Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Instruments d'anàlisi econòmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Matemàtiques I (3107G00002)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Anàlisi d'institucions i agents econòmics i socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història econòmica (3107G00005)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

Bbàsica 12 A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
C Aanual NDno definit
D Aanual NDno definit

Sociologia (3107G00006)

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

50%

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit
D 1primer semestre NDno definit

Anàlisi empresarial bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi econòmica bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'economia (3107G00012)

90%

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Instruments d'anàlisi econòmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques II (3107G00003)

Càlcul diferencial i integral de funcions de diverses variables. Programació matemàtica i aplicacions a l'economia.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Estadística (3107G00004)

Estadística descriptiva bivariant. Probabilitat i variables aleatòries. Mostreig i estimació. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi univariants i bivariants. Model de regressió lineal. Errors d'especificació. Multicolinealitat.

Bbàsica 12 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà

Anàlisi d'institucions i agents econòmics i socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi empresarial bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou algunes assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d'ADE. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per què l'estudiantat s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest mètode docent es basa en el model en el que l'alumnat planifica, implementa i avalua un projecte que té aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiantat es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre com i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable. Per poder assolir totes aquestes habilitats i pensant que els i les alumnes que inicien l'estudi d'ADE no tenen coneixements previs comptables se'ls hi demanarà, mitjançant equips de treball, la creació d’una empresa on aniran desenvolupant la seva activitat amb tota la complexitat comptable que comporta. Paral·lelament, els coneixements, segons el temari establert, s'aniran adquirint mitjançant l'ajut d'un material multimèdia elaborat específicament per a la comprensió dels mateixos de forma autònoma. Tanmateix, el professorat utilitzarà l'aprenentatge reflexiu per ajudar a l'estudiantat a qüestionar-se i trobar autònomament el camí per desenvolupar el projecte. És a dir, s'aplica el sistema d'aprenentatge d'aula inversa. Aquestes reflexions pretenen representar els desafiaments que es trobaran en la pràctica professional i que els ha de motivar per avançar en el seu propi coneixement.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu -nacional i internacional- i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
GA 1primer semestre ENanglès

Anàlisi econòmica bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Microeconomia (3107G00013)

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
GA 1primer semestre ENanglès

Macroeconomia (3107G00014)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre CAcatalà
GA 2segon semestre ENanglès

Economia internacional (3107G00015)

Grup GA docència en anglès

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre ESespanyol
GA 2segon semestre ENanglès

Economia industrial (3107G00016)

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre CAcatalà
GA 2segon semestre ENanglès

Instruments d'anàlisi empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Econometria (3107G01020)

Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives. Pertorbacions no esfèriques: heteroscedasticitat. Models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat financera (3107G01102)

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Direcció d'àrees funcionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció d’operacions i logística (3107G01021)

Direcció d'operacions i logística. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a curt termini. Gestió de l'estoc.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Direcció comercial (3107G01022)

L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Direcció de recursos humans (3107G01023)

L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció financera I (3107G01024)

L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció financera II (3107G01025)

El disseny de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió general de la funció financera de l'empresa, de l'avaluació de projectes d'inversió i dels criteris de decisió, de les fonts de finançament i de l'estructura financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Direcció general

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Empresa i sector públic (3107G01028)

Intervenció del sector públic en una economia de mercat. Impostos i eficiència, incidència impositiva i efectes de la imposició al comportament econòmic. Anàlisi cost-benefici per a la presa de decisions al sector públic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Instruments d'anàlisi empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat de costos (3107G01101)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per sis temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció general

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció estratègica (3107G01026)

La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de fi de grau (3107G01098)

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès per a l'economia (3107G00020)

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit
D 2segon semestre NDno definit
E 2segon semestre NDno definit

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Fiscalitat de l'empresa a través d'un cas pràctic. Calendari fiscal a partir de models i impresos. Models censals i d'alta d'IAE. Models de pagaments fraccionats, retencions, IVA i altres impostos instantanis. Models d'impostos anuals sobre la renda i el patrimoni i altres impostos periòdics. Notificacions d'Hisenda i al.legacions i recursos que pot presentar l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Dret mercantil (3107G00023)

Estudi general del Dret mercantil, des de la perspectiva de la regulació de la competència fins l'estudi Del dret concursal, passant per l'estudi de conceptes i disciplines com la regulació de les marques, les patents i altres invencions o innovacions empresarials o el Dret de societats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Auditoria (3107G00025)

OPoptativa 6 A 1primer semestre ESespanyol

Temes d'economia aplicada (3107G00037)

Part I: En aquest mòdul ens centrarem en la macroeconomia i la política internacionals. En particular, aprendreu com les interaccions de les diferents economies nacionals configuren el patró mundial d’activitat econòmica i obtindreu una introducció als principals models teòrics de determinació del tipus de canvi. Part II: En aquest mòdul examinarem l'economia europea. Concretament, repassarem el procés de decisió de la UE, les teories de la integració econòmica i les polítiques econòmiques importants de la Unió.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Economia laboral (3107G00039)

La teoría de la oferta y demanda de trabajo, equilibrio del mercado de trabajo, el desempleo, productividad y empleo, estructura salarial.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Economia de la família (3107G00042)

Anàlisi de les decisions econòmiques de les llars. Inclou la divisió del treball entre la llar, l'assignació de temps a la producció de la llar, el matrimoni, el divorci, la fecunditat, la inversió en fills, la renda i l'assignació de recursos.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Matemàtica actuarial (3107G00060)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estratègies d'innovació (3107G00065)

L'assignatura té una vocació pràctica que permeti a l'alumne disposar d'una base per analitzar una empresa o sector des d'un punt de vista estratègic per comprendre i avaluar els aspectes clau per generar i gestionar la innovació, sigui de producte, servei, procés, organitzativa, en màrqueting i/o en models de negoci. Es cobriran continguts relatius a les següents temes: Creativitat; Eines de generació d’idees; Marc conceptual de la innovació; Tipologies d’innovació; Valorització de la innovació; Model de negoci; Projectes d’innovació; Models de gestió de la innovació; Percepció de la innovació; Com esdevenir una empresa innovadora

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integració europea.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

Estudi del turisme des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica i del màrqueting

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Finances corporatives (3107G01078)

Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Investigació comercial (3107G01080)

L’assignatura té com a objectiu centrar-se en les principals aplicacions de la investigació comercial i dels seus principis i mètodes bàsics, per ajudar les i els estudiants a entendre el seu rol en el disseny de la gestió de l'empresa (i de les seves àrees funcionals) basada en el mercat. El mètode d’ensenyament i aprenentatge combina qüestions teòriques, pràctiques i discussió de casos.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

OPoptativa 12 A 1primer semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
C 2segon semestre NDno definit
FC 2segon semestre CAcatalà

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants els conceptes econòmics fonamentals que caracteritzen l'economia digital i quines són les claus sobretot en termes de màrqueting per a l'èxit de les empreses en aquests entorns.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives noves modificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

Anàlisi dels diferents productes d'inversió i la seva valoració. Càlcul dels costos de les operacions bancaries. Estudi dels requisits i normativa exigida.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

Aquesta assignatura té com a objectiu ressaltar continguts relacionats amb la identificació i/o valoració d’oportunitats, posar èmfasis en els fonaments d’estratègia, finances, operacions i recursos humans, així com màrqueting en un context internacional i global.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Dona, empresa i societat (3107G00070)

La dona ha estat i és, cada vegada més, un motor econòmic i social de les societats actuals. La implantació i extensió del patriarcat, de la discriminació institucionalitzada de la dona en tots els àmbits, a més de perjudicar injustament les dones, a la meitat de la població -en la seva inserció sociolaboral, amb barreres a la seva carrera professional, amb salaris inferiors, otorgant-li tasques i responsabilitats no reconegudes, etc.-, acaba generant en conjunt un sistema econòmic menys productiu i una societat més inequitativa i desigual. A aquesta assignatura abordem tota aquesta problemàtica i aportem teories i pràctiques que permeten superar el patriarcat i la discriminació sociolaboral de les dones.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Ètica i responsabilitat social a l'empresa (3107G00076)

Aspectes bàsics de l'ètica empresarial, govern corporatiu. Pilars bàsics de la responsabilitat social: dimensió econòmica, sostenibilitat (ODS) i dimensió social (condicions laborals, igualtat de gènere, respecte als drets humans,...). Capacitació de profesionals per a la gestió sostenible.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió i anàlisi de dades en economia i empresa (3107G00077)

Tècniques d'anàlisi multivariant: construcció d'indicadors sintètics, classificació i segmentació. Tècniques de mineria de dades.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Instruments derivats (3107G00078)

Estudiar els principals instruments financers derivats. Mètodes de valoració dels instruments derivats i anàlisi de la seva funcionalitat com a instrument de cobertura, inversió i especulació per l'empresa.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting cultural (3107G00079)

Presentar i analitzar els models i conceptes bàsics del marketing en les industries culturals i creatives, per entendre i gestionar la creació de valor per als clients a traves de la experiència de la creativitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Màrqueting digital (3107G00080)

Aplicació d'eines de màrqueting digital per a empreses. Presentar i analitzar les principals estrategies de marketing en Internet (e-marketing) que les empreses fan servir per arribar a nous clients i mercats i per aconseguir una presencia comercial eficient i eficaç a les xarxes i altres entorns digitals relacionats.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Dret de la Seguretat Social (3107G00081)

Aspectes pràctics de les empreses i els treballados dels seus drets i deures envers la Seguretat Social. Assessorament sobre cotitzacions i taxes socials a la Seguretat Social. Especificitats en cotitzacions en matèria d’accidents de treball i malalties professionals. Règim especial de bonificacions a les PIMES per a la concertació de determinats contractes de treball. Assessorament als empresaris que són PIMES sobre el millor règim de protecció social al que poden accedir.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol

Gestió avançada del talent (3107G01114)

L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques relatives al lideratge personal i de persones, facilitant el desenvolupament de les aptituds i actituds d'acompanyament necessàries de major actualitat.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió pressupostària i comptabilitat pública (3107G03035)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió pública (3107G03089)

Gestió d'ens públics. Control de l'activitat pública. Control intern i funció interventora. Control extern: Sindicatura de Comptes i Tribunal de Cuentas. Auditoria Pública. Transparència i bon govern. Internalització i externalització de serveis.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.