Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Enginyeria Química

Fonaments de matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Fonaments de física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió gràfica (3105G00005)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. Tanmateix aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 7 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Fonaments de química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció).

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Informàtica (3105G00007)

Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.

Bbàsica 8 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Fonaments de mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de mecànica (3105G00011)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Fonaments de ciència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 B 1primer semestre

Organització i gestió d'empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.

Bbàsica 6 B 2segon semestre

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fonaments tèrmics i termodinàmics. Transmissió de calor. Instal.lacions de transferència d'energia per fluids. Càlculs d'instal.lacions de climatització i frigorífiques. Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologia elèctrica (3105G00016)

Càlcul d'intensitats i dimensionat de les línies elèctriques. Funcionament de les màquines elèctriques més utilitzades. Esquemes, automatismes i aparellatge elèctric.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Fonaments de mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

OBobligatòria 6 B 2segon semestre

Ampliació de química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ampliació de química orgànica (3105G05021)

Estudi dels compostos del carboni. Síntesi orgànica. Química dels productes naturals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Química física (3105G05022)

Termodinàmica i cinètica química. Equilibris físics i químics. Electroquímica. Química de superfícies

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Anàlisi química en processos i productes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi química (3105G05023)

Equilibri químic.Metodologia de l'anàlisi química.Mètodes volumètrics i gravimètrics.Avaluació de la qualitat

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Experimentació en química I (3105G05025)

Laboratori integrat sobre mètodes analítics. Caracterització físico-química. Sìntesi de substàncies orgàniques i inorgàniques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Electrònica i control (3105G00017)

Sistemes de mesura i control

OBobligatòria 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de la producció (3105G00014)

Estratègies de fabricació. Articles de fabricació (BOM). Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Planificació de les necessitats de materials (MRP, CRP). Programació d'ordres de fabricació a curt termini. Gestió d'estocs. Fabricació Just-in-time (JIT).

OBobligatòria 3 B 1primer semestre

Tecnologies de protecció del medi ambient (3105G05017)

Impacte i Gestió ambiental. Tecnologies de tractament de residus i contaminants.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Anàlisi química en processos i productes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques instrumentals d'anàlisi química (3105G05024)

Tècniques instrumentales del análisis. Control de calidad.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Experimentació en química II (3105G05026)

Laboratori integrat sobre mètodes analítics instrumentals

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Enginyeria química industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Operacions bàsiques I (3105G05027)

Balanços de matèria i energia. Operacions bàsiques basades en transmissió de calor i en quantitat de moviment (basades en el flux de fluids)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Operacions bàsiques II (3105G05028)

Operacions bàsiques basades en la transferència de matèria i la transferència simultània de matèria i calor.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Enginyeria de la reacció química i reactors (3105G05029)

Reactors químics. Sistemes de reactors químics

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Experimentació en enginyeria química I (3105G05031)

Procediments experimentals en enginyeria química

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Processos químics industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos de química industrial (3105G05033)

Balanços de Matèria i Energia. Aprofitament de matèries primeres i recursos energètics. Biotecnologia.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Instal·lacions industrials bàsiques (3105G05034)

Aquesta assignatura preten donar una ampla visió de les instal·lacions de fluid i corrent elèctica necessàries per desenvolupar una producció industrial. Les principals instal·lacions a estudiar seran: aigua, corrent elèctric, vapor d'aigua, refrigeració i aire comprimit. El contigut es focalitzarà des de diversos punts de vista: producció, distribució, consum i despesa econòmica.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Control i instrumentació de processos químics (3105G05036)

Estudi dels equipaments de control automàtic de diferents variables en processos químics. Modelització dinàmica de processos químics.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos industrials sostenibles (3105G05019)

Processos químics industrials, medi ambient i sostenibilitat.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3105G05040)

Introducció i coneixement de la gestió de projectes: fases, planificació, rols en les empreses, eines per treballar en equip...

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Enginyeria química industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química industrial (3105G05030)

Disseny, dimensionament i integració de processos de química industrial. Estudi detallat de bens i equips i processos en general de la indústria química.

OBobligatòria 7 A 1primer semestre

Experimentació en enginyeria química II (3105G05032)

Realització de pràctiques sobre operacions de transferència de matèria i energia, cinètica de les reaccions químiques i reactors. Aplicació pràctica dels balanços de matèria i energia.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Processos químics industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Simulació i optimització de processos químics (3105G05035)

Introducció a les eines de simulació per presa de decicions en processos químics, mecànics, discrets i continus.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3105G05038)

Els TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau o màster. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Optatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empreses (3105G05037)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Anàlisi aplicada a la indústria (3105G05041)

Ampliació dels coneixement sobre tècniques instrumentals d'anàlisi adquirits en l'assignatura Tècniques Instrumentals d'Anàlisi Química. Conèixer les aplicacions més importants de les tècniques instrumentals aplicades a la indústria química.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Química ecològica (3105G05042)

Química del medi ambient

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Enginyeria de la polimerització (3105G05045)

L’assignatura versa sobre l’estudi de la química dels materials polímers. Ofereix coneixements sobre materials polímers en general, definició, classificació, estructura, comportament físic, així com també la seva caracterització. La part central de l’assignatura és l’estudi de les reaccions de polimerització més habituals, poliaddició i policondensació, dels seus mecanismes i la cinètica de les reaccions de polimerització. Al final de l’assignatura s’ofereix una visió industrial de les reaccions de polimerització, amb exemples model de reaccions de polimerització a nivell industrial.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Disseny i fabricació amb materials plàstics (3105G05046)

Disseny de productes i components plàstics. Descripció dels processos de fabricació amb materials plàstics

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.