Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Doble Titulació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/ Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions a la geometria i a les equacions diferencials.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de física 1 (3105G08003)

Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física 2 (3105G08004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Informàtica (3105G08049)

L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques. Aprendre a dissenyar software.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Història econòmica (3107G00005)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.

Bbàsica 12 B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

100%

Bbàsica 6 B 1primer semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Introducció a l'economia (3107G00012)

90%

Bbàsica 12 B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G08005)

Química inorgànica i orgànica aplicades. Dissolucions. Termoquímica. Equilibri químic. Reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i redox). Aplicacions industrials i mediambientals.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Termodinàmica (3105G08008)

Coneixements de termodinàmica aplicada i de transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de control (3105G08011)

- Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. - Analitzar els diferents tipus de sistemes de control - Capacitar a l’alumne per l'anàlisi de les característiques d'un sistema de control. - Inttroduir a l'alumne en el disseny de sistemes de control.

OBobligatòria 3 DT 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica (3105G08012)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre CAcatalà

Teoria de màquines (3105G08013)

Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre CAcatalà

Estadística (3105G08047)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria

Bbàsica 6 DT 1primer semestre CAcatalà

Expressió gràfica (3105G08048)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de ciència de materials (3105G08050)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Microeconomia (3107G00013)

Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès
C 1primer semestre CAcatalà

Macroeconomia (3107G00014)

Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)

OBobligatòria 6 C 2segon semestre CAcatalà

Economia internacional (3107G00015)

Grup A docència en anglès

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ESespanyol

Economia industrial (3107G00016)

Aquest curs repassa els principals temes en el camp de l'organització industrial amb un enfocament formal. Posem l'accent als mercats competitius, oligopólistics i monopolitzats. Ens centrem en l'estructura del mercat, la conducta de l'empresa, i el rendiment econòmic de les indústries. D'especial interès és el comportament estratègic de les empreses en la competència amb preus, quantitats o qualitats. Estudiem la fixació de preus i producció en oligopoli, la dissuasió estratègica d'entrada, les estratègies de localització, diferenciació de productes, publicitat, investigació i desenvolupament. També examinem els efectes de la conducta de les empreses sobre el Benestar general i els efectes de retroalimentació sobre l'estructura del mercat. A causa que el comportament de les empreses afecta directament al benestar d'una nació, la comprensió de l'organització industrial és també important per a l'anàlisi de les polítiques públiques. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.

OBobligatòria 6 B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria de fluids (3105G08007)

Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre CAcatalà

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

Fonaments de teoria de circuits i electrònica per resolució i disseny de circuits electrònics.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre ENanglès

Màquines elèctriques (3105G08010)

Teoria de circuits aplicada a l'anàlisi de sistemes elèctrics trifàsics. Generalitats sobre màquines elèctriques estàtiques i rotatives. Transformadors.

OBobligatòria 3 DT 2segon semestre CAcatalà

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

Elasticitat i resistència de materials

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre CAcatalà

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

Màquines hidràuliques i de fluids. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre NDno definit

Tecnologies de materials (3105G08022)

L'assignatura dóna a conéixer les tècniques que s'utilitzen per donar forma (conformar) els metalls i modificar les seves propietats per mitjà de tractaments tèrmics. Estudiarem també els fonaments de la corrosió dels metalls.

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre CAcatalà

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

Arquitectura de computadors, micorprocessadors i microcontroladors a la indústria, sistemes operatius, xarxes d'ordinadors i internet

OBobligatòria 4 DT 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia de processos (3105G08027)

Anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos industrials continus i discontinus. Balanços de matèria i d'energia. Càlcul d'unitats de procés (bescanviadors de calor, evaporadors, cristal·litzadors, filtres i centrifugadores).

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre CAcatalà

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

Càlcul en varies variables i càlcul vectorial

OBobligatòria 6 DT 2segon semestre CAcatalà

Sociologia (3107G00006)

Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social

OBobligatòria 6 B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

La metodologia docent que ens proposem portar a terme en aquest primer curs de comptabilitat és l’aplicació de l’aprenentatge basat en projectes (ABP), concretament basat en un projecte empresarial que inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat pel grau d’ ADE, és a dir, l’aplicació d’una metodologia d’aprenentatge i elaboració per part dels estudiants d’un projecte que s’iniciarà en aquest curs i finalitzarà en el quart curs, per tant, avarca la titulació complerta. Es tracta d’un mètode d’aprenentatge basat en el principi d’utilitzar un projecte com a punt de partida per a l’adquisició e integració dels nous coneixements. Aquesta metodologia es tradueix en l’elaboració d’un projecte el més proper possible a una situació real, per a què s’introdueixi en un context empresarial i professional. Aquest treball inclou totes les assignatures obligatòries de comptabilitat per aquest grau, però degut a que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, i també és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció, també s’inclourà en algunes assignatures d’aquestes àrees de coneixement. Aquest mètode docent es basa en el model en el que els estudiants planifiquen, implementen i avaluen un projecte que te aplicació en el món real, més enllà de l’aula de classe. L’assignatura d’introducció a la comptabilitat és el pilar fonamental d’un conjunt d’assignatures obligatòries que s’agrupen dins de l’àrea de la comptabilitat, aquestes són: la comptabilitat financera, la interpretació d’estats financers i la comptabilitat de costos a més de les diferents assignatures optatives que s’oferiran en els cursos següents. En totes aquestes altres assignatures es desenvolupa i s’aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura d’introducció. En aquesta assignatura es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els coneixements comptables bàsics, la seva terminologia pròpia i específica, sigui capaç de desenvolupar el cicle comptable complert, i entendre cóm i perquè es realitzen els comptes anuals amb el coneixement teòric implícit que això comporta, segons la Teoria General de la Comptabilitat, per tant, en aquest primer curs no s’estudia la normativa comptable. Per poder assolir totes aquestes habilitats i pensant que els estudiants que inicien l'estudi d'ADE no tenen coneixements previs comptables se'ls hi demanarà, mitjançant equips de treball, la creació d’una empresa on aniran desenvolupant la seva activitat amb tota la complexitat comptable que comporta. Paral•lelament, aquesta adquisició de coneixements, segons el temari establert, s'anirà adquirint mitjançant l'ajut d'un material multimèdia elaborat específicament per a l'adquisició d'aquests coneixements de forma autònoma. Tanmateix el professor utilitzarà l'aprenentatge reflexiu per ajudar als estudiants a qüestionar-se i trobar per ells mateixos el camí per desenvolupar el projecte. Aquestes reflexions pretenen representar els desafiaments que es trobaran en la pràctica professional i que els ha de motivar per avançar en el seu propi coneixement.

OBobligatòria 6 C 2segon semestre CAcatalà

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà

Econometria (3107G01020)

Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives. Pertorbacions no esfèriques: heteroscedasticitat. Models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció de recursos humans (3107G01023)

L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Optatives (perfil ADE)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció comercial (3107G01022)

L'assignatura té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats dels estudiants en l'elaboració d'un pla de màrqueting basat en el context d'una empresa i un entorn de mercat real.

OPoptativa 6 B 2segon semestre NDno definit

Direcció financera I (3107G01024)

L'assignatura té com a finalitat donar a l'alumne una visió integrada sobre els tipus d'actius i principis de valoració, la funció dels mercats financers, la rendibilitat i el risc: Selecció de carteres i teoría del Mercat de capitals i la eficiencia dels mercats financers.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció financera II (3107G01025)

El disseny de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió general de la funció financera de l'empresa, de l'avaluació de projectes d'inversió i dels criteris de decisió, de les fonts de finançament i de l'estructura financera de l'empresa.

OPoptativa 6 B 2segon semestre CAcatalà

Empresa i sector públic (3107G01028)

Intervenció del sector públic en una economia de mercat. Impostos i eficiència, incidència impositiva i efectes de la imposició al comportament econòmic. Anàlisi cost-benefici per a la presa de decisions al sector públic.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat financera (3107G01102)

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir la normativa comptable i mercantil als coneixements previs que ja posseeixen els estudiants, adquirits en l'assignatura Introducció a la comptabilitat, així com l'estudi, anàlisi i registre d'operacions complexes. El programa està constituït per 6 temes consecutius, ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats.

OPoptativa 6 B 1primer semestre CAcatalà

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OPoptativa 6 B 2segon semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.

OBobligatòria 6 DT 2segon semestre CAcatalà

Introducció a les estructures (3105G08020)

Introducció a les estructures

OBobligatòria 5 DT 2segon semestre CAcatalà

Elements de màquines (3105G08021)

Disseny de màquines.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre ENanglès

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

Control i modelització de sistemes d'esdeveniments discrets. Control de sistemes en temps discret

OBobligatòria 9 DT 2segon semestre CAcatalà

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre CAcatalà

Regulació automàtica (3105G08025)

-Anàlisi de sistemes de control. -Disseny de controladors.

OBobligatòria 5 DT 1primer semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la producció (3105G08016)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 DT 1primer semestre CAcatalà

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

Impacte ambiental i gestió ambiental. Efluents líquids. Qualitat de les aigües i tractaments. Contaminació atmosfèrica. Regulació i control. Residus generació i gestió. Contaminació acústica.

OBobligatòria 4 DT 1primer semestre CAcatalà

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

Mètodes numèrics. Teoria de grafs.

OBobligatòria 6 DT 1primer semestre CAcatalà

Investigació operativa (3105G08030)

Elements i tècniques d'optimització lineal, entera i no-lineal en enginyeria

OBobligatòria 4 DT 1primer semestre CAcatalà

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

Capacitació de l'enginyer per relacionar-se amb l'administració i l'entorn laboral.

OBobligatòria 3 DT 1primer semestre NDno definit

Projectes (3105G08051)

Metodologia. Organització i gestió de projectes

OBobligatòria 4 DT 1primer semestre CAcatalà

Projecte fi de grau (3105G08052)

Projecte fi de grau. Informació a: http://www.udg.edu/eps/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/TreballfinaldegrauiPFC/tabid/3244/language/ca-ES/Default.aspx

NDno definit 15 DJ 2segon semestre NDno definit
DS 2segon semestre NDno definit

Direcció estratègica (3107G01026)

La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

S’examinen els elements bàsics en els quals es basa la planificació i de quina manera aquesta pot utilitzar-se com a estratègica i competitiva. Aquesta assignatura és una continuació de l'assignatura Direcció Estratègica i presta especial atenció al procés d’elaboració del pla d’empresa i els canvis que l’emprenedoria, la tecnologia i la innovació en les diferents àrees provoquen en l’avaluació de les alternatives estratègiques a implementar i els seus plans operatius. Així mateix l’avaluació de les decisions estratègiques es quantificarà en valor d’empresa, prestant una especial atenció a els compromisos de fondos, a l’estructura financera, a l'organització de l’empresa i als factors fonamentals per a la seva organització previsional, així com els comptes de detall previsionals que clarifiquen la distribució dels recursos econòmics d’inversió i el seu finançament.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Treball de fi de grau (3107G01098)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau.

NDno definit 12 A1 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat de costos (3107G01101)

El programa d'aquesta assignatura està constituït per set temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comunicació corporativa (3107G01043)

100 %

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

L'objectiu fonamental de l'assignatura és proporcionar als alumnes les nocions teòriques i les eines metodològiques essencials que els permetin conèixer, entendre i valorar les característiques i el funcionament institucional de la Unió Europea (UE) i de les principals accions i polítiques públiques que porta a terme. Des d'una perspectiva més àmplia, l'assignatura també pretén situar el paper que desenvolupa la UE dintre del procés històric general de la integració europea.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Incertesa i decisió (3107G01064)

Estudi de problemes econòmics concrets on el problema de la informació i el paper dels incentius té especial rellevància.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Mercats i organitzacions (3107G01065)

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

Aquest curs examina els principals problemes que presenta la defensa de la competència i la política pública a través de l'estudi de la literatura, anàlisi de casos i realització d'un treball . S'abordaran els principals problemes de competència tenint com teló de fons el supòsit que vostè és un economista contractat per instruir un cas antimonopoli. Es tracta d'aplicar l'anàlisi econòmica als problemes pràctics relacionats amb el poder de mercat, les raons de la política de defensa de la competència, el paper de l'economia en l'aplicació de la política de competència i la forma en què els economistes participen en la lluita contra els monopolis.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Polítiques comercials (3107G01077)

L' objectiu d'aquesta assignatura és l' aplicació dels conceptes sobre Màrqueting i Gestió Comercial, alguns apresos en cursos previs, i altres són nous i s'explicaran al llarg del curs. És una assignatura del tot pràctica des de la primera sessió. Per això, al principi de curs es facilitarà el material teòric bàsic, i tots els nous conceptes que apareguin s'aniran explicant enmig dels casos i activitats. La iniciativa i la participació activa - tant a classe com a fora - dels alumnes és clau per un aprofitament òptim. Els alumnes podran proposar temes d'actualitat que els interessin i anar-los comentant i treballant.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

Les pràctiques a empreses són Claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.

OPoptativa 12 A1 1primer semestre CAcatalà
B1 2segon semestre CAcatalà
C1 2segon semestre CAcatalà