Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 P1 1primer semestre ESespanyol

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

Escoles i enfocaments de la ciència política des dels anys 50 del segle XX fins avui. Els temes centrals seran l'objecte d'estudi, els mètodes, els enfocs i els interessos de les diverses escoles politològiques.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

L'assignatura exposa la política com a procés i resultat. El curs té tres blocs temàtics. El primer analitza els actors individuals, els valors, les ideologies i el procés de socialització. El segon analitza els actors polítics. El tercer bloc estudia les polítiques públiques i la seva incidència en el conflicte polític.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la Ciència Política I (3104G04001)

La política i els seus elements clau. Les estructures i els actors de la política

Bbàsica 6 P1 1primer semestre CAcatalà

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 P1 1primer semestre CAcatalà

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 P5 1primer semestre ESespanyol

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.

Bbàsica 6 P5 2segon semestre ESespanyol

DRET PÚBLIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 P5 1primer semestre CAcatalà

Dret Administratiu (3104G04023)

Administració pública i Dret Administratiu. L’ordenament jurídic administratiu. L’organització administrativa: Teoria general.L’organització administrativa de l’Estat Autonòmic. La posició de l’Administració davant la Llei. El principi de legalitat. La posició del ciutadà enfront l’Administració.

Bbàsica 6 P1 2segon semestre CAcatalà

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 P5 2segon semestre CAcatalà

CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS BÀSIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures socials i institucions (3104G04002)

La familia i el canvi social. El sistema econòmic: el mercat i l'intercanvi. La propietat i les seves formes. El govern, la regulació d'interessos públics i privats. Les associacions polítiques

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Filosofia Política (3104G04004)

Problemes de filosofia política: Justícia. Llibertat. Democràcia. Igualtat. Globalització de la política.Les bases del pensament polític i filosófic de l'estat modern.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

HISTÒRIA POLÍTICA I DE L'ESTAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

Estudi del procés de formació de l'Estat liberal del segle XIX i de la integració constitucional dels discursos polítics i els moviments socials vuitcentistes. Estudi del procés de transformació de l'Estat liberal en Estat social i democràtic de Dret durant el segle XX, i de la influència en el procés de discursos polítics i moviments socials.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

DRET PÚBLIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Drets i garanties constitucionals (3104G04006)

Sistema polític i drets dels ciutadans: funcions dels drets en el sistema democràtic. Els drets com a eines d'autonomia, participació política i participació social, i com a formes de reacció davant la desigualtat I l'exclusió. Estudi dels diferents tipus de drets i dels seus sistemes de garanties

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre ESespanyol

ECONOMIA I HISENDA PÚBLICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Hisenda Pública (3104G02102)

L'assignatura estudia el sector públic tant des de la vessant dels recuros dels quals n'obté ingressos per fer front a la despesa pública com des de la vessant dels procediments per fer efectiva la despesa. S'analitza els diferents ingressos públics i dins de la despesa el paper clau que juga el pressupost dels ens públics així com les exigències de l'estabilitat pressupostària. Inclou les funcions que ha de desenvolupar el sector públic a l'economia i els indicadors que mesuren la seva dimensió a una economia determinada.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

POLÍTICA COMPARADA, ESPANYOLA I CATALANA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

Elements i criteris de la comparació política. El mètode comparatiu. Estudis d'àrea. El canvi polític. Tipologies de sistemes polítics. Globalització i crisi de l'Estat

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

Política catalana i espanyola (3104G04008)

Antecedents al sistema democràtic: Guerra civil i franquisme. Porcés de transició: democratització, descentralització i implementació dels règims de benestar. Civelles i conflictes. Sistema de partits i actors polítics. Eleccions a Espanya i Catalunya. La política catalana i espanyola: lideratge, partits i transformació

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

CIÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i activitat de les administracions públiques (3104G04014)

L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

Ciència de l'Administració (3104G04015)

La Ciència de l'Administració com a disciplina jurídica. El marc legal de la Ciència de l'Administració. Els origens i l'evolució històrico-jurídica de la Ciència de l'Administració. L'Administració pública en la seva dinàmica interna. Aspectes jurídics de l'estructura de les Administracions públiques. L'Administració pública i la seva actuació. Els diferents nivells de goven i Administració a Espanya. La gestió pública.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre CAcatalà

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic (3104G04019)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

PENSAMENT I FILOSOFIA POLÍTICA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria Política (3104G02101)

Les reflexions sobre l'emergència de l'Estat modern a través de l'obra de Maquiavel, Hobbes i Bodin. El pensament i la teoria que fonamenten les revolucions liberals, basant-se amb l'obra de Montesquieu, Locke, Rousseau i Jefferson. El pensament conservador de Burke. La consolidació de l'estat liberal i la seva crisi. L'adveniment del pensament revolucionari i reaccionari. Les teories de l'Estat social i democràtic i de dret i els seus reptes.

OBobligatòria 6 P1 2segon semestre NDno definit

GOVERN I ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre CAcatalà

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

Les competències territorials de l'Estat. Les competències personals de l'Estat: sobre els seus nacionals, sobre els estrangers i el dret s'asil. La diplomàcia clàssica, ad hoc i directa. La cooperació bilateral, regional i multilateral. La promoció del desenvolupament econòmic. Les controvèrsies internacionals.

OBobligatòria 3 P1 1primer semestre CAcatalà

METODOLOGIA DE L'ANÀLISI SOCIAL I POLÍTIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Eines de recerca politològica (3104G02108)

Proporcionar instruments per l'estudi i investigació politològica. Capacitar en l'obtenció de dades i el seu tractament amb tècniques qualitatives i quantitatives. Elaboració de casos d'estudi i dissenyar estratègies de comparació entre casos. Capacitat d'elaborar i estar hipòtesis, establir inferència i causalitat. Redacció de documents acadèmics i presentació d'informes.

OBobligatòria 3 P1 2segon semestre CAcatalà

RELACIONS INTERNACIONALS

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

L’assignatura es desenvoluparà en torn a dos objectius. En primer lloc, contextualitzar de la teoria de les Relacions Internacionals, a partir dels principals enfocaments teòrics per a l'estudi i la interpretació de l'ordre global i els processos polítics internacionals actuals. En segon lloc, proporcionar un coneixement detallat i crític del fenomen de les organitzacions internacionals i el seu impacte en la pràctica de la cooperació i el conflicte internacional. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en els elements més característics de la naturalesa canviant de la política mundial i els nous reptes que les organitzacions internacionals han d’afrontar com a resultat de les economies emergents, del creixent paper dels actors estatals i dels efectes de la globalització.

OBobligatòria 6 P1 1primer semestre NDno definit

OPTATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses: la tributació de la renda, el patrimoni i el tràfic empresarial. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La generalització de la imposició sobre el valor afegit i la política d'aranzels duaners. La incidència de la globalització en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Comunicació política (3104G00089)

La comunicació institucional en el cicle de les polítiques publiques. La comunicació estratègica. Anàlisi de la construcció del relat i les audiències. Estudi de la comunicació institucional.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà