Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Fonaments de Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00019)

Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00020)

Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00021)

Estática i deformació dels sòlids. Hidràulica. Oscil·lacions. Acústica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió Gràfica Arquitectònica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 1 (3105G00023)

Bloc-1. Geometria Descriptiva Bloc-2. Introducció al Dibuix Arquitectònic Bloc-3. Introducció a la Topografia

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió gràfica 2 (3105G00024)

Materials i tecniques gràfiques , sistemes de representació,sistemes d'acotació, pas a escala, dibuix a ma alçada,dibuix intuitiu i croquització.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Química i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de materials (3105G00026)

Estudi dels materials, la seva vinculació amb els sistemes constructius, tecnologia i posada en obra. Estudi del sòl. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable als materials de construcció.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Geotècnia (3105G11001)

Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió Gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Topografia i replantejaments (3105G11003)

Estudi dels sistemes de representació de terrenys i altres elements sobre un pla. Sistemes per mesurar distàncies i angles. Instruments topogràfics. Planimetria, altimetria i taquimetria. Aplicacions de la topografia i replantejaments.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 1 (3105G00028)

- Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de LOE i Codi tècnic.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció 2 (3105G11004)

Elements de contenció i fonamentació. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

V-Fonaments de matemàtiques 1 (3105G14002)

Àlgebra lineal. Geometria analítica i diferencial

Bbàsica 6 S 1primer semestre CAcatalà

V-Fonaments de matemàtiques 2 (3105G14003)

Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic

Bbàsica 6 S 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

V-Fonaments de física 1 (3105G14004)

Estàtica i deformació dels sòlids. Hidràulica. Oscil·lacions. Acústica.

Bbàsica 6 S 1primer semestre CAcatalà

Expressió Gràfica Arquitectònica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

V-Expressió gràfica 1 (3105G14006)

Representació de l'espai i la volumetria arquitectònica. Els sistemes de representació. Representació axonomètrica i dièdrica, la perspectiva cònica, la resolució de cobertes i les ombres.

Bbàsica 6 S 1primer semestre CAcatalà

V-Expressió gràfica 2 (3105G14007)

Materials i tècniques de dibuix a ma alçada, dibuix intuitiu i croquització, aplicats a elements arquitectònics, edificis i espais arquitectònics reals, en els diferents sistemes de representació estudiats.

Bbàsica 6 S 2segon semestre CAcatalà

Química i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

V-Fonaments de materials (3105G14008)

Descripició de les propietats generals dels materials de construcció i identificació

Bbàsica 6 S 2segon semestre CAcatalà

V-Geotècnia (3105G14009)

Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments

Bbàsica 6 S 1primer semestre CAcatalà

Expressió Gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

V-Topografia i replantejaments (3105G14013)

Estudi dels sistemes de representació de terrenys i altres elements sobre un pla. Sistemes per mesurar distàncies i angles. Instruments topogràfics. Planimetria, altimetria i taquimetria. Aplicacions de la topografia i replantejaments.

OBobligatòria 6 S 2segon semestre CAcatalà

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

V-Construcció 1 (3105G14014)

Els elements constructius. Generalitats: components i fases del procés edificatori. Anàlisi d'un procés constructiu genèric. Normativa general apicable. Conceptes bàsics de Loe i Codi tècnic.

OBobligatòria 6 S 1primer semestre CAcatalà

V-Construcció 2 (3105G14015)

Elements de contenció i fonamentació. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.

OBobligatòria 6 S 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 2 (3105G00022)

Termologia i higrotèrmia. Electricitat i magnetisme. Òptica i il·luminació.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Dret i Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Empresa (3105G00027)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aspectes legals en la contractació d'obres (3105G11002)

El marc legal en la contractació d'obra en l'àmbit públic i privat. El contracte d'obra. Conceptes i principis generals de l'urbanisme. El planejament urbanístic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió Gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica 3 (3105G00025)

Anàlisi d'un edifici a través la representació gràfica a mà alçada I de manera informàtica. Des de la seva planta de distribució fins a la definició constructiva màxima (E.1/5 - 1/10). Utilitzant totes les escales intermitges segons normativa Din per aconseguir la representació real d'un projecte construit. Introducció a les eines informatiques BIM i de retòc fotogràfic, i assolir la capacitat d'entendre l'entorn informàtic, realitzar un model BIM, i retocar imatges fotogràfiques relacionades amb arquitectura.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 4 (3105G11005)

Els acabats. Descripció detallada de les tipologies i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Història de la construcció (3105G11007)

La construcció a la prehistòria. La construcció a l'antiguitat: les civilitzacions orientals i occidentals. La construcció a l'Edat Mitjana. La construcció a l'Edat Moderna. La construcció després de la revolució científica i industrial.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Materials 1 (3105G11008)

Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Ceràmiques. Aglomerants i Aglomerats. Conglomerants i Conglomerats (Morters i Formigons)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Materials 2 (3105G11009)

Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Materials orgànics (Fusta i Suro), Resines sintétiques, Pintures, Vidres i Metalls

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Control de qualitat (3105G11010)

1- Normativa. 2- Control de recepció dels materials de construcció. 3- Control d'execució d'obres d'edificació. 4- Control d'obres urbanístiques. 5- Elaboració de programs i plans de control de qualitat i la seva aplicació

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 3 (3105G11030)

Elements estructurals i cobertes. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 1 (3105G00036)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures. Esforços i deformacions en estructures isostàtiques. Comprovació seccional.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 6 (3105G11006)

. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 5 (3105G11031)

. Anàlisi del procés constructiu. Raonament dels diferents elements i sistemes constructius, així com la seva interacció en l'edificació. Raonament del procés a seguir per a la seva execució. Errors i precaucions. Normativa.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions 1 (3105G00033)

Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions 2 (3105G00034)

Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures 2 (3105G00037)

Anàlisi i comprovació d'estructures hiperestàtiques. Coneixament i aplicació de accions normatives.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 3 (3105G11032)

Disseny i càlcul d'estructures de formigó i acer. Disseny i càlcul d'estructures de fusta i d'obra de fàbrica. Disseny i càlcul de sistemes de fonamentació i contenció.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió del Procés

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització, planificació i equips d'obra 1 (3105G11011)

Conceptes i criteris fonamentals per la programació i planificació d'obres.Sistemes de planificació i la seva representació. Coneixements de la maquinària i equips d' obra en les diferents fases d' execusió.Pla proper d' obra: elements i mitjans per a la implantació d' obres. Anàlisi i criteris per la relació de dependència de les diferents activitats d'obra.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Organització, planificació i equips d'obra 2 (3105G11012)

Anàlisi i criteri per la relació de dependència de les diferents activitats d' obra.Interrelació entre les zones de l' edifici de diferent ús. Resolució de casos en funció de la tipologia de l' edifici (unifamiliar/plurifamiliar), el seu emplaçament i el tipus de terreny.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió Urbanística i Economia Aplicades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret en edificació (3105G00039)

Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Amidaments i pressupostos 1 (3105G11015)

Marc general, conceptes fonamentals i procediment pel desenvolupament de l’operació de medició. Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase I. Anàlisi i avaluació de costos.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Amidaments i pressupostos 2 (3105G11016)

Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase II. Pressupostació d’obra privada i del Sector Públic. Relacions valorades. Impost sobre el Valor Afegit. Sistemes de predimensionat de costos.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Valoracions i taxacions (3105G11017)

Introducció al valor immobiliari. Mètodes de valoració. Normativa d'aplicació. Procediment de taxació. Interpretació d'informes de taxació. Valoracions cadastrals. Peritacions.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi del procés constructiu (3105G00031)

Aquesta assignatura forma part de les del Tronc Comú entre el Grau en estudis d'Arquitectura i el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. L'assignatura es centra en l'anàlisi del procés constructiu: Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Patologia i rehabilitació (3105G00032)

Introducció a les patologies de la construcció, a la rehabilitació d'edificis: terapèutica, i a l'elaboració de manuals i plans de manteniment.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió del Procés

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de projectes i obres (3105G11013)

Estratègies de gestió. Auditoria de projectes. Tècniques d'estudi i comparació d'ofertes. Contractació d'obres. Tècniques per la gestió de la informació i organització d'obra. Gestió en la contractació en l'àmbit públic.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Seguretat i salut laboral (3105G11014)

Marc general, conceptes fonamentals i disposicions legals i reglamentàries de PRL. Subordinació de la reglamentació sectorial, harmonització, anàlisi i esquemes de vinculació. Les responsabilitats dels agents intervienents. Identificació, avaluació i control de riscos laborals. Els instruments de gestió de la PRL (EBSST,ESST,PSST). Anàlisi de les proteccions d’ús comú a les obres de construcció, col•lectives i individuals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes Tècnics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes tècnics (3105G11018)

L'assignatura de Projectes tècnics s'entén com una assignatura de síntesi de la majoría de coneixements adquirits durant la carrera. Es pretén aproximar a l'alumne al desenvolupament de l'activitat professional pròpia d'una oficina tècnica mitjançant tres punts bàsics: 1) Un sistema de formació, en el que la funció docent és plantejar qüestions, incitant a que sigui l'alumne qui analitzi, gestioni i proposi solucions concretes. 2) Fomentar el raonament i la comprensió de la interacció dels diferents elements i sistemes que intervenen en el procés edificador, tant des de el punt de vista tecnològic com de la gestió de la tecnologia. 3) La voluntat que l'alumne tingui una participació activa a les aules i que s'involucri al màxim en el treball o projecte que desenvolupa.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Patologia i rehabilitació estructural (3105G11019)

Tècniques de rehabilitació i restauració: objectius, anàlisi dels mètodes d'actuació, elecció de solucions, criteris generals per a l'execució. Les cartes de restauració: història i teoria de la restauració.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabats (3105G11020)

S'estudiaran les patologies de l'envolvent de l'edifici, dels interiors i de les instal·lacions.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al control de costos de la construcció (3105G11025)

Objectiu del control de costos. Determinació de l'objectiu. Particularitats del CC per l'empresa promotora. Particularitats del CC per l'empresa constructora. Causes de desviació. Documentació de suport. Recull i tractament de la informació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes d'acondicionament i instal·lacions (3105G11027)

Disseny, projecte i gestió de instal·lacions energètiques i els seus elements. Projectes d'activitats.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques externes (3105G11028)

Acció formativa desenvolupada per l' estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, que disposi de conveni de col.laboració amb l'Escola Politècnica Superior, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'entorn en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Es realitzaran en empreses, institucions i organismes amb les que existeixi un acord de col•laboració amb l'Escola, amb un màxim de 15 ECTS.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà
SD 2segon semestre NDno definit

Treball Fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Grau (3105G14001)

Exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà
SD 2segon semestre NDno definit

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3105G11028)

Acció formativa desenvolupada per l' estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, que disposi de conveni de col.laboració amb l'Escola Politècnica Superior, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'entorn en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Es realitzaran en empreses, institucions i organismes amb les que existeixi un acord de col•laboració amb l'Escola, amb un màxim de 15 ECTS.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà
SD 2segon semestre NDno definit