Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Fonaments de Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de física 1 (3105G00021)

Estática i deformació dels sòlids. Hidràulica. Oscil·lacions. Acústica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Expressió Gràfica Arquitectònica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

Representació de l'espai i la volumetria arquitectònica. Els sistemes de representació. Representació axonomètrica i dièdrica, la perspectiva cònica, la resolució de cobertes i les ombres. Introducció a la topografia. Dibuix Aarquitectònic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

Materials i tecniques gràfiques , sistemes de representació,sistemes d'acotació, pas a escala, dibuix a ma alçada,dibuix intuitiu i croquització.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Química i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de materials (3105G00026)

Estudi dels materials, la seva vinculació amb els sistemes constructius, tecnologia i posada en obra. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable als materials de construcció.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Geotècnia (3105G11001)

Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Expressió Gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Topografia i replantejaments (3105G11003)

Estudi dels sistemes de representació de terrenys i altres elements sobre un pla. Sistemes per mesurar distàncies i angles. Instruments topogràfics. Planimetria, altimetria i taquimetria. Aplicacions de la topografia i replantejaments.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Construcció 1 (3105G00028)

- Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de LOE i Codi tècnic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Construcció 2 (3105G11004)

Elements de contenció i fonamentació. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de física 2 (3105G00022)

Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Dret i Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Empresa (3105G00027)

Aquesta assignatura té com a objectiu presentar als estudiants els conceptes bàsics de l'àmbit de la Organització d'Empreses, amb un enfocament essencialment pràctic.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Aspectes legals en la contractació d'obres (3105G11002)

El marc legal en la contractació d'obra en l'àmbit públic i privat. El contracte d'obra. Conceptes i principis generals de l'urbanisme. El planejament urbanístic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Expressió Gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió gràfica 3 (3105G00025)

A/ Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada. Des de la seva planta de distribució fins a la definició constructiva màxima. Utilitzant totes les escales intermitges per aconseguir la representació real d'un projecte construït. B/ Introducció al sistema de modelat de la construcció BIM, per assolir la capacitat d'entendre i familiaritzar-se amb aquest entorn informàtic i la realització i desenvolupament de models BIM de poca complexitat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Construcció 4 (3105G11005)

Els acabats. Descripció detallada de les tipologies i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Història de la construcció (3105G11007)

La construcció a la prehistòria. La construcció a l'antiguitat: les civilitzacions orientals i occidentals. La construcció a l'Edat Mitjana. La construcció a l'Edat Moderna. La construcció després de la revolució científica i industrial.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Materials 1 (3105G11008)

Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Ceràmiques. Aglomerants i Aglomerats. Conglomerants i Conglomerats (Morters i Formigons)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Materials 2 (3105G11009)

Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Materials orgànics (Fusta i Suro), Resines sintètiques, Pintures, Vidres i Metalls

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Control de qualitat (3105G11010)

1- Normativa. 2- Control de recepció dels materials de construcció. 3- Control d'execució d'obres d'edificació. 4- Control d'obres urbanístiques. 5- Elaboració de programs i plans de control de qualitat i la seva aplicació

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Construcció 3 (3105G11030)

Elements estructurals i cobertes. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estructures 1 (3105G00036)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures. Esforços i deformacions en estructures isostàtiques. Comprovació seccional.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Construcció 6 (3105G11006)

. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Construcció 5 (3105G11031)

Raonament dels diferents elements i sistemes constructius, així com la seva interacció en l'edificació. Raonament del procés a seguir per a la seva execució. Errors i precaucions. Normativa.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Instal·lacions 1 (3105G00033)

Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Instal·lacions 2 (3105G00034)

Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Estructures 2 (3105G00037)

Anàlisi i comprovació d'estructures hiperestàtiques. Coneixement i aplicació d'accions normatives.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Estructures 3 (3105G11032)

Disseny i càlcul d'estructures de formigó i acer. Disseny i càlcul d'estructures de fusta i d'obra de fàbrica. Disseny i càlcul de sistemes de fonamentació i contenció.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Gestió del Procés

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització, planificació i equips d'obra 1 (3105G11011)

Conceptes i criteris fonamentals per la programació i planificació d'obres.Sistemes de planificació i la seva representació. Coneixements de la maquinària i equips d' obra en les diferents fases d' execusió.Pla proper d' obra: elements i mitjans per a la implantació d' obres. Anàlisi i criteris per la relació de dependència de les diferents activitats d'obra.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Organització, planificació i equips d'obra 2 (3105G11012)

Anàlisi i criteri per la relació de dependència de les diferents activitats d' obra.Interrelació entre les zones de l' edifici de diferent ús. Resolució de casos en funció de la tipologia de l' edifici (unifamiliar/plurifamiliar), el seu emplaçament i el tipus de terreny.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Gestió Urbanística i Economia Aplicades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret en edificació (3105G00039)

Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Amidaments i pressupostos 1 (3105G11015)

Marc general, conceptes fonamentals i procediment pel desenvolupament de l’operació de medició. Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase I. Anàlisi i avaluació de costos.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Amidaments i pressupostos 2 (3105G11016)

Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase II. Pressupostació d’obra privada i del Sector Públic. Relacions valorades. Impost sobre el Valor Afegit. Sistemes de predimensionat de costos.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Valoracions i taxacions (3105G11017)

Introducció al valor immobiliari. Mètodes de valoració. Normativa d'aplicació. Procediment de taxació. Interpretació d'informes de taxació. Valoracions cadastrals. Peritacions.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

Estudi de les fases seqüencials i els agents que intervenen en la construcció d'edificis. L’assignatura es centra en analitzar i raonar els condicionants del procés constructiu. L'estudiant ha de tenir consolidat el coneixement relatiu a la definició dels sistemes constructius i a la resolució de les interaccions. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi. Aquesta assignatura forma part del Tronc Comú entre el Grau en Estudis d'Arquitectura i el d’Arquitectura Tècnica i Edificació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Patologia i rehabilitació (3105G00032)

Estudi de les patologies de la construcció i la rehabilitació d'edificis.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Gestió del Procés

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de projectes i obres (3105G11013)

Estratègies de gestió. Auditoria de projectes. Tècniques d'estudi i comparació d'ofertes. Contractació d'obres. Tècniques per la gestió de la informació i organització d'obra. Gestió en la contractació en l'àmbit públic.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Seguretat i salut laboral (3105G11014)

Marc general, conceptes fonamentals i disposicions legals i reglamentàries de PRL. Subordinació de la reglamentació sectorial, harmonització, anàlisi i esquemes de vinculació. Les responsabilitats dels agents intervienents. Identificació, avaluació i control de riscos laborals. Els instruments de gestió de la PRL (EBSST,ESST,PSST). Anàlisi de les proteccions d’ús comú a les obres de construcció, col•lectives i individuals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Projectes Tècnics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes tècnics (3105G11018)

L'assignatura de Projectes tècnics s'entén com una assignatura de síntesi de la majoría de coneixements adquirits durant la carrera. Es pretén aproximar a l'alumne al desenvolupament de l'activitat professional pròpia d'una oficina tècnica mitjançant tres punts bàsics: 1) Un sistema de formació, en el que la funció docent és plantejar qüestions, incitant a que sigui l'alumne qui analitzi, gestioni i proposi solucions concretes. 2) Fomentar el raonament i la comprensió de la interacció dels diferents elements i sistemes que intervenen en el procés edificador, tant des de el punt de vista tecnològic com de la gestió de la tecnologia. 3) La voluntat que l'alumne tingui una participació activa a les aules i que s'involucri al màxim en el treball o projecte que desenvolupa.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

Objectiu del control de costos. Determinació de l'objectiu. Particularitats del CC per l'empresa promotora. Particularitats del CC per l'empresa constructora. Causes de desviació. Documentació de suport. Recull i tractament de la informació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Projectes d'acondicionament i instal·lacions (3105G11027)

Disseny, projecte i modelatge amb Revit d'instal·lacions i els seus elements. Projectes d'activitats.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Pràctiques externes (3105G11028)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Arquitectura sostenible (3105G12041)

Mètodes de disseny ecobio-constructius. Materials i tecnologies sostenibles. Ecoeficiència i ecoauditoria

OPoptativa 5 B 2segon semestre

Tècniques d’intervenció per a reparació d’edificis (3105G14049)

Tècniques d’intervenció per a la reparació i rehabilitació d’edificis. Anàlisi i elecció de possibles solucions, mètodes d'actuació i criteris generals per a l'execució.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Treball Fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de Grau (3105G14001)

Els TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau o màster. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

OBobligatòria 15 J 2segon semestre
S 2segon semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques externes (3105G11028)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Arquitectura sostenible (3105G12041)

Mètodes de disseny ecobio-constructius. Materials i tecnologies sostenibles. Ecoeficiència i ecoauditoria

OPoptativa 5 B 2segon semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

Anàlisi i intervenció estructural en edificis existents.

OPoptativa 5 B 1primer semestre

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

Anàlisi i intervenció estructural en edificis existents.

OPoptativa 5 B 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.