Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Logística Empresarial

Fonaments de l'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'administració i gestió d'empreses (3152G03001)

Aquesta assignatura introduirà als estudiants en el camp de l'administració i gestió d'empreses, considerant l'entorn competitiu dels diferents mercats i els constants canvis que els afecten, prestant especial atenció als més nous en l'última dècada, com la creixent importància de la influència de la diversitat, la protecció del medi ambient, la perspectiva de gènere, etc. L'assignatura es divideix en cinc blocs. Bloc I: Fonaments sobre l'empresa. En aquest bloc s'estudiarà les funcions de l'empreses; clases d'empreses; objectius empresarials; creixement empresarial; clústers. Bloc II: El subsistema d'administració. Direcció d'empreses i el procés de presa de decisions; Diferents nivells de direcció; La funció de recursos humans. Bloc III: El subsistema de producció. La funció de direcció de producció; noves tecnologies de producció; el control de sistema de producció. Bloc IV: El subsistema comercial. Clases de mercats; el marketing en l'empresa; polítiques de producte; polítiques de preu. Bloc V: El subsistema financer. El sistema financer; fonts de finançament empresarial

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Introducció a l'economia (3152G03002)

Es tracta d’una assignatura introductòria en la qual s’aborden els conceptes fonamentals de la ciència econòmica, tant des de la vessant microeconòmica com macroeconòmica. Principalment els seus objectius són dos: • Aportar al alumnes un marc conceptual que els permeti conèixer els conceptes i relacions bàsiques de la teoria econòmica per a poder explicar la realitat econòmica i social així com també comprendre el sector logístic en l'actualitat(tenint en compte aspectes d'actualitat com per exemple la perspectiva de gènere). • Aprofundir en l’estudi dels problemes i mètodes, a nivell bàsic, de la teoria econòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Fonament del Dret i Marc Jurídic del Negoci Logístic (3152G03003)

Conèixer el marc legal de l'empresa en els seus aspectes generals, societaris i regles del mercat, i donant una base de teoria general dels contractes mercantils i la seva formulació, però amb enfoc pràctic, introduint les bases dels principals contractes empresarials, i de transport, emmagatzematge i operacions logístiques, que es desenvoluparan en el segon curs en l'assignatura . Disposar d’eines de coneixement i d’identificació de qüestions legals que afecten a la operativa logística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Gestió financera i costos logístics (3152G03004)

Es tracta d'una assignatura que permetrà a l'alumne saber analitzar la informació econòmica i financera de l'empresa per a la presa de decisions, incloent la gestió i control de costos logístics. En definitiva s'inclou tots els conceptes i instruments necessaris per a poder gestionar eficientment una empresa logística i contemplar la mateixa desde diverses perspectives, com l'econòmica, financera, comercial o la de gènere.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Principis de logística i transport

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de la Logística (3152G03006)

El programa d’aquesta assignatura està destinat a tenir una primera visió del concepte de Logística i de la Cadena de Subministrament, des de totes les seves àrees funcionals, donada la transversalitat de la matèria. La Logística a dia d’avui ha estat una parcel·la amb poca presència femenina, i un dels objectius d’aquest curs és fer-la atractiva a totes les persones amb vocació de servei, independentment del seu gènere.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Modalitats del Transport i Intermodalitats (3152G03007)

El programa d’aquesta assignatura permetrà a l’alumne tenir una visió global del transport des d’una perspectiva econòmica, tecnològica, organitzativa, social i, fins i tot, política sent una assignatura que tracta la perspectiva de gènere. Els continguts de l’assignatura pretenen contextualitzar el conjunt del sistema global de transport com un sistema integrat del qual són part tots els mitjans de transport i donar a conèixer les característiques bàsiques dels diferents mitjans de transport terrestre, ferrocarril, marítim i aeri. En primer terme, els continguts de l’assignatura pretenen donar una visió general de tot el sistema de transport de mercaderies intermodal d’Europa. En segon terme, els continguts pretenen donar una visió concreta dels diferents mitjans de transports i contextualitzar la seva possible relació. Finalment, pretenen donar diferents visions del transport dins de la cadena de subministrament, així com la intervenció de concursos de transport, negociació, selecció, millora i, mostrar tant coneixements bàsics que intervenen en el transport com eines i noves tecnològiques. L’objectiu fonamental de l’assignatura es l’aprenentatge de les característiques dels principals mètodes de transports incorporant la intermodalitat, noves tecnologies mitjançant exemples, casos reals i poder adquirir competències per a la pressa de decisions en la gestió, planificació i organització de la logística i transport.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Distribució comercial i comerç internacional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Internacionalització, globalització i comerç internacional (3152G03010)

Es tracta d'una assignatura que permetrà a l'alumne entendre el context actual que rodeja l'activitat internacional de l'empresa, atenent al seu origen, així com als seus factors impulsors, protagonistes i els constants canvis que l'afecten, prestant especial atenció als més nous en l'última dècada, com la creixent importància de la influència de la diversitat, la protecció del medi ambient, la perspectiva de gènere, etc. L'assignatura consta de tres blocs. Bloc I: Globalització. Concepte i origen de la globalització; principals factors impulsors de la globalització; protagonistes de la globalització. Bloc II: L’activitat internacional de l’empresa. Tipus d’empreses amb activitat internacional; motius per a la internacionalització; elecció de mercats i productes; mecanismes d’entrada; enfocaments d’estratègia internacional. Bloc III: Aspectes principals del comerç internacional. Factors legals i administratius (incoterms, problemàtica i gestió aduanes); Factors transport i logística (particularitats per mode de transport); Factors financers; Impacte de la cultura en els negocis internacionals

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Mètodes estadístics i gestió de dades aplicats a la logística 4.0

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes Quantitatius aplicats a la Logística (3152G03012)

En aquesta assignatura, en un primer nivell, es pretén donar a conèixer els diferents mètodes de recerca quantitativa aplicats a l’activitat logística. Per tal de fer-ho, caldrà conèixer les diferents fases de qualsevol estudi, donant èmfasi al disseny d’aquest. En un segon nivell, es farà referència a l’anàlisi estadística de dades a nivell d’estadística descriptiva i inferencial univariada i bivariada.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Àrees i eines de suport a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de Metereologia i Climatologia (3152G03017)

En l’assignatura de Fonaments de la Meteorologia i la Climatologia s’aborden conceptes fonamentals per a que l’alumne conegui els fonaments de la predicció del temps i del clima i com treure partit dels productes meteorològics per tal d’organitzar la logística de l’empresa. L’assignatura es divideix en quatre blocs: 1. Fonaments de la meteorologia 2. Fonaments de la predicció 3. Tractar la incertesa 4. Meteorologia aplicada a la logística Aquests blocs pretenen que l’estudiant adquireixi habilitats partint de les bases de la meteorologia i la predicció de curta a gran escala. Tot i que l’assignatura no pretén que l’estudiant acabin sabent predir el temps de forma efectiva, l’objectiu final es saber fer ús dels diferents productes disponibles per a la correcta presa de decisions en l’àmbit logístic.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Llengües estrangeres aplicades a la logística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès I (3152G03030)

Millora i intensificació de la llengua anglesa per al desenvolupament professional dels estudiants, augmentant el seu nivell de domini de la llengua respecte al nivell d'entrada. Aquest curs està dissenyat per a estudiants que ja tenen un coneixement intermig d'anglès. S'empra un enfocament funcional i temàtic per permetre que l'alumnat estengui i millori el seu coneixement dins del context de la Logística. Basant-se en els temes i les habilitats professionals pertinents per a l'alumnat, així com tenint en compte la perspectiva de gènere, el curs també incorpora un complert temari de gramàtica, vocabulari i treball sistemàtic d'expressió i comprenssió orals i escrites. Introdueix i practica les habilitats lingüístiques necessàries per relacionar-se amb col·legues de parla anglesa i per comunicar-se amb parlants anglesos dins del sector de la logística. L'assignatura Anglés I ha de permetre a l'estudiant adquirir el nivell B1.2 del Marc Europeu Comú de referència per a les Llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l'entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual ENanglès
B Aanual ENanglès

Alemany I (3152G03034)

Introducció a l’idioma alemany en el coneixement dels aspectes més bàsics i essencials de l’estructura fonològica, morfològica, lèxica, sintàctica, semàntica i pragmàtica, per aconseguir que l’estudiant sigui capaç de comunica-se tant de manera oral com escrita en situacions quotidianes. Es traballaran les normes de convivència socioculturals amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals, fent especial atenció a situacions bàsiques del sector de la logística. L’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. Es treballaran les quatre eines comunicatives, amb l’ús i comprensió del vocabulari bàsic més freqüent dins el món de la logística. L’assignatura d’alemany I ha de permetre a l’estudiant adquirir el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCERL) adaptat a les necessitats de l’entorn professional de la logística.

OBobligatòria 3 A Aanual DEalemany
B Aanual DEalemany