvolupament de l'execució 032. Aprendre a mirar. Percepció 033. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació 034. Tractament didàctic dels errors 035. Avaluació de la creativitat 036. Materialització del producte.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes de disseny gràfic (3157G04024)

Desenvolupament de polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa. Tècniques per dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o per desenvolupar, a partir dels requisits de mercat o les demandes de tercers, mitjançant l'aplicació del briefing.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologies i tècniques creatives (3157G04025)

011. Metodologies creatives 0111. Procés creatiu en l'ésser humà 0112. Característiques de la persona creativa i creadora 0113. La ritualització i el clima creatiu 0114. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu 0115. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat 0116. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament 0117. Estímuls i bloqueig de la creativitat 012. Tècniques creatives 0121. Repertori de tècniques 0122. Resolució de problemes i tècniques d'ideació 0123. Tècniques d'aplicació grupal i individual

Bbàsica 9 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Producció audiovisual i multimedia (3157G04027)

Els continguts docents vinculats amb la producció estan encarats a l'obtenció de recursos humans, tècnics i econòmics. Aquesta matèria ofereix els coneixements i tasques que s'han d'aplicar per dur a terme projectes audiovisuals i multimèdia des d'una perspectiva estratègica, administrativa i financera. Així mateix facilita conèixer el procés de producció en el context industrial i comercial, i dels corresponents mecanismes legislatius.

Bbàsica 6 A Aanual CAcatalà

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció de projectes transmèdia (3157G04019)

Aplicacions interactives multimèdia i/o transmèdia en línia i/o fora de línia. Ideació de l'aplicació. Direcció de projectes. Procés d'escriptura del guió multimèdia. Confecció, presentació del guió i projecte. Adquirir els coneixements i les metodologies necessàries per conèixer el procés de direcció i desenvolupament d’aplicacions interactives multimèdia. En aquest espai es determinen els punts de partida, la ideació amb el seu desenvolupament creatiu, el seguiment i l’avaluació. Tanmateix és proporcionant els recursos enfocats a la reflexió, execució, procediments i criteris d’actuació.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller de generació d'idees (3157G04026)

Ideació per al desenvolupament del guió creatiu. Experimentació material i expressió gràfica. Creativitat publicitària. Tallers d'ideació de noves tendències.

OBobligatòria 6 A Aanual CAcatalà

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting (3157G04028)

Introducció generalista al màrqueting per a que el futur professional sigui capaç de comercialitzar els projectes que realitzi. 021 Diagnòsi comercial. Quadre DAFO 022 Estudi de mercat 023 Definir i interpretar objectius de mercat 024 Pla de màrqueting 025 Màrqueting específic

OBobligatòria 6 A Aanual NDno definit

Creació d'empreses (3157G04029)

031 El projecte 032 Recursos humans. Els promotors 033 El procés de producció 034 Estudi de mercat i pla de marketing 035 El pla econòmic i financer 036 Procés de constitució d'una empresa

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció audiovisual (3157G04032)

Estudi i praxi dels recursos expressius que fonamenten la direcció audiovisual, mitjançant la utilització de les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia. Capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors. S’ ofereixen els recursos bàsics per poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Edició de vídeo (3157G04041)

Tècniques de postproducció per a poder utilitzar la tecnologia i les técniques d'edició derivades del vídeo digital, axsí com profunditzar en els últims avanços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria. 121. Postproducció i edició adelantada amb el software d'edició no lineal 122. Composicions i efectes

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Seminaris complementaris (3157G04043)

Els alumnes es poden matricular de 1 Seminari Complementari. L’objectiu dels seminaris és que els alumnes puguin amplificar, aprofundir i/o actualitzar coneixements més especialitzats relacionats amb diverses disciplines que requereixen una actualització a causa del permanent canvi de context tecnològic. Les diverses assignatures que formen part dels seminaris es desenvolupen en el camp de l’expressió i la comunicació audiovisuals. L’ampliació i la relació dels continguts està relacionada amb l’activitat professional, i amb vocació introductòria a l’àmbit laboral. Els seminaris es fonamenten en l’adquisició dels coneixements i destreses de les diferents maneres d’expressar informació per aconseguir la total confecció i realització de missatges i continguts gràfics, aplicacions interactives i documents audiovisuals de diversos gèneres.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà