Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Enginyeria Elèctrica

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica (3105G00005)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. Tanmateix aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 7 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica (3105G00007)

Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica y resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de mecànica (3105G00011)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de ciència dels materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fonaments tèrmics i termodinàmics. Transmissió de calor. Instal.lacions de transferència d'energia per fluids. Càlculs d'instal.lacions de climatització i frigorífiques. Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria de circuits (3105G03012)

Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

Criteris d'elecció i utilització de dispositius electrònics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments d'automatització i control (3105G03014)

• Capacitar a l’alumne per al disseny d’automatismes de processos seqüencials i la seva realització mitjançant PLCs • Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. • Capacitar a l’alumne per a l'anàlisi de les característiques de sistemes de control.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Electrotècnia i màquines elèctriques (3105G03015)

Sistemes d'energia elèctrica; Transformadors; Màquines elèctriques rotatives (màquina de corrent continu, màquina d'inducció, màquina síncrona); Aparellatge i automatismes.

OBobligatòria 8 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica y resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Circuits i instal·lacions elèctriques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria (3105G09028)

Sistemes elèctrics polifàsics. Sistemes de mesura de magnituds elèctriques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la producció (3105G00014)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental a les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Electrònica i automàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Electrònica de potència (3105G00035)

Dispositius de potència. Configuracions bàsiques. Aplicacions

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Regulació automàtica (3105G09018)

Modelat i anàlisi de sistemes dinàmics, disseny de controladors PID i compensadors d'avenç i retard de fase, control digital.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologies d'automatització (3105G09019)

Tecnologies en Automatitizació Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Màquines elèctriques i accionaments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny de màquines elèctriques (3105G09020)

Introducció als aspectes constructius, assajos i fonaments de càlcul de màquines elèctriques

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Control de màquines elèctriques (3105G09021)

Control de motors elèctrics. Control de generadors aplicats als aerogeneradors

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Generació i sistemes eléctrics de potència

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes de generació elèctrica (3105G09022)

Sistemes de producció d’energia elèctrica: tipus de centrals. Cogeneració

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Energies renovables (3105G09023)

Energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa. Energia solar fotovoltàica. Energia eòlica.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Circuits i instal·lacions elèctriques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions elèctriques I (3105G09026)

Disseny i càlcul d'instal.lacions elèctriques de baixa tensió

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3105G09041)

El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Generació i sistemes eléctrics de potència

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes elèctrics de potència II (3105G09025)

Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.

OBobligatòria 8 A 1primer semestre CAcatalà

Circuits i instal·lacions elèctriques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions elèctriques II (3105G09027)

Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

L'assignatura es centra en les instal.lacions elèctriques en funcionament i aborda els aspectes de manteniment i de qualitat del subministrament. La qualitat del subministrament elèctric és la disciplina que analitza l'electricitat com a producte i n'estudia la seva qualitat des del punt de vista de la forma d'ona (perturbacions) i les implicacions que una distorsió d'aquesta té sobre el sistema elèctric i el funcionament dels equips connectats. S'estudiaran tant la continuïtat del subministrament com els diferents fenòmens de distorsió de l'ona (sags, swells, flicker, transitoris, etc.), la seva propagació, detecció i diagnosi. Es tractarà la localització de faltes en xarxes de distribució. Pel que respecte al manteniment elèctric, es fa una introducció als principis bàsics del manteniment industrial i a les tècniques de diagnosis aplicades al manteniment predictiu d'equipament elèctric

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte fi de grau (3105G09042)

Treball en l'àmbit de l'enginyeria industrial en el que s'integrin les competències d'especialitat adquirides en el Grau en Enginyeria Elèctrica.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

Disseny i dimensionament d'instal·lacions d'energies renovables.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

Visió de les noves xarxes elèctriques: necessitats i requerimens en la distribució d'energia. Xarxes Smart grid: arquitectura, comunicacions, seguretat, tecnologies de mesura, eines de computacio intel.ligent. Escenaris Smart grid: vehicle electric, energies renovables i generació distribuïda, gestió activa de la demanda, microgrids.

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Modelat de sistemes elèctrics per ordinador (3105G09033)

L'assignatura vol proporcionar una introducció al càlcul, anàlisi i operació de sistemes elèctrics mitjançant eines de modelització/simulació informàtiques.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Autòmats programables (3105G09034)

Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Vehicles de tracció elèctrica (3105G09035)

Ús de l'energia elèctrica en vehicles per a transport horitzontal. Tracció en vehicles elèctrics i híbrids. Fonts d'energia per a vehicles guiats i autònoms. Infraestructures.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en empreses (3105G09036)

Pràctiques amb un perfil professional adequat als coneixements d'especialitat adquirits en el Grau. Les pràctiques es desenvolupen en empreses, institucions o grups de recerca de la Universitat de Girona

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.