Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la sociologia (3104G00080)

Què és la societat? Com la podem entendre? Quin és el paper de l’individu en la societat i com afecta la societat a les vides individuals? La perspectiva sociològica ens ajuda a veure més enllà dels esdeveniments de les nostres vides individuals per tal d'identificar i analitzar problemes, patrons i tendències socials més amplis. A través d’aquesta lent, aquest curs ofereix una panoràmica sobre temes de sociologia, d’interaccions cara a cara amb processos globals, des de l’estabilitat social fins al canvi social, des del jo fins a la societat. Relacionant les teories socials clàssiques i contemporànies i la investigació amb la vida quotidiana, el curs examina com s'organitzen les societats, com es desenvolupen i canvien les cultures, per què existeix la desigualtat i com es reprodueix. Al llarg del semestre, examinarem críticament diverses institucions socials, incloent-hi la política, les famílies, l'educació i l'economia, i considerarem com cadascuna té lloc.

Bbàsica 6 P1 1primer semestre

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

L'assignatura exposa la política com a procés i resultat. El curs té tres blocs temàtics. El primer analitza els actors individuals, els valors, les ideologies i el procés de socialització. El segon analitza els actors polítics. El tercer bloc estudia les polítiques públiques i la seva incidència en el conflicte polític.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre

Introducció a la Ciència Política I (3104G04001)

La política i els seus elements clau. Les estructures i els actors de la política

Bbàsica 6 P1 1primer semestre

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El propòsit de qualsevol recerca és formular una pregunta d’investigació que ajudi a trobar el que es busca i fer camí cap a un coneixement. Aquesta pregunta serveix de fil conductor de la recerca, però com s’arriba a una bona pregunta d’investigació? Quins criteris han de guiar la formulació teòrica? Quins són els avantatges i inconvenients de diferents dissenys d’investigació? Com s’han d’interpretar les dades empíriques en la investigació social? Com a membres d’una societat saturada de mitjans de comunicació, tots entrem en contacte regularment amb grans o petites investigacions a través de resultats d’enquestes, entrevistes i de dades més o menys massives. No obstant, molts de nosaltres no pensem massa en com es es fan aquestes investigacions. Fins i tot com a estudiants de ciències socials, és molt probable que llegiu la recerca d’acadèmics sense plantejar-vos com s’arriba a una pregunta inicial. Adquirir l’hàbit de la reflexió envers qualsevol recerca i aprendre com es porta a terme la investigació, tant les teories generals que sustenten la bona investigació com les pràctiques més específiques de determinats mètodes d'investigació, us farà no només un millors estudiants i investigadors, sinó també millors consumidors de recerca acadèmica i popular. Aquesta assignatura introductòria us ajudarà a entendre el paper de les bones preguntes, a demostrar com les preguntes es basen en dissenys de recerca i com aquests es poden emmarcar en teoria i mètodes qualitatius, quantitaius i mixtes.

Bbàsica 6 P1 1primer semestre

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 P4 1primer semestre

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.

Bbàsica 6 P4 2segon semestre

DRET PÚBLIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 P4 1primer semestre

Dret Administratiu (3104G04023)

Administració pública i Dret Administratiu. L’ordenament jurídic administratiu. L’organització administrativa: Teoria general.L’organització administrativa de l’Estat Autonòmic. La posició de l’Administració davant la Llei. El principi de legalitat. La posició del ciutadà enfront l’Administració.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 P4 2segon semestre

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estructures socials i institucions (3104G04002)

La familia i el canvi social. El sistema econòmic: el mercat i l'intercanvi. La propietat i les seves formes. El govern, la regulació d'interessos públics i privats. Les associacions polítiques

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Filosofia Política (3104G04004)

Problemes de filosofia política: Justícia. Llibertat. Democràcia. Igualtat. Globalització de la política.Les bases del pensament polític i filosófic de l'estat modern.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

DRET PÚBLIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Drets i garanties constitucionals (3104G04006)

Sistema polític i drets dels ciutadans: funcions dels drets en el sistema democràtic. Els drets com a eines d'autonomia, participació política i participació social, i com a formes de reacció davant la desigualtat I l'exclusió. Estudi dels diferents tipus de drets i dels seus sistemes de garanties

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Hisenda Pública (3104G02102)

L'assignatura estudia el sector públic tant des de la vessant dels recuros dels quals n'obté ingressos per fer front a la despesa pública com des de la vessant dels procediments per fer efectiva la despesa. S'analitza els diferents ingressos públics i dins de la despesa el paper clau que juga el pressupost dels ens públics així com les exigències de l'estabilitat pressupostària. Inclou les funcions que ha de desenvolupar el sector públic a l'economia i els indicadors que mesuren la seva dimensió a una economia determinada.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

Política catalana i espanyola (3104G04008)

Antecedents al sistema democràtic: Guerra civil i franquisme. Porcés de transició: democratització, descentralització i implementació dels règims de benestar. Civelles i conflictes. Sistema de partits i actors polítics. Eleccions a Espanya i Catalunya. La política catalana i espanyola: lideratge, partits i transformació

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

CIÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i activitat de les administracions públiques (3104G04014)

L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

Ciència de l'Administració (3104G04015)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els origens i l'evolució històrico-jurídica de la Ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de goven i Administració a Espanya. La gestió pública.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret internacional públic (3104G04019)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Eines de recerca politològica (3104G02108)

Proporcionar instruments per l'estudi i investigació politològica. Capacitar en l'obtenció de dades i el seu tractament amb tècniques qualitatives i quantitatives. Elaboració de casos d'estudi i dissenyar estratègies de comparació entre casos. Capacitat d'elaborar i estar hipòtesis, establir inferència i causalitat. Redacció de documents acadèmics i presentació d'informes.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

L'estadística és una de les principals disciplines que s'utilitzen per a la comprensió i anàlisi de la realitat en Ciències Socials com la ciència política, la sociologia, la psicologia o l'economia. L'estadística s'utilitza principalment en l'aproximació quantitativa a la realitat i permet l'estudi del comportament i l'opinió de grans quantitats de persones a través de la inferència, això és de la generalització i extrapolació de la informació obtinguda a través de mostres relativament petites de persones. En aquesta assignatura aprofundirem en la teoria i en la pràctica dels principals conceptes de l'estadística aplicada a la ciència política.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria Política (3104G02101)

Les reflexions sobre l'emergència de l'Estat modern a través de l'obra de Maquiavel, Hobbes i Bodin. El pensament i la teoria que fonamenten les revolucions liberals, basant-se amb l'obra de Montesquieu, Locke, Rousseau i Jefferson. El pensament conservador de Burke. La consolidació de l'estat liberal i la seva crisi. L'adveniment del pensament revolucionari i reaccionari. Les teories de l'Estat social i democràtic i de dret i els seus reptes.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Partits polítics i sistemes de partits (3104G04009)

Definició de partit polític. Història i tipologia de partits. Sistemes i subsistemes de partits. Canvis en els sistemes i eleccions crítiques

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

COMPORTAMENT I PROCÉS POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comportament polític i electoral (3104G04011)

La influència de la posició social en el vot. La influència dels valors polítics en el vot. La influència del context electoral en el vot. Les causes de l'abstenció

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

GOVERN I ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

Govern local (3104G04016)

Els ens locals. El municipi. La organització municipal. Els règims locals. La provincia. La comarca. Les entitats metropolitanes. L'estudi de les competències municipals. Potestat normativa i finançament dels governs locals.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

Models d'organització territorial de l'estat (3104G04018)

Models d'organització territorial de l'estat: estat unitari i estats compostos. Institucions, competències, fonts i relacions intergovernamentals i de conflicte des de la perspectiva de la distribució territorial del poder polític.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

La diplomàcia clàssica, ad hoc i directa. La cooperació bilateral, regional i multilateral. La promoció del desenvolupament econòmic. Les controvèrsies internacionals. L'Acció exterior de l'Estat espanyol.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre

Unió Europea: Institucions i polítiques (3104G04020)

Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Objectius d'integració i objectius de cooperació. Sistema institucional. Els principis que regeixen l'exercici de les competències europees. Teories de la integració europea. Polítiques públiques de la Unió Europea

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories de la Democràcia i la Justícia (3104G04005)

Estudi dels continguts i els debats sobre les teories de la justícia i de la democràcia.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estat i règims de benestar (3104G04010)

Origen, evolució i reestructuració dels Estats de Benestar. Principals tipologies. Règims de benestar: L'aplicació del concepte a Europa i arreu del món. Agenda social ampliada: polítiques fiscals, laborals, educatives, de salut, de protecció social i dependència. Polítiques d´ocupació i formació professional. Polítiques de seguretat i salut en el treball. Relacions Laborals a Espanya. Noves Realitats del Treball. Normatives i Polítiques d´Immigració. Polítiques andidiscriminatòries per raó de gènere. Administracions Públiques i mercat de treball

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

COMPORTAMENT I PROCÉS POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cultura política, comunicació i opinió pública (3104G04012)

La cultura política i les seves tipologies. La comunicació política i la comunicació institucional. Anàlisi de la construcció del relat i de les audiències. Análisi d'enquestes

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

Acció col·lectiva: Moviments socials i grups de pressió (3104G04013)

Teories de l'acció col·lectiva. Teories sobre moviments socials i grups de pressió. Política contenciosa. Història contemporània de l'altermundisme. Dimensions polítiques de la globalització. Classe, gènere i identitat política. Propostes alternatives de participació política.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

GOVERN I ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió pública (3104G04017)

Concepte i característiques diferencials de la Gestió Pública. Els problemes i actors en l'àmbit públic i privat. La innovació i la gestió pública. La gestió participativa. La cultura directiva. L'eficàcia administrativa. L'eficiència. La gestió de resultats. La innovació tecnològica. La transparència. La qualitat. La gestió de l'administració pública en temps de crisi.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

L’assignatura es desenvoluparà en torn a dos objectius. En primer lloc, contextualitzar de la teoria de les Relacions Internacionals, a partir dels principals enfocaments teòrics per a l'estudi i la interpretació de l'ordre global i els processos polítics internacionals actuals. En segon lloc, proporcionar un coneixement detallat i crític del fenomen de les organitzacions internacionals i el seu impacte en la pràctica de la cooperació i el conflicte internacional. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en els elements més característics de la naturalesa canviant de la política mundial i els nous reptes que les organitzacions internacionals han d’afrontar com a resultat de les economies emergents, del creixent paper dels actors estatals i dels efectes de la globalització.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre

TREBALL FINAL DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball Final de Grau (3104G04024)

El TFG és un treball individual i original que pot consistir en un projecte, un estudi, una memòria o un dictamen que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi jurídica. És un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis de Dret. Es redactarà per escrit i es defensarà davant una comissió.

NDno definit 9 A 2segon semestre
S 2segon semestre

OPTATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La UE i la seva acció exterior. La subjectivitat internacional de la UE. L'evolució de les competències externes. El marc institucional de l'acció exterior de la UE. Els acords externs. La política exterior i de seguretat comuna (PESC) i la política comuna de seguretat i defensa (PCSD). La política comercial. I algunes de les polítiques de la UE amb projecció exterior, com la relativa al Medi Ambient. Altres vessants

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

Federalisme fiscal. Descentralització de competències. Descentralització de la despesa. Desequilibris verticals i horitzontals. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Tranferències d'anivellament. Competència fiscal

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura s’intentarà fer una aproximació als principals eixos de desigualtats socials avui dia a Catalunya com són les desigualtats de gènere, l’estratificació per edat, les desigualtats de classes socials, l’etnicitat. Es procurarà veure com s’han construït aquestes situacions de desigualtat i quina relació tenen amb les diferents polítiques que s’han implementat per tal potenciar la creació d’aquestes situacions, reproduir-les, mantenir-les i/o transformar-les. En aquest sentit s’aportarà una visió sociològica i comparada des d’una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya, i com el context de crisis socioeconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevenen un bon objecte d'estudi per a fer conjuntament un exercici de comprensió. Tanmateix es pararà l’atenció en els diferents règims de Benestar, per apreciar si tenen un efecte de moderació en la relació entre polítiques globals de benestar i normes socials d’ocupació amb les desigualtats socials. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. La seva evolució històrica. Les institucions i els actors. Els processos de canvi. Transformacions i continuïtats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

Teories de la nació. Els factors socials i polítics del nacionalisme. Liberalisme i nacionalisme. Socialisme i nacionalisme. Globalització i nacionalisme.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les operacions internacionals de les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners i en la tributació de l'economia digital, l'economia col.laborativa, les operacions financeres, el medi ambient i el joc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Política i gènere (3104G00088)

El curs té per objectiu familiaritzar a l’alumnat amb l’estudi de la ciència política des d’una perspectiva de gènere, introduint alguns dels conceptes, crítiques i contribucions clau tant del pensament feminista com dels moviments feministes a aquest camp d’estudi. Al llarg del curs examinarem l’evolució del pensament i les lluites feministes, introduint les veus contra-hegemòniques dels feminismes des dels marges i del Sud global. Analitzarem alguns dels conceptes clau de la ciència política, com ciutadania i democràcia, des de la teoria política feminista. A continuació estudiarem la participació política de les dones, centrant-nos en els debats sobre representació i gènere, i en particular analitzant el paper de les quotes de gènere. Ens aturarem també a explorar les polítiques d’equitat de gènere, en especial l’anomenat gender mainstreaming i la recent incorporació de la interseccionalitat en les polítiques públiques. Per últim, identificarem alguns dels temes centrals de l’agenda política feminista en els nostre context més immediat i explorarem algunes de les controvèrsies i debats més rellevants dels feminismes contemporanis. Aquesta assignatura s'impartirà de forma semi-presencial.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Amèrica, Europa, Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Dret i economia (3104G00098)

Introducció. Anàlisi positiu i normatiu. El concepte d'eficiència. El teorema de Coase. Dret Privat: Contractes. El benefici de l'intercanvi. Compliment dels acords jurídics. Dret de danys. La reducció del cost dels accidents. Dissuasió òptima. Aversió al risc i segur. Justícia civil i resolució de disputes: equilibri entre mitjans públic i privats de resolució de conflictes. Dret Públic: Dret Penal. ¿Qué actes haurien de ser criminalitzats? La decisió de cometre un delicte i la determinació de la pena òptima. Diferents tipus de resposta penal. Anàlisi econòmica de la política: Teoria de la decisió pública. Eleccions, representació i legitimitat democràtica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Globalització i política (3104G00099)

La globalització és un fenomen en disputa al voltant del qual hi ha opinions dividides sobre si té conseqüències positives –en termes d’integració igualitària de les societats en els processos polítics, econòmics i culturals mundials– o negatives -sobretot pel que fa a la creixent i acccentuada desigualtat econòmica, així com a l’imperialisme cultural i/o colonialisme que l'acompanyen-. Aquest curs avalua el complex procés de globalització explorant majoritàriament la seva dimensió política des d’un enfocament interdisciplinari. Examinant críticament els impactes d'aquest fenomen en el desenvolupament econòmic, les relacions de gènere, el medi ambient, la ciutadania i el règim de drets humans, explorarem el paper dels individus, els estats, les organitzacions econòmiques internacionals i actors no estatals, així com els moviments de resistència contra la globalització -l'anomenada globalització contra-hegemònica o globalitazció des de baix. Aquesta assignatura s'impartirà majoritàriament de forma presencial.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

Aquest curs pretén desenvolupar les habilitats d’anglès necessàries per a l'èxit acadèmic i el progrés professional en les àrees de Dret, Criminologia i Ciència Política. L'objectiu de l'assignatura és oferir als alumnes eines per a que l'anglès no sigui una barrera en les seves carreres acadèmiques i professionals. Per un costat, per aprofitar el gran ventall de recursos que estan només en anglès. Per l'altre costat, per poder comunicar per escrit i oralment en el món jurídic, criminològic i de ciències polítiques. Els estudiants treballaran per millorar les competències orals i escrites a través d'activitats interactives i material específicament relacionat amb les ciències socials. Hi haurà un fort enfocament en el vocabulari i les estructures lingüístiques necessaris per a la comunicació acadèmica oral i escrita, com les exposicions i els articles.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

Els diferents models de justícia juvenil; en particular, el model espanyol (LO 5/2000): el procediment per a exigir responsabilitat penal a menors d'edat, les mesures aplicables; intervencions i mesures educatives: contingut, objectius i execució; serveis socials i programes d'atenció a la infància i la joventut: principis generals, programes generals, programes específics; protocols d'assistència a menors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

Campanyes electorals i comunicació institucional 1. La comunicació en política 2. La construcció de l'opinió pública 3. L'escenari político-electoral i la pre-campanya electoral 4. El disseny de la campanya 4.1 El diagnòstic electoral 4.2 La construcció de l'estratègia 4.3 Relat i missatge de campanya 4.4 El candidat i els diferents actors 4.5 Organització de la campanya 4.6 Gestió mediàtica, debats i mítings 5. Els cent primers dies de govern 6. La configuració del gabinet polític 7. Disseny de la comunicació institucional 8. Moments claus de la comunicació institucional: comunicació interna, comunicació de crisi, xarxes socials, oratòria i discurs

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Pensament polític català (3104G00106)

Estudi dels temes més rellevants del pensament polític català des del segle XIX al XXI.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

Aprenentatge de mètodes i tècniques de disseny i avaluació de polítiques públiques. Es tracta d'una assignatura d'orientació pràctica amb l'objectiu de familiaritzar l'alumnat amb els principals mètodes i tècniques que usen les administracions i les persones professionals a l'hora de dissenyar i avaluar polítiques públiques. S'analitza el procés de disseny de polítiques, amb especial èmfasi en casos d'innovació i bones pràctiques. Es tracten els diferents usos, enfocaments i possibilitats de les avaluacions, destacant els resultats i els impactes de les polítiques en les condicions de vida i en els valors i actituds de la ciutadania. Al llarg del curs es presenten i treballen diversos casos pràctics simulant processos de consultoria per a administracions públiques.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Política en el sud global (3104G00108)

Estudi dels debats més rellevants de la nova geopolítica en els països de l'hemisferi sud.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

Davant de situacions de vulneració sistemàtica de drets fonamentals, cal saber identificar quines són les variables que influeixen per assolir una protecció efectiva. Aquesta assignatura parteix d'una comprensió crítica del Dret i pretén oferir eines específiques per avançar en l'activisme dels drets humans. En concret, ens endinsarem, a partir de casos concrets, en les estratègies jurídiques i polítiques que permeten fer dels drets humans instruments capaços de fer front a situacions de dominació i despossessió, ja sigui per part dels Estats o de poders privats. D'aquesta manera, l'assignatura ofereix formació sobre mecanismes que s’han demostrat útils en aquesta protecció: litigis estratègics davant de tribunals/organismes estatals i internacionals, accions de defensa semi-jurisdiccional o política (Ombudsman, ús d’eines de debat parlamentari, disseny de polítiques públiques, mecanismes internacionals no jurisdiccionals, formes de justícia transicional després períodes dictatorials, etc.)

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II (3104G00110)

Criteris d'aplicació judicial de les mesures penals alternatives; la tècnica de l'entrevista (inicial i de seguiment); l'elaboració d'informes per al jutge; els recursos comunitaris per a l'execució de mesures penals alternatives i mesures de seguretat; la relació entre el penat i el supervisor en el procés de desistiment de la delinqüència.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals (3104G00111)

I. La política social i el Dret social europeu. II. La matèria social en els Tractats de la Unió Europea; III. La matèria social en la normativa derivada dels Tractats; IV. Les polítiques de foment de l'ocupació i de la Seguretat Social; V. Les polítiques d'harmonització de les legislacions socials; VI. Dret del Treball de l'Organització Internacional del Treball, Consell Europeu i Nacions Unides.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Anàlisis de dades en ciències socials (3104G00112)

L’abundància de dades en el segle XXI proporciona a científics socials noves oportunitats per explicar i comprendre una multitud de fenòmens socials. Aquesta assignatura proporciona una introducció a l’anàlisi de dades per a les ciències socials en la qual els estudiants aprendran a identificar fonts de dades rellevants i a analitzar i visualitzar les dades disponibles amb l’objectiu de respondre a alguns dels problemes més urgents de la societat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Estructura i canvi social i polític (3104G00113)

El curs analitza els elements que configuren l'estructura social en les societats contemporànies i l'impacte que suposa la globaització en el canvi polític i social.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Fiscalitat Immobiliària (3104G00115)

La tributació de la titularitat de béns immobles i de les seves diferents formes de transmissió, així com la tributació de la renda procedent de béns immobles. S'estudien de forma integrada els diferents impostos estatals, autonòmics i locals que graven aquestes situacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Pràctiques externes (3104G02096)

Desenvolupar i aplicar els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides en una estada en una entitat privada, partit polític o a algun organisme de l'administració pública.

OPoptativa 3 FC Aanual

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

L'assignatura tracta el sentit polític i econòmic que implica prioritzar un tipus d'ingressos sobre altres per finançar les diferents actuacions i serveis públics. Analitzar l'evolució i estat actual del finançament dels serveis públics fonamentals - sanitat, educació, serveis socials i seguretat social - també des d'una perspectiva comparada. Exposició de les tendències més recents de prioritzar les contribucions dels usuaris per finançar els serveis públics. Impacte de les exigències de l'estabilitat pressupostària sobre les decisions de prestació de serveis públics. S'analitzen també altres mesures polítiques a l'àmbit fiscal, tals com, per exemple, les amnisties fiscals o l'eficàcia de les mesures de lluita contra el frau fiscal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

La criminologia de la delinqüència de coll blanc i organitzativa. Les organitzacions com a víctima i autor de delictes. Antifrau i anticorrupció al sector públic i privat: mesura, prevenció, detecció i reacció. Els programes de compliment i el paper de l'oficial de compliment a Espanya i en l'ámbit internacional.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Política i literatura (3104G04021)

Anàlisi polític a través de la literatura en diferents contextos. Anàlisi dels valors literaris en els discursos polítics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

Independència judicial i les seves garanties. Govern del poder judicial i de les interferències entre poder polític i justícia. Atribució del poder d'acusar. La figura del Ministeri Fiscal i l'acció popular. Els aforaments. Anàlisi de la imputació penal i garanties que l'envolten. Interrelació entre el funcionament de la justícia i els mitjans de comunicació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.