Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Turisme

Fonaments i dimensions del turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme (3156G01001)

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Dimensió socio-cultural del turisme (3156G01002)

L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Dimensió econòmica del mercat turístic (3156G01003)

Introducció a l'economia de les empreses turistiques

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Dimensió territorial del turisme (3156G01004)

Presentación de la dimensión espacial del turismo y de los recursos potenciales para el desarrollo de la actividad turística del espacio

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Dimensió jurídica del turisme (3156G01005)

Introducció al Dret Turistic. Normativa turistica i contractes turistics. Administracions públiques i l'activitat turistica. Organització i compètencies de l'administració turística. Introducció al Dret Laboral.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting turístic (3156G01006)

Idioma principal utilitzat a classe

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat d'empreses turístiques (3156G01007)

COMPTABILITAT D'EMPRESES TURISTIQUES

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Tècniques turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3156G01008)

Principals tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa d'aplicació en el mercat turístic. Explotació de dades i anàlisi de resultats.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Tècniques informàtiques i comunicatives (3156G01009)

Estudi i desenvolupament de l'expressió oral i escrita, la comunicació empresarial i les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el turisme.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès I (3156G01010)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès II (3156G01011)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès I (3156G01013)

Curs per a comunicar-se en l'idioma francès en situacions bàsiques aplicades al món professional.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany I (3156G01018)

català

OBobligatòria 6 A 2segon semestre DEalemany
B 2segon semestre DEalemany

Destinacions turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Destinacions turístiques (3156G01020)

L'assignatura de Destinacions turístiques vol ser una aproximació a les diferents modalitats i estratègies que es plantejen a les diverses destinacions, tot centrar-nos-en les destinacions no europees

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Planificació i gestió d'informació de destinacions (3156G01022)

El principal objectiu de l’assignatura és que l’alumne aprengui a planificar i a gestionar la informació vinculada a les diferents tipologies de destinacions turístiques i contemplant les implicacions ètiques i de respecte al medi ambient que es deriven de determinades pràctiques turístiques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Geografia turística mundial (3156G01023)

L'assignatura de Geografia turística es centra en treballar els principals aspectes de la geografia turística a Europa

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Màrqueting estratègic de destinacions (3156G01024)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Organització i gestió de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d'empreses turístiques (3156G01025)

GESTIÓ D'EMPRESES TURISTQUES

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Organització d'empreses turístiques (3156G01026)

ORGANITZACIÓ D'EMPRESES TURISTIQUES

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d'empreses d'allotjament i de restauració (3156G01027)

Principis de la gestió, distribució i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament, restauració. Planificació d’allotjaments i l’us de les TIC en els àmbits esmentats

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Gestió d'intermediació i distribució turística (3156G01028)

L'assignatura explica els diversos aspectes involucrats en la gestió de les empreses d'intermediació i distribució turística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès III (3156G01012)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès II (3156G01014)

Curs en el que els alumnes aprendran a comunicar-se en situacions bàsiques aplicades al món del turisme en particular. Es pretén que els estudiants assoleixin el nivell A2 dins el Marc Europeu Comú dels Idiomes i que comencin a mostrar trets típics del nivell B1.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany II (3156G01019)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre DEalemany

Recursos i productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creació d'itineraris turístics (3156G01021)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès

Comercialització de productes i serveis hotelers (3156G01031)

L’assignatura pretén dotar a l’alumne de tercer curs del Grau de Turisme de les habilitats informàtiques necessàries per la comercialització de productes i serveis turístics. Aquestes habilitats li permetran desenvolupar amb èxit la seva carrera professional dins del sector turístic.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Productes culturals i d'oci (3156G01032)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Recursos turístics (3156G01033)

La asignatura se ocupa del análisis y comprensión de los recursos turísticos culturales

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Productes turístics (3156G01034)

L'assignatura estudia i analitza els diferents canvis en el disseny i comercialització de productes turístics, amb la intenció de trobar models innovadors que permetin una major competitivitat en el entorn de mercat actual

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Direcció estratègica d'empreses turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció estratègica d'hotels (3156G01035)

Conocerán la situación actual de las empresas hoteleras, gestionando los procesos operativos y de gestión de los alojamientos hoteleros. Deben saber utilitzar los diferentes instrumentos de coordinación y control de los recursos humanos y operativos según tipos de hoteles. Saber analizar y planificar la la gestión comercial económica de costes y los precios valorando la calidad de servicio

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Recursos humans en empreses turístiques (3156G01036)

El principal objectiu de l'assignatura és que l'alumne conegui els conceptes i les modernes metodologies per a la gestió dels recursos humans de les empreses i entitats del segle XXI. Amb aquesta finalitat, s'explicaran les principals tècniques de gestió d'equips humans, posant una especial èmfasi en tots aquells aspectes relacionats amb el descobriment de les pròpies capacitats de gestió de grups, així com en l'aplicació de les tècniques i mètodes citats a l'àmbit turístic.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació turística i hotelera (3156G01037)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3156G01016)

L'assignatura de Practicum te com a objectiu incorporar l'experiència laboral i professional fora de la universitat com a part del període formatiu.

NDno definit 12 A Aanual ESespanyol
B Aanual ESespanyol

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès IV (3156G01015)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès III (3156G01029)

Gérer des situations quotidiennes appliquées au monde du tourisme. Atteindre le niveau B1 complet du cadre européen des langues

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany III (3156G01030)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre DEalemany

Treball final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3156G01017)

El Treball de Final de Grau és la culminació dels estudis realitzats, és una síntesi del continguts i especialment de les competències desenvolpades al lalrg de tot el curriculum de l'estudiant, tot afegint la càrrega acadèmica que pressuposa un treball universitari.

NDno definit 15 A Aanual ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi cultural turística (3156G01038)

Donar a conèixer les tècniques d'anàlisis d'elements i recursos de turisme cultural, com a coneixement bàsic per a sortides professionals d'un graduat en turisme: consultors turístics, relacions públiques, responsables d'àrees pedagògiques, responsables de premsa, responsables de màrqueting, responsables de R+D+I (Investigació, Desenvolupament i innovació) de museus i/o monuments, d'empreses de guies turístics, d'empreses de turisme familiar/escolar, tècnic en turisme per a l'Administració pública (ajuntaments, consells comarcals, comunitats autònomes, ministeris, Consell d'Europa, Unió Europea, *OMT, UNESCO, etc.)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Gastronomia i enologia (3156G01039)

Aportar una reflexió amb profunditat sobre la gastronomia i la seva importància al sector turístic a l'actualitat. Oferir els coneixements gastronòmics al nostre país, així com les principals tècniques per dinamitzar com atractiu turístic la cultura gastronòmica en els diferents entorns socioeconòmics i culturals.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Gestió del turisme urbà (3156G01040)

El turismo urbano viene realizándose desde los momentos iniciales del turismo fordista, se ha incrementado de forma espectacular y seguirá creciendo según la OMT. Esta asignatura trabaja los aspectos esenciales del turismo urbano, sus elementos de gestión, tanto públicos como privados, tomando como modelo la Ciudad Condal.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Transport turístic (3156G01041)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Turisme i medi ambient (3156G01042)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Pràcticum II (3156G01043)

SI

OPoptativa 6 A Aanual ESespanyol

Organització de congressos i esdeveniments (3156G01044)

Conèixer la situació actual del mercat de la organització de congressos i esdeveniments gestionant els processos opertaius i de gestió. Saber utilitzar els diferents instruments de coordinació i control dels recursos humans i operatius segons els diferents tipus d´esdeveniments. Saber analitzar i planificar la gestió comercial i econòmica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Relacions Públiques (3156G01045)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Qualitat hotelera (3156G01046)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Presentation skills and public speaking in English (3156G01047)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Teamwork and leadership (3156G01048)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Customer relations for tourism (3156G01049)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3156G01050)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Xinès I (3156G01051)

Curso para que el alumno principiante desarrolle conocimiento sobre el mecanismo de la lengua china así también las habilidades comunicativas básicas dentro de un contexto relacionado con el turismo. Se proporcionarán nociones gramaticales, el vocabulario y la lectura y escritura básicas de caracteres chinos más utilizados, así también un componente cultural y relativo al sector de turismo. Nivel: A1 del Marco Común Europeo para los idiomas

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Xinès II (3156G01052)

Curso para que el alumno principiante desarrolle conocimiento sobre el mecanismo de la lengua china así también las habilidades comunicativas básicas dentro de un contexto relacionado con el turismo. Se proporcionarán nociones gramaticales, el vocabulario y la lectura y escritura básicas de caracteres chinos más utilizados, así también un componente cultural y relativo al sector de turismo. Nivel: los cursos Chino I y II equivaldrán al nivel A1 del Marco Común Europeo para los idiomas.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Italià I (3156G01053)

Curs dirigit als alumnes principiants per a que desenvolupin les aptituts comunicatives bàsiques dins d'un contexte relacionat amb el turisme. En aquest curs es facilitaran les formes gramaticals, les estructures sintàctiques i un repertori lèxic elemental per a que l'alumne es pugui desenvoldre en situacions de la vida quotidiana. Nivell: A1 del Marc Comú Europeu.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ITitalià

Italià II (3156G01054)

Curs per als alumnes que vulguin tenir més fluïdesa oral i escrita en italià. Es proporcionaran les nocions de gramàtica i el vocabulari necessari per a desenvoldre's en situacions quotidianes i laborals, dins un contexte relacionat amb el turisme. Nivell: A1/A2 dins el Marc Comú Europeu d'Idiomes Estrangers.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ITitalià

Alemany 3r idioma I (3156G01055)

OPoptativa 3 A 2segon semestre DEalemany

Alemany 3r idioma II (3156G01056)

OPoptativa 3 A 2segon semestre DEalemany

Francès 3r idioma I (3156G01057)

Gérer des situations quotidiennes appliquées au monde du tourisme. Atteindre le niveau B1 complet du cadre européen des langues.

OPoptativa 3 A 2segon semestre FRfrancès

Francès 3r idioma II (3156G01058)

Gérer des situations quotidiennes appliquées au monde du tourisme. Atteindre le niveau B1 complet du cadre européen des langues

OPoptativa 3 A 2segon semestre FRfrancès

Direcció hotelera (3156G01062)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny de processos operatius en el turisme (3156G01064)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Emprenedoria (3156G01067)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió operativa d'agències de viatges (3156G01076)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió operativa d'allotjaments (3156G01077)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la restauració (3156G01081)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Nutrició i dietètica (3156G01084)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Operacions de 'room division' (3156G01087)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Sistemes globals de distribució (3156G01096)

L'assignatura prten dotar a l'alumne de quart de Grau en Turisme de les habilitats informàtiques necessàries, amb l'aprenentatge de nous productes i novetats del Sistema Amadeus.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3156G01120)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Operacions i processos de producció en hosteleria (3156G01121)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Mètodes i tècniques per a la recerca (3156G01134)

Introducció als principals mètodes i tècniques per la investigació i la recerca, enfocats a la realització del Treball Final de Grau.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Rus I (3156G01140)

Curso principalmente comunicativo dirigido a alumnos sin ningún conocimiento previo de ruso. El objetivo es que el alumno finalice Ruso I y Ruso II con unas nociones elementales del idioma en cuanto a expresión oral y escrita que le permitan desenvolverse en situaciones básicas del ámbito del turismo. El alumno deberá dominar perfectamente el alfabeto cirílico a nivel de lectura y escritura. Se introducirán aspectos de gramática, pero se hará hincapié en aspectos comunicativos del ruso. Asimismo, se darán nociones de componentes culturales y de etiqueta dentro del sector del turismo.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Rus II (3156G01141)

Curso principalmente comunicativo dirigido a alumnos que han cursado Ruso I. El objetivo es que el alumno finalice Ruso I y Ruso II con unas nociones elementales del idioma en cuanto a expresión oral y escrita que le permitan desenvolverse en situaciones básicas del ámbito del turismo. El alumno deberá dominar perfectamente el alfabeto cirílico a nivel de lectura y escritura. Se introducirán aspectos de gramática, pero se hará hincapié en aspectos comunicativos del ruso. Asimismo, se darán nociones de componentes culturales y de etiqueta dentro del sector del turismo.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Allotjament extrahoteler (3156G01155)

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Turisme 2.0 (3156G01158)

100%

OPoptativa 3 B 2segon semestre CAcatalà

Viatge d'estudi (3156G01160)

En aquest curs els estudiants hauran d'organitzar un viatge a Dublin. Abans del viatge, hauran d'investigar sobre el recursos i els agents turístics de la destinació triada. També s'endinsaran en la cultura irlandesa mitjançant incursions en la literatura i cinema del país visitat. Després del viatge se'ls demanarà que presentin una memòria del viatge.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès