Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Metodologia, organització i gestió de projectes agroalimentaris
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Sílvia Cufí Aregay  / Miquel Duran Ros  / Jaume Puig i Bargués
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE15 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
 • CE17 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. L'activitat professional

                    1.1.1. Concepte d'enginyeria agroalimentària

                    1.1.2. Atribucions professionals

                    1.1.3. Sortides professionals

                    1.1.4. Els Col·legis Oficials

                    1.1.5. Deontologia professional

          1.2. Concepte i classificació del projecte

                    1.2.1. Definició de projecte d'enginyeria

                    1.2.2. Tipus de projectes

                    1.2.3. Agents i sistemes dels projectes

2. METODOLOGIA D'ELABORACIÓ DEL PROJECTE

          2.1. Mètode general d'elaboració del projecte

                    2.1.1. Cicle dels projectes

                    2.1.2. Fases del projecte

                    2.1.3. Metodologia de tractament de la informació

                    2.1.4. Altres metodologies

          2.2. L'estudi previ

                    2.2.1. Objectius de l'estudi previ

                    2.2.2. Elecció de l'alternativa òptima

                    2.2.3. Mètodes d'elecció multicriteri

                    2.2.4. Document estudi previ

          2.3. L'avantprojecte

                    2.3.1. Objectius de l'avantprojecte

                    2.3.2. Elecció de l'alternativa òptima

                    2.3.3. Document avantprojecte

          2.4. El projecte de detall

                    2.4.1. Objectiu del projecte de detall

                    2.4.2. Estructuració del projecte en etapes

          2.5. Normativa per als projectes agroalimentaris

                    2.5.1. Principal normativa d'aplicació

                    2.5.2. Tramitació del projecte

3. MORFOLOGIA DEL PROJECTE

          3.1. Documents del projecte

                    3.1.1. Sistematització del document projecte

                    3.1.2. Aspectes formals d'elaboració i presentació

          3.2. Memòria

                    3.2.1. Finalitat de la memòria

                    3.2.2. Estructura de la memòria

          3.3. Annexos a la memòria

                    3.3.1. Finalitat dels annexos a la memòria

                    3.3.2. Informació present en els annexos a la memòria

          3.4. Plànols

                    3.4.1. Finalitat dels plànols

                    3.4.2. Estructura dels plànols

                    3.4.3. Aspectes formals de presentació dels plànols

                    3.4.4. Plànols tipus en projectes agroalimentaris

          3.5. Plec de condicions

                    3.5.1. Finalitat i implicacions del plec de condicions

                    3.5.2. Estructura del plec de condicions

          3.6. Amidaments i pressupost

                    3.6.1. Finalitat dels amidaments i pressupost

                    3.6.2. Sistematització de les inversions del projecte

                    3.6.3. Organització i elaboració dels amidaments i del pressupost

4. ALTRES TIPUS DE DOCUMENTS TÈCNICS

          4.1. Informes tècnics

                    4.1.1. Tipus d'informes tècnics

                    4.1.2. Metodologia d'elaboració

                    4.1.3. Característiques formals dels informes tècnics

5. EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE

          5.1. Execució del projecte

                    5.1.1. Implicacions de l'execució del projecte

                    5.1.2. Activitats a realitzar en l'execució del projecte

                    5.1.3. Etapes de l'execució del projecte

                    5.1.4. La direcció d'obra

                    5.1.5. Procés de contractació

                    5.1.6. Gestió de compres per l'execució del projecte

          5.2. Seguretat i salut en l'execució del projecte

                    5.2.1. Conceptes bàsics. Accidents de treball. Malalties laborals

                    5.2.2. Normativa de seguretat i salut

                    5.2.3. Estudis de seguretat i salut

          5.3. Planificació i programació del projecte

                    5.3.1. Conceptes bàsics

                    5.3.2. Tècniques de programació de projectes

                    5.3.3. El mètode PERT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6,00 28,00 0 34,00
Prova d'avaluació 4,00 10,00 0 14,00
Sessió expositiva 30,00 24,00 0 54,00
Sessió pràctica 20,00 28,00 0 48,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • González Marcos, Ana (2014 ). Ingeniería de proyectos . Madrid: Dextra. Catàleg
 • Martín-Gil García, José Salinas Andújar, José Antonio Tolón Becerra, Alfredo Carreño Ortega, Ángel (2002 ). Prácticas de proyectos en la ingenieria agronómica . Almería: Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • La Oficina Técnica y los Proyectos Industriales (2002 ). Zaragoza: Copy Center. Catàleg
 • Martínez Montes, Germán Pellicer Armiñana, Eugenio (2007 ). Organización y gestión de proyectos y obras . Madrid [etc.]: McGraw-Hill / Interamericana de España. Catàleg
 • Ramírez de Arellano Agudo, Antonio (2010 ). Presupuestación de obras (4a ed. (actualizada con la gestión de RCD)). Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Salinas Andújar, José Antonio Tolón Becerra, Alfredo Carreño Ortega, Ángel Martín-Gil García, José (2000 ). Proyectos de ingeniería agronómica . Almería: Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Sánchez Romero, Miguel Ángel (2011). Cuestiones y problemas resueltos de dirección y gestión de proyectos (Segunda edición). València: Editorial Universitat Politècnica de València. Catàleg
 • Sapag Chain, Nassir (cop. 2000 ). Preparación y evaluación de proyectos . Santiago [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Turégano Pastor, José Vicente (2010 ). Proyectos de ingeniería rural . València: Editorial Universitat Politècnica de València. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració de la distribució en planta S'avaluarà la correcció tècnica de la solució adoptada de distribució en planta del cas plantejat. Activitat d'avaluació semi-presencial i no recuperable. 5 No
Elaboració dels amidaments i del pressupost d'un projecte agroalimentari S'avaluarà la capacitat adquirida per a efectuar els amidaments i pressupostos, així com la correcció tècnica i formal dels documents presentats. Activitat d'avaluació semi-presencial i no recuperable. 20 No
Elaboració i presentació d'un avantprojecte S'avaluarà la profunditat i la correcció de la solució tècnica desenvolupada, així com els aspectes formals de presentació oral i escrita de l'avantprojecte elaborat. Activitat d'avaluació semi-presencial i no recuperable. 35 No
Proves escrites Proves presencials de qüestions i problemes sobre els continguts desenvolupats en les classes expositives i pràctiques. Es valorarà fonamentalment el domini de la matèria que demostri l'estudiant, així com la correcció i la coherència en la resolució dels problemes plantejats.
Hi haurà 2 proves escrites: una primera prova alliberadora (si la qualificació és igual o superior a 5) a meitat de quadrimestre que suposarà un 20% de la nota global i una segona prova en el període d'exàmens que computarà un altre 20% de la nota final. Les proves escrites són activitats recuperables.
40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de les proves escrites (40% de la nota), l'elaboració, presentació i defensa d'un avantprojecte (35% de la nota) i la realització de diferents activitats pràctiques (25% de la nota).

Tots els lliuraments que no hagin estat presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts.

En el cas de no superar la puntuació mínima de les proves escrites, la nota final de l'assignatura correspondrà a la nota de les proves escrites que estiguin en aquest supòsit.

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc.) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent, la Direcció de l'Escola Politècnica Superior iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de Convivència Universitària.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Els estudiants que hagin sol·licitat l'avaluació única seguint el procediment establert per l'EPS i se'ls hagi autoritzat aquesta opció, hauran de superar un examen recuperable en el que s'avaluarà el grau de coneixement de tots els continguts teòrics i pràctics impartits en l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 4,5 punts (sobre 10) en cada una de les proves escrites finals (que són recuperables) i que la nota global sigui superior o igual a 5,0. També és necessari haver presentat tant l'avantprojecte com la resta de lliuraments relacionats amb les sessions pràctiques i haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques.

Tutoria

L'estudiant que vulgui realitzar una tutoria s'ha de posar en contacte amb el professor, presencialment o per correu electrònic, per a concertar dia, hora i format de la tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'eina bàsica de comunicació amb l'estudiant serà el correu electrònic, però també s'utilitzaran el fòrum d'avisos i notícies del Moodle, el servei de missatgeria del Moodle, o qualsevol altre sistema que el professorat indiqui.
Abans o al finalitzar les sessions presencials, els estudiants també es poden adreçar directament al professorat per a plantejar els comentaris, dubtes o observacions que considerin oportuns.

Assignatures recomanades

 • Empresa
 • Estructures
 • Expressió Gràfica
 • Hidràulica i Electrotècnia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si hi hagués algun canvi en la situació sanitària que ho requerís, es podria modificar la presencialitat de les activitats, sense que variï ni la tipologia ni la seva avaluació.

Modificació de l'avaluació:
Les possibles modificacions de la presencialitat de la docència no afectaran l'avaluació ja que es mantindran les activitats d'avaluació i la seva ponderació.

Tutoria i comunicació:
L'estudiant pot acordar tutories amb el professorat o bé durant les sessions presencials o bé per correu electrònic. Les tutories seran preferentment presencials però, a petició de l'estudiant, es poden realitzar de forma telemàtica. La comunicació entre professorat i estudiants individuals o en grups petits es realitzarà bàsicament a través del correu electrònic. Quan el professor hagi de comunicar alguna informació d'interès per a tots els estudiants ho farà en les sessions presencials i també en el fòrum d'avisos de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.