Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques 2 (3105G06002)

Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estadística i informàtica (3105G06003)

Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Física 1 (3105G06004)

Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Física 2 (3105G06005)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Termodinàmica, Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Química (3105G06053)

Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa (3105G06055)

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Biologia (3105G06056)

Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Bioquímica (3105G10001)

Estructura, propietats, reactivitat i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. Metabolisme de sucres, lipids, aminoàcids i nucleòtids.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Microbiologia general (3105G10002)

Microbiologia i tècniques microbiològiques

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matèries primeres (3105G10005)

Matèries primeres d'orígen animal i vegetal. Fisiologia, desenvolupament i composició dels aliments d'origen animal i d'origen vegetal. Paràmetres de qualitat i factors relacionats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matemàtiques 2 (3105G06002)

Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estadística i informàtica (3105G06003)

Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Física 1 (3105G06004)

Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Química (3105G06053)

Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa (3105G06055)

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Biologia (3105G06056)

Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Bioquímica (3105G10001)

Estructura, propietats, reactivitat i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. Metabolisme de sucres, lipids, aminoàcids i nucleòtids.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Microbiologia general (3105G10002)

Microbiologia i tècniques microbiològiques

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Matèries primeres (3105G10005)

Matèries primeres d'orígen animal i vegetal. Fisiologia, desenvolupament i composició dels aliments d'origen animal i d'origen vegetal. Paràmetres de qualitat i factors relacionats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Nutrició humana (3105G10004)

Funcions dels aparells del cos humà, interrelaciones entre ells i sistemes que controlen el seu funcionament i homeòstasi. Tipus de nutrients i principals funcions. Bases per a la determinació dels requeriments nutricionals. Nutrició i salut. Nutrigenòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

A la indústria alimentària els processos de tractament tèrmic són molt importants i aquests tractaments tèrmics necessiten dels fonaments teòrics de les principals operacions de transferència de matèria i d'energia. A Operacions Bàsiques d’Aliments 1 es donen aquests fonaments teòrics per realitzar els balanços de matèria i d’energia en aquelles operacions de conservació, tractament i transformació dels aliments. També s’introdueix el dimensionament dels principals equips necessaris per a aquestes operacions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

Components dels aliments: valor nutritiu, propietats físico-químiques i funcionals. Degradació química i bioquímica dels components dels aliments. Modificacions químiques i bioquímiques provocades pels tractaments de transformació i conservació dels aliments. Formulació d’aliments. Els additius, classificació, funcions i legislació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Química analítica (3105G10007)

Procés analític. Mostreig. La mesura a l'Anàlisi Química. Anàlisi qualitativa. Anàlisi volumètrica. Anàlisi gravimètrica. Introducció als mètodes intrumental d'anàlisi.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Dietètica i alimentació (3105G10008)

Alimentació individual en diferents etapes de la vida. Alimentació de col·lectivitats. Desordres nutricionals. L'alimentació com a factor preventiu de múltiples patologies. Dietes saludables y dieta mediterrània. El suport nutricional mitjançant nutrició artificial. La nutrigenòmica. El processament dels aliments i salut. Ètica, cultura i nutrició.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia dels processos alimentaris (3105G10009)

Tecnologies de conservació i transformació dels aliments. Operacions i processos de preparació, elaboració, transformació, conservació, envasament, emmagatzematge i transport d'aliments. Equips i instal·lacions industrials pel processament dels aliments.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Microbiologia i parasitologia dels aliments (3105G10012)

Microorganismes deteriorants i patogens. Paràsits de transmissió alimentària. Microbiota tecnològica. Fermentacions d'interès per la indústria alimentària. Aspectes tècnico-microbiològis de la conservació d'aliments. Tècniques d'anàlisi microbiològica dels aliments. Legislació.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

Origen i fonts de la contaminació abiòtica en aliments. Metalls pesats. Pesticides i biocides. Residus de detergents i desinfectants. Medecines veterinàries i additius de pinsos. Nitrits, Nitrats i Nitrosamines. Dioxines i Bifenils policlorats (PCBs). Hidrocarburs policíclics aromàtics. Acrilamida. Additius no permesos. Toxicologia Alimentària.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi dels aliments i control de qualitat (3105G10014)

Anàlisis biològiques i bioquímiques. anàlisis espectroscòpiques. Cromatografia. Propietats físiques: Color; Anàlisis tèrmiques, Reologia. Textura: avaluació instrumental. Microestructura (microscòpia òptica, electrònica, de fluorescència). Anàlisi sensorial. Avaluació de propietats funcionals de components alimentaris. Control de qualitat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Higiene dels aliments (3105G10015)

Disseny higiènic d'instal·lacions. Neteja i desinfecció d'instruments i de superfícies de contacte amb aliments. Control de l'ambient de les sales de processament i emmagatzematge. Cossos estranys. Gestió d'al·lèrgens. Formació i capacitació del personal (BPF). Qualitat de matèries primeres i control de proveïdors. Control de temperatures.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ingredients i aliments funcionals (3105G10019)

Productes alimentaris intermedis (PAI) amb valor nutricional, amb valor funcional i amb valor nutracèutic. Tipus de productes: aliments dietètics i per a usos especials, aliments funcionals i nutracèutics. Avaluació de la seguretat de nous ingredients i de l'eficàcia dels ingredients /aliments funcionals. Legislació que regula la comercialització i alegacions nutricionals i de salut. Obtenció de compostos bioactius. Desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Assignatures Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Nutrició humana (3105G10004)

Funcions dels aparells del cos humà, interrelaciones entre ells i sistemes que controlen el seu funcionament i homeòstasi. Tipus de nutrients i principals funcions. Bases per a la determinació dels requeriments nutricionals. Nutrició i salut. Nutrigenòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

A la indústria alimentària els processos de tractament tèrmic són molt importants i aquests tractaments tèrmics necessiten dels fonaments teòrics de les principals operacions de transferència de matèria i d'energia. A Operacions Bàsiques d’Aliments 1 es donen aquests fonaments teòrics per realitzar els balanços de matèria i d’energia en aquelles operacions de conservació, tractament i transformació dels aliments. També s’introdueix el dimensionament dels principals equips necessaris per a aquestes operacions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

Components dels aliments: valor nutritiu, propietats físico-químiques i funcionals. Degradació química i bioquímica dels components dels aliments. Modificacions químiques i bioquímiques provocades pels tractaments de transformació i conservació dels aliments. Formulació d’aliments. Els additius, classificació, funcions i legislació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Química analítica (3105G10007)

Procés analític. Mostreig. La mesura a l'Anàlisi Química. Anàlisi qualitativa. Anàlisi volumètrica. Anàlisi gravimètrica. Introducció als mètodes intrumental d'anàlisi.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Dietètica i alimentació (3105G10008)

Alimentació individual en diferents etapes de la vida. Alimentació de col·lectivitats. Desordres nutricionals. L'alimentació com a factor preventiu de múltiples patologies. Dietes saludables y dieta mediterrània. El suport nutricional mitjançant nutrició artificial. La nutrigenòmica. El processament dels aliments i salut. Ètica, cultura i nutrició.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

Origen i fonts de la contaminació abiòtica en aliments. Metalls pesats. Pesticides i biocides. Residus de detergents i desinfectants. Medecines veterinàries i additius de pinsos. Nitrits, Nitrats i Nitrosamines. Dioxines i Bifenils policlorats (PCBs). Hidrocarburs policíclics aromàtics. Acrilamida. Additius no permesos. Toxicologia Alimentària.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi dels aliments i control de qualitat (3105G10014)

Anàlisis biològiques i bioquímiques. anàlisis espectroscòpiques. Cromatografia. Propietats físiques: Color; Anàlisis tèrmiques, Reologia. Textura: avaluació instrumental. Microestructura (microscòpia òptica, electrònica, de fluorescència). Anàlisi sensorial. Avaluació de propietats funcionals de components alimentaris. Control de qualitat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Higiene dels aliments (3105G10015)

Disseny higiènic d'instal·lacions. Neteja i desinfecció d'instruments i de superfícies de contacte amb aliments. Control de l'ambient de les sales de processament i emmagatzematge. Cossos estranys. Gestió d'al·lèrgens. Formació i capacitació del personal (BPF). Qualitat de matèries primeres i control de proveïdors. Control de temperatures.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ingredients i aliments funcionals (3105G10019)

Productes alimentaris intermedis (PAI) amb valor nutricional, amb valor funcional i amb valor nutracèutic. Tipus de productes: aliments dietètics i per a usos especials, aliments funcionals i nutracèutics. Avaluació de la seguretat de nous ingredients i de l'eficàcia dels ingredients /aliments funcionals. Legislació que regula la comercialització i alegacions nutricionals i de salut. Obtenció de compostos bioactius. Desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Automatització i control de processos en les agroindústries (3105G06041)

Estudi dels equipaments de control automatic de diferents variables en processos de producció. Modelització dinàmica de processos.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Comercialització (3105G10020)

El mercat alimentari. El procés de comercialització dels aliments: canals comercials, processos de compra-venda i marges comercials. Canals curts de comercialització. Costos de producció i escandall.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alimentació i salut (3105G10003)

Epidemiologia nutricional. Mètodes d'avaluació de la ingesta en individus i poblacions. Estudis poblacionals de consum d'aliments. Reaccions adverses a aliments (al·lèrgies, intoleràncies i celiaquia). Productes dietètics especials.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Seguretat alimentària I (3105G10016)

Avaluació, gestió i comunicació del risc i els seus components. Avaluació de la exposició. Sistemas de recollida de dades . Organismes i institucions implicades en la Seguretat Alimentària i en l'avaluació de riscos en Sanitat Animal i en Sanitat Vegetal. Estàndards internacionals. Tractats fitosanitaris.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Millora de l'impacte ambiental en la indústria alimentària (3105G10011)

Impacte mediambiental de les indústries alimentàries. Mesures de correcció. La gestió de l'aigua. Millores en l'eficiència energètica. Gestió i valorització de subproductes i residus. Residus d'envasos i material d'envasament. Innovació per a la reducció de l'impacte ambiental

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia culinària i noves tecnologies (3105G10021)

Noves tecnologies d'elaboració i processament dels aliments. Tecnologies emergents de conservació i transformació. Tecnologia culinària i de restauració col·lectiva. Equips industrials.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia aplicada a la indústria alimentària (3105G10022)

Transformació d'aliments mitjançant biotecnologia. Obtenció d'additius i ingredients alimentaris mitjançant processos biotecnològics. Producció i millora de microorganismes per a aplicacions alimentàries. Potencialitats de la biotecnologia en la innovació, millora de la qualitat i la seguretat de productes i processos alimentaris. Aliments transgènics.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació en envasos (3105G10023)

Desenvolupament de nous materials per l'envasament d'aliments. Disseny d’envasos. Tecnologies d’envasament dels aliments: envasament actiu, envasament intel•ligent, envasament asèptic.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting (3105G10025)

Fonaments de Màrqueting. Noves tendències en les estratègies de promoció i comercialització de productes alimentaris.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comercialització (3105G10020)

El mercat alimentari. El procés de comercialització dels aliments: canals comercials, processos de compra-venda i marges comercials. Canals curts de comercialització. Costos de producció i escandall.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alimentació i salut (3105G10003)

Epidemiologia nutricional. Mètodes d'avaluació de la ingesta en individus i poblacions. Estudis poblacionals de consum d'aliments. Reaccions adverses a aliments (al·lèrgies, intoleràncies i celiaquia). Productes dietètics especials.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Millora de l'impacte ambiental en la indústria alimentària (3105G10011)

Impacte mediambiental de les indústries alimentàries. Mesures de correcció. La gestió de l'aigua. Millores en l'eficiència energètica. Gestió i valorització de subproductes i residus. Residus d'envasos i material d'envasament. Innovació per a la reducció de l'impacte ambiental

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació en envasos (3105G10023)

Desenvolupament de nous materials per l'envasament d'aliments. Disseny d’envasos. Tecnologies d’envasament dels aliments: envasament actiu, envasament intel•ligent, envasament asèptic.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting (3105G10025)

Fonaments de Màrqueting. Noves tendències en les estratègies de promoció i comercialització de productes alimentaris.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Seguretat alimentària II (3105G10017)

Disseny de productes i processos segurs. Criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris. Rellevància del mostreig de producte i mostreig ambiental. Assajos d’inoculació o challenge tests. Microbiologia predictiva. Documentació i traçabilitat. Seguretat alimentaria en mans dels consumidors.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desenvolupament de nous productes alimentaris (3105G10006)

Disseny de nous productes. Ingredients i formulació. Interaccions entre ingredients (incompatibilitats i sinergies). Substitució d'ingredients convencionals. Industrialització

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

Creativitat i innovació. Desenvolupament de nous productes/processos. Procés creatiu. Enprenedoria. Pla d'empresa. Propietat intel·lectual i industrial.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Industries d'aliments d'origen vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

Tecnologia de l'elaboració de vi des del camp a la taula. Indústries derivades. Altres begudes alcohòliques.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

Conservació post-collita de fruites i hortalisses per a consum en fresc. Tecnologies de processat mínim. Conserves d'aliments vegetals. Tecnologia dels sucs i concentrats de fruita. Begudes refrescants.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Indústries de l'oli i la farina (3105G10031)

Fonaments i descripció dels diferents processos en les indústries de l'oli, greixos i derivats i en les indústries de derivats de cereals. Control i gestió de la qualitat en aquestes indústries.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Industries d'aliments d'origen animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

Composició i propietats de la llet. Tecnologia de la llet i dels productes lactis no fermentats. Tecnologia del iogurt i el formatge. Composició, propietats i conservació dels ous. Tecnologia dels ovoproductes.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Indústries càrnies (3105G10032)

Composició i atributs de qualitat de la carn. Sacrifici i especejament. Tecnologia de la carn fresca. Formulació i elaboració de preparats carnis

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Productes de la pesca i plats preparats (3105G10033)

Canvis químics i bioquímics posteriors a la captura del peix. Control de la frescor. Tecnologia de conservació del peix i productes derivats de la pesca. Plats preparats: classificació i tendències de mercat. Legislació. Desenvolupament de nous productes. Tecnologia per a l'elaboració i conservació dels plats preparats.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques Externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en un Departament d'I+D (3105G10026)

Realització de pràctiques en empreses alimentàries o institucions relacionades

OPoptativa 15 J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en un Departament de formulació o nutrició (3105G10027)

Realització de pràctiques en empreses alimentàries o institucions relacionades

OPoptativa 15 S 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en un Departament de qualitat (3105G10028)

Realització de pràctiques en empreses alimentàries o institucions relacionades

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en un Departament de seguretat alimentària (3105G10029)

Realització de pràctiques en empreses alimentàries o institucions relacionades

OPoptativa 15 J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà

Treball fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Grau (3105G10030)

Treball individual realitzat per l'estudiant, guiat o tutoritzat per un professor de l'estudi, en què ha de desenvolupar un tema de recerca o innovació relacionat amb els continguts de la carrera, redactar una memòria i presentar-lo oralment.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà

Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desenvolupament de nous productes alimentaris (3105G10006)

Disseny de nous productes. Ingredients i formulació. Interaccions entre ingredients (incompatibilitats i sinergies). Substitució d'ingredients convencionals. Industrialització

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

Creativitat i innovació. Desenvolupament de nous productes/processos. Procés creatiu. Enprenedoria. Pla d'empresa. Propietat intel·lectual i industrial.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació i deontologia (3105G10010)

Legislació alimentària. Legislació europea, estatal i autonòmica. Estructura i camps d’actuació. Normes de qualitat i de seguretat alimentàries. Deontologia, concepte. Ètica professional i bioètica. Codis deontològics i de conducta.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària (3105G10018)

Concepte de qualitat. Estàndards de qualitat en les indústries alimentàries (ISO, BRC, IFS, SFQ, ...). Sistemes integrals de Gestió de la Qualitat Ambiental i Seguretat i Salut en el treball (ISO, OHSA...). Auditories i certificacions.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ciència i Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació i deontologia (3105G10010)

Legislació alimentària. Legislació europea, estatal i autonòmica. Estructura i camps d’actuació. Normes de qualitat i de seguretat alimentàries. Deontologia, concepte. Ètica professional i bioètica. Codis deontològics i de conducta.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Seguretat Alimentària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària (3105G10018)

Concepte de qualitat. Estàndards de qualitat en les indústries alimentàries (ISO, BRC, IFS, SFQ, ...). Sistemes integrals de Gestió de la Qualitat Ambiental i Seguretat i Salut en el treball (ISO, OHSA...). Auditories i certificacions.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.