Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 P1 1primer semestre ESespanyol

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

L'assignatura exposa la política com a procés i resultat. El curs té tres blocs temàtics. El primer analitza els actors individuals, els valors, les ideologies i el procés de socialització. El segon analitza els actors polítics. El tercer bloc estudia les polítiques públiques i la seva incidència en el conflicte polític.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la Ciència Política I (3104G04001)

La política i els seus elements clau. Les estructures i els actors de la política

Bbàsica 6 P1 1primer semestre CAcatalà

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 P1 1primer semestre CAcatalà

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 P5 1primer semestre ESespanyol

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.

Bbàsica 6 P5 2segon semestre ESespanyol

DRET PÚBLIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 P5 1primer semestre NDno definit

Dret Administratiu (3104G04023)

Administració pública i Dret Administratiu. L’ordenament jurídic administratiu. L’organització administrativa: Teoria general.L’organització administrativa de l’Estat Autonòmic. La posició de l’Administració davant la Llei. El principi de legalitat. La posició del ciutadà enfront l’Administració.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre CAcatalà

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 P5 2segon semestre CAcatalà

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures socials i institucions (3104G04002)

La familia i el canvi social. El sistema econòmic: el mercat i l'intercanvi. La propietat i les seves formes. El govern, la regulació d'interessos públics i privats. Les associacions polítiques

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Filosofia Política (3104G04004)

Problemes de filosofia política: Justícia. Llibertat. Democràcia. Igualtat. Globalització de la política.Les bases del pensament polític i filosófic de l'estat modern.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

DRET PÚBLIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Drets i garanties constitucionals (3104G04006)

Sistema polític i drets dels ciutadans: funcions dels drets en el sistema democràtic. Els drets com a eines d'autonomia, participació política i participació social, i com a formes de reacció davant la desigualtat I l'exclusió. Estudi dels diferents tipus de drets i dels seus sistemes de garanties

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre ESespanyol

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Hisenda Pública (3104G02102)

L'assignatura estudia el sector públic tant des de la vessant dels recuros dels quals n'obté ingressos per fer front a la despesa pública com des de la vessant dels procediments per fer efectiva la despesa. S'analitza els diferents ingressos públics i dins de la despesa el paper clau que juga el pressupost dels ens públics així com les exigències de l'estabilitat pressupostària. Inclou les funcions que ha de desenvolupar el sector públic a l'economia i els indicadors que mesuren la seva dimensió a una economia determinada.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Política catalana i espanyola (3104G04008)

Antecedents al sistema democràtic: Guerra civil i franquisme. Porcés de transició: democratització, descentralització i implementació dels règims de benestar. Civelles i conflictes. Sistema de partits i actors polítics. Eleccions a Espanya i Catalunya. La política catalana i espanyola: lideratge, partits i transformació

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

CIÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i activitat de les administracions públiques (3104G04014)

L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

Ciència de l'Administració (3104G04015)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els origens i l'evolució històrico-jurídica de la Ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de goven i Administració a Espanya. La gestió pública.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic (3104G04019)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

L'estadística és una de les principals disciplines que s'utilitzen per a la comprensió i anàlisi de la realitat en Ciències Socials com la ciència política, la sociologia, la psicologia o l'economia. L'estadística s'utilitza principalment en l'aproximació quantitativa a la realitat i permet l'estudi del comportament i l'opinió de grans quantitats de persones a través de la inferència, això és de la generalització i extrapolació de la informació obtinguda a través de mostres relativament petites de persones. En aquesta assignatura aprofundirem en la teoria i en la pràctica dels principals conceptes de l'estadística aplicada a la ciència política.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre CAcatalà

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria Política (3104G02101)

Les reflexions sobre l'emergència de l'Estat modern a través de l'obra de Maquiavel, Hobbes i Bodin. El pensament i la teoria que fonamenten les revolucions liberals, basant-se amb l'obra de Montesquieu, Locke, Rousseau i Jefferson. El pensament conservador de Burke. La consolidació de l'estat liberal i la seva crisi. L'adveniment del pensament revolucionari i reaccionari. Les teories de l'Estat social i democràtic i de dret i els seus reptes.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Partits polítics i sistemes de partits (3104G04009)

Definició de partit polític. Història i tipologia de partits. Sistemes i subsistemes de partits. Canvis en els sistemes i eleccions crítiques

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

COMPORTAMENT I PROCÉS POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comportament polític i electoral (3104G04011)

La influència de la posició social en el vot. La influència dels valors polítics en el vot. La influència del context electoral en el vot. Les causes de l'abstenció

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

GOVERN I ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

Govern local (3104G04016)

Els ens locals. El municipi. La organització municipal. Els règims locals. La provincia. La comarca. Les entitats metropolitanes. L'estudi de les competències municipals. Potestat normativa i finançament dels governs locals.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Models d'organització territorial de l'estat (3104G04018)

Models d'organització territorial de l'estat: estat unitari i estats compostos. Institucions, competències, fonts i relacions intergovernamentals i de conflicte des de la perspectiva de la distribució territorial del poder polític.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

La diplomàcia clàssica, ad hoc i directa. La cooperació bilateral, regional i multilateral. La promoció del desenvolupament econòmic. Les controvèrsies internacionals. L'Acció exterior de l'Estat espanyol.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre CAcatalà

Unió Europea: Institucions i polítiques (3104G04020)

Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Objectius d'integració i objectius de cooperació. Sistema institucional. Els principis que regeixen l'exercici de les competències europees. Teories de la integració europea. Polítiques públiques de la Unió Europea

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Eines de recerca politològica (3104G02108)

Proporcionar instruments per l'estudi i investigació politològica. Capacitar en l'obtenció de dades i el seu tractament amb tècniques qualitatives i quantitatives. Elaboració de casos d'estudi i dissenyar estratègies de comparació entre casos. Capacitat d'elaborar i estar hipòtesis, establir inferència i causalitat. Redacció de documents acadèmics i presentació d'informes.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre CAcatalà

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

L’assignatura es desenvoluparà en torn a dos objectius. En primer lloc, contextualitzar de la teoria de les Relacions Internacionals, a partir dels principals enfocaments teòrics per a l'estudi i la interpretació de l'ordre global i els processos polítics internacionals actuals. En segon lloc, proporcionar un coneixement detallat i crític del fenomen de les organitzacions internacionals i el seu impacte en la pràctica de la cooperació i el conflicte internacional. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en els elements més característics de la naturalesa canviant de la política mundial i els nous reptes que les organitzacions internacionals han d’afrontar com a resultat de les economies emergents, del creixent paper dels actors estatals i dels efectes de la globalització.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

OPTATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes i el marc institucional de l'acció exterior. Els acords externs de la Unió. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

Federalisme fiscal. Descentralització de competències. Descentralització de la despesa. Desequilibris verticals i horitzontals. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Tranferències d'anivellament. Competència fiscal

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

Anàlisi del procés de formació i desenvolupament de l'Administració de l'Estat espanyol contemporani durant els segles XIX i XX.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura s’intentarà fer una aproximació als principals eixos de desigualtats socials avui dia a Catalunya com són les desigualtats de gènere, l’estratificació per edat, les desigualtats de classes socials, l’etnicitat. Es procurarà veure com s’han construït aquestes situacions de desigualtat i quina relació tenen amb les diferents polítiques que s’han implementat per tal potenciar la creació d’aquestes situacions, reproduir-les, mantenir-les i/o transformar-les. En aquest sentit s’aportarà una visió sociològica i comparada des d’una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya, i com el context de crisis socioeconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevenen un bon objecte d'estudi per a fer conjuntament un exercici de comprensió. Tanmateix es pararà l’atenció en els diferents règims de Benestar, per apreciar si tenen un efecte de moderació en la relació entre polítiques globals de benestar i normes socials d’ocupació amb les desigualtats socials. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. La seva evolució històrica. Les institucions i els actors. Els processos de canvi. Transformacions i continuïtats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners, en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals i sobre el joc.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Política i gènere (3104G00088)

Estudi de la desigualtat de gènere i de les lluites dels moviments feministes al llarg del segle XIX i XX. Estudi del gènere a les les institucions polítiques i les polítiques públiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Comunicació política (3104G00089)

La comunicació institucional en el cicle de les polítiques publiques. La comunicació estratègica. Anàlisi de la construcció del relat i les audiències. Estudi de la comunicació institucional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Amèrica, Europa, Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret i economia (3104G00098)

Introducció. Anàlisi positiu i normatiu. El concepte d'eficiència. El teorema de Coase. Dret Privat: Contractes. El benefici de l'intercanvi. Compliment dels acords jurídics. Dret de danys. La reducció del cost dels accidents. Dissuasió òptima. Aversió al risc i segur. Dret Públic: Dret Penal. ¿Qué actes haurien de ser criminalitzats? La decisió de cometre un delicte i la determinació de la pena òptima. Diferents tipus de resposta penal. Anàlisi econòmica de la política: Teoria de la decisió pública. Eleccions, representació i legitimitat democràtica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Globalització i política (3104G00099)

El curs analitza com el procés de mundialització-globalització ha generat impactes rellevants en les quatre grans dimensions del que coneixem com “univers polític”: 1. La forma dels actors i la seva forma de relacionar-se amb individus i grups (politics); 2. El tipus d'institucions i les formes de governança democràtica (polity); 3. Les polítiques públiques que proveeixen serveis i béns (policy) i 4. Les idees sobre els temes centrals de la vida pública a partir de la tríada: llibertat-igualtat-justícia. El curs abordarà el tema de la globalització basant-se en l'estudi de casos específics, alguns locals i altres internacionals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

Aquest curs pretén desenvolupar les habilitats d’anglès necessàries per a l'èxit acadèmic i el progrés professional en les àrees de Dret, Criminologia i Ciència Política. L'objectiu de l'assignatura és oferir als alumnes eines per a que l'anglès no sigui una barrera en les seves carreres acadèmiques i professionals. Per un costat, per aprofitar el gran ventall de recursos que estan només en anglès. Per l'altre costat, per poder comunicar per escrit i oralment en el món jurídic, criminològic i de ciències polítiques. Els estudiants treballaran per millorar les competències orals i escrites a través d'activitats interactives i material específicament relacionat amb les ciències socials. Hi haurà un fort enfocament en el vocabulari i les estructures lingüístiques necessaris per a la comunicació acadèmica oral i escrita, com les exposicions i els articles.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Pràctiques externes (3104G02096)

Desenvolupar i aplicar els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides en una estada en una entitat privada, partit polític o a algun organisme de l'administració pública.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual NDno definit
FC Aanual CAcatalà

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

L'assignatura tracta el sentit polític i econòmic que implica prioritzar un tipus d'ingressos sobre altres per finançar les diferents actuacions i serveis públics. Analitzar l'evolució i estat actual del finançament dels serveis públics fonamentals - sanitat, educació, serveis socials i seguretat social - també des d'una perspectiva comparada. Exposició de les tendències més recents de prioritzar les contribucions dels usuaris per finançar els serveis públics. Impacte de les exigències de l'estabilitat pressupostària sobre les decisions de prestació de serveis públics. S'analitzen també altres mesures polítiques a l'àmbit fiscal, tals com, per exemple, les amnisties fiscals o l'eficàcia de les mesures de lluita contra el frau fiscal.

OPoptativa 3 P1 1primer semestre ESespanyol